'Vrouwen in leger prima wapen tegen machocultuur' GESPREK VAN DE DAG Naar de eenzame hoogbejaarden keek niemand meer Alleen geen vrouw onder en bij marini l Titanic forever DAGELIJKS LEVEN l'OHl DE BeMT N UO NÉT zo it OOM >Us VRoEtÉtTÏ. MENSELIJK Over haar oude dag hoeft de 62-jarige gepensioneerde Oostenrijkse vrouw die zondag de jackpot won in het casino van Linz zich geen zorgen meer te maken. Na twee uur spelen keerde een FRUITAUTOMAAT de vrouw, wier identiteit ge heim is gehouden, ruim 1,3 MILJOEN euro uit. Het is de op twee na hoogste prijs ooit uitgekeerd door een speelautomaat in Oostenrijk. De vrouw vierde de vier zevens die tot haar nieuw verkregen fortuin leidden met champagne, stopte de miljoenencheque in haar tas en verklaarde haar karige pensioentje niet meer te hoeven ontvangen. De Vlaamse Astrid Bammens ziet vrijdag een droom een vervulling gaan: dan opent zij in Leopoldsburg haar eigen MUSEUM over het Belgi sche KONINGSHUIS. De vrouw ver zamelt al meer dan een halve eeuw alles wat maar met de Belgische ko ninklijke familie te maken heeft. Ze heeft een grote collectie knipsels, foto's, beelden, schilderijen, ge bruiksvoorwerpen en memorabilia. Om te voorkomen dat dit later in on gerede zou raken, bracht ze de ver zameling onder in een stichting en kocht ze een horeca-etablissement in Leopoldsburg. Dat gaat na een in grijpende verbouwing vanaf vrijdag als het museum 'Mijn koningshuis' dienst doen. Het is vrijdag 68 jaar geleden dat de geliefde koningin As trid om het leven kwam door een on geluk met de auto in het Zwitserse Küssnacht. Minister Kamp van defensie wil bij de komende ontslaggolf vrouwelijk personeel ontzien. Vakbonden voor defensiepersoneel vrezen oplopen de spanningen tussen de seksen. Maar het Defensie Vrouwen Net werk (DVN) is vooral blij: vrouwen zijn een prima wapen tegen de machocultuur. „Een militair stort eerder zijn hart uit bij een vrouw dan bij een stoere man." „Nee, hier vechten vrouwen en mannen absoluut nog niet om ba nen", zegt sergeant-majoor Mar cel Pullen lachend. De militair op de met sluiting bedreigde vliegba sis Twenthe komt net uit de kanti ne. „Het is nog niet echt het ge sprek van de dag hier", conclu deert hij. De 1100 militairen nabij Enschede, op enkele tientallen na allemaal mannen, hebben voorlo pig andere kopzorgen dan een 'veldslag tussen de seksen'. „We zijn hier meer bezig met de vraag óf de basis überhaupt open blijft." Vergeleken met de gelatenheid op de werkvloer heerst bij de defen sievakbonden een oorlogsstem ming. Woest zijn ze op defensie minister Henk Kamp, die dolgraag wil dat twaalf procent van het de fensiepersoneel in 2010 vrouw is. Maar dan moet bij het schrappen van 12.000 van de circa 70.000 ba nen niet al te veel vrouwelijk per soneel sneuvelen. „Dat betekent dat we nu geen vrouwen ontslaan, want we zitten net op zo'n acht en een half procent", aldus Kamp in het septembernummer van Opzij. "Verbazingwekkend', 'schandalig' en 'stupide', oordelen de bonden over Kamps 'seksebeleid'. „Het is ze bij Defensie de afgelopen jaren kennelijk niet gelukt om voldoen de vrouwen enthousiast te maken voor de krijgsmacht", zegt voor zitter Jean Debie van de VBM- NOV. „En gebruiken ze nota be ne deze zeer ingrijpende bezuini gingen om het falend vrouwenbe- leid op te krikken: meer mannen dan vrouwen eruit, en dan komt het streefcijfer vanzelf in zicht." Collega-voorzitter Jan Kleian van vakbond Acom voorspelt dat een voorkeursbehandeling voor vrou wen bij ontslag 'zijn uitwerking op de werkvloer niet zal missen'. Dus vrouwen lijken weer de wat jes die beschermd en geholpen moeten worden, een beeld waar Defensie juist van af wilde? „Ja, dat denk ik wel. Als je mannen ontslaat om vrouwen binnen te houden, gaan mannelijke colle ga's toch denken: wat hebben we aan die vrouwen?" De VBM/NOV dreigt naar de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) te stappen. Voorrang bij ontslagen is denigrerend voor vrouwen en discriminerend voor mannen, heet het. Maar het is de vraag of een klacht kans op succes Vrouwen worden