LEIDE REGIO Veel bezwaren tegen plan Oostvlietpolder Kritiek op boekhouding 1.^4. j 5Er wordt niet slim bezuinigd in Vier jaar geëist voor inrijden op fietsers Duinri R1 Vooral bedrijventerrein roept weerstand op i Jitgekeken op uw collega's Verstrikt 1 r voor het eindexamen 'De keuzes moeten nog komen' SPETTERENDE ATTRACTIES www.autoheemskerk.com vrijdag 10 oktober 2003 irand in esteeg Is jen bestelbusje is van- 2, d twee uur op een teintje aan de Kaar- >1 fissen de Korevaar- '7tle Sint Jorissteeg ver in brand gestoken, veer moest er aan te 1 om het vuur te blus etuige zag de vlam- ;t busje slaan en e jongens wegren- ng de knapen nog ot de Garenmarkt wist het trio te ont- tprijs voor onderzoekers 14! 52Hf onderzoekers van '^iteit Leiden hebben 76Jen ontvangen van de 41>remium Erasmia- j^ichting wil hen hier- !4oen voor 'bijzondere op het gebied van j3r, maatschappij- en 2atenschappen. Het 5|eoloog Rieuwerd 126». archeologen David 355Fokke Gerritsen, ju- Gerards en histo- 830 Wijsman. Zij krij- ||en geldbedrag van !$n een oorkonde. 396 j «n Waag Slerantie 1 ^be kunnen etnisch 57pe groepen pro- ïesamenleven? Deze j 2 Nederland actueel door immigratie van- lieer het Midden- it in Leiden gevestig- Honal Institute for (HAS) wijdt zijn iliekslezing in De it thema. Op vrijdag legt Oost-Aziëken- Franke uit hoe :n en nomaden- vanaf de tiende loogden om wetten op 34.|e de omgang tussen 37'jgsgroepen regelden. 48,(hierin een blauw- "3 en multicultureel 39'tivang 15.15 uur, op- 43i|ia tel. 071-5272227. dvertenties) Ier raam kan tip; ramen van Lieftink. k vervaardigd uit e Schüco profielen, tl van uitvoeringen in >f kunststof en met 2oals kwaliteitsgarantie. 4C'n onze showroom. leiden - Oh, ironie: de boot die moet zorgen dat de Leidse grachten schoon zijn, raakte vandaag zelf verstrikt in het vuil. Medewerkers van de dienst milieu en beheer van de gemeente moesten uit de vastgelopen schroef van de elektrisch aangedreven visvlet een stuk touw en een plastic zak halen. De boot moest daartoe voor een deel uit het water worden getakeld. En daarmee was het bestaansrecht van de vlet ook weer eens bewezen. Foto: Henk Bouwman door Robbert Minkhorst leiden - Tegen de plannen van de gemeente Leiden in de Oost vlietpolder zijn meer dan twee honderd bezwaren ingediend. Vooral de aanleg van een bedrij venterrein roept weerstand op. De gemeente wil in de polder ook zestig tot tachtig huizen la ten bouwen. Gemeentelijk projectleider A. de Kok is niet ondersteboven van het aantal bezwaren. „Een behoorlijk aantal is helemaal hetzelfde. Er zijn zo'n vijftig be zwaarschriften ingediend. Maar één brief kan lastiger zijn dan 200 standaardbrieven." Onder de bezwaarmakers zijn veel omwonenden. Ook het Hoogheemraadschap van Rijn land tekende bezwaar aan. Het claimt een depot in de polder op grond van eerdere afspra ken. Rijnland zegt dat het de slibstort nodig heeft om de gro te achterstanden in het bagge ren weg te kunnen werken. Een groot voorvechter van het behoud van de groene polder is de Vereniging Vrienden Oost vlietpolder. De vereniging is niet tevreden met de aanpas singen van de gemeente. De be langrijkste veranderingen ten opzichte van de vorige plannen zijn het verdwijnen van het baggerspeciedepot, de aanleg van een strook natuur (ecologi sche zone), de bouw van zo'n zestig tot tachtig huizen en het schrappen van een strook be drijven tussen de Europaweg en de Vrouwenweg. Daardoor moet