KERKDIENSTEN H DC 979 VRIJDAG 9 JANUARI 200/ I LEIDEN Hervormd: Herv. Gem. Marekerk Zo 10 prof dr Graafland, Gouda, 17 ds vd Meij- den. S.O.W. kerken: Bevrijdingskerk Zo 10 ds Stolk. Hooglandse Kerk Zo 10 ds Alblas, 11.45 Oec. studentendienst. De Regenboog Oec. Zo 10 pastor vd Bie. Maranathakerk Zo 10 ds Rooze. Vredeskerk Zo 10 dr Venema. R ooms-katholiek Parochie Lam Gods: Wijkkerk Antonius, Boshuizerlaan Za 17.30 Woord- en Communie viering met volkszang, Zo 10 Euch. viering met volkszang. Wijkkerk Maria Middelares, Rijn dijk Za 19 Euch. viering met volks zang, Zo 9.30 Woord- en Commu nieviering mmvgem. koor. O.L.Vr. en St. Jozef, Herensingel Za 17 Euch. viering, Zo 9.30 Eu ch. viering in de Poolse taal, 11.15 Euch. viering mmv Magnifi catkoor. St. Lodewijk, Steenschuur Za 10 en 19 Euch. vieringen, Zo 8.30, 10 Hoogmis, 11.30 Euch. viering, 16 Lof. St. Petrus, Lammenschansweg Za 19 Euch. viering, Zo 9.30 Euch. viering mmvgem. koor. Hartebrug Za 19 Euch. viering, Zo 11 Euch. viering mmv Schola Can torum. Ziekenhuizen/verpleeghuizen: Diaconessenhuis Zo 10.15 Geen opgave. Groenhoven Zo 10 Geen opgave. LUMC Zo 10 pastor Schlatmann. Overrhyn Zo 11 Geen opgave. Diversen: Anglican Church of St. James, Lak Theater, room 005, Cleveringa- plaats 1 Zo 19 evening Service "Time4God" every Sunday. Baptistengem. Kooikapel, Drift- straat Zo 10 hr Quispel, Huizen. Bijeenkomst van Christenen, Lan- gebrug 63 Zo 10 en 18.30 Woord- prediking. Christengemeenschap, Vestestraat 49 Zo 10 Gemeenteviering voor jongen oud. Chr. Geref. Kerk Steenschuur Zo 9.30 en 17 ds Schenau. Chr. Wetenschap, Steensch. 6 Zo 10.30. Doopsgezinde-Remonstr. Gem. Lokhorstk., Pieterskerkstr. Zo 10.15 ds Kattenberg. Eglise Wallone (Waalse kerk) Zo 10.30 pasteur Manson. Evang. Gemeenschap, Middelste gracht 3 Zo 10 hr Koehorst. Evangeliegem. De Deur, 5 Meilaan 137 Zo 11 en 18, Woe 19.30. Evang. Luth. Gem., Hoogl. Kerkgr. Zo 10.15 drsvd Meij-Seinstra. Gem. Eben Haezer, Vredeskerk Leiden Zo 19 hr Visser. Geref. Kerk Vrijg. Herengracht Zo 10 Leesdienst, 19 ds Vreugdenhil, A'veen. Grote Opdracht Gem., Turkoois laan 131 Zo 13.30 hr Agtereek. Johan Maasbach Wereldzending Bethlehemskerk, Lammermarkt Zo 10 en Vr 19.30 Samenkomsten. Kerk van J. Chr. vd Heiligen der L. Dagen, Brahmsl. Zo 11.20 Avond- maals vergadering, 13 Internatio nale Gem. (Engelstalig). Leger des Heils, hoek Vestestr- ./Groenesteeg Zo 10 Samenkomst. Nieuw-Apost. Kerk H. Rijnd. 