HOE GRATIS IS GRATIS? Medewerkers ambulances: Hardere actie SPECTACULAIRE BINNENLAND Brugman Ijzige sfeer bij Kamerbezoek aan tropisch Curasao xKsukenmaxx Kliniek belooft einde aan erectieproblemen KEUKENS Oppositie eist nadere uitleg over oorlog Irak Schiphol wil Spaarndam toch ontzien KORTINGEN TOT 70%I KEUKENS MET MAXXI-KORTINGEN 'Wilde' afgrendeling Binnenhof Ambulances met gillende sirenes blokkeerden vanmorgen het Binnenhof in een wilde actie van broeders uit Noord- en Zuid-Holland. Foto: CPD/Phil Nijhuis den haag/cpd - Nooit meer een voortij dige zaadlozing, nooit meer erectiepro blemen. De Boston Medical Group (BMG) zegt mannen na één consult van hun seksuele klachten af te kunnen hel pen. Maandag opent in Amsterdam de eerste Nederlandse erectiekliniek haar deuren. Urologen twijfelen, maar me disch directeur Ramsey Sallis weet het zeker: „De nacht na onze behandeling kim je de liefde weer bedrijven." Het bedrijf plaatste gisteren een grote advertentie. Een bloot koppel ligt la chend onder half opgetrokken lakens. 'Sex for life', staat in grote letters boven het tweetal. Direct resultaat voor man nen met voortijdige ejaculatie is verze kerd. Volgens Sallis is de BMG succesvol omdat de artsen persoonlijke aandacht besteden aan erectieproblemen. „Welke huisarts besteedt daar nou twee uur aan? Ze schrijven viagra voor en daar mee is het gedaan. Onze artsen stellen na een onderzoek van twee uur de dia gnose. Meestal ligt het aan de bloeds omloop. Daarna schrijven wij medicij nen voor, per patiënt verschillend. Bijna negentig procent van onze patiënten helpen wij van hun klachten af." Het bedrijf werkt met een call center waar mannen een afspraak kunnen ma ken. Vervolgens worden ze in Amster dam onderzocht en krijgen ze hun me dicijnen. Iedere man heeft een persoon lijke wachtkamer en onderzoeksruimte; een consult kost 150 euro. De BMG ver wacht dagelijks rond de 60 mannen. „Uiteindelijk willen we in Nederland zes vestigingen openen", zegt Sallis. Exacte cijfers ontbreken, maar naar schatting 200.000 Nederlandse mannen kampen met een erectiestoornis. Door de voortschrijdende vergrijzing zal dat aantal de komende jaren alleen maar toenemen. Mannen met erectieproble men kunnen terecht bij hun huisarts, urologen en seksuologen. Eric Meuleman van het Radboudzieken- huis in Nijmegen staat sceptisch tegen over de erectiekliniek. Seksuoloog en uroloog Meuleman werkt op de man- nenkliniek, waar veertigplussers gehol pen worden bij onder meer erectiepro blemen. „Mijn ervaring is dat mannen met klachten meer nodig hebben dan één consult. Bij onze kliniek komen ze gemiddeld drie keer. De mannen wor den begeleid, eventueel worden ze thuis gebeld en kunnen ze nog een keer terug komen. De stelling dat één consult vol doende is, is gebaseerd op drijfzand." Want erectieproblemen worden niet op gelost door het slikken van een pilletje, zegt de uroloog. „Mannen kampen vaak met relatieproblemen, de verhouding met hun partner is veranderd. Dat los je niet zomaar op. De realiteit is weerbars tiger dan de Boston Medical Group doet voorkomen. Ik ben erg benieuwd naar de medische meerwaarde van hun be handeling." De Inspectie voor de Volksgezondheid ziet op voorhand geen problemen. „Zo lang ze zich aan de wet houden, is er niets aan de hand", zegt een woordvoer der. (advertenties) spaarndam/gpd - Schiphol en Luchtverkeerslei ding Nederland (LVNL) willen dat er zo snel mo