LEIDE Tachtig huizen aan de Vliet Ui REGIO 'De politie is niet voor rede vatbaar' De Kindertelefoon rinkelt na bijna een kwarteeuw nog dagelijks Bi 'Moeten we met vliegtuigen bevoorraden?' iRASSEND, Opbrengst nodig door tekorten tynxeteu ccót de tu-tCetfco-tder tyioetett ctit de óo<itvdietfco-tder Circustaferelen in De Zwaluw Bag Uitgekeken op uw collega's REGIO excursie empark (advertentie) IK VOUWWANDEN enden van Lieftink zijn kvangers en ideale buiten den. Ze worden gemaakt Bardig aluminium of kunst- fect maatwerk uit eigen Met KOMO-keur 3^erke kwaliteitsgarantie. in de showroom. iom: Produktieweg 15-17 4 CC Alphen a/d Rijn 46 96 70 - www.lieftink.nl lingstijden showroom: vrijdag van 9.30 tot 16.30 uur 9 van 10.00 tot 16.30 uur vrijdag 29 augustus 2oo3 R1 verder I plannen Specke gereden na rrangsfout [Een 16-jarige Leidenaar middag gewond geraakt irijding op de krui- [1 de Vijf Meiiaan en de >rlaan. Hij fietste op de rlaan en verleende ang aan een auto be- or een Leidenaar (35) le Vijf Meilaan reed. De j hoofdletsel op en is IlUMC gebracht. itjesbasketbal ff Meihal Het basketbaltoernooi [morgen op het Stad- 11 stond gepland, wordt Et naar de Vijf Meihal. pisatoren Sportbedrijf I basketbalclub BS Lei- 1 de kans op slecht gen te groot voor een inement. Om 12.00 nen 32 teams be fit drie spelers of s aan het toernooi. Om Ir is er een wedstrijd beiers uit Goede Tijden tijden en Onderweg gen. 's Avonds wor- ns van het huidige II gepresenteerd en om [r nemen de sterren van t tegen elkaar op. De i de Vijf Meihal is gra- door Robbert Minkhorst leiden - Leiden wil maximaal zo'n tachtig huizen bouwen langs de Vliet. De opbrengst van de woningbouw is nodig om de tekorten op de ontwikkeling van industrieterrein Oostvliet en de verplaatsing van volkstuinen aan te vullen. De gemeente vermoedt dat de extra woningen een van de meer omstreden delen uit het nieuwe bestemmingsplan voor de Oostvlietpolder zijn. Ze hield daarom gisteren een informa tieavond voor bewoners van de Vlietweg, die druk werd be zocht. Zodat zij 'niet uit de krant hoefden te lezen' dat wo ningbouw mogelijk wordt. „We draaien er niet omheen", zei wethouder R. Hillebrand (PvdA/ruimtelijke ordening) te gen de bewoners. „Onze bere keningen tonen aan dat er een tekort is." Dat tekort is de afgelopen jaren aardig opgelopen, omdat de Raad van State het vorige be stemmingsplan heeft vernie tigd. Daardoor liep bijvoor beeld de uitgifte van grond voor bedrijven vertraging op. Hoe hoog het tekort is, houdt Leiden geheim. De gemeente wil op (advertentie) De Imkersvereniging zorgt in samenwer kte afdeling Natuur- en catie van de gemeen- op zondag 31 augus- Jl.OO uur de bijenexcur- len hun drachtplan - !t Heempark aan de sterweg 21. De excur- t uit een wandeling Heempark langs bloe bijen nu nog kunnen 11 de bijenstal geven Itleg over de bijenvol- nnen de bezoekers de Jen zien in hun kasten, niet op te tillen zijn rele kilo's honing die er Ook is er een demon- [ningslingeren. Na af- .«de excursie wordt de ngerde honing te koop den. drie plaatsen langs en achter de Vlietweg woningbouw mogelijk maken. Op de plek van de silo, bij de knik in de weg, en pal aan de Vliet, is 'een gebouw met be perkte omvang en maximale hoogte van 12 meter' toege staan. Hoeveel woningen in dat appartementenblok passen, hangt af van de creativiteit van de architect. Daar even voorbij komt ruimte voor acht 'land huizen'. Voor de knik in de Vlietweg zijn 'vijf clusters' inge tekend, met minimaal 25 en maximaal 60 woningen. De ruimte voor huizen is een van de wijzigingen in het nieu we bestemmingsplan ten op zichte van het vooroptwerp. Een andere is dat de bestem ming 'bedrijven' tussen de Eu- ropaweg en de Vrouwenweg is geschrapt. Op die plek is nu wel de aanleg van sportvelden mo gelijk. Leiden zoekt nog naar ruimte voor vijf hectare bedrij ven, en de strook achter de Vrouwenweg blijft daarvoor in beeld. Een andere optie is een deel van het volkstuinengebied. Uitbreiding in westelijke rich ting is ook nog mogelijk. Veranderd is ook dat belang hebbenden - bewoners, onder nemers, boeren, volkstuinders, recreanten en natuurliefheb