24 Zo 10, Woe 20. Oud-Kath. Kerk, Zoeterw. Singel Za 19 Euch. viering. Volle Evangelie Gem., Haarlem merweg 36 Zo 11 ev. Schreuder. AARLANDERVEEN Chr. Geref. Kerk Zo 9.30 en 16.30 ds v Vuuren. Geref. Kerk Zo 10 H.A. ds Jeroen- se, Moordrecht, 18.30 H.A., drs v Herwijnen, Haarlem. Herv. Gem. Zo 10 hr vd Kamp, 19 ds Maasland. R.K. Petrus en Paulus Zo 11 Woord- en Communieviering mmv cantorij. ABBENES SoW. Gem. Zo 9.30 ds Westra, Sassenheim. ALPHEN AAN DEN RIJN Hervormd: Adventskerk Zo 10 ds Henzen, 18.30 SoW-vesperdienst, ds vd Linden. Oudhoornse kerk Zo 10 dr Blei, Haarlem. Sionskerk, Meteoorlaan Zo 9.30 ds Ouwendijk, 18.30 ds Dekker, Reeuwijk. Gereformeerde kerken: Maranathakerk Zo 10 ds Wilschut, 18.30 zie Adventskerk. Salvatorikerk Zo 10 ds Bongers, Waddinxveen, 18.30 zie Advents kerk. S.O.W: De Bron Zo 9.30 ds Huizebosch. Goede Herderkerk Zo 10.30 ds v Dijk. Kerk en Zanen Zo 10 ds v Stralen, 18.30 zie Adventskerk. Driehoorne Zo 19 Geen dienst. Rooms-katholiek: Bonifaciuskerk Za 19 Euch. vie ring, Zo 10.30 Euch. viering mmv Caeciliakoor. H. Geestkerk, De Bron Zo 11 Eu ch. viering mmv Broncantorij. Piuskerk Zo 9.30 Communievie ring mmv Piuskoor. Diversen: Bapt. gem. Noord, aula Wellant- college, Kalkovenw. 62 Zo 10 hr Brouwer. Bapt. gem. Noord, aula van Castel- lum, Ambonstr. 1 Zo 10 hr Hol vast. Bapt. gem., Triomfatorkapel, Ha- venstr. Zo 10 en 18.30 ds Koek koek. Christengem. 'De Hoeksteen', Groene Hart Lyceum, Tolstraat Zo 10 hrSmit. Chr. Geref. Kerk Zo 9.30 Lees dienst, 14.30 ds Hoefnagel. Evang. gem. 'De Ark', Pr. Hen- drikstr. 54 Zo 10 Geen opgave. Evang. Gem. Nieuw Leven, aula Scala College, Diamantstr. 31 Zo 10 Opwekkings Samenkomst. Geref. Kerk Vrijg., Goede Herder kerk, Ten Harmsenstraat Zo 8.45 en 16.30 Geen opgave. Leger des Heils, Zonneweg 3 Zo 10 Samenkomst. Ned. Geref. Kerk, aula Chr. Ly ceum, Halverwege 34 Zo 9.30 en 16.30 ds De Jonge. Oud-Geref. Gem., Hooftstr. 240 Zo 9.30 en 16. Pinkstergem. 'Het Licht', A. v. Bu- renlaan 15 Zo 10. Remonstr. Gem., Samuel Aarde- werksteeg 11 Zo 10 ds Peters. BENTHUIZEN Herv. Gem. Zo 9.30 ds Krijgsman, 18 ds Visser, Gouda. SoW. Gem., De Hoeksteen Zo 10 ds Lugtigheid, Delft. HAZERSWOUDE Geref. Kerk Zo 10 Dienst met do ventolk, ds Houtkoop-Faber, Hille- gom. Herv. Gem. Zo 9.30 ds vd Top, 18.30 Jeugddienst, ds vd Berg, Nw. Vennep. RK Engelbew. kerk, dorp Za 19 Woord- en Gebedsdienst met De Vredeskerk in Leiden. Foto: archief Leidsch Dagblad volkszang, Zo 10.30 Gezins- /Woord- en Communieviering mmv kinderkoor. RK kerk, Rijndijk, Het Anker Za 19 Woord- en Gebedsviering mmv pa rochiekoor, Zo 10 Woord- en Ge bedsviering met volkszang. RK Bernarduskerk Zo 10 Geen vie ring. HILLEGOM Chr. Geref. Kerk Zo 1115 ds Wier- da, A'dam, 16.30 Dienst in CGK Lisse. Christen Gem., Gebouw muziek school, Henri Dunantplein 4 Zo 10 H.A. en Woordverkondiging. S.O.W. diensten: De Hoeksteen Zo 10 ds Mondeel. Maartenskerk Zo 10 Geen dienst. RK