fors duurder BINNENLAND 'Vader Zafire psychisch in de knoop' Weinig enthousiasme voor plan verplichte schoolkleding Zickcnfoïlds Voor De Wijkerslooth moet alles altijd volgens de regels Nederlander somber gestemd over veiligheid Actie voor Irak-marinier Winkeliers: Landelijk winkelverbod veelplegers Drugscontrole sterk uitgebreid 'Drugsverslaafden onder toezicht van de overheid' Advocaat van verdachte in zaak-Plooy wil kort geding egraaf komt "it zondageditie erdam - De Telegraaf zet lannen voor een zondag door. Het dagblad brengt 21 maart ook op zondag ditie uit. Dat heeft het uit- oncem N.V. Holdingmaat- jpij De Telegraaf gisteren idgemaakt. De Telegraaf daarmee het enige lande- igblad in Nederland met itgave op zondag. Abon- aijgen de krant automa- huisbezorgd. Daarnaast uceert de luant een indabonnement. eiliging omaten vrij rag - Sigarettenautoma- e nog niet zijn beveiligd jeugdige rokers, hoeven ïeer omgebouwd te wor- loreca-uitbaters mogen ipalen hoe ze de automa- an beveiligen en hoeven a zogenaamde AgeKey ias) meer op te zetten, ter Hoogervorst (volksge- leid) doet dat voorstel ig aan de ministerraad. oenenfraude papieren aag - De belastingdienst het afgelopen jaar voor 70 in euro aan belastingfrau- ;espoord bij bedrijven die elden met de persoons- gns van hun werknemers, ns staatssecretaris Wijn ciën) hebben extra con- ertoe geleid dat de hele he inmiddels zorgvuldiger ersoonsgegevens en de elasting omgaat. In totaal '8 erkgevers (vooral uit- ureaus en agrarische be- s<n) onderzocht. rechaussee schoten Jj r/den haag - Agenten van d ainklijke Marechaussee je ii gistermorgen twee te chuwingsschoten gelost s de achtervolging van )uitsers in het Noord- Reuver. De twee za- een auto, die er bij een va :ontrole bij Roermond pge snelheid vandoor De marechaussee zette de [volging in. Daarbij losten aten twee schoten, waar- ivan de verdachten op de ging liggen en kon wor- larresteerd. De andere is 'e lortvluchtig. vrijdag 9 januari 2004 utrecht/gpd - Een uniform voor leerlin gen van basisscholen bevordert de gelijk heid van kinderen op scholen. De Utrecht se wethouder Verhulst (CDA) ziet veel in het schooluniform. Bevordert deze kle ding gelijkheid en integratie? Besturen, ouders en kinderen reageren verdeeld. „Het zit niet in onze volksaard." Uniformen op basisscholen? Adjunct directeur Eric van Dorp van de Stichting openbaar Primair Onderwijs (SPO) schiet in de lach als hij hoort dat de Utrechtse wethouder René Verhulst het wel een goed idee vindt. „Het lijkt te ho ren bij die luchtballonnetjes die de laat ste tijd worden opgelaten", zegt hij. Een argument van Verhulst is dat uniforme kleding integratie bevordert. Van Dorp: „De vraag me af of dat zo is. Integratie zit in hoofden en harten van mensen, niet in kleding. Ik weet dat op Engelse scho len waar wel uniformen worden gedra gen, dezelfde problemen zijn als op Ne derlandse scholen." De vraag is wie de kleding zou moeten bekostigen. „Het is voor veel ouders al moeilijk het schoolreisje te betalen." Verhulst weet niet wie schoolkleding zou moeten betalen, zegt zijn woord voerder Hans Scholten. Zo ver is zijn idee niet uitgewerkt. „Alles ligt open, hij wil gewoon het gesprek over uniforme kleding op basisscholen aangaan." De Algemene Onderwijsbond beaamt dat een uniform de gelijkheid van kinde ren benadrukt en dus een voordeel kan zijn. Toch zitten er te veel haken en ogen aan, denkt woordvoerder M. Ma- thies. „Het zit gewoon niet in onze volksaard, dat anderen bepalen wat jij aan moet trekken. Ook docenten zullen daar moeite mee hebben. Sommigen zullen misschien kinderen stimuleren om