gelijk wordt gestopt met het vliegen boven Spaarndam. Schiphol-directeur Cerfontaine en LVNL zijn van plan daarvoor de route naar en van de Polder- baan te verleggen, ook al gaat dat ten koste van de vliegcapaciteit van de luchthaven. Die opmerkelijke toezegging deed Cerfontaine gisteravond tijdens een geladen bijeenkomst met bijna zevenhonderd boze Spaamdammers. Die eisen sinds de ingebruikname van de Polderbaan dat Schiphol zich houdt aan een afspraak uit 1996 waarin vastligt dat er niet boven, maar oos telijk van het dorp wordt gevlogen. De afspraak werd destijds gemaakt met toenmalig minister Jorritsma. Cerfontaine verklaarde pas in juli dit jaar op de hoogte te zijn gesteld van de afspraak. Toen was de route naar en van de Polderbaan al verlegd tot boven Spaamdam. Hij uitte zware kritiek op Den Haag, waar men hem nooit over de oude af spraak zou hebben ingelicht en instemde met het vliegen boven Spaamdam. „Ik kom hier met respect voor u en de afspraken die zijn gemaakt. Dit kan niet: en is niet recht vaardig. Ik kan heel ingewikkeld doen, maar het doet me spijt. De route moet worden verlegd naar een plek waar u er geen last meer van heeft. En dat wil ik heel snel doen." De vergevingsgezinde Spaamdammers gaven hem daarna een daverend applaus, wat Cerfon taine deed opmerken: „Ik heb ongelooflijke waardering voor de sportieve manier waarop u dit opvat." Voor het verleggen van de route ligt de verant woordelijkheid bij de LVNL en het rijk. G. Kroese van LVNL was ook op de bijeenkomst aanwezig om te verklaren dat wat hem betreft de vliegroute zo snel mogelijk wordt aangepast. Ook hij verklaarde niet op de hoogte te zijn geweest van de afspraak tussen bewoners en Jorritsma- .Burgemeester E. van Hoogdalem van Haarlem- merliede en Spaarnwoude en dorpsraadvoorzit ter B. Luytze reageerden uitgelaten op de uitspra ken van Cerfontaine. Van Hoogdalem: „Ik ben Cerfontaine er uitermate erkentelijk voor dat hij deze uitleg in het hol van de leeuw heeft willen geven. Ik ben ongelooflijk blij met zijn toezeggin gen." KEUKENS BADKAMERS Den Haag, Binckhorstfaan 113, Telefoon 070-3477985 Wateringen, 's G raven zandseweg 25, Telefoon 0174-225850 Zoeterwoude, Hoge Rijndijk 195, Telefoon 071-5892086 voor meer informatie bel gratis. 0800-0234560, of kijk op www.brugman nl l'er trel 'er Eurlings >kker Europa ftC - De CDA-partijtop ^eede-Kamerlid Camiel 5 aangewezen als kandi- ttrekker voor de Euro- kiezingen van 10 juni U is vanmoigen be- taakt. De 29-jarige Eur- laarschijnlijk de jong- ekker ooit bij bovenre- rerkiezingen. Eurlings inja Maij als EU-lijst- ip. De oud-minister eer en waterstaat wordt ober Commissaris der n in Noord-Brabant. jasje voor rrland i, 2 en 3 >am De drie publieke netten krijgen vanaf 5 ier een nieuwe vormge- zenders krijgen logo's op elkaar lijken en alleen de kleur en het schillen. Het systeem ramma-aankondigin- rerwijzingen wordt ook ig. De omroepleiding t door de nieuwe 'net- e onderlinge band tus- zenders beter dui- rdt. Het streven van de Iers blijft om een geza- jjktijdaandeel van 40 halen. age mbo verplicht !M - Eén op de drie in het middelbaar be- lenvijs (mbo) probeert B of hun ouders te ver- de vrijwillige bijdrage f 1. Als ze niet betalen, 1 in sommige gevallen j< ieurwaarder op be- blijkt uit onderzoek ngeren Organisatie 1 ndenvijs (JOB). Vol- 1 voldoet het contract g igen bij het begin van studie ondertekenen cent van de instellin- an