LEIDEN REGIO 'Niet doorgaan tot je tachtig benf tvaartcentrum van Monuta vestigt zich naast gemeentewerf Leiderdorp Wethouder: 'Die A gaat hoe dan ook van dat dak af Het mooie aan Leiden? De trein naar Amsterdam Monumentaal Spinozahuis in Rijnsburg grondig gerenoveerd R3 4 vrijdag g JANUARI 2004 neke Dljke orp - Uitvaartverzorger Monuta- huist van de Van Geerstraat in Lei- naar de Oude Hoogmadeseweg, e gemeentewerk De gemeente en hebben overeenstemming bereikt grondprijs. Volgende maand begint :ente met de procedure om het be stemmingsplan te wijzigen, dat nodig is voor de bouw van het uitvaartcentrum. Monuta moet weg van de Van Geerstraat omdat rijksweg A4 wordt verbreed. Eind ja ren tachtig betrok de uitvaartverzorger, toen nog Soek genaamd, de oude gymzaal van de gesloopte mavo. In het pand, dat pal langs de snelweg staat, werden een au la, een ontvangstkamer en een opbaargele- genheid gemaakt. Een verhuizing hing al jaren in de lucht, en het pand is inmiddels verworven door rijkswaterstaat. W. van Mil van Monuta is blij dat er eindelijk duidelijk heid is. „We zijn een paar jaar bezig ge weest om een geschikte plek te vinden. De verbreding van de A4 liet steeds weer op zich wachten, waardoor wij weer meer tijd hadden. Het zwaard heeft ongeveer vijf jaar boven ons gehangen." Van Mil vindt de nieuwe plek naast de ge- meentewerf ideaal, omdat de stek tegen de begraafplaats aan ligt. „Dichterbij kan je niet zitten. Als straks de begraafplaats wordt uitgebreid, zit je er als het ware mid den in." De begraafplaats heeft de ingang aan de Hoogmadeseweg, wat nauwelijks een paar honderd meter rijden is. Een bouwtekening voor het nieuwe rouw- centrum is nog niet klaar. Van Mil verwacht dat het nieuwe gebouw nog dit jaar klaar is. „Op 31 december moeten we ons pand verlaten. We hopen dat we er dan in kun nen." Mocht dat niet zo zijn, dan kan Mo nuta gebruik maken van de uitvaartcentra aan de Willem de Zwijgerlaan, de Gitstraat of het Levendaal in Leiden. „Daarnaast kunnen we altijd nog terecht in een kerk." Van Mil vertelt dat de gemeente en Monuta nog even hebben overlegd of de oude boer derij naast de begraafplaats een optie is om te verbouwen tot uitvaartcentrum, maar Monuta ziet daarvan af. „Ik kan me wel voorstellen dat je daarvan een aula of een kapelletje maakt, of een koffiegelegenheid bezoekers van de begraafplaats." Horecadier Wik van den Wijngaard neemt met spijt afscheid van partycentrum 2jneke Dijke v rtyip - Sommigen denken en grap is, anderen ver een tijdelijke bevlieging, is waar: het partycen- ie Wik van den Wijn en de Hoofdstraat in Lei- Is niet meer. De bar is koperwerk en andere t ijlen zijn naar collega's, bloemstukjes naar Ma- in Warmond en de s Veis mogen voor een iti>rden opgehaald door Mgen. „We hebben er nu :n beetje spijt van", ver- 'an den Wijngaard en r\ldin Ella. „Maar je kunt wjgaan tot je tachtig >ei ka leeftijd valt het nog wel is nog net 66, EUa 52 eih stoppen dachten ze ia(geleden nog lang niet. d^eden jaar mijn zuster t &erwacht overleed. Ze d^er dan ik. Het jaar eV was mijn zwager al "ujp. Zij waren de enige sl^ie ik had en woonden ,nhderlijk huis, hier om ;t<^an de Eikenlaan. Toen -eVt kan mij ook gebeu- feirat heb ik dan gedaan? 'er) ik alleen maar ge- 5 dpie gedachte was voor :rsjde Wijngaard genoeg enesluiten om voortaan /ai»g maar bij anderen te in ntitig jaar was het hore- )01;tief op de kop van de erkat. In 1973 ruilde hij ^thandel in zoetwaren lw)liddelstegracht in Lei- ZOfor een pand langs de Bn|n in Leiderdorp, vlak Gstierebrug. Daar open- hf-dancing Wik, de eer- ee!aonderneming aan de 'd^at met in het week- ha' muziek. Het was de ;erik in de wijde omge- '32 tot vier uur 's nachts s. „In Alphen en Kou- eetig alles om twaalf uur le'* Leiden om één uur. en die lui op of ik nog voor zes man." Wik van den Wijngaard in zijn eigen Hoofdstraat: „Mensen voelen, dat wij het ook gezellig vinden. We hebben alles altijd met onze ziel en zaligheid gedaan. We cijferden ons helemaal weg." Foto: Hielco Kuipers Bar-dancing Wik ging aan het eigen succes ten onder. „Als je honderdvijftig man binnenhad en er stond honderd man bui ten