LEIDE Vrijplaats wil van geen wijken weten Industriepark Oostvliet niet vergroot REGIO Brand in dependance De Dukdalf en De Tweemaster Sloos prijst politie in affaire neppistool R1 geëist voor ïandeling 2000 meter zwemmen Leiden dinsdag 26 augustus 2003 1 een errijke plek op dreigt r oudste irderij en voor nasiasten De Leidse leerlingen jan en Erik van Laker- het Leidse Stedelijk jium hebben succes ge- lens de Landelijke ainde Olympiade in r. De Olympiade is een fvan het Koninklijk Ne- Aardrijkskundige Ge- ip en wordt één keer in jaar gehouden. Aan de len deden in totaal lederlandse leerlingen n Lakerveld won de ijs bij het multimedia- el, Mejan werd derde ■praktijkopdracht. c/ieiden - Toen de 45- 'on Ranselaar, eigenaar La Corona aan de Rijn, een opmerking tegen een fietser die ra- langs hem heen reed terras, leidde dat tot arsting van geweld. De itbater werd voor de i klanten in elkaar ge- H fietser moest zich gis- srantwoorden bij de olitierechter. bekende op 3 juni van tn trap te hebben ge- zei dat de terras- lem eerst een stoot met log had gegeven. De verklaarde echter leiding tegen de zijn getrapt. Door de val liep hij twee en en een ingeklapte IjEen groot aantal getui- it terras bevestigde de Jan de terrashouder: vol- n werd Ranselaar tegen uil A getrapt toen hij de irees op het feit dat fiet- een voetgangersgebied Bgestaan. >aas was een maand -,(jt in staat te werken. De J gekende de kosten voor Jiakelen van vervan- rsoneel op 3600 euro. st eist de horeca-ex- duizend euro smarten- wil hij de rekening van Een v hett Ve /ai fi. Leerlingen naar huis gestuurd door Eric-Jan Berendsen leiden - Bij een brand in de de pendance van de basisscholen De Dukdalf en De Tweemaster aan de Zwartemeerlaan in de Merenwijk zijn gisterochtend rond zes uur vier noodlokalen zwaar beschadigd. In totaal 75 leerlingen zijn daarom gisteren en vandaag noodgedwongen naar huis gestuurd. Vandaag wordt duidelijk waar de klassen tijdelijk worden on dergebracht. De oorzaak van de brand is niet bekend, maar de politie sluit brandstichting niet uit. De eerste melding van de brand kwam bij de brandweer binnen om twaalf minuten voor zes. Een klein half uur later was het vuur geblust. Eén lokaal liep zware schade op. „Dat lokaal is niet uitgebrand maar kan niet meer worden gebruikt", aldus Marjanne Kluit, leerkracht van De Dukdalf. „De andere drie lo kalen hebben zware rook- en waterschade opgelopen. Twee daarvan zijn van De Dukdalf en één lokaal wordt gebruikt door De Tweemaster. Alles zit onder het roet, alles stinkt, zelfs in het hoofdgebouw waar geen brand heeft gewoed." Na overleg met de gemeente hoopt de schoolleiding van De Dukdalf de ouders van zo'n 75 leerlingen van groep 6, 7 en 8 die gisteren en vandaag naar huis zijn gestuurd vanavond te informeren waar zij volgende week maandag de lessen kun nen volgen. „Geluk bij een on geluk is dat er vanaf morgen een schoolkamp voor drie da gen staat gepland", aldus Kluit. „Veel spullen die voor dat De schade is groot na de brand in de dependance van de basisscholen De Dukdalf en De Tweemaster in de Merenwijk. Foto: Hielco Kuipers kamp waren aangeschaft zijn echter in de vlammen opge gaan." Volgens Kluit 'spookt het' in de buurt. Zo lag het schoolplein van de naast De Dukdalf gele gen basisschool De Zijlwijk gis terochtend bezaaid met kapot gegooide bierflesjes. „En afge lopen weekeinde zijn ook bos jes bij de nabijgelegen kleuter school in brand gestoken. Het is belachelijk dat als je vrijdag middag weggaat er niets aan de hand is en dat maandagoch tend struiken in brand hebben gestaan en een schoolplein on der het glas ligt." De politie durft nog niet te zeg gen dat er sprake is van brand stichting. „Het zou kunnen maar het is nog niet vastgesteld. Het kan nog alle kanten op", al dus woordvoerder C. van Eg- mond. „We moeten het onder zoek afwachten van de techni sche recherche. Vooralsnog hebben we geen aanwijzingen dat er voor de brand is ingebro ken. Het inbraakalarm ging na melijk af toen de brandweer naar binnen ging." ocaat vergoed