ook naar Irak uitgezonden, zoals Joke Helder uit Meppel. Foto: GPD/Roland de Bruin heeft. „De wet staat voorkeursbe leid toe bij werving, selectie én ontslag", meldt Silvia Roelofs van de CGB. „En er werken wel erg weinig vrouwen bij Defensie. Ja renlang kon je er als vrouw hele maal niet terecht." Zo is het maar net, vinden ze bij het Defensie Vrouwen Netwerk (DVN), waarbij ongeveer driehon derd vrouwen in de krijgsmacht zijn aangesloten. Voorzitter Hen- ny Snellen, luitenant-kolonel bij de landmachtstaf in Den Haag, vindt dat het met de voorrang voor wel mee valt. „Het is niet zo dat er geen vrouwen worden ont slagen. Dat gaat ook ons vrouwen te ver. Het gaat om herplaatsing bij ontslag. Dón moeten vrouwen bij gelijke geschiktheid de voor keur krijgen." Zo niet, dan worden jarenlange miljoeneninvesteringen in één klap teniet gedaan. Nog geen vijf procent (1321) van de militairen is een vrouw met een vast contract. Bij de Landmacht is dat zelfs nog geen drie procent (312). Snellen: „Als je dan één op één die paar vrouwen tegen die duizenden mannen wegstreept, houd je geen vrouwen meer over." Snellen kan zich voorstellen dat De strijdkrachten telden het pijn doet als een op zich ge schifte mannelijke militair het louter heeft afgelegd vanwege zijn geslacht. Zeker in een mannen- bolwerk als de krijgsmacht. „Maar we bieden wel een meerwaarde", zegt de DVN-voorzitter. Ze wijst op de onlangs aangenomen VN- resolutie 1325. „Daarin wordt juist heel erg gepleit voor de vrou welijke bijdrage in crisissituaties. Vrouwen zijn vaak meer alert op seksueel geweld of gedwongen prostitutie." De spierballencultuur is anno 2003 ook helemaal niet meer no dig, meent Snellen. „We zijn fy- Jaar 9.506 vrouwen, van1 v, militairen; de rest is burg neel. Vrouwen vervullen -s zes decennia een rol bij d krachten. In 1943 kregen 5 nen versterking van hetV e Hulp Korps. Maar deze ee a richtte geen gevechtshan ei en bestond vooral uit rad jj{ fistes, verpleegkundigen 1 |c nistratief medewerksters. kwam pas in de jaren zev g andering in. Toen werden gelijke functies binnen d( macht opengesteld voor n Vrouwen konden op pap n men in de Defensiehiëra r een opleiding te volgenq ninklijke Militaire Acader a. en het Opleidingscentrum ren voor Speciale Diensti afschaffing van de dienst n het aantal vrouwen verd o nomen. Ze worden wel 0 :h maar de top is vooralsnog mannenzaak gebleven: 0 n meer dan honderd gener gj geen enkele vrouw. Vrouier gen niet in onderzeebote standigheden - langdurig pakt zitten met één doucj hele bemanning - leent voor een gemengde bei meent Defensie. Vanweg treem zware fysieke eisei vrouwen ook niet toetrec Korps Mariniers. at sk urig 3 QUO it# -rll siek minder sterk, maar h, moderne techniek vliegt wen net zo goed in een kopter. Als tientonnerch heb je stuurbekrachtigir jj, kranen", zegt Snellen, d de artillerie heeft gezete van de eerste batterijcor danten was. „Ik heb ook zware granaten gesjouw Brute kracht alleen volst wens niet langer. „Deh( j, van defensie ligt niet mc in grootschalige gevecht meer in humanitaire op vredesmissies." In moei den zijn vrouwen meer dig. „Mannen storten ee hart uit bij een vrouw da stoere man." Ferdi Schrooten Ik zat in bad met mijn dochter en uit het niets stelde zij mij de vraag hoe diep de Titanic nu toch ligt. Ik schatte rond de 4000 meter, dus 8 keer heen en weer van ons huis naar het Centraal Station. Ook gaf ik haar door dat het wrak van de Titanic in hoog tem po uit elkaar valt. Dat meldde Reuters en zo werd het door duizenden kranten over de hele wereld overgenomen. Het kan zijn dat u al jaren geen tv- kijkt, geen kranten leest en ook de bioscoopversie hebt gemist, dus voor alle zekerheid: Titanic was een passagiersschip dat in het begin van de 20ste eeuw verging, vanwege een ijsberg. Er zijn schepen vergaan die groter waren, er zijn scheepsrampen ge weest waarbij veel meer slachtoffers vielen, toch kan ik van geen enkele van die schepen de naam noe men. Maar Titanic kennen we allemaal. En precies ddt is waarom het verhaal er voor ons nog steeds