te wachten, dan had je wel eens narigheid. Het was logisch dat de buurt begon te klagen. De gemeente heeft toen de nachtvergunning eruit ge haald." Van den Wijngaard opende een discotheek. Er tra den sterren op als Gerard Joling en René Froger, dankzij het ma nagement dat Van den Wijn gaard deed voor Glenda Peters, zijn schoondochter, die bekend werd met de Soundmixshow. Een paar jaar later volgde de opening van Partycentrum 't Oude Dorp. Half Leiderdorp vierde hier zijn huwelijksjubile um of vijftigste verjaardag, en ook ondernemers wisten de plek te vinden voor een be- drijfsfeestje. Toen Ella een jaar of zes gele den in Wiks leven kwam, sloot ze zich meteen bij zijn levens wijze aan. „Ik ontmoette haar in Leiden in 't Vattegat. Ze kwam meteen langs en begon met glazen spoelen." „Na een week liep ik al te bedienen", zegt Ella, die net als Wik hele maal opgaat in de feestjes. „Als hier beneden een aannemer een bedrijfsfeestje heeft, heb ik ook feest", zegt ze in de woning boven het voormalige partycen trum. Volgens Van den Wijn gaard is dat hun kracht. „Men sen voelen het, dat wij het ook gezellig vinden. We hebben al les altijd met ziel en zaligheid gedaan. We cijferden onszelf helemaal weg." Ella vindt dat de beste manier om te leven. „We zijn altijd gezellig, aardig en hartelijk tegen iedereen. Dat krijg je vanzelf terug." Door die houding werd Wik een begrip. „Ga je weg, Wik?", vraagt een voorbijgangster als hij poseert voor de fotograaf. „Jij hoort hier." „Nee joh, ik blijf hier wonen. Anders is het geen Leiderdorp meer", ant woordt hij. Op 28 december gaf hij een afscheidsfeest voor de buren. Het leverde hem een af- scheidsboekje op met wensen en bedankjes. Maar hij raakte ook wat kwijt. „We hadden twee mooie albums met foto's van 1973 tot nu. Die hebben de hele middag gecirculeerd. Van het ene op het andere moment waren ze weg. Niemand weet waar ze gebleven zijn." Ze zijn niet haatdragend naar de 'dief. „Als iemand zegt dat hij een borrel op had en ze per ongeluk heeft meegenomen, dan is het in orde. Als ze maar terugko men." Gemeente hekelt lakse opstelling van RAP door Timoteus Waarsenburg leiden - Het Rijnlands Architec tuur Platform heeft geen bood schap aan wethouder A. Geert- sema. Ondanks zijn herhaalde verzoeken om de illegaal ge plaatste A van het dak van het architectuurcentrum aan de Nieuwstraat weg te halen, doet het RAP of zijn neus bloedt. „Dat is niet erg handig en komt de verstandhouding zeker niet ten goede", reageert Geerste- ma. Ruim drie maanden terug zette het RAP een immens grote, blauw verlichte neonletter op het dak van de voormalige Blonk-panden op de hoek Nieuwstraat/ Hartesteeg. Zon der vergunning en zonder toe stemming van de eigenaar van het pand: de gemeente. De ver gunning is inmiddels aange vraagd, maar zal in elk geval de komende maanden niet wor den verleend. De gemeente mag voorlopig namelijk geen enkele bouwvergunning afge ven. Daarnaast is Leiden ver bolgen over het feit dat het als eigenaar van het pand nooit om toestemming voor de plaatsing is gevraagd. Eind november al zei Geertse- ma, in de raadscommissie ruimte en groen, dat de letter hoe dan ook van het dak moest. Of het RAP een vergunning zou krijgen of niet. „En als ze die vergunning op enig moment zouden krijgen, moet het RAP ook aan ons toestemming voor plaatsing vragen." Wijkvereniging Pancras-West tekende direct na de illegale plaatsing bezwaar aan bij de gemeente. Op dat protest heeft de gemeente nog nooit gerea geerd. „De kwestie met deze letter is illustratief voor de werkwijze van de gemeente", zegt voorzit ter J. van Meijgaarden. „Als een particulier iets zonder vergun ning aan z'n huis doet, treedt de gemeente keihard op. Maar bij een partij als het RAP dur ven ze dat kennelijk niet. Dan wordt er gedoogd." Volgens Geertsema is daar ech ter geen sprake van. „Ik heb bij herhaling gezegd dat die letter van het dak moet," zegt Geert sema. „En dat gaat ook gebeu ren. Met of zonder medewer king van het RAP. Want wij gaan gewoon over tot het toe passen van bestuursdwang. Dat is kennelijk de weg die het RAP wil bewandelen. In december liet een woord