nog wel ruimte gevonden worden voor vijf hectare indu strie elders in de polder. „Alle groene plannen en voor nemens ten spijt; wanneer dit bestemmingsplan werkelijkheid wordt, zal dit voor mens en dier het einde van de huidige agrari sche Oostvlietpolder beteke nen", schrijft de vereniging, „en zullen natuur en milieu voor de zoveelste maal onder geschikt gemaakt worden aan veronderstelde economische behoeften." De oproep van de vereniging luidt daarom: „Dringend de plannen met de Oostvlietpolder heroverwegen en deze allerlaat ste waardevolle agrarische pol der op Leids grondgebied be houden." Belangrijkste bezwaar van de vereniging blijft de vesti ging van 'een ongewenst en overbodig' industrieterrein. De vereniging verzet zich ook tegen de aanleg van een (brom) fietspad tussen de volkstuin complexen. Als argument wordt genoemd dat het pad de ecologische zone doorsnijdt, maar voor de tuinders speelt ook mee dat zij hun rust willen bewaren. Leiden probeert al een aantal jaren toestemming te krijgen voor zijn plannen met het ge bied langs de A4. Een vorig be stemmingsplan werd door de Raad van State in 2001 vernie tigd. Dat plan heeft toen al veel overleg en lobbywerk gekost om instemming te krijgen van bijvoorbeeld het rijk. De ter- irfijn om bezwaar te kunnen maken tegen het nieuwe be stemmingsplan is inmiddels verstreken. Uiterlijk op 24 janu ari moet de politiek de plannen vaststellen. Dat de gemeente en tegenstanders elkaar opnieuw voor de rechter ontmoeten, is waarschijnlijk. door Robbert Minkhorst leiden - Leiden mag financieel gezien het ergste hebben gehad - dat zeggen de cijfers. De poli tiek moet het echter nog wel eens worden over structurele bezuinigingen van acht miljoen euro. „We moeten echt aan de bak", zegt WD-fractieleider Leendert de Lange. Inderdaad is het rustige vaar water in zicht. Daarin geven fractievoorzitters van politieke partijen wethouder van financi en Rogier van der Sande gelijk. Tot die tijd wacht nog een stevi ge storm - een waar Leiden niet omheen kan. „Ik houd mijn hart vast", zegt Jacques de Coo (LWG/De Groenen). „We moe ten snijden, en niet schaven", kondigt Paul van Meenen van D66 aan. „En dat is onvermij delijk." De begroting voor volgend jaar meldt niet of de politiek over eenstemming bereikt over acht miljoen bezuinigen. De begro ting boekt het bedrag in en re kent uit dat Leiden in 2007 weer een overschot heeft van ruim vijf miljoen euro. „Ónze wethouder is een goede leerling van Zalm", vindt De Coo. „Hij is een goede boek houder en zo op het oog heeft hij het prima voor elkaar. Al leen: de keuzes moeten nog ko men." Filip van As (Christenunie) vindt Van der Sande toch te la coniek. Leiden legt de verwach te lagere uitkering van het rijk, twee miljoen euro per jaar, naast zich neer. Ramingen van het rijk zijn in september altijd (te) pessimistisch, redeneert de gemeente. Van As: „Dat is weer een typisch geval van proble men voor je uitschuiven. Het is mijn eeuwige twist met de wet houder: zijn prognoses zijn al tijd te rooskleurig." Van As stoort zich ook aan de 'melkkoe' van de gemeente: het parkeerfonds. „Daaruit wordt een greep van twee ton gedaan. De zoveelste keer dat het ge beurt. Ik vind het een te makke lijke manier om je begroting sluitend te krijgen. Daar is het fonds ook helemaal niet voor bedoeld." Het raadslid kondigt aan er samen met het CDA ka baal over te willen maken. CDA-leider Wim Bleijie: „De wethouder