REGIO Voorschoten eist geld terug van speelzalen Midwinterflora: soberder en terug naar de basis nelevisie kijken mag, maar lazen vreemd genoeg niet ITVERKOOP Behoud voormalige kleiwarenfabriek Nieuw Werklust onhaalbaar uige van nd gezocht legaskische '°ler invloed de Ridder '°t twouDE - De politie is op laar de bestuurder van jnker bestelbusje, die ge- jjs geweest van de brand in Lns)oiberg bij een manege eZ(*t Molenpad in Zoeter- 20». Zeventien paarden en op 19 december uit de 2?nzende stal in veiligheid n gebracht en daar hielp Za ;etuige bij. Toen de ;00iiveer arriveerde vertrok ;zap. De politie denkt dat de ring van de getuige van aelang kan zijn in het on- (fik naar de brand. ^aar - Op de Rozenweg tsenaar is vannacht een jj^jge automobiliste uit Mo- 3f1 tangehouden, die dron- 5b Jiter het stuur zat. Uit de ^st bleek dat ze bijna vier j ,jj> veel had gedronken als dsjestaan. De vrouw moest Ijbewijs inleveren en s |jen proces-verbaal. Srh VRIJDAG 9 JANUARI 2004 Omdat de conclusies van een onderzoek naar herontwikkeling van Nieuw Werklust zo somber zijn, heeft Rijnwoude een noodkreet ge stuurd naar de provincie. Archieffoto: Hielco Kuipers door Marieta Kroft HAZERSwouDE-RiJNDiJK - Het behoud van de voormalige kleiwarenfabriek Nieuw Werklust in Hazerswoude-Rijndijk is fi nancieel onhaalbaar. Restauratie en in gebruikname van het rijksmonument zijn alleen op te brengen als een deel wordt gesloopt. De bouw van kantoren en appartementen op het fabrieksterrein en de ernaast gelegen kavel moeten in dat geval het geld opleveren voor de res tauratie van de overgebleven fa briekspanden. Dat blijkt uit het concept-rapport dat in opdracht van de aandeelhouders van Nieuw Werklust, de gemeente Rijnwou de en de Kamer van Koophandel door NIB-consult is opgesteld. Ook de pro vincie Zuid-Holland betaalde mee aan het onderzoek naar de haalbaarheid van de herontwikkeling van de oude dak- pannenfabriek Omdat de conclusies 'buitengewoon somber' zijn, heeft Rijn woude een noodkreet gestuurd naar de provincie. In de brief vraagt de gemeen te om duidelijkheid. Welke ontwikkelin gen staat de provincie op het 3,4 hectare grote terrein (inclusief de 1,9 hectare braakliggende grond) toe? Als de provin cie niet wil afwijken van de regels, dan rest er niets anders dan sloop van het hele complex. De kleiwarenfabriek vestigde zich in het midden van de negentiende eeuw aan de oever van de Oude Rijn. Het complex dat is gelegen tussen de Rijneke Boule vard en de stickerfabriek Avery Dennis- son, bestaat uit zo'n 37 verschillende panden van 75 tot 150 jaar oud. De laat ste dakpannen werden in 1999 gemaakt. Sinds maart vorig jaar is het fabrieks complex een monument. Dit tot verdriet van de eigenaren, de familie Blanken. Zij voorspelden steeds al dat behoud van de fabriek financieel onhaalbaar is. Het liefst wilden ze alles slopen en er nieuwe bedrijven ontwikkelen. Uit het concept-rapport blijkt dat de fa milie gelijk had. Restauratie van het hele terrein zou een financieel tekort van 4 miljoen euro betekenen. Toch is er nog hoop voor - een deel van - Nieuw Werk lust, stellen de onderzoekers. De bouw van kantoren en twintig tot tachtig ap partementen, in combinatie met monu mentensubsidie, kan de redding beteke nen. Problemen zijn wel dat deze ont wikkelingen in strijd zijn met het streek plan van de provincie. Het terrein valt bovendien binnen de geurcirkel van bierbrouwer Heineken, waardoor er geen woningen mogen worden ge bouwd. Last but not least doorsnijdt de HSL-tunnel het terrein op dertig meter diepte. Daarboven mag geen bebouwing plaatshebben. Maar overal is een oplos sing voor te bedenken, zo blijkt uit de brief van burgemeester en wethouders. Maar dan moet de wil er bij de provincie wel zijn. Het provinciebestuur moet de brief nog beantwoorden. Reinier Vergunst 75 jaar lid van Kunst Na Arbeid !