voerster van het RAP al weten niet tot het verwijderen van de illegale letter over te zullen gaan zonder officieel verzoek daartoe van de gemeente. „Die brief is inmiddels aangetekend verstuurd", zegt Geertsema. „Het is jammer dat het archi tectuurcentrum zo op zijn stre pen staat. Een groot aantal be stuursleden van het RAP is al lang op de hoogte van het standpunt van de gemeente. Maar ze reageren dus niet zon der brief. Wij hebben ook nooit een brief van het RAP gekregen, met de vraag of ze iets op het dak van die panden mochten zetten. Door zich zo formeel op te stellen, maken ze het vooral zichzelf erg moeilijk. Terwijl je zou verwachten dat een club als het RAP juist baat zou hebben bij een goede verstandhouding met de gemeente", aldus de wethouder. door Kees van Delft rijnsburg - Het Spinozahuis in Rijnsburg staat voor een gron dige opknapbeurt. Een inzame lingsactie die volgende maand begint, moet ervoor zorgen dat het monument in oude staat kan worden teruggebracht. De Monumentenwacht Zuid- Holland concludeerde ander half jaar geleden in een rapport al dat het Spinozahuis gebreken vertoont die snel hersteld moe ten worden. De vereniging Het Spinozahuis onderneemt nu actie en bereidt een grote reno vatie voor. Zowel in als om het museum staat het huis, waarin de wereldberoemde filosoof van 1661 tot 1663 woonde, een aantal veranderingen te wach ten. De tuin wordt uitgebreid, de schuur gesloopt en ver plaatst en in het woongedeelte worden de balken aap het pla fond ontbloot. Ook het sanitair, de keuken en de buitenmuur zijn in de plannen meegeno men. De restauratie- en renova tieplannen kosten 180.000 euro. Om dit bedrag binnen te krij gen, begint de vereniging vol gende maand een landelijke in zamelingsactie. T. van der Werf, secretaris van Het Spinozahuis, rekent daarbij ook op mede werking van de plaatselijke overheid. „De gemeente Rijns- burg heeft naar mijn mening de taak om geld beschikbaar te stellen als het gaat om een van haar weinige monumenten." Als de acties niet het gewenste bedrag opleveren, worden de werkzaamheden volgens Van der Werf in fasen uitgevoerd. „Dan zullen we prioriteiten moeten stellen." Het college van burgemeester en wethouders heeft de 65 vier kante meter grond voor de tuin inmiddels voor 650 euro van de hand gedaan. De schuur kan daardoor tegen de vlakte om een stuk naar achteren te wor den verplaatst. Het Spinoza huis heeft overigens nog steeds geen nieuwe huisbewaarder ge vonden. AGENDA nuari-editie van het nblad For Him Magazi- doen de reporters van een bezoek aan De heren wilden zich- vlak voor de jaarwisse- g even onderdompelen illige studentes. Bleek Vn tegen te vallen. In het |dat ze uitbrengen, .eiden compleet de geboord: 'Geef maar irug aan de Spanjaar- 1 half elf op een don- 'avond lopen twee dacteuren de stad in. .hen een handvol zwer- ;en, wat locals die op de chten en een bejaard ar dat de hond uitlaat, hte paniek maakt zich a meester, want ze had- t in de studentenstad ie/ d Drk veel drukker en swingender verwacht. Maar uiteindelijk komen de twee via De Kroeg aan het Kort Rapenburg in North End op de hoek van het Rapenburg en het Noordeinde terecht. „Een Engelse pub met grote glazen dood bier, witte Engel sen aan de bar en Eurosport op de televisie. Het'boksen is interessanter dan het publiek. De pub zelf vinden ze trou wens wel mooi. „Maar als een mooi popje begint te zoenen met iemand van wie wij dach ten dat het haar vader was, gaan we maar weer verder", zo valt er te lezen. Op naar Copa- cabana aan de Breestraat. Vol gens het stappende duo was de zaak tot voor enkele weken nog een shoarmatent, want de setting is wel héél typisch. Volgens redacteuren van For Him Magazine is er in Leiden op uitgaansgebied niet zo heel veel te beleven. Archieffoto: Hielco Kuipers Ldall De Blauwe Steen, die al 700 jaar In de Breestraat ligt, is het symbolische middelpunt van de stad. Onder redactie van Timoteus Waarsenburg en Eric-Jan Berendsen TELEFOON 0 71 - 53 56 424 Maar goed, er hangt een Brazi liaanse vlag en de Pina Colada smaakt uitstekend, „We tellen vlak voor middernacht acht klanten en als twee ervan een