toe doet: omdat we het nu eenmaal allemaal kennen. Wie in willekeurig gezelschap de naam 'Titanic' laat vallen weet zeker dat minstens 90% van de aanwezigen daar associaties bij krijgt en binnen de kortste keren vliegen de leuke weetjes over tafel. Er is een gesprek, en dat is altijd beter dan géén ge sprek. Het prettige van Titanic is daarbij dat Zij niets te maken heeft met geloof of politiek. Beweer over Titanic (ja, dat 'de' laten kenners weg, en een schip is een 'zij') wat je wilt, voor niemand zal het kwetsend zijn. Van bedplassend kleinkind tot LPF- stemmende oma, iedereen in de kamer kan een duit in het zakje doen. Hoe diep de zee wel niet was en hoe koud. Hoe dom de kapitein. Hoe dapper de scheepskapel, die speelde tot ijswater via de trom petten de longen binnendrong. De mannen op het partijtje bediscussiëren de technische overmoed van de scheepsbouwers. De vrouwen verliezen zich in het droeve lot van die arme derdeklaspassagiers die kansloos verdronken in het ijzige donker van het ruim. En de kinderen luisteren. Titanic is moderne mythologie, nieuw collectief erfgoed van de mens heid, én er valt geld mee te verdienen. Veel geld. Schatzoekers zeurden bij investeerders miljoenen los voor expedities, van al die expedities werden docu mentaires gemaakt. Advocaten werden rijk van de elkaar bestrijdende eerlijke vinders. Er is een Tita- nic-musial en een dito speelfilm. Een verroest thee lepeltje met Titanic-logo is op veilingen tien maal z'n gewicht in goud waard. Als we, cynisch maar in de geest van het kapitalisme, de opbrengst van de Titanic-ramp delen door het aantal slachtoffers, hoeveel zou ieder verdrinkingsgeval waard zijn ge bleken? Twintig miljoen dollar p.p. lijkt me nog een zeer conservatieve schatting. Hebben (de kinderen van de kinderen van) de nabestaanden daar ook niet een beetje recht op? Zo'n rechtszaak moest er maar eens komen, al was het maar omdat een mythe nooit helemaal af moet zijn. Zolang er beweging in een verhaal zit, blijft het leven. Titanic zelf is aan het kwakkelen: mast omgevallen, bovendek en personeels- verblijven ingestort. Dus wat zullen we doen? Haar onder water restaureren, haar met een Koer sk-operatie naar boven halen, of snel een kopie ma ken? En dat we die dan laten zin ken, in een vijver in een pretpark, waar we met miniduikbootjes eerst van een glijbaan afmogen en dan vol automatisch door het schip varen, alsof wij de eersten zijn die Haar terugzien. Ook de documentaires over de making-of van deze attractie lijken me zeer de moeite waard. ol- ilsof n GUILLAUME DEPARDIEU, zoon van de Franse acteur Gérard De- pardieu, moet op 9 september voor een Franse rechtbank ver schijnen voor illegaal wapenbezit en ongeoorloofd gebruik van een vuurwapen. Depardieu is gisteren op borgtocht vrijgelaten. Dit maakte de openbare aanklager in de stad Lisieux bekend. De 32-ja- rige Guillaume Depardieu, ook ac teur, zou in de nacht van vrijdag op zaterdag in de Normandische stad Trouville met een jonge man een woordenwisseling hebben ge had. De man zou een fan van Guil laume Depardieu zijn. Depardieu trok een alarmpistool en bedreig de de man. Een omstander duwde de armen van de jonge Depardieu opzij waardoor deze in de lucht schoot. De jonge man deed aan gifte bij de politie. Foto: EPA De resten van ongeveer duizend mensen die omkwamen bij de aan slagen op het Newyorkse WORLD TRADE CENTER op 11 september 2001, krijgen een plek in het monu ment dat zal worden gebouwd op 'ground zero', in de hoop dat de we tenschap ooit zo ver zal komen dat zij kunnen worden geïdentificeerd. Veel nabestaanden van mensen die de dood vonden bij de aanslagen hebben gevraagd of de stoffelijke resten van hun dierbaren kunnen worden begraven op de plek waar eens de Twin Towers stonden. Zij wilden graag een plek waar zij hun geliefden kunnen gedenken. Voor de ontwerpers van het monument betekende dat een extra uitdaging. De gedenkplaats moest zo worden geconstrueerd dat de resten bruik baar zouden blijven voorweten schappelijk onderzoek. REGILIO TUUR heeft zijn voorma lige