Martinus kerk Za 19 Euch. vie ring mmv gem. koor, Zo 10 Fusie viering mmv speciaal koor. RK St. Jozef kerk Za 19 en Zo 10 Geen viering. HOOGMADE Herv. Gem. Zo 10 ds Ommering. O.L.Vr. kerk Zo 10 Euch. viering mmv cantoren. KAAG Herv. Gem. Zo 10 ds Vonk-Warte- ma. RK Joannes kerk Zo 10 Euch. vie ring. KATWIJK AAN DEN RIJN Geref. Open Hofkerk Zo 10 Geen opgave. Herv. Gem. Dorpsk. Zo 10 hr v Rijn, 18.30 ds De Graaf. Ontmoetingskerk Zo 10 ds Smit, 18.30 ds v Duijvenbode, Urk. RK. Joannes de Doper Za 19 Euch. viering, Zo 10 Euch. viering mmv "Vocalis". KATWIJK AAN ZEE Hervormd: De Hoeksteen Zo 10 Dovendienst, ds Poortman. Ichthuskerk Zo 10 ds Vlietstra, 18.30 ds Smit, Katwijk a/d Rijn. Maranatha-Centrum, Rijnsoever Zo 10 ds Smit, Putten, 18 ds Ten Voorde. Nieuwe Kerk Zo 10 ds Alblas, 18 ds Blom. Oude Kerk Zo 10 ds Geene, 18 ds Weegink. Pniëlkerk Zo 9.30 ds Weegink, 18 ds Geene. Diversen: Baptisten Gem., L. De Colingny- laan 2 Zo 9 en 11 ds Bakker. Chr. Geref. Kerk Zo 10 en 17 ds Hoefnagel. De Stek, Evang. Gem., Visserijka de 1 Zo 9 en 11 Zoekersdiensten. Geref. Gem. in Ned., Louwestr. Zo 10 en 17 Dienst des Woords. Geref. Kerk Vrijg. Zo 9.30 ds Br- een, Drachten, 16.30 ds Ander son. Herv. Gem. De Rank, Andreas Col lege, ingang Helmbergweg 10 Zo 10 ds Kruyt. Ned. Geref. Kerk, Andreas College, ingang Rijnsoever 293 Zo 10 H.A. ds Compagnie, 19 ds Compagnie. Overduin Zo 19 Geen opgave. Soefi, Zuidduinseweg elke le en 3e zondag 11. Triumfatorkerk Zo 10 ds v Dalen, Den Haag. Vredeskerk Zo 10 Jeugddienst, ds vd Horst, 15 Philadelphiadienst, ds vd Horst (VLOK). KOUDEKERK AAN DEN RIJN Geref. Kerk Zo 10 H.A. dienst Herv. kerk, 15 H.A. dienst in Rhijndael, ds vd Lugt. Herv. Gem. Zo 10 H.A., ds vd Lugt. LANGERAAR R.K. Adrianus kerk Za 19 Woord en Gebedsdienst mmv gem. koor, Zo 9.30 Woord- en Communievie ring. LEIDERDORP Bapt. gem., Visser 't Hooft Ly ceum, Muzenlaan 155 Zo 10 ds v Klaveren. S.O.W. Dorpskerk Zo 10 hr Boter, Leiden. Scheppingskerk Zo 10 ds vd Ende. Kapel Scheppingskerk, dienst voor doven Zo 10 Geen dienst. Levenstroom Gemeente, Touw- baan 3 Zo 10 pastor Zijlstra sr., 19 evang. Zijlstra. Leythenrode Zo 10.30 Geen opga ve. Rijnland Ziekenhuis Zo 10 H.A., ds Brommet. RK De Menswording Za 19 Euch. viering, Zo 9.30 Woord- en Com munieviering mmvgem. koor. LEIMUIDEN Geref. Kerk Zo 9.30 en 19 Geen opgave. Herv. Gem. Zo 9.30 ds De Ruyter. RK St. Jan kerk Za 19 Viering, Zo 9.30 Euch. viering. LISSE Chr. Geref./ Ned. Geref. Kerk Zo 10 en 16.30 H.A., ds Trommel. Evangeliegem. Heereweg 52a Zo 9.45 Geen opgave. Geref. Gem. Zo 10 en 16 Lees dienst. Geref. Kerk Zo 10 ds De Reus. Geref. Kerk Vrijg. Prinsessestr.l Zo 9.30 ds v Veen, 16.30 ds