bers - meer inspraak krijgen bij de inrichting van de polder. De gemeente wijst wel bestemmin gen aan, maar bepaalt tegelijk dat die bij bedrijven en wonin gen nog verder uitgewerkt moe ten worden. Dat levert een extra inspraakronde op zodra de in richtingsplannen klaar zijn. Aan de randen van het bedrij venterrein is alleen voor minder zware industrie plaats. Daar mee komt Leiden volkstuinders en natuurbeschermers tege moet. De volkstuinen grenzen aan twee zijden aan Oostvliet. In de polder is straks ruimte voor farmaceutische industrie. Daardoor wordt het mogelijk in het Bio Science Park ontwikkel de producten ook in Leiden te fabriceren. De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder verstuurde de afgelopen maanden ansichtkaarten om te wijzen op 'het fraaie, open karakter' van de polder. Dat gaat verloren als een in dustrieterrein wordt aangelegd en de Vlietweg 'dichtslibt' met woningbouw. Bewoners voorzien nóg langere files na bebouwing Oostvlietpolder door Robbert Minkhorst leiden - De gemeente mag ver woede pogingen hebben on dernomen om een uitgebalan ceerd, degelijk en 'groen' be stemmingsplan voor de Oost vlietpolder in Leiden te maken, nog steeds deugt er weinig van, vinden de volkstuinders en de bewoners. De wethouder krijgt op de informatieavond voor be woners 700 handtekeningen van mensen die de polder open willen houden. De hele avond in het clubhuis van turnvereniging Roomburg wordt er gemopperd op de plannen van de gemeente. De reacties zijn grimmig. De wet houders Ron Hillebrand (ruim telijke ordening) en Alexander Geertsema (economische za ken) en projectleider Arjan de Kok krijgen het verwijt dat de procedure niet deugt, de ge meente niet overlegt en uitein delijk toch doet wat ze wil. Neem nou de huizen die plot seling mogelijk blijken achter de woningen aan de Vlietweg. Bewoners zijn ertegen. „Wij maakten ons zorgen over het uitzicht op het bedrijventerrein. U maakt zich kennelijk zorgen over het uitzicht van het indu strieterrein op onze huizen." De opmerking van de bewoner wordt met applaus beloond. Iemand herinnert Hillebrand aan zijn kennelijk gedane uit spraak dat de Vlietweg 'een open karakter' moet behouden. Daar blijft weinig van over als er zestig huizen bij komen. De wethouder ontkent en nuan ceert: „Dat is uw mening." De bewoner: „Het is gewoon een feit." De wethouder: „Dan zijn uw feiten anders dan de mij ne." Verschillende belanghebben den vragen naar de verkeerssi tuatie. „Het duurt nu al twintig minuten om met een paarden trailer de Europaweg op te ko men", verwoordt een van hen het ongenoegen over de be staande files. Die files worden nog langer als het bedrijven park is aangelegd. „Moeten we mensen in helikopters weg brengen? Moeten we met vlieg tuigen gaan bevoorraden?" De infrastructuur wordt aangepakt, zegt Hillebrand. Alleen wacht Leiden daar niet op - dat is ook ondoenlijk. „Als iedereen wacht totdat de verkeersproblemen zijn opgelost, zou de hele Rand stad op slot gaan." Een andere bewoner wijst op het drukke verkeer op de Vliet weg zelf. Vooral in het weekein de, als er volop gefietst wordt. Hoe moet het als er zestig hui zen bij komen? Hoe zit het dan met de veiligheid? „Wij vinden die extra belasting niet be zwaarlijk", zegt Hillebrand. „Dan moet u in het weekeinde maar eens komen tellen", krijgt hij als antwoord. Diederik van der Hoek van de Stichting Belangenbehartiging Oostvlietpolder, die samen met de Vereniging Vrienden Oost vlietpolder opkomt voor het groene, waardevolle karakter van het gebied, vraagt nog waarom het bestemmingsplan nu wel overeind blijft - de Raad van State vernietigde het vorige. „Omdat dit een veel beter plan is", zegt Hillebrand. ner' krijgt rhalf jaar cel wee jaar gevangenis - van 6 maanden voor- i met een proeftijd jaar. Tot die straf werd ge Leidse drugsdealer idstaat als Scanner gis- ir de Haagse recht- tordeeld. Hij leverde n cocaïne aan ver- n Leiden, vooral in de van diaconaal cen- lakkerij aan de Oude lealer was sinds de- orig jaar weer vrij na- 1 celstraf van zeven had uitgezeten. Hij eweer te zijn gaan ïdat hij zijn moeder buitenland woont