'Zonder VN wordt Irak een chaos' BUITENLAND Onrust dreigt in India na bloedige aanslagen Kagame: sober en autoritair leider van Rwanda Eigengereidheid 'Team Bush' blijft Amerika in Irak opbreken Hoeveel betaalt voor gratis internet? Denktank kraakt optreden VS Moord op priester gepland r 50 doden bij al op Taliban 300 internetminuten per maand voor €3,95 En dat één jaar lang! Het Net gaat stunten! let Net Hongersnood zuidelijk Afrika even bezworen prine verjaagt «aans schip De Zuid-Koreaanse ma- ,eeft vandaag met waar- fingsschoten een Noord- ans marinevaartuig uit de Koreaanse wateren ver- j. Het incident gebeurde |e westkust, een dag voor- China onderhandelingen nen over het omstreden apenprogramma van J-Korea. De Noord-Kore- delegatie kwam vanmor- I1, king aan. Zij zal daar met vrijdag overleg voe- et afgevaardigden uit de island, China, Zuid-Korea ian. Diplomaten uit deze i kwamen gisteren al aan. lerxoek: Gen iaak dyslexie ngton - Scandinavische schappers zeggen dat zij n hebben ontdekt dat ijk een belangrijke rol bij het ontstaan van dys- ifwel woordblindheid, de voorkomende leerstoor- kinderen. De onderzoe- nstateerden een geneti- wijking bij een familie dyslexie voorkomt. De stelden de defecten aan i DYXC1 ook bij andere ische personen vast, het Amerikaanse vak- rift Proceedings of the al Academy of Sciences htig procent uit Prestige - De olietanker Prestige, jaar voor de Spaanse stkust in tweeën brak heeft meer dan tachtig van zijn lading van in stookolie verloren. :n Spaanse ingenieurs gemeld. Ze onderzoch- dracht van de regering jen van het zinken van iige. Eerder onderzoek g uit dat de helft van de Ie Prestige was wegge- bedrijf Repsol-YPF leren de olie die nog in zit naar boven te Door het zinken van t; feige werden honderden zee en strand ver- ter Milaan l zich aan ha een klopjacht van leen heeft de Italiaanse Jsteren de vermoedelij- Igearresteerd van een ttij in Milaan, die zater- [vier mensen het leven fe 27-jarige Vito Cosco Ifde politie, nadat zijn Jem had opgeroepen Ite geven. De man .'rdagavond in een tswijk aan de rand van bet vuur op twee men- èwie hij volgens de poli- n ruzie verwikkeld was. ndere slachtoffers, kig meisje en een 60-ja- I, waren omstanders. 'zat 17 jaar niets in cel I - Een Amerikaanse ge- i is gisteren in St. Louis ar vrijgelaten omdat uit jderzoek is gebleken dat >N4uldig is aan de ver lagen waarvoor hij is ver- Zijn vrijlating is te het Innocence Pro- oep rechtenstuden- onschuld van tiental- irdeelden heeft aange- m rechter bood zijn aan de gevangene, ige Lonnie Erby. Hij 1986 veroordeeld tot Cel wegens drie ver- -Ah Amerikaanse bombar en op een kamp in het fen van Afghanistan Bisteren zeker vijftig strijders het leven ge- irikaanse vliegtuigen n een Taliban-bolwerk J Karou in de provin- Het kamp bij de Pakistan werd geheel Er waren ongeveer ^Sin-strijders actiefin aldus een Afghaanse 31 ferder. Naar verluidt J in 2001 verdreven ich gehergroepeerd en "it mullah Omar voor dinsdag 26 AUGUSTUS 2003 tivtode gebieden com- a#n aangesteld. later door Jekmarteling' Iburg - Het proces te- treem-rechtse Zuid- 1 wegens hoogverraad verdaagd, omdat de de autoriteiten er- uldigt de verdachten n door in hun cel pnd keihard zwarte ek te draaien. Zij heb- laarover tevergeefs in een brief aan de di- Igens de advocaat jpuziek een 'drastisch pch effect' op zijn n kunnen zij zich niet jden op hun proces. door onze correspondent Eelco van der Linden pretoria - Paul Kagame heeft aan zijn eigen voorspelling voldaan en mag vrij wel zeker Rwanda blijven regeren. Zoals de grondwet voorschrijft zal deze sobe re, efficiënte maar ook autoritaire man het kleine Centraal Afrikaanse land de komende zeven jaar leiden en kan hij daarna nog één keer opgaan voor zo'n termijn. Geen twijfel dat de nu 45-jarige en sinds 1994 aan de macht zijnde 'ge neralissimo' kiest voor deze optie. Kagame wil de geschiedenis ingaan als de man die van het zo hevig getraumati seerde Rwanda een normaal en veilig land heeft gemaakt. Hij begon