zien. van justitie A. Keulen ^?Leidenaar, die zich bo- heftig verzette tegen N louding door de poli- in met vier maanden t uitzitten van een nog le voorwaardelijke cel een week. Ook zou de fietser het slachtoffer dige geëiste bedrag van duizend euro moeten was echter Hij veroordeelde de dertien weken cel en i/an 450 euro smarten- ïselaar kan de rest van e in een civiele proce- >eren te verhalen. leiden - Op het startschot van burgemeester Len- ferink doken gisteren honderden mensen in het water van zwembad De Vliet. Ook in De Zijl legden honderden zwemmers hun eerste baantjes af in de Leidse Zwemvierdaagse. De deelnemers hebben vijf avonden de tijd voor hun zwemvierdaagse. Cisteren zwommen in totaal 878 mensen de eerste 500 meter. Vandaag verwacht organisator W. Nol- les zo'n duizend deelnemers, een aantal dat bijna ieder jaar wordt gehaald bij dit evenement. Op de maat van de disco of de uithalen van de zanger die voor die avond is aangetrokken, leggen jong en oud de twee kilometer af. Het zwemevenement trekt deelnemers van alle leeftijden, omdat ieder een de afstand in eigen tempo kan afleggen. Tus sendoor het water uitgaan mag niet, maar even uitpuffen aan de kant wel. De opbrengst van de zwemvierdaagse gaat naar een goed doel. Dit jaar wil de organisatie voetbaltenues kopen voor het onlangs bij Lugdunum opgerichte elftal voor autis tische jongeren. De outfit wordt donderdag aan het team overhandigd. Foto: Henk Bouwman door Wim Koevoet leiden - Leefbaar Leiden com plimenteert de Leidse politie met haar optreden in de Me renwijk, begin vorige week. Daarbij zijn drie jongens van 13, 15 en 15 jaar gearresteerd omdat zij een nepvuurwapen bij zich hadden. Fractievoorzit ter D. Sloos wil met de pluim voor de politie tegengas bieden aan de kritiek op de politie. Zo hebben de ouders van de jon gens een klacht ingediend en heeft de SP-ffactie schriftelijke vragen ingediend over de kwes tie. De kritiek richt zich onder meer op de vijf uur die de jongens hebben moeten doorbrengen op het bureau en op de wijze waarop ze in de boeien zijn ge slagen. Dat zou zijn gebeurd nadat de jongens tegen de grond waren gewerkt - de poli tie beweert dat ze waren ge sommeerd te gaan liggen. Het arrestatieteam, dat in vier voertuigen op de melding was afgekomen, moet volgens de critici al snel in de gaten heb ben gehad dat de drie slechts een neppistool bij zich hadden. De agenten hielden echter vast aan de procedure die moet worden gevolgd bij het aanhou den van vuurwapengevaarlijke verdachten. Volgens Sloos van Leefbaar Lei den is dat maar goed ook. Het fenomeen neppistolen, dat in Leiden ook steeds meer de kop opsteekt, dient volgens Sloos 'krachtig te worden bestreden', al was het maar omdat dragers van neppistolen zélf ook slacht offer kunnen worden van het optreden van de politie. Deze kan immers echte vuurwapens niet onderscheiden van nep- exemplaren. Dat de drie knapen in de Me renwijk nog maar zo jong zijn, doet volgens Sloos 'in deze mo derne tijden' niet terzake. „Denk aan landen in het Mid den-Oosten waar door het ge bruik van wapens door kinde ren slachtoffers vallen." Sloos zegt dat hij 'uiterst tevre den' is over het optreden van de politie. Geen goed woord heeft hij over voor de schriftelij ke vragen van de SP. Die noemt hij 'erg raar' en 'onterecht'. „Politieke partijen moeten het voorbeeld geven als het gaat om het handhaven van de wet. De politie heeft laten merken dat ze dit gedrag niet tolereert en daar is de politie voor. Een compliment is hier op zijn plaats." Pet 'Jullie rechtspraak is de onze niet' ji Koevoet ij de Vrijplaats Koppen- wordt rekening ge let een juridische ne- de daarbij horende ig. Aanwijzingen daar- itukken die de instel- ituurd heeft gekregen van de aangehou- •er ^zitting over de toe- dit stukje Leiden, ins woordvoerder M. :ekent een eventuele geenszins dat het bol let anarchistische col- lusnie zijn langste gehad. van de Vrijplaat? 