^?jarieta Kroft EsKERK aan DEN RIJN - Rei- Scljrgunst vindt het maar npW. Overal in het Koude- zorgcentrum Rhyndael -Ij woont, ziet hij een aan- ievnJ 1 ng ing hangen dat muziek- iuclring Kunst Na Arbeid za- 6 "een concert in het huis :ucjHij zit nota bene precies 75 'mnKNA en blaast op zijn ba- »enog volop zijn partijtje ien \aar hij weet niets van treden. Als de 88-jarige s gferker er iemand van KNA 3 daagt, wordt hij ook al niet Al|„lk wacht het maar af', j kwasi-berustend. „Als erk et heb ik in vijf minuten 5vie J istuum aan en kan ik als- im. ïespelen." Vermoedens 'ergunst intussen wel: het concert soms iets met bileum te maken?" De V 3 G( isse bejaarde zit in zijn G< kamer. Het uitzicht van Dog reikt over de woon- '■3Qen, tot aan de Alphense ren. Hij pakt zijn instru- R'ïrbij. Hiermee oefent hij 11 per week en op woens- ind gaat hij ermee naar •etitie in De Ridderhof. ds „Ik heb ook bes-bas gespeeld. Dat is zo'n groot ding om je nek." Op de vraag of hij even een deuntje wil laten horen, krijgt hij een treurige blik in zijn ogen. „Dat mag hier niet. Dan komen er klachten. Ik mag al leen spelen met een demper. Maar dan hoor je niets." Om het te bewijzen, stopt hij de demper in de toeter. Hij blaast en het resultaat is inderdaad niet best. Het verschil is groot als hij toch vijf deuntjes zonder demper doet. Maar dan legt hij hem weer resoluut weg. „Ik stop, want ik wil hier geen ar moe krijgen. Maar jammer vind ik het wel. Ik heb nog 600 gul den voor die demper moeten betalen ook. Waarom mag ik al leen met een demper spelen en mogen de televisies wel in alle kamers aan? Dat is toch vreemd?" Voor het overige is hij vol lof over het wonen in Rhyndael. „Ik kan elke dag kiezen uit drie menu's. Dat kon thuis niet hoor. Toen at je wat de pot schaftte. Ik heb nog meege maakt dat we blij waren met een droge boterham. Vanmid dag heb ik zulke lekkere bruine bonen met spekjes gegeten." Muziek is voor Vergunst zijn lust en zijn leven. Op zijn der tiende werd hij lid van de fanfa re die toen nog maar vijf jaar in Koudekerk bestond. Gemakke lijk was het niet om erbij te ko- (advertentie) INTERIOR DESIGN PECTACULAIRE sfgÜ" 24 JANUARI slpei Kat! ir mi dtc sen iiiiJer tegenslag :Hu»r zwembad g'Dolfijn dvie gen r.T VrjWOUDE-RIJNDIJK - Komt ied i)it nog goed met het 'm vjad De Dolfijn? Wethou- jr. e Best van Rijnwoude een week geleden nog (Altimisme dat het zwem- Ve^ een gedwongen sluiting maanden, deze week Hartenstraat 21-25 1016 ca amsterdam men, want hij moest een rijks daalder inschrijfgeld betalen. Toen hij permissie kreeg om wekelijks een stuiver te betalen, kon hij zich toch aansluiten. Vergunst kijkt met een goed ge voel terug op de achterliggende 75 jaar, waarvan hij zestig jaar heeft lesgegeven aan de nieuw komers. „Bij de concoursen was het halen en brengen: de ene keer zaten we bij de hoog- sten en de andere keer bij de laagsten. En wat hebben we vroeger vaak marsen gelopen. Twee, drie keer per jaar liepen we de Lagewaard in de rondte, een kilometer of vijf. Zodra we ons nu op straat vertonen, heb ben we politiebegeleiding no dig. Die krijg je niet altijd." Er is in de loop der jaren veel veranderd, constateert Ver gunst. „Liepen we vroeger op straat, dan hadden we meteen het halve dorp achter ons aan. Tegenwoordig, als we bijvoor beeld sinterklaas inhalen, zie je de gordijntjes even openschui ven als we voorbijkomen. Maar dat is het dan. Nee, het is niet leuk dat ze niet meer spontaan de straat op komen." De Koudekerker weet wel hoe dat komt. „Het zit 'm in de op voeding. Al die moeders bren gen hun kinderen weg. Die kin deren kennen hun eigen moe der niet eens meer. Het gebrek aan opvoeding merk je aan al les. Zondagen zijn geen rustda gen meer. In de kerk komt bijna niemand meer. Ik ben 25 jaar hulpkoster van de gereformeer de kerk geweest en heb meege maakt dat de kerk drie keer op een dag te klein was. Vroeger leefde iedereen mee met alles wat in het dorp gebeurde. Dat