aan deze missie als militair en in buurland Oe ganda, waar hij met zijn familie als kind heen vluchtte vanwege het toenemende geweld tegen zijn stam, de Tutsi. In 1979 sloot Kagame zich aan bij de Oe- gandese guerrillabeweging van Yoweri Museveni, de NRA, die de dictatuur van de na Idi Amin teruggekeerde Milton Obote bestreed en in 1986 de macht greep. Kagame was lange tijd hoofd van de NRA-inlichtingendienst en richtte met Oegandese hulp het Rwandese Pa triottische Front (RPF) op. Hij werd militair leider van deze Tutsi- beweging en leidde sinds 1990 aanvallen op het Hutu-regime van president Ju venal Habyarimana. Tijdens de moord partij van 1994, die begon na het veron gelukken van Habyarimana en 800.000 Tutsi's en Hutu's het leven kostte, wist Kagame makkelijk de macht over te ne men. Hij stelde zich eerst als vice-presi dent en daarna als president aan het hoofd van een 'neutrale overgangsrege ring', die nu officieel ophoudt te be staan. De bestuurder Kagame verschilde tot nu niet zo heel veel van de militair leider Kagame, een functie die hij overigens moet neerleggen. Hij bleef een soldaat die zich met ijzeren discipline wijdde aan het voor hem belangrijkste pro grammapunt: de veiligheid van Rwanda en zijn acht miljoen inwoners. Het is een gezonde obsessie meent Kagame, gegeven het feit wat zich hier heeft afge speeld. Weinigen die zich tegen dit argument wagen te keren. En Kagame weet dat. De leider gebruikt de genocide van 1994 daarbij als argument voor zijn veilig heidsbeleid. De buitenwereld heeft hem omarmd, levert volop hulp, en betaalt de helft van Rwanda's begroting. De normalisatie van het land komt lang zaam op gang. Kagame heeft respect geoogst bij de Rwandezen, maar is niet een figuur die de natie bindt. Hij blijft zeggen een et nisch neutraal Rwanda te willen, maar speelt daarbij, oprecht of niet, in op de angst die mensen hebben voor een her haling van 1994. En dat komt 'etnische normalisatie' niet ten goede. De Hutu's, 85 procent van de bevolking, kunnen redeneren dat Kagame het argu ment vooral gebruikt om kritiek te smo ren en zijn regime te continueren. En als het ze te zeer verveeld, zouden ze een keuze kunnen maken voor, bijvoor beeld, de Hutu-milities die zich nog steeds in Oost-Congo ophouden. door onze correspondent Harald Doornbos new delhi - Politie en leger in grote delen van India zijn in ver hoogde staat van paraatheid ge bracht, nadat gisteren in Bom bay twee bommen ontploften, waarbij 46 mensen omkwamen en 150 gewond raakten. De auto riteiten zoeken de daders in krin gen van moslimextremisten. Daarom wordt rekening gehou den met onrust in gebieden waar hindoes en moslims bij el kaar wonen. Politie en leger patrouilleerden gisteren door de straten van Ahmedabad, de hoofdstad van de deelstaat Gujarat. Bij rellen tussen moslims en hindoes kwamen daar vorig jaar 1500 mensen, voornamelijk mos lims, om het leven. In Bombay worden bij wegblokkades au to's doorzocht. Vooral taxi's worden gecontroleerd, omdat de bommen kort na elkaar ont ploften in geparkeerde taxi's. De aanslagen zijn nog niet op geëist. De twee autobommen ontplof ten bijna gelijktijdig, kort na een uur 's middags in het zui den van de stad. Een bom ex plodeerde vlak bij een hindoe tempel, de ander bij de 'Gate way to India', een van de be langrijkste monumenten van de stad. Bij het aan de zee gelegen triomfboog-achtige gebouw, dat nog dateert uit de Britse ko loniale tijd, hingen op dat mo ment veel dagjesmensen, straatverkopers en daklozen rond. De stoepen en het plein rond de Gateway waren rood van het bloed van de slachtof fers. De explosie was zo sterk, dat een aantal mensen letterlijk de zee in werd geblazen en ver dronk. Bombay's meest luxueu ze hotel, het dicht bij de plaats van de aanslag gelegen Taj Ma- hal, kwam er zonder noemens waardige schade af. „Er liggen amsterdam-bagdad/ap-rtr - Om te voorkomen dat Irak weg zinkt in chaos moeten de Ver enigde Naties een grotere rol krijgen en moet de Amerikaanse bezettingsmacht zijn