de wettelijke voor- 1Scholen vragen tus- V en 635 euro per jaar ee eerkosten, schoolreis - an ere activiteiten en jgen, maar vermelden et bij dat de leerling n 1 icht is te betalen, rs. ste vangst l op schip >ri rg - De douane in )f, heeft tijdens een _ai ruim 4000 kilo cocaïne aan boord van zee- 1 a Dtton, afkomstig uit Volgens het open- ur stede is dit de groot- ;t{ rangst op een schip in 4 ld ooit. Het OM schat 1Si waarde van de cocaïne rd 100 miljoen euro. Door 10 h kwam het schip, op 10| Antwerpen, niet ver- lissingen. Na drie da- 0 n, op aanwijzing van ier ale Recherche, vond oir ide drugs die in een )te compartiment in de [ank verstopt zaten. 1 "v leven iabeet likerpatiënten met onerende nieren le- na een dubbele atie, van een nier en iklier. Dat blijkt uit van Y. Smets, die op er promoveert in het ersitair Medisch )e alvleesklier van herstelt de suiker- ïg volledig, waardoor feite geneest. Op de ijn verdubbelt hier- le overlevingskans, ite ernstige suikerpa- staat nierfalen. Zij nu toe een slechte imdat de overle- )ij een niertrans- leen gering is. Koopman lo - Het bleef tot het iment onduidelijk. 1 Godett, de nieuwe an de Nederlandse Ich wel verwaardigen (rare delegatie Neder- litici te ontmoeten? (ankelijke weigering aats voor een toege- aurtje aan het begin Indaags bezoek van tzitter Weisglas en i fractievoorzitters el van het koninkrijk, liedereen in het gelid ek mevrouw Godett igens familieomstan- :httien minuten It uiteindelijk, waarbij •tnse premier zich af- /an het papiaments Jnds bediende. „Ze inhoudelijks gezegd, Teg een prachtige nhaar", onthulde tieleider Bos na af- F ..Overigens: ik was üe een knuffel kreeg." I de afgelopen weken ingedrongen dat het P de Antillen zou moeten doorgaan, hoewel de relatie ernstig was bekoeld en mevrouw Godett eerst niets in een ontmoeting zag. Ook was het regeerprogramma van het kabinet Godett nog in nevelen gehuld. Onder die omstandig heden aarzelde met name de WD over het nut van een tijd rovende en kostbare dienstreis. Maar eenmaal gearriveerd in de bloedhete tropenzon, proberen de delegatieleden er het beste van te maken. De lucht moet geklaard, betrekkingen aange haald, de frustraties maar eens van de lever, is de gedachte. Bovendien is de nieuwsgierig heid naar de grote man achter de schermen, de inmiddels le gendarische Anthony Godett, amper te bedwingen. Deze po litieke leider was deze zomer bijna premier geworden, ware het niet dat er een justitieel on derzoek wegens verdenkingen van corruptie tegen hem loopt. Als alternatief schoof zijn partij zuster Mima naar voren, de eerste premier in het Koninkrijk die gespeend is van elke politie ke ervaring. Als haar 'directe adviseur' souffleert Anthony het regeringsbeleid. Godett wordt tijdens een geza menlijke vergadering met de staten van de Nederlandse An tillen dan ook bestookt met vra gen van Nederlandse politici over het drugsbeleid, criminali teit en toekomstige staatkundi ge verhoudingen. Hij reageert met een lange aanklacht die wegens de afwezigheid van een tolk eerst door geen van de Haagse politici wordt verstaan. Uiteindelijk komt er vertaling, en kan de Nederlandse delega tie noteren dat de Antilliaanse economie in het slop is geraakt omdat volgens Godett het voor gaande 'dictatoriale kabinet-Ys' het land bestuurde „op basis van remote control door de Ne derlandse regering. De maatre gelen zijn getroffen, maar de patiënt is overleden", aldus