zich mét het uniform toch weer te onderscheiden. Door het petje achter stevoren te dragen of iets aparts te doen met de stropdas." Mieke Godschalk, orthopedagoog en kinder- en jeugdpsychiater in Utrecht, ziet geen voordelen in een schooluni form: „Elk kind is verschillend en een kind wil zich ook zodanig presenteren. Met een uniform maak je kinderen niet gelijk Dat kun je in India en Engeland zien. Arme kinderen blijven arm. Rijke kinderen zitten op de beste scholen." Ilhan Akel, directeur van Nederlands Centrum Buitenlanders en zelfvan Turkse afkomst: „Het gaat er niet om er hetzelfde uit te zien. Het gaat om leer- achterstand. Daarover maken wij ons zorgen." Ries Adriaansen van Multicultureel In stituut Utrecht (MIU): „Een kind van Nederlandse ouders gaat naar school met een gemiddelde kennis van 3500 woorden. Een kind van allochtone ou ders kent er doorgaans niet meer dan duizend. Los je dat met een uniform op? Volgens mij wil wethouder Verhulst de kant van Frankrijk op. Het uniform de scholen in en de hoofddoekjes er uit." filter vervolgd I r kinderporno Ij] m - Het openbaar minis- n Arnhem denkt voldoen- vijs te hebben verzameld n ex-rechter uit Maas je te vervolgen voor het be- kinderporno. Een voerder van het OM kon in nog niets zeggen over d van het bewijs. Het is ikend wanneer de rechts- plaatsvindt. Er is derhal- ,geen dagvaarding uitge- t. Eerder, in maart 2003, :n dagvaarding ingetrok- ndat de raadsman ver- om een aanvullend pro- irbaal van de Rijksrecher- itgangers op kïlweg geschept af eek - Twee overstekende QC ingers zijn gisteravond 0 gewond geraakt op de ,r- eg A76 tussen Heerlen en ie n. Ter hoogte van het ipaubeek werd op de lin- itrook een 53-jarige be- va Ier uit Posterholt verrast le man en vrouw die plot- y r voor zijn voertuig ver- P en. Een woordvoerder iKLPD verklaarde dat de offers zijn overgebracht iet ziekenhuis in Maas- Over hun identiteit was een duidelijkheid. miste man ronden ter - De sinds 3 januari ste Casper Wapenaar uit ter (gemeente Westland) onden. Een begeleidster e woongemeenschap voor ndelijk gehandicapten 'esterhonk, waar de 22-ja- lan verbleef, trof hem gis- aan het eind van de mid- m in een ander paviljoen et centrum. Dat liet de po- laaglanden weten. Hij was rgen door een medebe- ster. (houdingen ^NEC-PSV cen - In de omgeving van Jffertstadion in Nijmegen steravond vijftien rel- pers aangehouden. Tij- een vriendschappelijke rijd tussen NEC en PSV J n supporters van beide slaags buiten het stadion. Goffertweide kwam het Q hevige vechtpartij. Vol de politie raakten zo'n 100 ttters slaags. amsterdajm/anp - De Nederlan der is in verhouding erg somber over (internationale) veiligheid. Wereldwijd denkt 57 procent van de mensen dat het in de wereld slechter met de veilig heid is gesteld dan tien jaar ge leden. In Nederland denkt 85 procent er zo over. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeks bureau Gallup onder 43.000 mensen. In Nederland zijn 523 mensen geïnterviewd. De helft van alle ondervraagden denkt dat de volgende generatie leeft in een wereld die onveili ger is dan ue huidige. In Neder land verwacht 71 procent van de bevolking dat de wereld steeds minder veilig is. Ter ver gelijking: onder West-Europea nen ligt dit percentage op 64, onder Noord-Amerikanen op 47 procent. Over de huidige staat van de in ternationale veiligheid is Ne derland ook erg somber. Van de Nederlanders noemt ruim de helft die slecht. Alleen Italië is daarover pessimistischer. Ook over de veiligheid in eigen land zijn Italianen en Nederlanders niet te spreken: 41 procent noemt die negatief. door Edward de Vries