ECONOMIE Meer scheepswervc Europa gaan sluite 'Weer stap naar einde scheepsbouw' Zuinige consument rem op economie Topman IHC Caland laakt passiviteit EU Belang De Mol in Lycos Liberty Medi nn valt af in raci om Vivendi Ahold verkoopt benzinestations in VS Ook Tele2 mengt zich in strijd om internetklant Voorstel hogere pensioenleeftijd Italië valt slecht Prijzen van huizen in juli iets gedaald Apeldoorn - Eengezinswonin gen en appartementen zijn ge middeld 1000 euro goedkoper geworden. Een eengezinswo ning kostte in juli gemiddeld 223.000 ei o, voor een apparte ment moest 152.000 euro wor den neergeteld. Dat blijkt uit cijfers van het Kadaster, dat alle transacties in vastgoed regi streert. De huizenprijzen liggen nog wel hoger dan een jaar ge leden. In juü 2002 moest voor een eengezinswoning 219.000 euro worden neergelegd en be droeg de gemiddelde prijs van een appartement 150.000 euro. Verdubbeling faillissementen voorburg - Het aantal faillisse menten is het afgelopen kwar taal zeer sterk opgelopen. In to taal gingen ruim 2700 bedrij ven, instellingen en particulie ren over de kop. Dat is bijna twee keer zoveel als in de eerste drie maanden van 2003. In de eerste helft van dit jaar noteer de het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 4150 faillisse menten. Dat is 30 procent meer dan in dezelfde periode een jaar geleden. Alleen begin jaren tachtig lag het aantal per half jaar hoger, meldt het CBS. Belgacom ontslaat kaderpersoneel brussel - De Belgische tele foonmaatschappij Belgacom gaat besparingen doorvoeren waarbij tot een vijfde van het kaderpersoneel wordt ontsla gen. Dat heeft de Brusselse krant Le Soir gemeld. Belga com, waarvan de Belgische staat 50,1 procent van de aan delen bezit, wilde het bericht niet bevestigen. Volgens Le Soir kondigt Belgacom een van de komende dagen de ontslagen aan. De banen van zo'n veertig van in totaal 200 directeurs en managers staan op de tocht. Rits tele.com trekt klacht bij Opta in Rotterdam - Rits tele.com, dat telefoneren via internet aan biedt, trekt zijn klacht tegen KPN in. Het Rotterdamse be drijf stapte onlangs naar tele- comtoezichthouder Opta, om dat KPN niet meewerkte aan het overhevelen van telefoon nummers. Volgens KPN was er echter sprake van een misver stand. Het is inmiddels goed gebruik dat klanten hun tele foonnummer kunnen behou den als ze van aanbieder veran deren, ook bij ADSL, snel inter net via de vaste telefoonlijn. Nieuw voorstel vrijere landbouw geneve - De 146 lidstaten van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) praten vandaag verder over een nieuw voorstel dat de leidraad moet zijn voor liberali sering van de landbouw. Opval lend is dat het gehoopte com promis grotendeels overeen komt met de plannen die de Europese Unie en de VS ander halve week geleden presenteer den. In het voorstel pleiten de opstellers voor een verlaging van de exportsubsidies en bin nenlandse steun in de land bouw. Ontwikkelingslanden moeten meer kans krijgen om hun landbouwproducten te slij ten. Stroomnetwerk VS moet moderner Washington - De Amerikaanse stroomproducenten hebben de handen ineengeslagen om hun netwerk te moderniseren. Ze zijn een campagne begonnen waarmee ze 100 miljard dollar hopen binnen te halen om in vesteringen te kunnen doen. Het moderniseringsplan stond begin deze maand al op papier, maar de producenten hopen nu op meer aandacht door de enorme stroomstoring die ver scheidene Amerikaanse steden op 14 augustus in het donker zette. dinsdag 26 AUGUSTUS door Gert Onnink krimpen aan den ijssel - Ad van 't Hof, voorzitter van de onder nemingsraad van scheepswerf Van der Giessen-de Noord, hield wel rekening met een nieuw massa-ontslag. Maar dat moederbedrijf IHC Calland gis teren bij de presentatie van de halfjaarcijfers sluiting van de werf zou aankondigen, kwam als een verrassing. ,,We wisten dat we in zwaar weer zaten, maar dat het bedrijf zou moe ten sluiten, nee, dat hadden we niet direct verwacht.'' Natuurlijk was duidelijk dat het niet goed ging met de Krimpen- se scheepswerf, erkent de voor man van de 480 werknemers. .Als