17 jaar op de brommer SETS mBm iïl verkopen? Regionale ijsclubs in actie voor 'hun' Leidse ijsbaan Leidsch Dagblad \Tr\ridf Klinieken vinden stijging tienerabortussen Verontrustend' Voorstel voor veiliger verkeer Vakantieplannen voor 2004 Grootste cruiseschip gedoopt Verjaardag van Kuifje in het Rijksmuseum voor Volkenkunde Bio-boer moet minder produceren Hulshoff Schoolkeuze Leidsch Dagblad VRIJDAG 9 januari 2oo4 Leidsch opgericht 1 maart 1860 LGEMSEN tte rozen in je Zee voor cKtoffers internet: www.leidschdagblad.nl Dagblad nr. 43432 los SPRINTERS r.y;-i*u.-f:Ui nr. 43432 losse nummers 1,15 zaterdag 1,60 'JLllJ# T UIKU door Erna Straatsma tienerabortussen 'verontrustend'. Het digheden en beweegredenen van abor- wen. Daarmee is het Nederlani I Huizinga niet buigen wil, barsten IET WEER leiden/rotterdam - De vijf klinieken voor Geboorteregeling in West- en Zuid- Nederland (GWN) zagen het aantal abortussen bij tieners vorig jaar flink stijgen. Het totale aantal abortussen daalde voor het eerst in tien jaar. GWN heeft onder meer een kliniek op het Kort Rapenburg in Leiden en verricht onge veer dertig procent van alle abortussen in Nederland. GWN noemt de stijging van het aantal tienerabortussen 'verontrustend'. Het aandeel van jongeren tussen 16 tot en met 19 jaar steeg van zestien naar twin tig procent. Omgerekend naar landelijke cijfers betekent dit een toename van het aantal tienerabortussen van ongeveer 4400 naar 5400. Bij Marokkaanse en Turkse meisjes komt zwangerschapsbe- eindiging naar verhouding minder voor; bij Antilliaanse en Afrikaanse meisjes is dit cijfer juist hoger dan gemiddeld. In 2004 begint GWN in Den Haag en Rot terdam een onderzoek naar de omstan digheden en beweegredenen van abor tus bij tieners. De algemene daling wordt voor een groot deel veroorzaakt door een afname van vrouwen uit het buitenland, die naar Nederland komen voor een abor tus. Dit is onder meer het gevolg van het recente besluit in België om abortussen te vergoeden. Ook bij vrouwen die in Nederland wonen, daalt het aantal in grepen. Sinds 1992 steeg het abortuscij fer, van 5,5 naar 8,7 per 1.000. In 2003 daalde het cijfer naar 8,5 per 1000 vrou wen. Daarmee is het Nederlandse abor tuscijfer ongeveer even hoog als in Bel gië en en Duitsland, maar aanzienlijk la ger dan in landen als Frankrijk, Enge land en Zweden. Het aandeel van allochtone vrouwen op het totale aantal abortussen blijft onver anderd hoog. Meer dan de helft van de ingrepen werd verricht bij deze catego rie vrouwen. In de cijfers valt op dat het aantal Antilliaanse en Surinaamse vrou wen dat meerdere keren abortus pleegt, wederom toeneemt. den haag/anp-gpd - De leeftijd waarop jongeren brommer mo gen rijden wordt verhoogd van zestien naar zeventien jaar. Dat is één van de voorstellen waar mee minister Peijs het verkeer veiliger wil maken. Het verhogen van de mini mumleeftijd naar zeventien jaar zou volgens onderzoek leiden tot 28 minder doden en 1150 minder zwaargewonden per jaar, aldus Peijs in een brief aan de Tweede Kamer. De meeste slachtoffers bij ongelukken met brommers vallen onder de jongste bromfietsers. In twee derde van de gevallen zijn de brommerrijders bovendien zelf schuldig. Volgens haar kunnen zestienjarigen minder goed in gewikkelde verkeerssituaties doorzien en hebben zij minder oog voor risico's. De maatregel zou uiterlijk in 2007 moeten in gaan. Om de bromfiets minder aan trekkelijk te maken, laat Peijs onderzoeken of jongeren al op hun zeventiende autorijlessen kunnen nemen zodat zij de ge vaarlijke brommerfase over slaan. Een ander plan is om jongeren vanaf zeventien of achttien jaar alvast onder bege leiding van een volwassen auto mobilist ervaring in het verkeer te laten opdoen.Een apart theo rie-examen voor brommobie- len moet de verkeersveiligheid verder vergroten. Brommobie- len zien er uit als een auto, maar mogen niet harder dan 45 kilometer per uur. Voor het rij den met een brommobiel is nu een bromfietscertificaat ver plicht. Veek ouderen rijden met vrijstelling. Voor gewone automobilisten is wat Peijs betreft het puntenrij- bewijs van de baan. Dat is een puntensysteem waarbij auto mobilisten hun rijbewijs kwijt raken als zij te veel overtredin gen begaan. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat het niet leidt tot een aantoonbare vermindering van verkeerson gevallen. Verder bepleit zij een verplichte ogentest voor auto mobilisten vanaf 45 jaar. AMENTAAR PvdA |A staat op springen, en iVouter Bos kan de club jar houden. Alleen hij is ihet traditionele bondge- lap van arbeiders, pro- je intellectuelen en de iringsgezinde midden bij een te houden. Die hap uitte Wouter Bos de- l in een interview met de- it Het is een curieuze hap, die veel zegt over Bos zelf. Want de kers- IdA-leider is er tot nu toe en moment in geslaagd t sociaal-democratie in- ijk een koers uit te stip- aal-democratische bewe- [sinds haar ontstaan he iige eeuw een bondge- lap geweest van uitge- rbeiders, linkse intellec- en het op emancipatie deel van de midden- De sociaal-economische lingen van solidariteit nede door de verwante eging - in de verzor- at goeddeels gereali- e idealen van gelijkheid derschap zijn breed door idere politieke stromin- rgenomen. In die zin is aal-democratie dan ook lang zoekende naar een - missie. In de jaren tach- chenen al de eerste rap- over de toekomst van de d nder veelzeggende titels 2 uivende panelen'. Wou- toont dan ook gebrek orisch besef wanneer hij rt dat de huidige oppo- iode de laatste kans voor is. ift wel groot gelijk wan- stelt dat de PvdA nu toe vernieuwing. Op terrei- de integratie van min- in en de versobering van ale zekerheid en verzor- it heeft de PvdA de af- jaren een schrijnende e aan ideeën tentoonge- e paarse coalitie met de in gedijde onder Wim de hoogconjunctuur, idde tot een bleek profiel partij opbreekt nu con- ïde wensen niet meer :1 geld kunnen worden ht Maar Wouter Bos behalve een electoraal kende uitstraling - zelf Is te berde gebracht Om :n ligt hij intern terecht uur. Bos heeft dat probleem ïerp duidelijk gemaakt, liet de ideeënarmoede chzelf centraal te stellen. Vries In de eerste maand van een nieuwjaar worden doorgaans de eerste plannen ge smeed voor de (zo- mer)vakantie. Gaan we weer naar die leuke Franse camping of wordt het deze keer een apparte ment in Spanje? Gokken we op goed weer in eigen land of gaan we nu eindelijk eens die droomreis naar de andere kant van de wereld maken? De Vakantiebeurs geeft antwoord op alle vragen. Deze is vanaf woens dag 14 tot en met zondag 18 januari in het Jaarbeurscom plex in Utrecht. Vooruitlopend op die beurs morgen in deze krant de vakantiebijla- ge. Daarin aandacht voor vakantiekampen voor jongeren, mega- en minicampings, wandelen in Ita lië en primitief cruisen op het Göt- akanaal. Maar ook volgen we de be faamde Oranjeroute, verwonderen we ons over Belgische scheepsliften en genieten we van fluitende kikker tjes en drijvende flatgebouwen op Puerto Rico. (advertentie) 10 en 11 januari Gratis bezoek aan MET KUIFJE NAAR DE INCA'S voor look-a-likes uit de Kuifje albums Gratis taart voor museumbezoekers www.rmv.nl Southampton - In de Zuid-Engelse havenstad Southampton is giste ren het grootste passagiersschip ter wereld gedoopt als de Oueen Mary II. Die eer was voorbehouden aan de Britse koningin Elizabeth, in de stad waar ooit ook de Titanic te water ging. Het bijna 342 me ter lange en 71 meter hoge cruiseschip kan zo'n 2.600 passagiers ver voeren. De bouw van het schip heeft 790 miljoen euro gekost. De passagiers van de 'OM2" hoeven zich niet te vervelen aan boord, er zijn onder meer vijf zwembaden, zes restaurants, een kunstgalerie en een filmtheater annex planetarium. Voor een reisje moet wel flink in de buidel worden getast. De goedkoopste plaats aan boord tijdens de 'maiden voyage' van Engeland naar de VS kost ruim 3.500 euro, de duurste plaats voor de twee weken durende reis kost