liet gezien heeft. Het wilde hij gebruiken s te kunnen betalen. Merenwijkse niet gevoelig voor uitleg over aanhouding zoontje leiden - Het was vanochtend dubbel feest in basisschool De Zwaluw in de Stevenshof. De school zelf be staat 20 jaar en de protestants-christelijke schoolvereniging waar ze onder valt maar liefst 150 jaar. Dat werd gevierd met twee voorstellingen van de musical 'Spionnen in het circus', elk voor een van de twee vestigingen van de school. In het stuk figureren 19 van de 45 leerkrachten, onder wie directrice Ineke van Zanen. De voorstellingen maken deel uit van een groot feestprogramma. Foto: Henk Bouwman door Wim Koevoet vervolg van voorpagina leiden - Drie uur lang zat haar elfjarige zoontje Beau ten on rechte in een Leidse politiecel, waar hij keer op keer werd ver hoord. De moeder van het slachtoffertje, L. Vermond uit de Merenwijk, gaat een klacht indienen tegen de politie. Volgens Vermond, die op het moment van de arrestatie van haar zoon niet thuis was, heb ben andere moeders gepro beerd de politie duidelijk te ma ken dat Beau niets had mis daan. „Dat maken wij wel uit", zou de vrouwen zijn toege voegd. Ook Beau's vriendjes, die verhaal gingen halen bij het politiebureau in de Merenwijk, zijn afgesnauwd. Rond het huis dat zou zijn bekogeld was niet één steen of ander voorwerp te vinden, zegt Vermond. Er wa ren dus noch aanwijzingen dat de melding gegrond was noch dat Beau daar iets mee had te maken. Dat de politie nu zegt recht streeks met haar te willen pra ten over de gebeurtenissen, vindt Vermond maar raar. „Ui teraard wilde ik zelf ophelde ring hebben toen ik Beau mocht komen halen, maar toen werd ik afgebekt, daar waar ex cuses toch wel op hun plaats waren geweest, want de politie zat echt helemaal mis. De poli tie heeft haar kans om met mij in gesprek te gaan daarmee ver speeld. Wat me ook niet aan staat is dat ik van alles wat op papier is gezet, niets te zien heb gekregen." Volgens de ouders van de jon gens die betrokken waren bij het incident met een neppistool was hun Antilliaanse komaf medebepalend voor de wijze van optreden van de politie. In Beau's geval kan huidskleur geen rol hebben gespeeld. Beau is weliswaar in Paramaribo ge boren maar dat is nauwelijks te zien. „Sterker nog, toen hij op het bureau vertelde dat Para maribo zijn geboortestad is, zei een agent dat Beau hem in de maling nam." F. Mesker van het politieteam Midden heeft op eigen initiatief de krant benaderd. Hij wil graag zijn hartenkreet kwijt. Die komt erop neer dat het nooit goed is wat de politie doet. „Als we optreden tegen reële ver denkingen, doen ouders hun beklag bij de krant, in dit geval zelfs nog twee maanden na da to. Als we niet optreden, krijgen we ook de wind van voren", al dus Mesker. Hij is indirect bij de 'kwestie Beau' betrokken. Volgens hem heeft de jongen niet in een re guliere cel gezeten maar in een speciale kamer. „Die geeft wel de indruk van een cel, ja, en de deur gaat ook op slot om te voorkomen dat de aangehou den persoon de benen neemt Maar er zitten niet van die dik ke deuren voor zoals bij de ech te cellen." Ook Mesker wil niet ingaan op de vraag of er in het geval van Beau 'vluchtgevaar' was en of het echt nodig was om hem in een politieauto naar de cel te brengen. „Dat willen we met de moeder zelf bespreken. Ik sluit niet uit dat zij na zo'n gesprek haar klacht intrekt." Vermond is niet onder de in druk van Meskers betoog. „De politie is niet voor rede vatbaar. Toen Beau het bureau verliet, kreeg hij te horen dat hij zich er nooit meer mocht laten zien. Dat is dus de wereld op zijn kop. De politie heeft hem voor niets opgepakt. Die jongen zal voor de rest van zijn leven een hekel aan de politie hebben. Hij had daar een hele andere in druk van, net als ik. De politie is er om je te beschermen, maar voor hem gaat er één grote dreiging vanuit." door Marijn Kramp leiden - Bijna 25 jaar na de op richting van de eerste gratis hulplijn voor jongeren rinkelt de Kindertelefoon nog dagelijks op de vele regionale kindertele foonkantoren. Hoewel, rinke len, dat geluid maakt een tele foon anno 2003 niet meer, maar