was wel erg optimis tisch. Er is nog een belangrijke taak voor ons: acht miljoen eu ro bezuinigen. Ik maak me gro te zorgen. De geesten zijn er nog lang niet rijp voor. We gaan nu echt praten over taken van de gemeente: welke wel, welke niet. Dan liggen de zaken poli tiek zeer verschillend." Juist vanwege die discussie wil D66 dat de politiek zich bij deze begrotingsbehandeling koest houdt. Van Meenen verwacht de meeste onenigheid over de kortingen van het rijk op allerlei sociaal beleid, die Van der San de 'één op één' doorberekent. Twee andere collegepartijen, PvdA en GroenLinks, leggen zich niet zomaar neer bij die kortingen. „Wij vinden dat het groene en het sociale beleid overeind moet blijven", zegt Gerard van Hees van Groen Links. Volgens hem is er ook altijd wel ergens geld. Als het college in eens iets wil, is er namelijk ook altijd financiering voor, zegt Van Hees - zie de discussie over de ijsbaan op de Beestenmarkt. „Als wij wat willen, is er nooit geld." Hij is verder benieuwd naar de uitkomst van de ruzie tussen Leiden en Nuon over de precariobelasting. Krijgt de ge meente gelijk, dan wacht een aardige meevaller. WD-voorman De Lange vindt het knap dat zijn wethouder de lastenstijging voor inwoners beperkt weet te houden. De on- roerendezaakbelasting (met daarin' de afvalstoffenheffing) gaat met de trend omhoog. Ook hij hamert op de noodzaak om te besparen. „Als die takendis cussie geen acht miljoen ople vert, ziet de begroting er in 2007 héél anders uit. We moeten niet nu al gaan genieten van die vijf miljoen, want juist dan komt dat er niet." Daan Sloos van Leefbaar Lei den neemt alvast een voorschot op de discussie. Wat hem be treft schaft de gemeente alle bijdrages voor het bijzonder onderwijs en de subsidies voor allochtonen af. „Er is openbaar onderwijs. Scholen die zich apart willen stellen, moeten zichzelf maar bedruipen." Ver der is de integratie mislukt en moet Leiden ernaar handelen. „We kunnen bijna alle subsi dies die ervoor moeten zorgen dat allochtonen integreren, af schaffen, omdat alle rapporten uitwijzen dat het geld dat je er in stopt, toch geen moer ople vert." Rinny Kooi, lid van de 'groen- groep' van de Pieters- en Aca- demiewijk: „Ik heb het idee dat er niet heel slim bezuinigd wordt op groen in Leiden. Er moet te vaak groen gereno veerd worden - wat veel geld kost - terwijl het reguliere on derhoud wordt verwaarloosd. Zo zijn er langs de Burggraven- laan laatst weer een heleboel struiken weggehaald, omdat er haagwinde in zat, 'pispotjes'. Dat was helemaal niet nodig geweest, als die struiken regel matiger onder handen geno men waren. Daarnaast doet de gemeente te weinig om de be woners bij het groen in hun omgeving te betrekken. Ik weet bijvoorbeeld dat iemand in Lei- den-Zuidwest zich intensief be kommerde om een plantsoen. Dat was plotseling helemaal ge rooid door mensen van de plantsoenendienst. Dat is na tuurlijk niet slim. Iemand is be trokken en dan doe je dit." Wolbert Schippers, penning meester van roeivereniging Njord: „Alles wat we krijgen, kunnen we goed gebruiken. We zitten heel, heel krap. Ik heb me nog niet verdiept in de gemeen telijke subsidies, maar als we daarvan een deel kwijtraken, is dat heel treurig. Hoe we dat gaan oplossen, moet ik nog uit zoeken." Eltjo Meijer, voorzitter van de Cliëntenraad Leiden: „Ik ben erg bezorgd over de conse quenties van de bezuinigingen. Hoe het precies met de ge meentelijke