meer dan 38.000 euro. Foto: EPA den haag/gpd - Varkensboeren die met subsidie zijn omgeschakeld naar biologische veeteelt, wordt nu geld geboden om terug te keren naar de intensieve' varkenshouderij. Consumenten blijken veel minder varkensvlees te kopen dan gedacht, waardoor de markt blijft zitten met het duurdere biologische vlees. In normale marktverhoudingen zouden de biolo gische boeren daarvan de lasten dragen. Maar het ministerie van landbouw, Albert Heijn, de Sperwer Groep (PLUS, Spar en Garantmarkt), en de slagerijen van De Groene Weg hebben de bio logische boeren een afname gegarandeerd. Ze doen dat om gezamenlijk het biologische var kensvlees aan de man te brengen. Doordat de prognoses van vier jaar geleden veel te optimistisch blijken, levert het convenant van 1999 nu problemen op. De supermarkten heb ben het afgelopen jaar naar schatting zo'n twin tig procent van het verplicht ingekochte biolo gisch varkensvlees als gewoon varkensvlees, dus veel goedkoper, in de schappen moeten leggen. Dat kost de supermarkten veel geld en daarom willen ze de varkensboeren nu weer met een bo nus stimuleren om minder biologisch te produ ceren. Er zou twee miljoen euro klaarliggen in een fonds dat is gevuld door de supermarkten en de slagerijen van De Groene Weg. Pagina Economie: Bio-vlees bezorgt supermarkten flinke tegenvaller door Eric-Jan Berendsen leiden - De twaalf ijsclubs die de ijsbaan aan de Vondellaan het meest gebruiken, beginnen met een campagne om het complex in elk geval open te houden totdat er een nieuwe kunstijsbaan in Alphen aan den Rijn is aangelegd. Dat is op z'n vroegst in 2007. De ongeveer vijfduizend leden van die twaalf verenigingen hopen met steun van gemeenten en bedrijven de tussenliggende periode financi eel te kunnen overbruggen. Daar is tussen de 50.000 en 75.000 euro op jaarbasis voor nodig. Lukt dat niet, dan is de 200-meter baan aan de Vondel laan over een jaar vermoedelijk dicht. De diverse ijsclubs in het dis trict Sassenheim, onderdeel van het gewest Zuid-Holland van de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond (KNSB), benade ren him gemeenten en vragen de lokale overheid om subsidie voor de Leidse ijshal. „Denk bijvoorbeeld aan de gemeenten Alkemade en Sassenheim", al dus Frank Steenkamp, voorzit ter van de IJssport Vereniging Leiden (IJVL). „Daar zitten gro te ijsclubs waarvan de leden in Leiden schaatsen. Zoeterwoude geeft al een bijdrage aan de ijs hal." Zelf hoopt hij binnenkort om de tafel te zitten met de Leidse wethouder R. Hessing (D66/Sport) en de nieuwe di recteur van Sportbedrijf Leiden, Bert Pauw. Volgens Steenkamp betekent sluiting van de ijshal dat de ge bruikers moeten uitwijken naar overvolle 400-meter banen in Haarlem of Den Haag die bo vendien minder geschikt zijn voor de training van de jonge jeugd. Daarnaast houdt dat in dat schaatsers uit Leiden en de regio meer moeten reizen. „We zijn een kweekvijver voor ta lent", aldus Steenkamp. „Top pers als Bob de Jong en Ruud Borst hebben aan de Vondel laan getraind en momenteel hebben we drie meisjes in de top van hun leeftijdscategorie. (advertentie) We zijn niet alleen een kweek vijver voor de jeugd, maar bete kenen ook heel veel voor de breedtesport én de gehandicap tensport." De toekomst van de ijshal hangt aan een zijden draadje door de stijgende huur, de noodzakelijke reparaties aan machines, teruglopende bezoe kersaantallen en het stopzetten van de subsidie door de ge meente Leiden. Diezelfde ge meente steunde tot woede van veel schaatsers aan de Vondel laan vorige maand wél de tijde lijke ijsbaan op de Beesten markt met 45.000 euro. Steenkamp heeft daar geen be grip voor, maar kijkt liever vooruit. „Het is de bedoeling dat de nieuwe 400-meter baan in Alphen aan den Rijn in 2007 opengaat, maar dat kan nog wel eens wat langer duren. Dat heeft te maken met planologie, maar ook met het feit dat er rond de baan kantoren moeten komen. En we weten allemaal hoe de