voor de rest is er niet zo veel veranderd. Pubers zijn nog steeds pubers en ondanks de vrijere opvoeding en jongere zelfstandigheid blijven ze in de clinch liggen met hun ouders, krijgen ze op school nog steeds cijfers, en worstelen ze nog steeds met verliefdheden en seks. Nu is het niet zo dat de tijd he lemaal stil is blijven staan bij de Kindertelefoon, vertelt vrijwil ligster Anna die samen met en kele tientallen anderen de regio Leiden, Alphen aan den Rijn en de Duin- en Bollenstreek voor haar rekening neemt. Ook on der jongeren is er natuurlijk wel iets veranderd. „Maar dat zijn kleine dingen. Zo bellen bij voorbeeld steeds meer meisjes met vragen over seks. Vroeger was dat vooral een jongenson- derwerp." Ook hebben alloch tone jongeren nieuwe onder werpen ingebracht. Zo komen zij wel eens met vragen over het maagdenvlies, 'wanneer dat knapt en waaraan je dat kunt merken' of met problemen die betrekking hebben op door ou ders verboden vriendschappen. „Maar", tekent Merel, een an dere vrijwilligster van de Kin dertelefoon, daarbij aan „echt vaak krijgen we dit soort vragen ook weer niet." Wat eveneens niet is veranderd is de vraag naar vrijwilligers. Binnenkort begint er weer een nieuwe trainingssessie en ie dereen die geïnteresseerd is in dit vrijwilligerswerk kan de kin dertelefoon bellen en zich aan melden. Dat krijgt een vervolg in een aanmeldingsgesprek, een opleidingsweekeinde en trainingen op de zes opvolgen de zaterdagen. Tijdens die bij eenkomsten leren vrijwilligers over veel voorkomende proble men bij jongeren en hoe ze daar mee om moeten gaan. Merel en Anna steken wekelijks zo'n 7 uur in de Kindertelefoon. De helft van die tijd zitten zij daadwerkelijk achter de tele foon, de rest van de uren steken ze net als de overige vrijwilli gers in aanverwante taken zoals de publiciteit, voorlichting op scholen en deskundigheidsbe vordering. Ook is er een groep vrijwilligers die bijhoudt welke problemen worden aangekaart. Op nummer twee van dat lijstje staat seksualiteit. Anna: „Ik wil niet, maar mijn vriendje wel. Hoe moet ik tongen? Dat soort dingen." Daarna komen schoolproblemen, vertelt Me rel. „Hoe vertel ik mijn ouders over mijn slechte cijfers? Ik word gepest, wat kan ik daar aan doen? Of, zoals we de afge lopen week hadden: ik ben een beetje bang om naar de brug klas te gaan." Maar de allergrootste categorie betreft 'overige vragen'. Daar onder vallen de vele belletjes van jongens en meisjes die de Kindertelefoon uitproberen. Soms voor de grap, vertelt Me rel. „Dan bellen ze met een zo genaamd probleem en hoor je een hoop gerommel en gegie chel op de achtergrond. Soms uit nieuwsgierigheid. Ons maakt het niet uit. Al komen ze nog met zo'n raar probleem voor hun leeftijd. Wij gaan op alle vragen serieus in." Op die manier maken de vrijwilligers duidelijk dat de bellers met al hun problemen terechtkunnen bij de kindertelefoon. En dat sorteert soms al heel snel effect „Dan belt zo'n grappenmaker later als hij alleen is weer terug en blijkt er wel degelijk echt wat aan de hand te zijn." Maar de vrijwilligers van de kin dertelefoon krijgen niet alleen maar problemen voor hun kie zen. Ze zijn behalve vraagbaak en hulpverlener ook praatpaal voor jongeren. Anna: „Sommi gen bellen ons om ons te be danken voor ons advies. Dan hebben ze het opgevolgd en zijn ze bijvoorbeeld dat bewus te gesprek met hun ouders of hun vriendje of vriendinnetje aangegaan en heeft dat positief uitgepakt. Dat is leuk om te ho ren natuurlijk." Merel vult haar aan. „En zo hebben we ook vaste bellers die geen proble men hebben, maar gewoon even de schooldag van zich af willen praten. Dan zijn hun ou ders niet thuis en bellen ze ons op om te vertellen dat ze een goed cijfer hebben gehaald of dat ze met die en die zo gela chen hebben. Die afwisseling en die diversiteit maakt dit werk ook zo leuk. Je weet nooit van tevoren wat voor telefoontjes je die dag krijgt." Het gratis nummer van de Kin dertelefoon is 0800-0432. Nieu we vrijwilligers kunnen dit nummer ook bellen. Morgen vindt u de baan die bij u past in

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 11