rol beper ken. Alleen meer betrokkenheid van de Iraakse bevolking en de internationale gemeenschap kan het ongenoegen van veel Irake zen wegnemen. Dat schrijft de gezaghebbende denktank International Crisis Group (ICG) in een gisteren verschenen rapport. Wie is in staat Irak te besturen, vraagt de ICG zich af, een week na de aanslag op het VN-hoofdkwar- tier in Irak waarbij 23 mensen omkwamen. De door de VS op gezette Coalition Provisional Authority (CPA), met aan het hoofd Paul Bremer, is dat niet, vindt de ICG. Die heeft nauwe lijks contact met de Irakezen en wordt door hen als bezetter ge zien. De door de Amerikanen ge vormde Iraakse bestuursraad heeft alleen op papier enige macht. Alleen de VN zijn in staat een geloofwaardige rol te spelen bij de politieke weder opbouw van Irak. De rol van de bezettingsmacht wordt in de vi sie van de ICG beperkt tot zorg voor veiligheid en infrastruc tuur. De bestuursraad krijgt meer macht en gaat zorgen voor de economie en de betrek kingen met andere landen. De VN krijgen de macht over het politieke proces, en moeten binnen twee jaar verkiezingen regelen. Alleen zo kunnen meer landen dan nu worden overgehaald een bijdrage te leveren aan de wederopbouw van Irak, en al leen zo kan bij de Irakezen en bij de rest van de Arabische we reld de indruk worden wegge nomen dat de VS er op uit zijn Irak blijvend te overheersen, zegt de ICG. Juist de aanslag op het VN-hoofdkwartier heeft duidelijk gemaakt dat de VS meer partners nodig hebben om de veiligheid te garanderen. Zonder een VN-mandaat zijn die niet te vinden. Of Amerika naar de ICG zal luisteren is twijfelachtig. De VS lijken niet geneigd de VN een grotere rol te geven, ook al zijn er sinds president Bush de overwinning uitriep inmiddels evenveel Amerikaanse doden gevallen als tijdens de oorlog zelf. Beide dodentallen staan op 138. Ook is verre van zeker of de VN wel een grotere rol wil len: veel lidstaten zullen passen voor een rol als puinruimer na een oorlog waar een meerder heid van de Veiligheidsraad te gen was. De sji'itische meerderheid in het land roert zich intussen steeds luider. Gisteren demon streerden duizenden mensen in Bagdad tegen de VS, omdat die niet hebben voorkomen dat af gelopen weekeinde een misluk te aanslag op een voorname geestelijke werd gepleegd. Er was ook nog een klein Ameri kaanse succes. In Tikrit werden twee leiders van Saddam Hus seins Fedayeen-milities aange houden. Ze worden verant woordelijk gehouden voor aan slagen op Amerikanen. De politie neemt de schade op na de verwoestende bomaanslag bij de Gateway to India in Bombay. Foto: AP Photo/Aijaz Rahi hier vier dode mensen op de stoep", vertelt een receptionis te. In de omgeving van het ho tel werd een man gearresteerd. Of hij iets te maken heeft met de aanslag is nog onduidelijk. „Het is een wonder dat er niet meer slachtoffers zijn gevallen op zo'n drukke plek", zegt Rob bert Gruyters van ABNAmro, die zondag uit Nederland in Bombay aankwam en in het Taj Mahal verblijft. „Tijdens de aanslag zat ik op kantoor. We zijn direct ingelicht en nu zit ik weer op m'n kamer. Het meeste puin is opgeruimd, er liggen al leen nog een paar autowrakken op de parkeerplaats." Bombay, India's financiële cen trum, wordt vaker getroffen door aanslagen, maar zelden met zo veel slachtoffers. De af gelopen maanden ontploften bommen in volle bussen, waar bij in totaal vijftien doden vie len. Tien jaar geleden ontplofte een enorme autobom bij de beurs van de stad, waardoor maar liefst 260 doden en 700 gewonden vielen. De autoriteiten gaan er van uit dat de aanslagen het werk zijn van moslimextremisten. Bij de bommencampagne van begin jaren negentig leek het te gaan om lokale moslims die verbon den zijn met Bombay's onder wereld. Zij waren uit op wraak, nadat hindoes in 1992 een mos kee in het noorden van India afbraken en er vervolgens rellen uitbraken waarbij honderden moslims werden vermoord. Maar de terreur van de afgelo pen paar jaar is volgens de au toriteiten hoogstwaarschijnlijk