Go dett. Hij voegt daar aan toe dat het volgens hem repressieve beleid jegens de criminaliteit en gezondmaking van de over heidsfinanciën niet heeft ge werkt. Ook de bolletjesscanner op de luchthaven Hato is vol gens Godett een farce. Hoewel het Nederlandse be zoek aan de Antillen vooral tot doel heeft de betrekkingen te verbeteren, informatie in te winnen en beleefdheden uit te wisselen, maken de fractielei ders er na afloop van de ont moetingen met het kabinet en de staten er geen geheim van dat de sfeer nogal korzelig was op de eerste dag. „Er moet iets vereffend worden lijkt het wel. De ondertoon was wel geïrri teerd", aldus ChristenUnie-lei- der André Rouvoet. „Godett reageerde erg emotioneel. Hij gebruikte weinig argumenten. Dit kan een toekomstige oplos sing van problemen misschien in de weg staan vindt D66'er Boris Dittrich. Delegatieleider Weisglas sust: „Ik schrik niet zo van stekelig- (advertentie) heden. Je kunt ze beter uitspre ken dan achter de kiezen hou den." Helemaal gerust op de gevol gen is Weisglas blijkbaar niet. Na de kennismaking met de fa milie Godett, het parlement en kabinet, laat hij voorzichtig we ten: „Ik wacht nu met spanning af of deze ontmoeting ook leidt tot toenadering." Daarvan is geen sprake als de fractieleiders zich later naar de 'achterstandswijk' Souax bege ven, om vanuit een bus de vor deringen van het opbouwwerk te beldjken. Godett, die bij de Nederlandse politici in de wagen is gestapt, heeft geen goed woord over voor deze excursie langs fris ge schilderde vrijstaande huizen. Tijdens een pauze smeert hij hem, met een deel aantal jour nalisten in zijn gevolg. „Ik laat jullie de echte armoede zien", kondigt hij aan. In gan zenpas voert hij zijn eigen zege tocht langs krottenbewoners die hem toeroepen en omhel zen. Van Aartsen verzucht na afloop: „Godett heeft deze trip gekaapt. Maar het was wel handig!" Wilt u duizenden euro's besparen op uw nieuwe keuken? Kom dan vandaag nog kijken naar onze collectie showroomkeukens. U kunt nu nog kiezen uit zo'n 70 opstellingen MET APPARATUUR EN TOEBEHOREN die we verkopen met kortingen tot maar liefst 70%. Kom snel naar één van onze showrooms! v hiHtri en één keukens, dulieti w M* iieefa HOOFDDORP, Kruisweg 655-657, AM. N201 - A4 den haag/anp - Het personeel van particuliere ambulances overweegt hardere acties te voe ren om de eis voor een goede ouderenregeling kracht bij te zetten. De vakbonden FNV Bond genoten en CNV Bedrijvenbond nemen daar morgenavond een besluit over. Vanochtend al werd het Binnenhof in Den Haag afge grendeld door personeel van particuliere ambulances. Volgens een van de initiatiefne mers ging het vandaag om een wilde actie, die niet georgani seerd was door de vakbonden. Met de actie wil het ambulan cepersoneel in particuliere dienst zijn eisen bekendmaken bij de politiek. De actievoerders wilden later vandaag een petitie aan leden van de Tweede Ka mer aanbieden. „We moeten tot dit soort acties overgaan omdat de werkgevers ons laten barsten." CNV Bedrijvenbond reageerde verrast op de wilde actie. „Dit past niet in de strategie om met werkgevers tot een akkoord te komen. Op zich is er niets op tegen om de druk op werkge vers en betrokken organisaties als de ministeries op te voeren. Maar het is de vraag of dit de vorm is", aldus bestuurder A. Huizinga. De actie is een vervolg op eer dere protestacties. Het ambu lancepersoneel in de particulie re