je de realiteit onder ogen ziet: het gaat de laatste twee jaar slecht, we leden weer ver lies en haalden maar geen werk binnen. Een bedrijf als Caland is beursgenoteerd. Die denkt aan de beleggers en trekt er dan zo de stekker uit. Daar zijn wij het slachtoffer van." De bijna vijfhonderd perso neelsleden zijn net naar huis gestuurd. „Om het allemaal even te laten betijen. De men sen hebben zich waardig gedra gen, maar waren vooral gela ten", zegt Van 't Hof aan het einde van een emotionele och tend. Even daarvoor zijn de werknemers door de directie op de hoogte gebracht. Voor circa vierhonderd werkne mers van Van der Giessen-de Noord wordt collectief ontslag aangevraagd. Het merendeel daarvan woont in Krimpen aan den IJssel of Alblasserdam. De rest komt uit Zeeland en Bra bant, weet Van 't Hof. „Voor veel gezinnen komt dit hard aan. De meeste mensen zijn tussen de 45 en 55 jaar, een moeilijke leeftijd." Daarnaast zullen ook toeleveranciers van de werf worden getroffen. De werknemers van Van der Giessen-de Noord, die al meer saneringen hebben doorge- Schiedam - De Europese Unie heeft veel te passief gereageerd op de prijsdumpingen door scheepswerven in het Verre Oos ten, met name in Zuid-Korea. De nieuwe mogelijkheden voor staatssteun voor een beperkt aantal scheepstypen in de EU zijn onvoldoende. Van der Gies- sei de Noord is daarvan het slachtoffer geworden, vindt top man Van Dooremalen van moe derbedrijf IHC Caland. Van Dooremalen voorspelt dat Van der Giessen-de Noord, dat eind dit jaar de poorten na 183 jaar sluit, niet de laatste scheepswerf is die wordt opge doekt. Eerder dit jaar is in Duitsland al een werf gesloten en heeft de gerenommeerde Meyer Werf achthonderd werk nemers op straat gezet. „Meer werven zullen volgen", stelt Van Dooremalen. „De nieuwe mogelijkheden voor steun zijn feitelijk niets meer dan een vorm van stervensbe geleiding." „In heel Europa lopen bij de scheepswerven de orderboeken leeg," vervolgt Van Doorema len. „De Europese werven had den in 2000 mondiaal nog een aandeel van twintig procent bij alle orders voor nieuwe sche pen. Op dit moment is dat aan deel nog maar zeven procent." Volgens de topman van IHC Caland heeft juist de afschaf fing van staatssteun aan de Eu- De veerboot 'Pascal Paoli' was een van de laatste grote schepen die bij Van der Giessen-de Noord werden gebouwd. Foto: GPD/Michel Bierhuizen maakt, zagen het fout gaan bij twee Franse orders. De huidige directeur slaagde er ondanks verwoede pogingen niet meer in nieuwe opdrachten binnen te slepen. „Subsidie van de overheid was er niet bij. Je moet werk kopen, maar je hebt geen geld", schetst de or-voorzitter het dilemma. Vakbondsbestuurder Evert Jan van de Mheen van CNV Bedrij- venbond wijt het einde van Van der Giessen-de Noord ook aan desinteresse van de Nederland se overheid. „In Italië, Frankrijk en Duitsland worden wel or ders binnengehaald met steun, in Nederland niet. Wij zijn weer eens roomser dan de paus. Daarom gaat nu een tak van sport verloren, waarin veel ex pertise zit en mensen met know how." Zijn FNV-collega Ruud van den Bergh vindt dat ook de reders schuld hebben aan de sluiting. „Die kijken waar het zo goed koop mogelijk kan. En in China worden nog altijd scheepswer ven gebouwd." Volgens de vak bondsman heeft IHC Caland een 'kille rekensom' gemaakt'. „De werf kostte te veel. Dan wordt de scheepsbouwpoot losgemaakt. Misschien had de ze stap wel eerder gezet moeten worden." De kansen op een koper voor Van der Giessen-de Noord acht Van den Bergh klein. Het red den van werkgelegenheid wordt zeker onder de huidige regering een zware inspanning, denkt de FNV-bestuurder. „Ik ben bang dat dit een stap is naar het ein de van de scheepsbouw in Ne derland." amsterdam/anp - John de Mol heeft een nieuw belang aan zijn groeiende investeringsbedrijf toegevoegd. De Endemol-top man heeft 5 procent van de aandelen van internetonderne ming Lycos Europe in handen. Dat blijkt uit een melding bij beurstoezichthouder AFM. De Mol had al een belang van 10 procent in het Nederlandse telecombedrijf Versatel. Boven dien