het werk van aan de terreuror ganisatie Al-Qaïda gelieerde moslimgroeperingen. Zij willen hindoes en moslims tegen el kaar opzetten. Bij eerdere aan slagen werden mannen gear resteerd die volgens de politie lid zijn van de terreurgroep Las- kar-e-Toiba, een door buurland Pakistan gesteunde club van moslimradicalen. Die zat ook achter de aanslag op het India se parlement in New Delhi in December 2001. Pakistan ontkent iedere betrok kenheid bij aanslagen. De aan slagen van maandag werden door de Pakistaanse autoritei ten veroordeeld als een 'vorm van terrorisme'. Hindoe-orga nisaties in heel India hebben al proteststakingen aangekondigd tegen wat zij 'de groeiende moslimterreur in India' noe men. haat vervulde chronische ho mofoob', kon ongemerkt Geog- hans cel binnenlopen. Daar blokkeerde hij eerst de deur met een boek. Vervolgens bond hij met een T-shirt Geoghans handen op diens rug en wurgde hij hem. Een toegesnelde bewa ker kreeg de deur niet open en moest hulp gaan halen. De 37-jarige Druce, een berucht lid van de neonazistische groe pering Aryan Nation, kreeg le venslang voor het vermoorden van een homoseksuele bus chauffeur in 1988. De chauffeur zou seksuele avances hebben gemaakt. Een poging van zijn advocaat om hem ontoereke ningsvatbaar te laten verklaren mislukte. boston/ap - De moordenaar van de voor kindermisbruik veroordeelde ex-priester John Geoghan haatte homoseksue len. Hij was al weken bezig met het voorbereiden van zijn daad. Dat heeft de officier van justitie die de zaak behandelt gisteren gezegd. De 68-jarige Geoghan werd za terdag vermoord in de gevange nis, waar hij een straf van tien jaar uitzat voor het onzedelijk betasten van een 10-jarig jonge tje. In april was de oud-priester overgeplaatst naar een extra be veiligde inrichting, waar hij meer bewaking kreeg. Die kon hem zaterdag niet helpen. Medegevangene Joseph Druce, volgens de aanklager een 'van (advertentie) door onze correspondent Ans Bouwmans Washington - Vijf dagen voor in maart de oorlog tegen Irak be gon, nam Rand Beers ontslag. De anti-terreurexpert van het Witte Huis was diep ongelukkig over de Irak-strategie. Ook veel van zijn collega's vonden dat die on beraden was en slecht werd uit gevoerd, zei hij later in een inter view. Het vertrek van Beers was toen geen groot nieuws. Maar nu klinkt zijn verhaal zo bekend. De oorlog in Irak zou het mon diale samenwerkingsverband tegen terrorisme splijten en zorgen voor een nieuwe gene ratie rekruten voor al-Qaeda, waarschuwde Beers. Waarom werd er niet naar hem geluis terd? Zijn vrouw gaf in hetzelf de interview in The Washington Post antwoord. „Dit is een rege ring die eerst besluit wat te denken, en dat dan gaat bewij zen." In de besloten Bush-club is geen plaats voor afwijkende meningen. Het Pentagon wil tot op de dag van vandaag niets weten van de kritiek dat er te weinig militairen in Irak zijn, ook al denken commentatoren en politici inmiddels met wee moed aan de in de wind gesla gen waarschuwing van oud-le- gerstafchef John Shinseki, dat er na de invasie 'honderddui zenden' soldaten nodig zouden zijn. Veel van wat fout is gegaan in Irak, komt voort uit het rigide geloof van de Amerikaanse re gering in wat er zou moeten ge beuren. 'Team Bush' geloofde dat de weerstand van het Iraak se leger beperkt zou zijn, dat Irakezen de soldaten als bevrij ders zouden verwelkomen en hun vrijheid zouden omarmen. Het grootste deel van de inva siemacht zou al binnen enkele maanden weer naar huis kun nen. De verwachting was dat het Iraakse overheids- en poli tieapparaat met een paar Ame rikanen aan het hoofd vanzelf verder zou gaan werken. Er werden geen voorzorgsmaat regelen getroffen voor geval het allemaal anders zou lopen. Het nauwelijks voorbereide weder- opbouwclubje onder leiding van gepensioneerd generaal Jay Gamer verzoop vrijwel meteen. Er werd niets gedaan tegen plunderingen en sabotage, zelfs niet op plaatsen waar massa vernietigingswapens konden liggen. Volgens Sandy Berger, veilig heidsadviseur