'teeg hebben Van :en op de beroeps- fSlitieid in het geval dat de ,niet ontruiming in- □Zaïaar kunnen maanden gaan, zegt Van Duin. twee bouwplannen t. Dit derde overle ven we ook nog wel. Jullie rechtspraak is de onze niet", zegt hij. „Wij laten geen ver huisdozen aanrukken. Nie mand is bezig met een alterna tief onderkomen. We zitten hier nog wel honderd jaar." De Vrijplaats Koppenhinksteeg lijkt zeker van zijn zaak. On langs is bekendgemaakt dat op woensdag 27 augustus met klezmer en anarchistische fan faremuziek het 'nieuwe sei zoen' wordt ingeluid. Van Duin: „We zitten al tot eind dit jaar volgeboekt." Volgens de Eurodusniër gelo ven de gemeente en woning stichting Portaal zélf niet eens meer in hun eigen bouwplan nen voor het gebied. De vrij plaats moet wijken voor appar tementen en winkels, maar de gemeente maakt van de plan nenmakerij 'een verschrikkelij ke puinbak', stelt Van Duin, en van Portaal laat nooit iemand zich tijdens cruciale bijeen komsten zien. Het bouwplan wordt volgens hem slechts ge bruikt als stok om de hond te slaan. „Ze denken dat ze die lui door Robbert Minkhorst leiden - Industriepark Oostvliet in Leiden wordt voorlopig niet meer dan veertig hectare groot. De gemeente geeft geen gehoor aan de dringende oproep van de provincie Zuid-Holland om een groter bedrijventerrein in de pol der aan te leggen. Burgemeester en wethouders moeten het definitieve bestem mingsplan voor de Oostvliet- polder (aan de A4) nog vaststel len. De gemeente maakt de de tails over de inrichting van de polder aan het eind van de week bekend. WD-wethouder A. Geertsema (economische za ken) wil al wel bevestigen dat Leiden vasthoudt aan maxi maal veertig hectare voor indu strie. Hij sluit niet uit dat Oost vliet in de toekomst wél groter wordt. De deadline voor de gemeente om een nieuw bestemmings plan uit te geven, verstrijkt deze week. Dat is het gevolg van de uitspraak van de Raad van State van twee jaar geleden. Die ver nietigde toen het vorige be stemmingsplan. Daaruit vloei de voort dat de polder twee jaar lang beschermd is tegen 'onge wenste ontwikkelingen'. Zo houdt de gemeente grip op wat in de polder wel en niet kan en wordt ze in staat gesteld haar uiteindelijke ambities alsnog te verwezenlijken: verplaatsing van volkstuinen, een strook na tuur - een 'ecologische verbin ding' - en een bedrijventerrein. Het tekort aan ruimte voor in dustrie in de provincie is groot. Gedeputeerde M. Norder, ver antwoordelijk voor het streek plan van deze regio, drong daarom dit voorjaar aan op een veel groter bedrijventerrein - een van tenminste tachtig hec tare. Norder had al met minis ter Kamp (toen van ruimtelijke ordening) overlegd en van hem zijn zegen gekregen. Leiden sputterde tegen, uit angst dat de Raad van State het bestem mingsplan opnieuw zou ver scheuren. Ministeriële zegen of Alle juridische nederlagen of ingegooide ruiten ten spijt zijn de gebruikers van Vrijplaats Koppenhink steeg niet van plan om te vertrekken. Foto: Hielco Kuipers niet - een industrieterrein gro ter dan veertig hectare is in strijd met eerder vastgesteld rijksbeleid. De gemeente heeft het daarom ook niet aangedurfd om het be stemmingsplan op het laatste moment te veranderen. Het overleg met Leiden waartoe Norder door provinciale staten was opgedragen, heeft niet plaatsgevonden, zegt wethou der Geertsema. Leiden zet alles op alles om Oostvliet te realise ren. „We zijn er beducht op om weer fouten te maken die ons in het zicht van de haven op nieuw doen stranden. We hou den ons strak aan de conclusies van de Raad van State." Het bestemmingsplan Oost- viietpolder en de oproep van de provincie ziet Geertsema als 'twee los van elkaar lopende trajecten'. „We houden ons aan die veertig hectare. We hebben het idee dat het al moeilijk ge noeg wordt om dat te halen. Als later uit overleggen met de pro vincie en het rijk blijkt dat er meer mogelijk is, kunnen we daar rekening mee houden bij een herziening van het bestem mingsplan." Belanghebbenden verbolgen De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder is verbolgen over de wijze waarop de ge meente het nieuwe bestem mingsplan wil