Lentsch bussum-huizen - Enkele hon derden Gooise veteranen, aan gesloten bij de Bond van Wa penbroeders, zijn gisteravond een steunactie begonnen voor de Irak-marinier die door het openbaar ministerie in het be klaagdenbankje is gezet. In de Palmkazerne in Bussum, waar de afdeling Gooi en Vechtstreek gisteravond de nieuwjaarsre ceptie hield, werd een oproep gedaan om steunbetuigingen in de vorm van kaarten te sturen naar de Van Braam Houckgeest kazerne in Doom. Dat is de thuisbasis van de 43-jarige ser geant-majoor. „Hoe hij is be handeld, zit ons erg hoog", ver telt ex-marinier Jady Snel uit Huizen. „Natuurlijk moeten zulke incidenten worden on derzocht, maar hij is meteen als een misdadiger meegenomen en heeft vijf dagen in de cel ge zeten. Stel je eens voor hoe dat is en wat dat betekent voor de Nederlandse militairen die nu in Irak zitten" den haag - Winkeliers willen een landelijk winkelverbod voor mensen die zich herhaal delijk schuldig hebben gemaakt aan winkel diefstal. Om dat te kunnen handhaven is er een landelijke databank nodig met de foto's van de veelplegers. De Raad Nederlandse De tailhandel (RND) is hierover in gesprek met het ministerie van justitie. Nu kunnen win keliers volgens S. Veenstra van de RND men sen die regelmatig stelen of overlast veroor zaken, zelf al een winkelverbod opleggen. „Dat is bijzonder effectief. Op overtreding staat maximaal een halfjaar gevangenis straf." Foto: ANP/Erik van der Burgt aks ara y/ an p - De man uit Al melo, die op 12 augustus zijn 18-jarige dochter Zarife in Tur kije doodschoot, zat geestelijk in de knoop door de proble men die hij met zijn dochter had. Dat zei een zoon van hem gisteren voor de rechtbank in de Turkse stad Aksaray. Deze zoon was niet in Turkije toen zijn zus daar werd ver moord. Hij heeft alleen iets verteld over de spanningen in het gezin. De belangrijkste ge tuigen verschenen gisteren niet. Dat zijn de moeder en een andere broer van Zarife. Die waren namelijk wel op de plaats van het misdrijf aanwe zig. Het was de bedoeling dat ook zij gisteren hun verhaal zouden doen. De rechtbank heeft de zaak nu tot 29 januari uitgesteld. Volgens de advocaat van de verdachte komen de moeder en andere broer pas in mei naar Turkije voor vakantie. Hij verwacht dat ze dan wel naar de rechtbank komen om een verklaring af te leggen. De rechtbank stelde het proces te gen de vader uit Almelo op 9 december ook al uit. Ook toen waren de moeder en broer van Zarife niet verschenen. De vader, die zowel de Neder landse als de Turkse nationali teit heeft, schoot zijn dochter met een jachtgeweer dood. De twee hadden al lange tijd ruzie over de traditionele opvoeding. De vader vond dat het gedrag van zijn dochter schandelijk voor zijn familie was. De gemoederen liepen eerder vorig jaar zo hoog op, dat Zari fe naar een blijf-van-mijn-lijf- huis vluchtte. De politie in Al melo was al geruime tijd op de hoogte van de spanningen bin nen het gezin. Eind juni leken de verhoudingen iets normaler te worden. Zarife ging namelijk met haar vader mee op vakan tie naar Turkije. De verdachte was 9 december voor het eerst zelf aanwezig bij de rechtszaak. Toen verklaarde de man dat hij woest was ge worden nadat hij romantische sms-berichten van een ge trouwde man aan zijn dochter had gelezen. Het openbaar ministerie in Turkije is van plan een levens lange gevangenisstraf tegen G. te eisen. Dat meldde minister Verdonk van Vreemdelingen zaken en Integratie in septem ber aan de Tweede Kamer. Super pg overtrad eigen regels met tv-optreden over marinier door Mayke Calis den haag - Alles moet altijd vol gens de regels