Hullu, Bunschoten. Herv. kerk: Grote Kerk Zo 10 ds Verweij, 19 Zangdienst, ds Verweij. Pauluskerk Zo 10 ds Minnema. RK Agathakerk Zo 11 Euch. vie ring mmv groot koor. RK Engelbewaarderskerk Za 19 Euch. viering mmv gem. koor. RK Mariakerk Zo 9.30 Euch. vie ring mmv Cantate Domino. NIEUWKOOP Evang. gem., Ontm. Centrum De Brug, Achterweg 7A Zo 10. Herv. Gem. Zo 9.30 ds Scherff, 18.30 Jeugddienst, hr De Ouden, R'dam. Remonstr. Gem. Zo 10 mw ds v Asselt. RK O.L.Vr. kerk Za 19 Woord- en Communieviering, Zo 11 Euch. viering mmv Allegro. NIEUWVEEN Geref. Kerk Zo 9.30 H.A., ds Wielsma, Uithoorn. Herv. Gem. Zo 9.30 en 18.30 ds Sparreboom. RK Nicolaas kerk Za 19 Euch. vie ring, Zo 9.30 Euch. viering mmv de Regenboog. NOORDWIJK Buurthuis Zo 10 Jeugdkapel. Gem. van Christenen 'De Ark', Pic- ké pl. Zo 10 hr v Duin, 19 hr Spaargaren. Grote of St. Jeroenskerk Zo 10 SoW-dienst, ds Carstens, 17 ds vd Sluijs, 19 Vesperviering, ds Car stens. Kerk aan Zee (Hoofdstr.) Zo 10 SoW-dienst, ds Biesheuvel. Northgo Scholengem. Zo 10 ds vd Sluijs. RK Jeroen kerk Za 19 Geen vie ring, Zo 10 Euch. viering mmv he renkoor. RK Maria ter Zee Za 19 Euch. vie ring, Zo 10.30 Woord- en Commu nieviering. Vinkenlaankerk Zo 10 ds Röosjen. 't Kruispunt, W. vd Bergh Zo 11 ds Slofstra. NOORDWIJKERHOUT Evang. Gem. Beréa Bollenstreek, De Schelft Zo 10 hr v Loenen. Herv. Gem. Dorpskerk Zo 10 ds Binnendijk. Oec. Bavo-kapel Zo 10 Gem. vie ring, pastor Janssen. RK H. Hart kerk, De Zilk Zo 10 Eu ch. viering mmv gem. koor. RK Jozefkerk Za 19 Euch. viering, Zo 9.30 Euch. viering mmv gem. koor. RK Victor kerk. Za 19 Euch. vie ring mmv herenkoor, Zo 11 Euch. viering mmv kinderkoor. OEGSTGEEST Kruispunt (Rijngeest-groep Zo 10.30 mw Poppe-Rienks. Geref. Kerk Vrijg., Rehoboth kerk, Lijtweg 1 Zo 10.30 ds Telgenhof, 14.30 dsvVeen. Groene of Will.kerk Zo 10 ds Kooy- Ned. Geref. Kerk (Gem. centrum, Lijtw.) Zo 8.45 ds Winkelhof, Den Haag, 16 ds Venderbos, Kampen. Pauluskerk Zo 10 H.A., ds Da Cos ta. Regenboogkerk Zo 10 ds Plomp. RK Will. Kerk Za 19 Stille Mis, Zo 10.30 Euch. viering mmv gem. koor. Van Wijckersloot R.K. diensten, Za 18.30 en Zo 9.45; Prot. dienst Zo 16 H.A.,ds Blonk. Volle-Evang. Gem., Gem. centrum Zo 16. Vrijz. Hervormd, Gemeentecen trum, Lijtw. Zo 10.30 ds v Wijn- i-Junge. OUD-ADE RK Kerk Za 19 Woord- en Commu nieviering mmv dameskoor, pastor Dingjan. OUDE EN NIEUWE WETERING Geref. Kerk Zo 9.30 Dienst Herv. kerk. Herv. Gem. Zo 9.30 ds Steenstra, Leiden. Remonstr. Gem. Zo 10 mw ds Rey- endam-Beek, Boskoop. RK Jacobus kerk Za 19 Woord- en Communieviering, Zo 11 Euch. viering mmv parochiekoor, De Meerklank en Faith. ROELOFARENDSVEEN RK Maria kerk Za 19 Woord- en Communieviering mmv