presenteren. Bewoners van de Vlietweg blijken gisteren te zijn uitge nodigd voor een informatie avond overmorgen. „Door een dergelijke uitnodiging pas zo laat, drie dagen tevo ren, te versturen, overtreedt de gemeente elke fatsoens norm." De vereniging zelf kreeg geen uitnodiging, maar beschouwt zich wel kom. Veel bewoners zijn lid van de belangengroep. De vereniging is tegen de aanleg van een industrieterrein in de polder. DUIVEN Er waren dit weekeinde twee wedvluchten. De uitslag van de vlucht uit Chantilly is: P.V. Blauwkras P. Landesbergen 1, 6, 7; Straat- hof/v.d. Berg 2, 4; P. de Mooy 3, 5, 8.9, 10. P.V. Leiderdorp W. van Oosten 1, 5, 6, 7, 8, 10; comb. Roomburg 2, 9; W. de Roode 3, 4. P.V. De Rijnklievers Comb. v.d. Poel/v.d. Kooy 1, 2, 3, 5; N. de Groot en zn. 4, 6, 7, 8, 9, 10. De uitslag van de vlucht uit Wetteren is: P.V. Blauwkras P. de Mooy 1, 2, 8, 9; L. Polanen 3; P. Landesbergen 4, 5, 7, 10; Straathof/v.d. Berg 6. P.V. Leiderdorp B. van Mil 1, 7; W. van Oosten 2; W. de Roode 3, 4; A. de Meij 5; W. Tolboom en zn. 6, 9; comb. J. Hartevelt 8; comb. Roomburg 10. P.V. De Rijnklievers Comb. v.d. Poel/v.d. Kooy 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9; N. de Groot en zn. 3, 5,10. met dat rare haar er vroeg of laat toch wel uit krijgen. Echt haast heeft niemand." De rechtszitting eind juni liep vertraging op doordat de rech ter meer gegevens nodig achtte. Vooral over de status van de Weggeefwinkel, het bekendste onderdeel van de vrijplaats, be stond twijfel. Is het een com merciële instelling, dan hoeft de gemeente het bestemmings plan niet te wijzigen om regu liere winkels in het pand moge lijk te maken. Van Duin, die de stukken nog niet uitgebreid heeft kunnen bestuderen, gaat ervan uit dat de gemeente die slag gaat winnen. „Het is te gek voor woorden, maar het door slaggevende argument lijkt te zijn dat in de Weggeefwinkel vraag en aanbod elkaar ont moeten, net als in een gewone winkel." De Vrijplaats Koppenhinksteeg heeft nog drie weken voor te genargumenten, maar volgens Van Duin is de rechter 'onbe trouwbaar' en 'op de hand van de gemeente'. „Dat vond ik al toen hij de gemeente, die de rechtszitting ontzettend slecht had voorbereid, de kans gaf die puinhoop weer op orde te krij gen. De gemeente verdiende die kans helemaal niet." Burgemeester en Wethouders van gemeente Leiden maken overeen komstig artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van donderdag 28 augustus 2003 tot en met woensdag 24 september 2003 het ontwerp-bestemmingsplan 'Oostvlietpolder' ter inzage ligt Het ontwerp-bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat globaal begrensd wordt door de Vliet, de Vrouwenweg, de Rijksweg A4 en het recreatiegebied Vlietland. Het ontwerp- bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid om een bedrijvenpark te realiseren, waarbij de ruimtelijke kwaliteit langs de Vlietweg en de ecologische kwaliteit van de Oostvlietpolder beschermd worden. Het volkstuincncomplex in de Oostvlietpolder blijft daarbij behouden. Ter inzage en te koop Het ontwerp-bestemmingsplan ligt ter inzage in de bibliotheken van stadhuis (Stadhuisplein 1) en Stadsbouwhuis (Langegracht 72) en is voor 15,- te koop bij de informatiebalies van het stadhuis en het Stadsbouwhuis. De bibliotheken en de informatiebalies zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00-16.30 uur en op het stadhuis ook op donderdagavond van 17.30-20.00 uur. Zienswijzen Gedurende de termijn van ter-inzage-legging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent het ontwerp-bestemmingsplan kenbaar maken. Een zienswijze dient gericht te worden aan de Gemeenteraad van Leiden, postbus 9100, 2300 PC te Leiden. Nadere informatie Voor nadere informatie kimt u terecht bij mevrouw A. Suijkerbuijk (assistent projectleider), telefoon 071 - 516 58 86, of de heer D.A. Scholten (afdeling Ruimtelijke Ordening), telefoon 071 - 516 58 21. Dienst Bouwen en Wonen (advertentie) Ontwerp-bestemmings plan 'Oostvlietpolder'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 9