sector zal in ieder geval tot aanstaande maandag volgens het zondagrooster werken. „Als dit een wedstrijd wordt om te kijken wie de langste adem heeft, zullen we de acties zo moeten organiseren dat de pijn meer bij de werkgevers komt te liggen", aldus FNV Bondgeno ten-bestuurder Koningh. Tegelijkertijd willen de vakbon den opnieuw met de werkge vers, verenigd in Ambulance- Zorg Nederland (AZN), om de tafel gaan zitten. FNV en CNV hebben gisteren met hun ach terban overlegd over een voor stel van AZN. Volgens de CNV biedt 'de brief wel wat openin gen, maar is het te weinig con creet'. Daarom zullen de bon den de werkgevers vragen om hun voorstellen deze week ver der in te vullen. AZN heeft toegezegd verder on derzoek te doen naar een goed ouderenbeleid. De vakbonden willen echter weten of er vol doende geld is om nieuwe re gels voor het oudere personeel in te voeren. „Als er geen euro's zijn, schieten we weinig op", al dus CNV. Het ambulancepersoneel in de particuliere sector is boos om dat het langer moet werken dan de collega's in overheidsdienst. Het personeel in de publieke sector kan na de 55ste verjaar dag jaar uittreden, terwijl de particuliere ambulancemede werkers dan nog vier jaar moe ten werken. Ze eisen daarom een betere ou derenregeling. 'De Hoop Scheffer roept vragen op' den haag/gpd - De regering heeft te karig en ontwijkend verteld wat ze wist over massa- vemietingswapens in Irak. De oppositiepartijen in de Tweede Kamer PvdA en SP eisen daar om van minister De Hoop Scheffer (buitenlandse zaken) dat hij zijn werk over doet. In een brief aan de Kamer meldt De Hoop Scheffer dat het kabinet zich voor de oorlog breed heeft laten informeren over een mogelijke Iraakse drei ging. Dat geschiedde onder meer door de Britten, de Ameri kanen, buitenlandse geheime diensten, Nederlandse geheime diensten en VN-rapporten van wapeninspecteurs. Wat die in formatie precies behelsde, meldt hij niet. Volgens de PvdA en de SP werpt de minister met zijn brief meer vragen op dan hij beant woordt. „Hij schermt met informatie van de eigen geheime diensten maar we krijgen geen inzage in hun rapporten. Zelfs niet ver trouwelijk. Kennelijk heeft de regering iets te verbergen. Het gaat notabene om een oorlog die voorbij is", aldus SP-er Van Bommel. Volgens PvdA'er Koenders vergroot de brief de vraagtekens die er zijn over de Amerikaans-Britse aanval. Uit de brief blijkt dat het kabi net zich onder meer baseerde op het gewraakte Britse inlich tingenrapport waarin stond dat Irak binnen 45 minuten massa- vernietingswapens kon inzet ten. Volgens De Hoop Scheffer is dat rapport zorgvuldig ge toetst door de Nederlandse in lichtingendiensten. Wat er vol gens hen klopte van de Britse informatie, meldt hij echter niet. De nationale diensten concludeerden volgens hem wel dat ervan moest worden uitgegaan dat „Irak nog be schikte over restvoorraden bio logische en chemische strijd middelen en dat Irak over de capaciteit en kennis beschikte om de productie ervan op korte termijn te hervatten." In Groot-Brittannië loopt nu een parlementair onderzoek naar de aanleiding voor de Amerikaans-Britse oorlog tegen Irak. In Irak zijn, drie maanden na de oorlog, geen massaver nietigingswapens gevonden. De Hoop Scheffer beklemtoont dat Nederland die aanval steunde omdat Irak niet meewerkte aan wapeninspecties door de Ver enigde Naties.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 3