cantors, Zo 11 Euch. viering mmv gem. koor. St. Petrus Banden Za 19 Geen vie ring, Zo 9.30 Euch. viering mmv gem. koor. RIJNSATERWOUDE Herv. Gem. Zo 9.30 ds v Velzen. RIJNSBURG Chr. Geref. Kerk Zo 9.30 en 17 ds Middelkoop. Evang. Chr. Gem., Chr. Lyceum Visser 't Hooft Zo 10 Geen opgave. Geref. Kerk Vrijg. Zo 9.30 en 17.15 Geen opgave. Grote Kerk Zo 9.30 en 17 Geen opgave. Herv. Bethelkerk Zo 9.30 Geen op gave. Immanuelkerk Zo 9 en'10.30 ds Cziria, 18 SoW-Alphadienst, ds Paasen hr Bergman. Maranathakerk 9.30 ds Hoekstra, 17 Geen dienst. Petrakerk Zo 9.30 ds Paas, 17 ds Cziria. RIJPWETERING RK O.L.Vr. kerk Zo 10.30 Euch. viering, pastor Steenman. SASSENHEIM Chr. Geref. Kerk Zo 10 en 17 drs Brienen. Geref. Kerk Zo 10 Geen opgave, 19 Dienst Herv. kerk. Herv. Gem. Zo 10 en 19 mw ds Bosma. RK Pancratius kerk Zo 10 Euch. viering mmv herenkoor. Vrijz. Geloofsgem. NPB, Jul.Laan 17 Zo 10.30 mw drs Bezemer. STOMPWIJK RK Laurentius kerk Za 19 en Zo 11 Viering. TER AAR Herv. Gem. Zo 9.30 ds Vlasblom, 18.30 ds Molenaar, Nw. Loos- drecht. Geref. Kerk Zo 9.30 en' 18.30 H.A., ds Den Heeten, Hoofddorp. VALKENBURG Geref. Kerk Zo 10 Geen opgave. Geref. Kerk Vrijg. Zo 11 ds De Jong, 18.30 ds De Vries. Herv. Gem. Zo 10 ds Brunt, 18.30 ds vd Pol, Rijnsburg. 1 VOORHOUT Baptistengroep Kaleb, <f weij Zo 19.30 Geen diens? Geref. Kerk Vrijgem. Gez^ centrum, Kerkweg 13 ZoJ dienst. f Herv./Geref. Kerkgem. 2 Fockens, Sassenheim. 1 RK Bartholomeuskerk Za viering mmv dameskoof1 Euch. viering met volkszaf t VOORSCHOTEN 3 Church of St. James (Jfl British School, J. v. Ho Sundays 10.30. 1st All-H and 4th Holy Communion 5th Morning Prayer. H Aula-basisgem. In 'De Gn ker', Frans Halspints. t Agapèviering. De Ontmoeting, Noordhc^ 10 ds v Kleunen, Leiden.!? Dorpskerk Zo 10 ds Frobe* Herv. Gem. 'Rehoboth' wenhoekkade Zo 9.30 d? Bodegraven, 16.30 dsf Waddinxveen. Het Kruispunt Zo 10 ds L? Hulp en Heil-kerk Sclt Leidschendam Zo 10. RK M. Godskerk Zo 9.3r en Communieviering. RK Laurentiuskerk Zo 1 en Communieviering. Zevendedag-adventisten, moeting, Noordhofland el) WARMOND Herv. Gem. SoW Zo 10 welingen, Noordwijk. RK Matthiaskerk Za 19 E ring. WASSENAAR Prot. Gem. van Wassenaa. Dorspkerk Zo 10 ds Vuijr wijkerhout. Kievietkerk Zo 10 ds v Es,* Messiaskerk Zo 10 ds ScHr Pinkstergem., Hofcampvl. 