voor Joan de Wij kerslooth, de hoogste baas van het openbaar ministerie. Maar in de zaak van de Nederlandse mari nier die ervan wordt verdacht een plunderende Irakees in de rug te hebben geschoten overtrad de 'super PG' zijn eigen regels. Een van de eerste maatregelen die hij bij zijn aantreden in 1999 nam, was de contacten van het openbaar ministerie met de pers over lopende zaken aan banden te leggen. Afgelopen maandag lapte hij die regel zelf aan zijn laars. Bij het televisieprogram ma Nova gaf hij tekst en uitleg over de handelwijze van de 43- jarige marinier. De Wijkerslooth verdedigde de officier van justi tie nog voordat de feiten op tafel lagen. Dat kwam hem op een golf van kritiek te staan. Te meer omdat de marinier de volgende dag in afwachting van verder onderzoek door de rechtbank op vrije voeten werd gesteld. Als een gewone officier van justitie bij Nova was gaan zitten was de ellende niet te overzien geweest", zegt een voormalig openbaar aanklager, die niet met zijn naam in de krant wil. Een dag later lag De Wijker slooth weer onder vuur. Nu omdat hij weigerde een deal met een crimineel goed te keu ren in de zaak van de bedreigde aanklager Koos Plooy. Volgens hoogleraar strafrecht Y. Buruma vangt De Wijker slooth de klappen op van de fouten die anderen maken. Maar waarom lijkt het OM steeds brokken te maken of ligt het op zijn minst vaak onder vuur? Stuurt de 'super pg' zijn mensen wel goed aan? Wie binnen het openbaar mi nisterie naar het ftinctioneren van De Wijkerslooth vraagt, krijgt zeer wisselende antwoor den: 'Emotieloos'; 'autistisch'; 'intellectueel'; 'Pietje Precies' zijn maar enkele voorbeelden. Volgens de óud-officier van jus titie die anoniem wil blijven, valt niet te communiceren met De Wijkerslooth.Als hij een maal iets in zijn hoofd heeft, is hij daar niet meer van af te brengen. En wie niet voor hem is, is tegen hem." Volgens hem zijn vergaderingen met de Wij kerslooth 'oeverloze monolo gen'. Maar niet iedereen is negatief. Hoofdofficier van Justitie in Den Bosch R. Craemer zegt: „De Wijkerslooth is een intelli gente man, die altijd vindt dat hij gelijk heeft, en heel vaak Joan de Wijkerslooth. Foto: GPD/Harmen de Jong heeft hij dat ook. Tenminste in theorie. Voor de praktische uit werking heeft hij niet altijd oog. Dat wringt wel eens." Hij is een loyaal ambtenaar, volgens Craemer die het beleid goed wil uitvoeren. „Hij verschuilt zich niet achter de rug van de minis ter. Misschien komt hij wel eens emotieloos over, maar wie hem beter kent, weet dat het niet zo is." Volgens Buruma wil De Wijker slooth een openbaar ministerie den haag/gpd - Veel Nederlan ders zijn dit jaar fors meer kwijt voor hun ziekenfondsverzeke ring. Mensen met minimaal het zelfde pakket bij dezelfde verze keraar als vorig jaar zien hun premies gemiddeld met 21 pro cent omhoog gaan. Dat komt neer op 150 euro extra per jaar. Voor gezinnen met meer dan twee kinderen kan de stijging zelfs oplopen tot 25 procent. Dat blijkt uit cijfers van de fi nanciële vergelijkingssite Inde- pender. Grote boosdoeners zijn de fors duurder geworden aan vullende verzekeringspakket ten. De premies daarvoor zijn gemiddeld met 89 procent ge stegen, uitgaande van eenzelfde dekking als vorig jaar. In 2003 betaalde een huishouden daar voor gemiddeld 18,46 euro. In 2004 is dat 34,80 euro. De prijsstijgingen zijn veel gro ter dan van tevoren werd ver wacht. De Consumentenbond ging er eind vorig jaar nog van uit dat de ziekenfondspremies 'per saldo wel gelijk zouden blijven' omdat de (nominale) premie voor het basispakket op 1 januari is verlaagd. Dat komt doordat het