geliefde, Pieternel Lakerveld, weer bang gemaakt. Met Tuurs vrijlating uit de gevangenis, aan staande vrijdag, in het vooruitzicht eist Lakerveld dat Tuur haar niet meer lastig valt. Als Tuur dat niet wil beloven, zal zijn ex in kort ge ding een straatverbod eisen. Tuur, de voormalige wereldkampioen su- pervedergewicht uit Rotterdam, heeft vrijdag de vijftien maanden celstraf uitgezeten die hij vorig jaar zomer kreeg voor het mishan delen van zijn toenmalige vriendin Pieternel. Vanuit de gevangenis boezemde hij zijn ex en moeder van zijn 4-jarige dochter opnieuw angst in door haar in een interview met Esquire een 'slechte moeder' te noemen en zijn eigen geweld te relativeren. „Achter de schermen worden maatregelen getroffen," vertelt haar advocaat M. Dumont. „Wij willen absoluut niet dat Tuur mevrouw Lakerveld opzoekt." Maar liefst 16.731 mensen denken dat ze, athans naar de maatstaven van hettv-programma IDOLS, popi dool kunnen worden. Dat hebben de makers van het veelbesproken tv- programma gisteren gemeld. Ge noemd aantal had zich namelijk aangemeld tot het verstrijken van de inschrijfperiode, zondagavond 24.00 uur. „Daarmee blijken veel mensen vooral de laatste dagen te hebben benut om zich alsnog aan te melden voor de tweede reeks van het RTL 4-programma. Tot vorige week woensdag stond het aantal in schrijvingen nog 'slechts' op ruim 10.000", aldus de HMG-pers- dienst. De eerste opnames/audities hebben plaats vanaf het eerste weekeinde van september. De uit zendingen zijn vanaf 6 december te volgen. Vorig jaar meldden zich 7626 kandidaten aan, van wie uit eindelijk JAMAI de winnaar werd. Foto: GPD Van de slachtoffers die de afgelopen twee weken in Frankrijk als gevolg van de hitte zijn overleden, zijn er vele honderden die in volstrekte eenzaamheid hun laatste adem hebben uitgeblazen. Alleen al in Parijs liggen tussen 300 en 400 overledenen naar wie tot op de dag van vandaag geen enkel familielid heeft omgekeken. Een woordvoerder van de sociale dienst van Parijs verklaarde dat de hoogbejaarde do den al jaren in eenzaamheid hebben doorgebracht, hetzij door vakantie vierende familieleden 'vergeten' zijn. De gemeente heeft een crisisteam van ruim 100 gespecialiseerde ambtenaren van de sociale dienst gevormd die nog deze week contact moet leggen met nabestaanden van de slachtoffers. Woordvoer ders van de gemeente ontkenden gisteren in alle toonaarden dat de 'vergeten doden' in een collectief graf zullen worden begraven. Burgemeester Delanoë liet weten dat iedereen in een eigen graf ter aarde zal worden besteld. Het zoeken naar familieleden heeft voor Parijs een tweeërlei doel: het moet de nabestaanden in staat stellen afscheid te nemen van de overledenen en te gelijkertijd zal de familie de rekening van de begrafe nis kunnen voldoen. In de Franse pers worden bittere commentaren ge wijd aan het feit dat duizenden hoogbejaarden aan hun lot worden overgelaten en dat niemand zich de moeite getroost om naar hen om te kijken. „De Fransen houden ervan dat men in praatshows op de televisie oeverloos discussieert over burgerzin. Maar ze willen niet inzien dat ze in het gewone leven bar baren zijn geworden was de bittere conclusie van Figaro-commentator Renaud Girard. De onbekende doden in Parijs zijn behalve in een grote koelcel van de markt in Rungis opgebaard in ruimten van het gerechtelijk laboratorium en in een aantal grote vrachtwagens met vriesinstallaties. De vrachtwagens zijn geparkeerd op een gemeentelijke opslagplaats in de voorstad Ivry. Omwonenden ver klaarden dat de vriescompartimenten dag en nacht aanstaan. „Ik heb vannacht door het geronk van de motoren geen oog dicht gedaan", liet één van hen weten. De wagens zijn vanaf de straat overigens niet te zien. Leden van een particuliere bewakingsdienst en veiligheidsagenten van de gemeente houden voorbijgangers en nieuwsgierigen op grote afstand. Henk Glimmerveen Franse grafwerkers zijn teruggeroepen van vakantie om de heid doden te kunnen begraven. Foto: AP/Frank Prevel

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 2