19 dsA.H. Agtereek. z RK Goede Herderkerk.. Woord- en CommunievM 11 Gezins/Euch. viering.Ir RK Jozefkerk Za 19 Euclji Zo 9.30 Euch. viering rre koor. RK Willibrord Za 19 Eucl1 Zo 9.30 Euch. viering mn'1 Vrijzinnige Geloofsgent>| Kerkdam Zo 10.30 Geen tr WOUBRUGGE Geref. Kerk Zo 9.30 dsBfs Herv. Gem. Zo 9.30 d3 18.30 ds Henzen, Al|,,l Rijn. j RK Goede Herderkerk Woord- en Communievie cantoren. ,s Vrijzinnige Geloofsgem. ;c 10.30 Geen dienst. -e h ZOETERWOUDE b Herv. Gem. Zo 10 ds DeV RK Dienaarkerk Za/Zo G< ve. is RK St. Jankerk Za/Zo G< 1 ve. x RK Emmauskerk Zo 9.30;e gave. r« RK Meerburgkerk (H. Ri;r 19 Geen viering, Zo 11 ring mmv herenkoor. ,n »e ZWAMMERDAM Geref. Kerk Zo 10 ds huis, Alphen a/d Rijn. Herv. Gem. Zo 10 ds v Sluipwijk, 18.30 ds v Du Remonstrantse Kerk Zo opgave. De Bruggen, zaal 1 Dor| 11 Geen opgave. MEDISCHE DIENSTEN S. Freke, Eikenlaan 22, Zoe- terwoude Rijndijk, tel. 5410950; spreekuur om 13.00 uur. Noordwijk Voor spoedgevallen raadplege men het antwoordapparaat van de eigen tandarts. Voorschoten, Wassenaar, Zoeter- woude J. Klaver, Gezondheidscen trum, Hofcampweg 65, Wasse naar, tel. 070-5118221; voor behandeling dient u om 17.30 uur op het praktijkadres aan wezig te zijn. DIERENARTSEN Alphen Dierenkliniek, tel. 0172- 471111; GJ. Lette, Schubert- hof 4, tel. 0172-442807; mw. Graveland-Wolterbeek, Leeu wenhorst 4, tel. 0172- 444333. Bollenstreek voor weekenddienst: raadpleeg het antwoordapparaat van uw eigen dierenarts. Leiden en omgeving Vooralle praktijken in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voor schoten: Raadpleeg uw eigen dierenarts. Sassenheim, Voorhout, War mond Dierenkliniek Sassenheim, Rijksstraatweg 22, Sassen heim, tel. 071-3013800. Wassenaar Alarm- en informatiekring die renartsen: dokterstelefoon 070-3455300. THUISZORG EN MAATSCHAP PELIJK WERK Thuiszorg Groot Rijnland, werk gebied: Alphen e.o., Leiden e.o., Leiderdorp, Rijnstreek, Piassen- gebied Verbeekstraat 19-21, Leiden, tel. 071-5161415, fax 071- 5161309. Voor aanvragen van hulp en zorg is een indicatie van het RIO (Regionaal Indicatie-Or gaan) vereist. U kunt zich hier voor richten tot Zorgnet Lei den, Oude Rijn 92, tel. 071- 5240960, fax 071-5240961 Buiten kantooruren en in het weekeinde wordt u doorge schakeld. Uitleencentrale verpleegarti- kelen: Leiden, Van Vollenho- venkade 25, tel. 071- 5121894, ma t/m vr9.30- 17.00 uur, za 10.00-17.00 uur. Meldpunt voor het opha len en bezorgen van artikelen en informatie, tel. 0172- 448976. Stichting Rijn-, Duin- en Bollen streek, werkgebied: Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest, War mond en Duin-en Bollenstreek Verplegingen verzorging thuis, aanvullende en particuliere thuiszorgen verpleging, uit leen verpleegartikelen, zorg voor (aanstaande) ouders en hun kinderen tot vier jaar, voe- dings- en dieetadvies en ergo- therapeutisch advies, tel. 071-4093333 (24 uur per dag bereikbaar). Algemeen Maatschappelijk Werk, tel. 0900-8212141 (voor dringende hulp buiten kantooruren). Gezondheid Service Rijn-, Duin- en Bollenstreek (activi teiten