kabinet een fors aantal vergoedingen heeft ge schrapt, zoals de pil, fysiothera pie en tandartskosten voor mensen ouder dan achttien jaar. Zorgverzekeraars zijn daarop ingesprongen door de bestaan de aanvullende pakketten met die onderdelen uit te breiden. Tegelijk zijn andere onderdelen vervallen. Om dezelfde dekking als vorig jaar te houden, zijn verzekerden nu veel duurder uit, concludeert Independer. Maar zelfs mensen die zich niet extra bijverzekeren voor de ge schrapte vergoedingen blijken duurder uit te zijn. Ze betalen gemiddeld zes procent meer. Volgens Independer loont het de moeite om goed te vergelij ken. Mensen die zijn overge stapt naar een andere zorgver zekeraar, zijn voor een verge lijkbaar pakket gemiddeld een paar procent goedkoper uit dan in 2003. De maatschappijen Univé, Nederzorg en Stad Rot terdam blijken voor veel men sen als goedkoopste uit de bus te komen. den haag/gpd - Op korte ter mijn zullen veel meer vluchten uit 'risicolanden' volledig op drugs worden gecontroleerd. Minister Donner van Justitie wil de 100-procentcontroles, die nu nog alleen op vluchten uit Willemstad (Curacao) worden uitgevoerd, drastisch uitbrei den. Hij denkt daarbij aan vluchten uit het Caribisch ge bied zoals de andere Antilliaan se eilanden, en vanuit Parama ribo (Suriname) en Caracas (Venezuela), aldus bronnen op Justitie. De 100-procentcontrole houdt in dat op Schiphol alle passa giers en alle bagage die aan boord van de toestellen waren, worden gecontroleerd. Voor de passagiers betekent het dat zij veel langer op Schiphol moeten blijven. Het is de bedoeling dat de controles al zeer binnenkort, waarschijnlijk binnen enkele dagen, ook voor andere landen worden ingevoerd. Minister Donner, die deze week de Antil len bezoekt, wil daar zo snel mogelijk eèn besluit over ne men. De controles worden ge leidelijk uitgebreid, de mare chaussee en de douane hebben niet de capaciteit in één keer veel meer vluchten te onder zoeken. Door de 100-procent- controle die een maand gele den voor vluchten uit Willem stad van kracht werd, zijn al honderden drugskoeriers aan gehouden. Bovendien is het aantal drugssmokkelaars dat per vliegtuig naar Nederland probeert te komen, drastisch gedaald, zo verklaarde minister Donner deze week tevreden in Willemstad. amsterdam/anp - H. BelliOt, wethouder Zorg in Amsterdam, wil overlast veroorzakende drugsverslaafden 'wegzetten' in door de overheid gecontroleer de opvangplaatsen. Daarbij wil de wethouder gebruik maken van elektronisch toezicht. Bel- liot zei dit gisteren in het televi sieprogramma Amsterdams Peil van AT5. Binnen gemeente en politie in Amsterdam wordt hard nage dacht over het in toom houden van een groep onverbeterlijke drugsverslaafden die voor over last zorgen. Amsterdam en de andere drie grote steden dron gen aan op uitbreiding van gra tis heroïneverstrekking, maar kregen van Den Haag nul op het rekest. Belliot erkent dat zij er met de opvangplekken en het elektro nisch aan banden leggen ook niet is. Afkicken is voor de be treffende verslaafden veelal geen optie meer. „Drugs is hun leven", zegt Belliot. Zij zal dan ook in Den Haag blijven aan dringen op mogelijkheden om gratis drugs te verstrekken. Al leen dat helpt om de overlast structureel terug te dringen, meent de wethouder. Belliot lanceerde eerder plan nen om drugsverslaafden naar zorgboerderijen te sturen of in junkenflats te stoppen. Ook het plan dat zij gisteren lanceerde, moet nog worden uitgewerkt. Hoofdcommissaris J. Kuiper van politiekorps Amsterdam- Amstelland drong eerder deze maand aan op maatregelen of instrumenten om de drugsver slaafden