ingestudeerd dansje doen, we ten we niet hoe snel we onze drankjes achterover moeten slaan." Op naar Roebels in de Pieters- kerkchoorsteeg. Warm, druk en de muziek is er prima. Rap pende negers en zingende blondines wisselen elkaar in snel tempo af. En, belangrijk, meisjes zijn er zat, maar ze hebben het veel te druk met het uitwisselen van studietips om de twee aantrekkelijke re dacteuren op te merken. Op twee na, die hen het advies ge ven naar het LVC aan de Bree straat te gaan. Daar wordt het na één uur drukker en drukker. De mu ziek is er zo lekker dat zelfs de FHM-boys een dansje wagen. Met de twee studenten bespre ken ze het Leidse uitgaansle ven en de vier komen tot de conclusie dat er niet veel aan is: Leiden moet maar worden teruggegeven aan de Spanjaar den. Daarvan raken de twee helmaal overtuigd als ze huis waarts keren en het onderweg nog aan de stok krijgen met twee studenten. Is er dan helemaal niks goed aan Leiden? Jawel, de (nacht) treinen naar Amsterdam en Utrecht vertrekken er. Eric-Jan Berendsen Wilt u iets melden? Bel 071-5356421 (Riet Paauw) dagelijks tussen 9.00 en 12.00 uur. Faxen mag ook: 071-5356415. E-mail: stadsredactie.ld@hdc.nl Met hortulana Carla Teune kunnen belangstellenden zondag mee op een ontdek kingstocht naar de winterbloei- ers in de Hortus Botanicus, zo als de helleborus, winterjas mijn, sierkwee of winteraconiet. Bij slecht weer wordt uitgewe ken naar de plantenwereld van de tropische kassen. De wande ling begint om 12.00 uur bij de hoofdingang van de Hortus aan het Rapenburg 73 in Leiden en duurt ongeveer een uur. Kos ten: volwassenen 4 euro, kinde ren van 4-12 jaar 2 euro. Meer informatie www.hortusleiden- .nl of tel. 5277249. De Ouderen Activiteiten Com missie Leiden Zuid-West ver zorgt zondag van 14.30 tot 16.30 uur voor 55-plussers een bingo in Zorgcentrum Haag- wijk, Beethovenlaan 2 in Lei den. De toegang is 1,50 euro. Voor volwassenen is er mor gen vanaf 20.00 uur een bingo in buurthuis Op Eigen Wieken aan het Valkenpad 5 in Leiden. Kosten: 6 euro voor zeven spel- ronden en een superronde voor 1,50 euro. Informatie 5212893. De Christelijke Muziek Showband Concordia houdt morgen in het verenigingsge bouw aan de Langegracht 61 in Leiden ook een bingo. Aanvang 20.00 uur. Het COC Leiden houdt zon dag vanaf 16.00 uur de nieuw jaarsreceptie in het pand van het COC aan de Langegracht 65 in Leiden. 'Dans Jezelf is een speelse manier van dansen, vrije bewe ging van binnenuit en open staan voor contact met jezelf en anderen. Voor deze manier van dansen begint voor vrouwen vrijdag 16 januari in Moving- Heart-Studio een speciale Dans Jezelf-groep. Zowel voor man nen als vrouwen begint er woensdag 21 januari een cursus in Centrum Hara in Leiden. Meer informatie en een uitge breide folder is aan te vragen bij Jivan Cappon: 5144446 of 06- 30809669. In buurthuis Matilo aan de Zaanstraat 126 in Leiden is woensdag vanaf 20.00 uur bin go. Zes ronden voor 3,50 euro. IVN verzorgt in de periode maart tot mei een vogelzang cursus voor beginners en ge vorderden. Naast theorieavon den zijn er ook excursies bij zonsopgang op zaterdag of zondag. De cursus wordt gege ven in-het Wellant College, Lan ge Voort 70 in Oegstgeest. Kos ten 45 euro. Vopr opgave en in formatie: Dineke Kistemaker, telefoon 3612219. Naar aanleiding van de expo sitie 'Foto's van Vijftig' verzorgt K O in samenwerking met museum De Lakenhal een aan tal fotoworkshops. Aan de workshop gaat een bezatk aan de tentoonstelling vooraf. De eerste workshop is zaterdag 17 januari. Meer informatie en in schrijving dagelijks van 9 tot 17 uur bij K&O, Oude Vest 45 in Leiden. Bij Sportbedrijf Leiden begint zaterdag 31 januari een cursus squash voor beginners. De cur sus bestaat uit vier lessen en wordt op zaterdag geven van 12.00 tot 13.00 uur of van 13.00 tot 14.00 uur in de Drie Octo- berhal aan de Smaragdlaan in Leiden. Kosten 30 euro, inclu sief het gebruik van ballen en racket. Opgave en informatie maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur bij Aad van der Luit van Sportbedrijf Lei den, telefoon 5315601.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 11