is hij via zijn investerings maatschappij Talpa eigenaar van radiostation Noordzee FM. In februari maakte Talpa be kend een deel van de Neder landse sportwagenfabrikant Spyker over te nemen. Tevens heeft De Mol, die zijn fortuin vergaarde toen in 2000 zijn amusementsconcern Endemol werd verkocht aan het Spaanse Telefonica, 3,5 procent in han den van de Britse voetbalclub Manchester United. Lycos Europe is de Europese tak van Terra Lycos, de inter- netpoot van Telefónica en is deels in handen van het Duitse mediaconcern Bertelsmann. De onderneming heeft een beurs notering in Frankfurt en is in heel Europa actief als aanbieder van internetdiensten. Op de dag van de melding, 19 augus tus, noteerde het aandeel een koers van 0,68 euro. Gisteren noteerde het aandeel 0,94 euro, een stijging van 38 procent. ropese werven per 'buitengewoon ongelul ui gepakt. In alle drukte om op he sa moment nog te kunnen ren van subsidies - op ment in Nederland bouwd tot 2,5 procent, Europa nog negen p 1 zijn bij de berekenin offertes door werven ken' gebeurd. Ook bij Van der Noord is in die periode voor de jongste proble legd. De werf heeft v meer dan vijftig milji verlies geleden op de h twee grote veerschep bleken ontwerp-foute: traagde opleveringen. ij tl PARus/AFP - Het Am n kabel- en mediabedii sl Media is afgevallen i m om de Amerikaans» üi mentsbezittingen van se mediaconcern Vwi j. versal. Liberty, in Ned genaar van UPC, liet weten de prijs te hoog om een aankoop te rechtvaardigen. st Vivendi beslist waa n vanavond met welke aa in zee gaat. In 2000 bfI vendi 34 miljard doll m filmstudio's, kabelte in tions en pretparken. W de directie op 14 milja n (advertentie) zaan dam/anp - Ahold verkoopt zijn Amerikaanse dochteron derneming Golden Gallon, een keten van benzinestations. De koper is het Amerikaanse bedrijf The Pantry. Het ver koopbedrag wordt niet prijsge geven. De verkoop past in de strategie om Ahold zodanig te herstruc tureren dat het concern zich kan richten op zijn kernactivi teiten in de levensmiddelen handel. De transactie moet nog worden goedgekeurd door de mededin gingsautoriteiten. Daarnaast moet nog aan een aantal 'overi ge voorwaarden' worden vol daan, meldt Ahold. Ahold kocht Golden Gallon in 2000. De keten draaide in 2002 een omzet van 375 miljoen dol lar. Die omzet is niet door ac countants gecontroleerd, zo laat het door boekhoudschan dalen geteisterde Ahold weten. Golden Gallon telt 138 winkels amsterdam/anp - Tele2 meng^ zich vanaf vandaag in de strijd om de internetklant. De onder neming breidt haar aanbod van vaste en mobiele telefonie uit met internet. Tele2 heeft naar eigen zeggen ruim 20 procent van de telefoniemarkt in han den. Op het gebied van vaste telefo nie is Tele2 met ruim 1,2 mil joen klanten KPN's grootste concurrent „Veel van onze klanten willen echter ook graag internetten via Tele2, vandaar de uitbreiding van ons aan bod", aldus marketingmanager Sylke Riester van Tele2. Tele2 betreedt het strijdtoneel echter op kousenvoeten. Inter net via Tele2 is alleen mogelijk als de klant een gewone anolo- ge telefoonlijn of ISDN-verbin- ding heeft. Het prijsgevecht, dat vorige week ontbrandde, gaat echter vooral om de gunst van de klant die sneller internet via ADSL wil. Internetaanbieder Zon daagde KPN uit met een nieuw laag abonnement. KPN domineert de ADSL-markt met zijn inter- netdochters XS4ALL, Planet In ternet en Het Net. Die laatste dook maandag onder de prijs van Zon. Het totale aantal ADSL-aanslui- tingen bij de KPN-dochters steeg in het tweede kwartaal met 95.000 naar 513.000. Aan het einde van dit jaar wil KPN 675.000 ADSL-klanten hebben. Eerder dit jaar ging KPN nog uit van 600.000 aansluitingen. Volgens Riester hobbelt Tele2 echter niet achter de feiten aan. „De meeste mensen gebruiken internet voor hun e-mail en bankzaken. Daarvoor hebben ze geen breedbandverbinding nodig", stelde Riester. De on derneming overweegt wel om ook ADSL aan te bieden. Tele2 wil niet alleen zijn eigen cliënten verblijden met inter net, maar ook andermans klan dizie inpikken. Het bedrijf stelt circa 10 