aanvullend op die van de Stichting) b.v. nachtzorgga rantie of maaltijdservice, tel. 071-4093333. Yunio Thuiszorg, werkgebieden: Rijn-, Duin en Bollenstreek, Plassengebied. Particuliere verpleging, ge- zins- en kraamzorg, tel. 071- 5128070, ma-zo, 24 uur per dag. Curadomi, Organisatie voor thuiszorg Verpleging en verzorging voor Katwijk, Rijnsburg en Valken burg, Haven 9, Katwijk, tel. 071-4060080 (24 uur per dag bereikbaar). Steunpunt Mantelzorg L Bollenstreek en Oegstge" Kwadrant, Schimmelpei straat 10, 2221 EP Kat 4093210; spreekuur mi 13.00-16.30 uur. Het steunpunt biedt c= steuning aan mensen gen voor een zieke of \p capte partner, familie*- (in). Steunpunt Vrijwilige Hu Bollenstreek en OegstT tel. 4093388. Voor informatie, advie middeling van vragen van een vrijwilliger. T< meldpunt voor wie vri,w wil worden op gebied )it en hulp; van ma t/m v>a< 9.00 tot 16.00 uur. e IZO Individuele Zorg (Albr Rijn e.o. en Rijn- en Veq e Voor verpleging, licha^ en huishoudelijke zorkP) matie: tel. 0172-44^ 071-3312872. Stichting Terminale Thi^ (regio Leiden) nc Voor hulp door vrijwillur aanvullende zorg op cl E naaste omgeving en p(er nele werkers bij thuis! v\ Aanvragen voor hulp ct w matie: 06-5100207Ïr 1 Telefonische Hulpdienst e.o. Jr Verward? Boos? Verdrj, Of gewoon behoefte o met iemand te pratenf1 Dag en nacht bereikbr11. een vertrouwelijk ges|W lefoon 0900-0767. n Informatie- en Klachter{ef] Gezondheidszorg (IKG)r^ Noord Pe spreekuur op ma t/m ff 9.30 tot 13.30 uur. tpe 5896664. p ARTSEN Aarlanderveen, Nieuwkoop, Noorden en Zevenhoven Voor weekenddienst: zie Al phen aan den Rijn. Alkemade van vrijdag 17.00 uur tot ma 8.00 uur: zie Leiden. Alphen aan den Rijn van vrijdag 17.00 uur tot ma 8.00 uur: Coöperatieve Huis- artsendienst Alphen aan den Rijn en Omstreken, Gebouw Rijnoord, Rijnland Ziekenhuis, Delftzichtweg 2, Alphen aan den Rijn; alleen na telefoni sche afspraak: tel. 0172- 467007/463122. Boskoop, Benthuizen Van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur: De Huis Artsen Post (HAP) Gouda, Jan van Beaumontstraat 4, Gouda, tel. 0182-322488; na telefo nische afspraak. Hazerswoude, Koudekerk voor weekenddienst: zie Al phen aan den Rijn. Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Sassenheim, Voorhout en War mond: Van vr 17.00 uur tot ma 8.00 uur: voor spoedgevallen: Dok- tersdienst Duin Bollen streek, Rijnsburgerweg4/b, Voorhout, tel. 0900- 3343678. Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg Van vr 17.00 uur tot ma 08.00 uur; uitsluitend voor spoedei sende huisartsenhulp: Dok- tersdienst Duin- en Bollen streek, Rijnsburgerweg4/b, Voorhout, tel. 0900-3343678 (vóór langskomen altijd eerst bellen). Langeraar, Leimuiden, Nieuw- veen, Rijnsaterwoude, Ter Aar, Woubrugge voor weekenddienst: zie Al phen aan den Rijn. Leiden, Leiderdorp Voor alle Leidse/Leiderdorpse huisartsen; van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur.- Centrale Dokterspost Leiden, Doezastraat 2/a (ingang Raam- steeg), Leiden, tel. 0900- 5138039. Telefonische af spraak verplicht. Homeopathische artsen: Centrum voor Homeopathie: T. Koster, Gezondheidscentrum Stevenshof, T. Mansholtstraat 5/a, tel. 071-5220911 (be reikbaar via spoed lijn voor art sen en verloskundigen). Voor de praktijk van Van Kem pen: P.C.M. van Kempen, Lammenschansweg 71, tel. 071-5123001. Voorschoten en Wassenaar Stichting Mobiele Artsen Ser vice Haaglanden (SMASH): tel. 070-3469669. Zoeterwoude Voor spoedgevallen raadplege men het antwoordapparaat van de eigen huisarts. APOTHEKEN Alkemade en omgeving Apotheek Alkemade, R. van Rijnsingel 31, Roelofarends- veen, 12.30-13.00, 17.30- 18.00 uur, tel. 071- 3319100. Voor spoedeisende recepten buiten de openings tijden bereikbaar via telefoon nummer of deurbel. Alphen aan den Rijn Apotheek De Hoge Zijde, Em- malaan 16, tel. 473500; van za 09.00 uur tot ma 08.00 uur. Bloembollenstreek DienstApotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4/c, Voorhout, tel. 0252-240216: op werk dagen vanaf 17.00 uur tot 08.00 uur (volgende ochtend) en in de weekeinden en feest dagen 24 uurs dienst. Hazerswoude, Koudekerk Apotheek Meerburg, van 11.00-12.00 uur; spoedgeval len tel. 071-3415555. Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg vr 17.30 uur tot ma 8.00 uur: Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4/c, Voorhout, tel. 0252-240216; za: van 10.00 tot 14.00 uur: Apo theek Katwijk aan den Rijn, Tulpstraat 16/b, Katwijk, tel. 4030833. Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten Van 10.00 tot 21.00 uur: Apo theek De Aloë, Levendaal 161, Leiden, tel. 5120502. Altijd geopend: van 21.00 uur tot 8.00 uur (op werkdagen) tot 10.00 uur (op za. zon- en feestdagen): Nachtapotheek De Nachtwacht, Doezastraat 2/a, Leiden, tel. 071- 5665019. Nieuwkoop Apotheek Nieuwkoop, van 10.00-12.00 uur; spoedgeval len tel. 0172-573608. Noordwijk en Voorhout Via uw eigen apotheek kunt u vernemen wie de weekend dienst waarneemt. TANDARTSEN Alphen, Koudekerk, Hazerswou de en Woubrugge Mw. P. Pauw, Da Costastraat 13, Alphen a/d Rijn, tel. 0172-494931. Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg J. Langedijk, Adm. de Ruyter- straat 4/a, Rijnsburg, tel. 4022494; spreekuur van 17.00 tot 17.30 uur. Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Roelofarendsveen, Warmond

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 12