bezuinigingen zit, weet ik nog niet. Maar als ik al leen al kijk wat er vanuit Den Haag op de minima afkomt, dan denk ik: de kritische grens is bereikt. De gemeente zal niet veel beter nieuws hebben. Uit keringen worden bevroren, door Wilfred Simons vervolg van voorpagina leiden - Het volgen van lessen op het Pre University College is een extra belasting voor leerlin gen die toch al hun eindexa men vwo moeten doen. Om die last te verlichten, maken de leerlingen gebruik van de vrije studieruimte die zij hebben in de tweede fase van het Studie huis. Directeur J. Kijne van het Pre University College kondigde gistermiddag aan dat hij gaat onderzoeken of leerlingen van het college alvast studiepunten kunnen halen. Dat betekent dat zij al tijdens de middelbare schooltijd delen van een uni versitaire opleiding kunnen af ronden. Het Pre University College krijgt geen eigen gebouw. De deelne mende leerlingen worden ook niet met elkaar in één klas ge stopt. Zij volgen in groepjes of zelfs individueel lesprogram ma's die speciaal voor hen zijn gemaakt door docenten die de leerlingen ook begeleiden. Voorlopig blijft het programma beperkt tot vakken uit vier fa culteiten: letteren, wiskunde en natuurwetenschappen, theolo gie en wijsbegeerte. Volgens Kijne kunnen de leerlingen daar alfa- en bètavakken volgen of vakken die van beide wat hebben, zoals een combinatie van wiskunde en wijsbegeerte of taalwetenschap. Het is de bedoeling dat de do centen van de zestien scholen de leerlingen gaan uitzoeken die voor het Pre University Col lege in aanmerking komen. Di recteur A. Jansen van het Stede lijk Gymnasium Haarlem zei na afloop van de bijeenkomst dat 'dat geen enkel probleem hoeft te zijn'. „Ik kan alleen al in mijn eigen klas drie vier jongens en meisjes aanwijzen die zonder meer geschikt zijn." De zestien scholen Scholen 'uit de wijde omge ving van Leiden' zijn gese lecteerd voor deelname aan het Pre University College; Bonaventura College, Lei den Stedelijk Gymnasium, Lei den Visser 't Hooft, Leiden Rijnlands Lyceum, Oegst- geest Rijnlands Lyceum, Sassen- heim Rijnlands Lyceum, Wasse naar Barlaeus Gymnasium, Am sterdam Vossius Gymnasium, Am sterdam Christelijk Gymnasium Sorghvliet, Den Haag Dalton, Den Haag Gymnasium Haganum, Den Haag International School, Den Haag Vrijzinnig Christelijk Ly ceum, Den Haag Driestar College, Gouda Stedelijk Gymnasium, Haarlem Wolfert van Borselen Scho- lengroep, Rotterdam den haag/leiden - Tegen twee broers uit Leiden (27) en Wad- dinxveen (28) heeft de Haagse rechtbank gisteren vier jaar cel straf geëist en het intrekken van hun rijbewijs voor twee jaar. Volgens de officier van justitie hebben zij zich schuldig ge maakt aan poging tot moord toen zij op de Witte Singel in Leiden met hun auto op een groepje fietsers inreden. Bij de aanslag, in de nacht van 30 op 31 maart vorig jaar, raak te een 23-jarige vrouw uit Lei den ernstig gewond. Ze brak haar been op twee plaatsen, moest drie maanden met kruk ken rondlopen en is inmiddels twee keer geopereerd. Een 35- jarige Leidenaar liep verwon dingen aan zijn kniebanden op. Volgens de slachtoffers ging aan het incident een verkeers ruzie vooraf. De auto met daar in beide broers zou op de hoek van het Noordeindeplein en de Witte Singel de daar fietsende Leidenaar hebben geraakt die in het gezelschap was van twee vrouwen, eveneens op de fiets. De Leidenaar zou vervolgens tegen de auto hebben geschopt. Toen