procent goedkoper te zijn dan andere internetaanbie ders. en benzinestations, die voorna melijk langs de snelwegen lig gen in het zuidoosten van de VS. Het winkelpersoneel van meer dan 1000 mensen gaat over naar The Pantry. Nog niet zeker is of dat ook geldt voor de 70 werknemers van de benzine stations. The Pantry, dat zijn hoofdkan toor in Sanford (North Caroli na) heeft, is de op twee na grootste onafhankelijke keten van gemakswinkels in de VS. rome/rtr - De Italiaanse pre mier Silvio Berlusconi wil de pensioenleeftijd verhogen van 57 naar 62 jaar, omdat het hui dige systeem veel te duur is. Zijn voorstel is slecht gevallen bij de vakbonden, maar ook binnen zijn eigen regering is nog niet iedereen overtuigd. Verwacht wordt dat het plan binnen Berlusconi's regerings ploeg tot heftige discussies zal leiden. Eind volgende maand moet hij de begroting voor vol gend jaar rond hebben. De re gering staat sterk onder druk om de uitgaven te verminderen. De Italiaanse economie, die bij na eenvijfde van de eurozone omvat, bevindt zich momenteel in een recessie. De pensioenen zijn al jaren po litiek een heet hangijzer in Ita lië. In 1994 kwam Berlusconi's toenmalige regering ten val door onenigheid over de pensi oenen. Het was toen de Lega Nord die ervoor zorgde dat Ber lusconi's regering kon vertrek ken. Ook nu vindt de premier de Lega Nord tegenover zich. C&A verrasPRIJ door Maurice Wilbrink den haag - De Nederlandse consument houdt de hand nog zeker zes tot twaalf maanden op de knip. Dat valt af te leiden uit de jongste cijfers waaruit de index voor het consumentenvertrouwen is opge bouwd. Met zijn zuinigheid is hij een extra rem op de economie die op dit moment geen tekenen van herstel vertoont. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) registreerde in augustus een licht herstel van het consumentenvertrouwen. Deze 'vertrouwensindex' veerde op van een zeer laag niveau: van -40 in juli naar -34. Nog steeds zijn er veel meer pessimistische consumenten dan optimistische, maar een stijging van zes punten is opvallend groot. Een nadere beschouwing van dit cijfer laat zien dat een toenemend optimisme voorlo pig echter niet zal leiden tot meer bestedin gen en dus tot meer economische groei. Dat komt volgens Gert Buiten, CBS-onder- zoeker, omdat de koopbereidheid uiterst laag is. „De consument vindt al maanden dat het geen goede tijd is voor grote aanko pen. De ervaring leert dat dit inderdaad leidt tot lagere bestedingen." Dat werd in het tweede kwartaal van dit jaar duidelijk. De huishouduitgaven krom pen voor het eerst in hele lange tijd. „On derzoek naar koopbereidheid en daadwer kelijke bestedingen sinds 1986 laat zien dat er een sterk verband zit tussen de twee. Als de koopbereidheid weer toeneemt, dan wordt dat na zes tot twaalf maanden zicht baar in meer bestedingen. De consument wil eerst zien of de economie werkelijk aantrekt." Het Centraal Planbureau en an dere instituten die voorspellingen doen over de economische groei, hechten vrij veel belang aan dit verband. Dat die koopbereidheid zo is ingestort en al maanden niet herstelt, wordt onder meer ingegeven door toenemende zorg over werkloosheid, zegt Buiten. „Werkloosheid komt steeds dichterbij. Als het je eigen huishouden niet treft, dan gebeurt het bij de buren of elders in de familie. Het maakt mensen voorzichtiger." Een toegenomen algemeen consumenten vertrouwen in de afgelopen weken ver klaart het CBS uit een stroom berichten in de media over economisch herstel in de VS, een toenemend vertrouwen in met name Duitsland en aantrekkende aandelenmark ten. Toch lijkt meer vertrouwen in Neder land niet zo op z'n plaats - de economie verkeert in recessie en de werkloosheid schiet omhoog. Buiten: „Die vertrouwensindex is een zoge naamde voorlopende indicator. Die kan vrij vroeg aangeven dat er economische groei op komst is, terwijl de feitelijke pro- duktie in een land op dat moment nog niet toeneemt." Het CBS vindt één maand van opgaand vertrouwen echter niet genoeg om al te spreken van echt herstel.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 6