onder president Clinton, heeft de regering les sen van vorige vredesmissies genegeerd. Noodzaak nummer één is veiligheid.Als we in Irak hetzelfde aantal troepen per hoofd van de bevolking hadden gewild als in Kosovo, waar geen vredessoldaten zijn gedood, dan hadden we 500.000 solda ten moeten inzetten", zegt Ber ger. Velen denken dat het allemaal anders was gelopen als de VN vanaf het begin de zaken had den gecoördineerd. Maar ook dan zouden de eigenzinnige Amerikanen een zwaar stempel hebben gedrukt op de operatie en zou het merendeel van de troepen door de VS zijn gele verd. Maar een VN-operatie zou wél hebben geleid tot gedeelde risico's. Niet de VS, maar de wereld zou dan verantwoorde lijk zijn geweest voor Irak. De VS lijken tot de dag van van daag bewust te kiezen voor 'controle' boven het delen van de risico's (en de opbrengsten). Gezichtsverlies en wrok spelen waarschijnlijk ook een rol bij de weigering om de VN een grote re rol te geven. Dat de VS er in de aanloop naar de oorlog niet in slaagden de internationale gemeenschap achter zich te scharen, was een grote diplo matieke mislukking. Die was mede te wijten aan het feit dat Bush gewelddadig ingrijpen presenteerde als 'preventieve' actie om een toekomstige aan val op de VS te voorkomen. Dat joeg zelfs bondgenoten angst aan. Die situatie is in wezen niet ver anderd. De regering-Bush hecht nog steeds meer aan de eigen militaire kracht dan aan internationale samenwerking in de strijd tegen terrorisme. Was hington vindt dat andere lan den hulp móeten bieden, voor al nu ook de VN is geraakt door terreur. Maar verschillende bondgenoten hebben nog steeds weinig zin om zich voor het Amerikaanse karretje te la ten spannen. Met enig leedver maak zien zij toe hoe de VS in Irak in een moeras van geweld verzeild zijn geraakt. Natuurlijk leuk, zo'n gratis internetabonnement. Maar een gratis abonnement betekent vaak: duurdere telefoontikken. Kijk maar eens op uw telefoonrekening hoeveel u elke maand betaalt voor uw internetminuten (de kosten staan onder inbelnummer 06760). Dat 'tikt 'aardig aan, nietwaar? Zeker als u dat vergelijkt met deze stunt van Het Net: Daarbij maakt het niet uit of u overdag of 's avonds internet. De eerste 300 minuten zijn elke maand helemaal gratis. Op alle extra tikken krijgt u bovendien nog eens 10% korting. Voor veel mensen is dit Frequent Surfen-abonnement van Het Net vaak tot 40% voordeliger dan een gratis abonnement bij een andere provider. Voor u ook? Stap vóór 15 oktober 2003 over op een Frequent Surfen-abonnement van Het Net. Kijk op 1 voor de actievoorwaarden of ga naar Primafoon, Kijkshop of Kruidvat. door onze correspondent Bob Kroon genève - Door redelijk overvloe dige regenval in Zambia, Mala wi en Mozambique en de grootschalige voedseldistributie van het Wereldvoedselpro gramma (WFP) van de VN lijkt een acute hongersnood in zui delijk Afrika voorlopig afge wend. Betere oogsten dekten dit jaar tweederde van de totale be hoefte, maar toch moest het WFP in zes landen van de regio maïs en andere levensmiddelen verstrekken aan 10,2 miljoen mensen. Voor het komende jaar zal ruim 2,5 miljoen ton graan moeten worden ingevoerd, waarvan bijna de helft is be stemd voor Zimbabwe. Door droogte, landonteigening en het wanbeleki van dictator Robert Mugabffjlijft Zimbab we, eens de graanschuur van zuidelijk Afrika, voor het WFP en de samenwerkende non- gouvernementele hulporgani saties (NGO's) het voornaamste zorgenkind. Dat zegt woord voerster Christiane Berthiaume van het WFP in Genève. „De Amerikanen schonken honderd duizenden tonnen maïs en dankzij een bijdrage van 25 mil joen euro van de EU kunnen we tot november vooruit. Maar hoe het in Zimbabwe daarna verder moet, is een groot vraag teken." Daarbij komt dat het regime steeds pogingen doet de voed seldistributie in eigen hand te nemen. Zo bleek eerder dit jaar dat de regeringspartij ZANU-PF alles in het werk stelt om haar aanhangers te bevoordelen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 5