is niet meer zo." Marsen loopt Vergunst niet meer. Maar concerten hoopt hij nog lang te kunnen bijwonen. „Muziek en zang, daar zit alles in. Je kunt je hele ziel en zalig heid erin kwijt." Om dat te be wijzen, zingt hij de eerste zin nen van een paar kerstliederen. Eerst monotoon en zacht, daar na vol overgave met heel zijn li chaam: „Stiiiilllle Naaacht, He- eiiilige Naaacht" Reinier Vergunst (88) blijft voorlopig nog lid van de Koudekerkse fanfare KNA: „Muziek en dans, daar zit alles in." Foto: Hielco Kuipers door Janneke Dijke voorschoten - De peuterspeel zalen in Voorschoten dreigen op nieuw in financiële problemen te komen, net nu de overkoepelen de Stichting Kinderspeelzalen Voorschoten (SKV) de begroting weer op orde heeft. De gemeen te wil geld terug van de SKV om dat zij ontevreden is over het on derzoek naar samenwerking en andere vormen van opvang. SKV-directeur Patty van der Voort vindt dat onterecht. Voorschoten gaf de SKV vorig jaar 25.000 euro voor onder zoek naar manieren om het hoofd boven water te houden. Eén van de opties is samenwer king met andere organisaties voor kinderopvang, zoals de CSKV en het Leidse B4kids (voorheen COKL). Daarnaast zouden de Voorschotense peu terspeelzalen onderzoeken of het mogelijk is halve-dagop- vang te bieden voor kinderen van werkende ouders, om zo meer geld in het laatje te krij gen. Volgens Van der Voort heeft de SKV in dat onderzoek de vrije hand gekregen. „Wij hebben het onderzoek uitgevoerd zoals ons goed leek. Het is ons on duidelijk hoe we het onderzoek anders hadden moeten doen." De SKV kreeg het geld nadat de instantie een sluitende begro ting aan de gemeente had laten zien. Dat was volgens de SKV de enige voorwaarde. „Daar voor hebben we drastische maatregelen genomen. Het per soneel is uit de cao gegaan, we hebben grotere groepen ge vormd. Verder kunnen we niet." De gemeente betwist dat de SKV zich aan de afspraak heeft gehouden. Burgemeester en wethouders vinden dat de SKV de donatie voorbarig heeft in gezet omdat samenwerking met een andere kinderopvangorga nisatie nog niet van de grond is gekomen, en vinden ook dat er een te beperkt onderzoek is ge daan naar de haalbaarheid van halve-dagopvang, zo staat in een brief aan de gemeenteraad. Van der Voort bestrijdt dat. Met de CSKV worden gesprekken gevoerd. Bovendien heeft haar organisatie zich juist tot het ui terste ingezet om te onderzoe ken of er behoefte bestaat on der ouders voor halve-dagop vang, zegt ze. „We hebben een enquête ge houden onder ouders. Slechts een klein deel had belangstel ling. Dat was te weinig voor halve-dagopvang, maar dat wisten we van tevoren al. Daar na hebben we een enquête ver spreid onder alle ouders van basisschoolleerlingen uit groep 1, 2 en 3. We hebben flyers op gehangen op plekken waar kin deren van die leeftijd komen, we hebben er publiciteit aan gegeven in kranten. Wat moet je nog meer doen? Na de zomer hebben we de twaalf mensen die na dit onderzoek geïnteres seerd bleken, gebeld. Toen bleek dat de animo was terug gelopen. Dat schiet niet op. Dit was te weinig voor een groep." Van der Voort vindt het niet eerlijk dat de gemeente 6.000 euro wil terugvorderen van de geschonken 25.000 euro. „Wij hebben wel dit hele onderzoek gehouden. Dat heeft ons tijd en dus geld gekost." De SKV geeft de strijd nog niet op, hoewel burgemeester en wethouders de politiek donderdag willen voorstellen om het geld terug te eisen van de peuterspeelzalen. „Ik denk dat wij een goede kans van slagen hebben. We hebben er zelfs in onze begroting, die de voorwaarde was voor deze subsidie, rekening mee gehou den." Financieel gezien is de SKV uit het dal, meldt de directeur. De gemeente wil de peuterspeelza len geen extra subsidie meer geven, maar moet gegeven sub sidie ook niet gaan terugvragen want dan ontstaan opnieuw fi nanciële problemen, zegt ze. „We hebben een goed jaar ach ter de rug. We zijn