te kunnen aanpakken. Hij constateerde een maat schappelijk probleem dat niet alleen op de politie kan worden afgewend. Belliot wil deze groep zoveel mogelijk spreiden over de stad. Dit is de reden dat voor de nachtopvang van de Jellinekkli- niek in het centrum van Am sterdam die begin deze maand sloot, geen alternatief is geko men in de binnenstad. Belliot wil de verslaafden zo naar de opvang in de stadsdelen dirige ren. Volgens de wethouder is te lang uitgegaan van de vraag naar voorzieningen van de ge bruikers, nu is zij degene die beslissingen neemt dat kwalitatief goed werk ver richt. Dat hij deals met crimine len afkeurt, komt voor hem niet als een verrassing. Het is nu eenmaal beleid in Nederland om geen deals met criminelen te sluiten. Buruma:Als je één keer 'n deal maakt met een cri mineel, gaan criminelen bin nen de kortste keren zelf eisen stellen." De strikte juridische houding van De Wijkerslooth kan niet iedereen binnen het OM waar deren. Volgens de oud-officier zijn er veel botsingen tussen De Wijkerslooth en de aanklagers. „Maar als je te veel botst, word je overgeplaatst of de Wijker slooth dreigt zelf met opstap pen." Buruma en Craemer denken niet dat De Wijkerslooth zo slecht ligt binnen het OM. Hij is misschien niet zo populair, maar zijn medewerkers respec teren hem wel. „Hij is als een soort chirurg. Hij doet pijn, stelt daar weinig aardigs tegenover, maar hij geneest wel", aldus prof. Buruma. De hoogleraar vindt het prijzenswaardig dat De Wijkerslooth niet met alle winden meewaait en populari teit niet op het eerste plan stelt. Dat bevestigt Craemer.Als ie dereen zijn besluit gek vindt, maar hij vindt dat het klopt, dan is voor hem de kous af." amsterdam/gpd - Advocaat Jan Boone van de vermeende Joego slavische topcrimineel die ver dacht wordt van betrokkenheid om de Amsterdamse officier van justitie Koos Plooy uit de weg te ruimen, overweegt een kort ge ding aan te spannen tegen het ministerie van justitie. Boone zal eisen dat medewerkers van het ministerie een verbod krijgen om tegenover de pers 'lasterlijke mededelingen' over zijn cliënt te doen. „Ze moeten nu maar eens hard maken wat ze anoniem over hem roepen, anders moe ten ze gewoon hun kop hou den," aldus Boone. Aanleiding voor het geding is dat gisteren via de media be kend werd dat Justitie de Joego slaaf verdenkt. De Nationale Re cherche wil de Joegslaaf vervol gen door gebruik te maken van een criminele kroongetuige. De Centrale Toetsingscommissie (die adviseert over het inzetten van bijzondere opsporingsme thoden) en ook het college van procureurs-generaal zijn tegen een 'deal' met die kroongetuige.. Boone benadrukt dat het door gaan van het geding afhangt van toestemming van zijn cliënt. „Maar die heeft me al zo vaak gevraagd stappen te onderne men, dat ik me niet kan voor stellen dat hij daar nu van af ziet. Elke keer smeeldp hij me zo ongeveer: doe er in godsnaam wat tegen. Ik zei dan: justitie misbruikt de media om jou zwart af te schilderen in de hoop dat jij gaat reageren, dus doe dat maar niet. Maar dit gaat zo ver, dat ik nu ook vind dat we een geding moeten beginnen. De Joeslaaf wordt door justitie beschouwd als mogelijke op drachtgever voor een reeks moorden die de afgelopen jaren zijn gepleegd, onder meer die op de topcriminelen Jan Femer en Sam Klepper. Hard bewijs voor diens betrokkenheid is er echter niet. Anderhalf jaar gele den werd hij op verzoek van Ne derland opgepakt in Bulgarije. In de Extra Beveiligde Inrichting in Vught zit hij een oude straf uit wegens schieten op een poli tieman.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 3