de passagier van de auto, de 28-jarige Waddinxvener daarop uitstapte, kreeg hij van de Leidse fietser een kopstoot. De 27-jarige Leidenaar vluchtte eerst, bedacht zich, keerde en reed terug om zijn broer op te halen. Daarop ontstond weer het nodige duw- enTrekwerk waarop beide broers wegreden in de richting van het Noord einde. Inmiddels had de 28-ja- rige Waddinxvener achter het stuur plaats genomen. Op het Noordeindeplein keerde hij de auto, draaide linksaf de Witte Singel op, maakte snelheid en reed in op de drie fietsers. Volgens de officier van justitie is de passagier net zo schuldig als de chauffeur. „Door het niet ingrijpen maakt de bijrijder zich schuldig aan het medeple- gen door nalaten. Daarom eis ik tegen beide verdachten dan ook dezelfde straf." De advocaten van de beide broers eisten vrijspraak omdat niet bewezen werd geacht dat de aanrijding opzettelijk en met voorbedachten rade zou heb ben plaatsgevonden. De uit spraak is over twee weken. Leen van Duijn, medewerker van Weggeefwinkel Las Vegas in Leiden: „Nee, het is hier niet van de ene op de andere dag drukker geworden. Wel weten steeds meer mensen ons te vin den. Of dat door hun financiële situatie komt, of door het feit dat we bekender zijn, weet ik niet. Veel van onze klanten zijn dakloos of leven van een mini mumuitkering. Maar ook ande re lagen van de bevolking ko men hier over de vloer: van hoog tot laag, van links tot rechts. Ja, er worden ook vol doende spullen gebracht. Mo menteel zelfs meer dan er wor den meegenomen. We draaien een betere 'omzet' dan de V&D: die klagen alleen maar." Ondanks de forse bezuinigingen van de gemeente is het bij de weggeefwinkel nog niet drukker gewor den. Archieffoto: Hielco Kuipers Leo Jongbloed, voorzitter LV Roodenburg: „De subsidie op (advertentie) Familletip! Kom deze vakantie voor een spet terend dagje uit naar attractiepark Duinrell. Geniet met het hele gezin in de spectaculaire attracties, zoals de Splash, de Aquaswing, de Kikkerachtbaan en het Tikibad. Voor de kleinste bezoekers is er volop te beleven in de nieuwe Rick's Fun Factory! Dulnreil 1, 2242 JP Wassenaar Tel. (070) 51 55 258, www.duinr clubaccommodatie verdwijnt? Wij hebben het geluk dat we vorig jaar nog van de gemeente en Fonds 1818 geld hebben ge kregen om nieuwbouw neer te zetten. Die is bijna klaar, dus wij zitten straks in een spik splinternieuw clubgebouw. Maar ik moet er niet aan den ken dat we nog minder subsidie krijgen. De bodem is inmiddels bereikt. We moeten op iedere euro passen. Zeker omdat het tegenwoordig zo moeilijk is om sponsors te vinden. Als we nog minder subsidie krijgen, dan zullen we nog meer een beroep op onze leden moeten doen. En ja, nu kopen we ieder jaar nieu we ballen. Daar moeten we dan misschien maar wat langer mee doen." (advertentie) OP ZOEK NAAR EEN VERTROUWDE OCCASION? EEN ZAAK VAN VERTROUWEN a u t r k Leiden Roelolarendsveen L. (071) 531 08 11R. (071331 28 66 huursubsidie wordt beperkt, de eigen bijdragen aan de ziekte kosten wordt groter. Vorig jaar heeft het Nibud al becijferd dat voor deze mensen zwaar weer dreigt. Dat zal alleen maar erger worden. Ik ben bang dat veel minima zich tot de liefdadig heidsinstellingen moeten wen den om een menswaardig leven te leiden." Produktieweg 15-17 C Alphen a/d Rijn 96 70 - www.lieftink.nl istijden showroom: ijdag van 9.30 tot 16.30 uur 3n 10.00 tot 16.30 uur

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 9