boven de nul uitgekomen, en in de progno ses tot 2008 blijft dat zo. Dit is gelukt dankzij onze drastische maatregelen." lengaan, maar dat gaat ken. paratie was voltooid en jhijd was weer gevuld. Het noest alleen nog op tem- jwillur komen. Opnieuw Dp d, De Dolfijn echter met sn pjenslag. „Er drijft rommel tuis! water. Het is vetachtig JI p Q waardoor het water niet 07 lir heeft die het zou moe- bben", legt de wethouder 'unsters moeten uitwijzen ,nu weer aan de hand is. louder verwacht de uit- erdrL rtenP dezer daSen- ;jkb?n wordt De Best overal gespi zich begeeft, aange- 7 n door ongeduldige IrïgJefhebbers. „Terecht (Q)tegt hij. „De mensen re- erop dat ze na de kerst- ie weer konden zwem- jr pet is vervelend als dat Ich weer niet zo blijkt te Bezoeksters van de CNB-Midwinterflora bewonderen de tentoongestelde bloemen. Foto: Henk Bouwman door Aart van der Kuijl lisse - Hét ideale middel tegen de midwinterdepressie is een bezoek aan de CNB-Midwinter flora. De hallen van de bloem bollenbemiddelaar zijn voor de negentiende keer omgetoverd tot een kleurige tentoonstelling van bol- en knolgewassen. Tra ditioneel is de Midwinterflora- expositie de vroegste bloemen tentoonstelling in het land, zichzelf afficherend als 'dé vak tentoonstelling voor de sier teelt'. CNB gaat verhuizen naar de Mijnders-locatie op het in dustrieterrein Dever, maar ver wacht wordt dat de Midwinter- flora nog zeker tot 2006 op de Grachtweg wordt gehouden. Bloemen, bloemen en nog eens bloemen. Amarylissen, lelies, tulpen, krokussen, zantedeschi- a's, irissen, hyacinten, hip- peastrums, lachenalia en ane monen. Neergezet in rechthoe kige bloemeneilandjes en alle maal heel erg vroeg. De tulpen zijn in groten getale vertegen woordigd, maar de hyacinthen domineren door hun zware, zoetige parfum. Sommige be zoekers zie je geluidloos genie ten, anderen zie je in plukjes met elkaar kritisch een bloem beoordelen. Dat zijn meestal mannen en zonder twijfel ken ners, af te meten aan hun geba ren. L. van der Bent uit Katwijk aan den Rijn, 79 jaar oud, zit te vreden op een bankje uit te puffen en te genieten van al het moois op de bloemententoon stelling. Zijn linkerhand rust op een wandelstok. „Ik was koster van de Katwijkse dorpskerk, maar mijn schoonvader zat in de bollen. Ook mijn opa was bollenkweker, én organist van de dorpskerk Zelf heeft hij als jongen altijd bollen gekopt. Hij tilt zijn stok op en wijst aan: „Zo groot, most je al 'elpen." Bloembollenkweker R. van der Merle uit Noordwijk loopt rond met rijn vrouw en neef. Hij kan zich niet meten met al het ge weld op de expositie. „Wij zijn kleine kwekers. Maar we kijken met een kritisch oog. Kijk, nu staat alles nog hartstikke strak, maar of dat ook zo is op 11 ja nuari? Zo'n tulp kan lelijk te genvallen in de praktijk." Ze roemen de strakke presentatie van Heieen Valstar. Volgens Valstar beantwoordt het ontwerp aan het thema Back to Basics. „Ja, terug naar de basis. In het licht van de wat zwaardere economische tijden heb ik het deze keer niet al te luxueus aangepakt. Het gaat puur om de producten. Ik wilde dat het assortiment op een toe gankelijkere manier werd ge presenteerd, maar obk wat za kelijker, zodat het heel transpa rant is voor de kopers. Dus dit jaar weinig decoratieve elemen ten en wat minder uitbundige opsmuk." Aanstaande zondag, de laatste dag van de Midwinterflora loopt het hele dorp uit, zo ver telt CNB-receptioniste I. van der Veek. „Ik werk dan over, maar dat vind ik helemaal niet erg. Het is oergezellig; de tele foon gaat nauwelijks en je komt weer heel wat oude bekenden tegen." De CNB-Midwinterflora is nog tot zondag 11 januari te bezoeken. Toe gang is gratis. CNB-Hallcn, Gracht- weg 75a, Lisse. Open: 9 januari van 8.30-22.00 uur en 10 en 11 januari van 10.00-17.00 uur. ^ÊÊk Gemeente Rijnwoude roept hulp in van provincie Zuid-Holland

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 13