kantorenmarkt er mo menteel .voorstaat. Misschien komt die baan er in Alphen pas in 2009 of misschien ook niet. Reden te meer om de baan aan de Vondellaan, waar heel veel schaatsers gebruik van maken, open te houden." Leerlingen van groep acht van de basisscholen buigen ach volgende maand over de Cito-toets. Maar on dertussen beginnen al de open da gen en voorlichtingsbijeenkomsten van het voortgezet onderwijs en moeten de scholieren en hun ou ders zich voorbereiden op de keuze voor een middelbare school. Een keuze die steeds ingewikkelder wordt. Want het gaat niet alleen meer om christelijk of openbaar, groot of klein, vmbo, havo of vwo. De scholen concurreren op tal van terreinen met elkaar. De één heeft een sportklas of een kunstklas, de ander een huiswerkvrije klas. Er zijn scholen die extra eindexamenvak ken bieden en voor de liefhebbers is er zelfs tweetalig onderwijs. Maar wat maakt een school nu tot een goede school en waar moet je op letten bij je schoolkeuze? In een schoolkeuzebijlage die morgen bij deze krant verschijnt wordt inge gaan op deze vragen. Breukink in beeld bij Rabobank den haag - Erik Breukink is na drukkelijk in beeld bij de Rabo- bank-wielerploeg. De voorma lig profwielrenner, die de laat ste jaren als televisiecommen tator optrad, is in de markt voor de functie van ploegleider en/of manager. „Het kan alle kanten op", aldus Breukink zelf. Bin nen de Rabobank-ploeg zijn personele veranderingen gaan de sinds manager Jan Raas door de sponsor op een zijspoor werd gezet. Omzet Ahold daalt door dollar zaandam - Ahold ziet de omzet fors teruglopen. De daling van het supermarktconcern is voor al een gevolg van negatieve wis selkoerseffecten (goedkope dol lar). Het bedrijf boekte in het vierde kwartaal een omzet van 12,7 miljard euro. Dat is 1,6 miljard euro minder dan in de zelfde periode 2002, oftewel een vermindering van 10,8 procent. Bussen staan stil tegen geweld Amsterdam - Vakbonden en enkele vervoersbedrijven heb ben vanmiddag om 17.25 uur de streek- en stadsbussen een minuut stilgezet als protest te gen geweld en agressie in het openbaar vervoer. De steekpar tij eerder deze week in een bus van Connexxion is de aanlei ding, maar moet ook de aan dacht worden gevestigd op de vele andere incidenten die niet in het nieuws komen. Gratis internet, nu ook in Katwijk katwijk/leiden - Katwijkers kunnen binnenkort gratis, en onbeperkt, internetten. Dat buitenkansje is te danken aan het initiatief van Stichting Wire less Leiden dat nu ook naar Katwijk is overgewaaid. Wire less ('draadloos') Leiden tim mert sinds anderhalfjaar aan de weg met internet via radio golven. Iedereen met een an tenne kan die golven opvangen. De enige kosten zitten in de aanschaf van een antenne. Verkrachting doof meisje onderzocht zoetermeer - Politie en justitie onderzoeken de mogelijke ver krachting van een 14-jarige leerlinge van de praktijkoplei ding van de dovenschool Ef- fatha in Zoetermeer. Elf jon gens tussen de dertien en vijf tien jaar zouden het meisje „soms alleen en soms geza menlijk" al jarenlang hebben misbruikt. Justitie gaat drie van hen vervolgen. Wat er met de andere acht gebeurt, is nog niet bekend. De elf jongens zijn in middels van de school verwij derd. Ja, ik word abonnee en ontvang de krant eerst 2 weken Naam MD V Postcode Plaats Telefoon Wg gaan zorgvuttg om met persoonsgegevens. In hel colofon van de krant treft u nadere infomiatje aan. n. controle nabezorging) Ik neem een: maandabonnement automatische betaling 19,70 kwartaalabonnement automatische betaling 56,20 betaling per acceptgiro 56,70 Bij machtiging tot automatische betaling krijgt u bovendien een 1/5 Staatslot met Jackpot cadeau Bij automatische betaling Is mijn Handtekening: 712141 400114 Stuur deze bon in een envelop, V1 zonder postzegel, naar: Leidsch Dagblad, abonneeservice, Antwoordnummer 10050 2300 VB Leiden www.leldschdagblad.nl DE WERELD OM JE HEEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 1