Evacuatie Wilnis na dijkbreuk sets [te Vliegkamp Valkenburg al per 1 januari dicht verkopen? Veel tips over vermist meisje uit Oldeberkoop Tolhuissluis na 27 jaar weer open Water jaagt 2000 mensen huis uit Duinbrand in Wassenaar kort en hevig Dijkgraaf Rijnland dolgelukkig met IJsselmeerwater Dodental in Bombay loopt op tot vijftig TL Leidsch Dagblad r. vaak van een, soms iemand erkers rice: actie treidheid am Bush' l VS opbreken Enkele buien BflmtTTfr NW 3/4 MENTAAR ;beweging het Htuw< kn. 0 Leidsch OPGERICHT 1 MAART 1860 INTERNET: www.leidschdagblad.nl Dagblad NR. 43318 LOS dinsdag 26 AUGUSTUS 2003 SPRINTERS rrrsTCTTTT' NR. 43318 LOSSE NUMMERS €1,10 ZATERDAG €1,55 door Anton Diedrich valkenburg - Marinevliegkamp Val kenburg gaat al per 1 januari 2004 dicht. Dat is tenminste het voornemen van het ministerie van defensie. De sluiting komt daarmee veel eerder dan tot nu toe werd aangenomen. De operationele taak van Vliegkamp Valkenburg moet per 1 januari 2004 zijn beëindigd, bevestigt woordvoerder H. Lansink van VBM/NOV, de grootste vakbond voor defensiepersoneel. Dat betekent niet dat al het personeel met een op straat staat. De ongeveer 750 mensen die op de marinevliegbasis werken hebben zes maanden de tijd om een nieuwe functie binnen Defen sie te zoeken. De Orions, de patrouillevliegtuigen die op Valkenburg hun thuisbasis hebben, blijven dan wel aan de grond. Binnen twee jaar moet het hele vliegkamp zijn ontmanteld en leeggeruimd, zo luidt het snelste scenario. „Het moet - als de plannen doorgaan - in elk geval binnen drie jaar", zegt Lansink. „Want de bezuinigingen moeten nog deze ka binetsperiode worden voltooid, en dus hebben ze tot 2007 de tijd." Hij bena drukt overigens dat de vakbond nog steeds een fel tegenstander is van het plan om Marinevliegkamp Valkenburg te sluiten. Op Prinsjesdag - de derde dinsdag in september - worden tijdens de pre sentatie van de miljoenennota de be zuinigingsplannen officieel bekend ge maakt. Vervolgens moet de Tweede Kamer zich erover uitspreken. Naar al le waarschijnlijkheid steunt een meer derheid van de Kamer de plannen van defensieminister Kamp en valt het doek voor het vliegkamp aan het eind van dit jaar. De vakbonden hebben nog niet uitge breid overlegd met Defensie over een sociaal plan voor al het personeel dat vanwege de bezuinigingen moet af vloeien. Voor het zomerreces was al wel overeenstemming bereikt over een regeling voor burgerpersoneel van 58 jaar en ouder. Dat mag vervroegd de dienst verlaten op gunstiger voorwaar den dan normaal het geval zou zijn. In de nieuwe bezuinigingsronde van vier miljard euro die de regeringspar tijen vorige week hebben afgesproken blijft het ministerie van defensie ver der buiten schot. FNV heeft giste- erstandige beslissing De voorzitters van de bonden onthielden erecht steun aan de n de ambtenarenvak- rakabo de bezuini- len van het kabinet te met een landelijke ie keuze moet onge- k zijn ingegeven door the overwegingen, reel steun in eigen - kaarbuiten zou op dit verwachten zijn voor confrontatie met het de vakbeweging on- deeld is over het be- ai de kabinetsplan- vaker kiest de chris- leweging hier een ge- stelling. CNV-voor- Ktra liet gisteren we- het kabinet met ei- ende' voorstellen De kleine vakcen- er terecht geen zin in aanhangwagen te zijn ote broer. Daarnaast NV- bonden die in de opereren er niet nkoers van de ambte- n blindelings te vol et kunnen dat zij mis- 1 zoveel moeite heb- fe aantasting van een rileges die ambtena- En boven werknemers djfsleven? t van de vakbeweging intasting van sociale gen is begrijpelijk, aai een redelijke vakbe- er.kouden alle mogelijk- iarl overleg te benutten, d'tatie van het kabinet Indeling van de kabi- in het parlement -r°tten najaarsoverleg te s; I zo'n vorm van dia- 261 aid van de vakcentrale tegelijk ook iets over van de vakbeweging. 4 meer de massabewe- I2.f°r de macht van het ■k; takingen of het drei- i u»takingen eenvoudig- kan afdwingen. Zo is ïgjsche keus dat de van de FNV eerst de ruim gaat informe- l6tnatie in plaats van TEt is even wennen, icrde meest verstandige aat; Er Malen wilnis/gpd-anp - Tussen de 1500 tot 2000 mensen in Wilnis hebben vannacht na een dijk doorbraak hun huizen moeten ontruimen. De dijk aan de Ring vaart in Wilnis brak vannacht rond twee uur over een breedte van dertig meter door. Al snel ontstond een gapend gat van zestig tot tachtig meter. Het wa ter golfde direct de achtergele gen straten in. Burgemeester Burgman en de crisisstaf beslo ten de huizen te laten ontrui- De brandweer is met hulp van omliggende korpsen met zestig man uitgerukt en heeft het gat op drie plaatsen afgedamd om de stroomsnelheid van het wa ter eruit te halen. Ook is het ge maal Winkel aangezet om de druk eraf te halen. Volgens Burgman was de dijk vanoch tend rond zes uur, half zeven zo goed als gedicht. De brandweer zou vanochtend met grote pompen op drie locaties in de wijken het water wegpompen. De direct aan de dijk gelegen seniorenwoningen kwamen ruim een halve meter onder water te staan. Al snel stond een groot deel van de wijk blank. De wijk Veenzijde is he lemaal ondergelopen. De wijk Veenzijde 2 is voor een groot deel onder water komen staan. Politie en gealarmeerde buurt bewoners hebben alle mensen in de wijk gewekt. Twee oude ren raakten in shocktoestand en moesten medisch worden behandeld. Voor zover vanoch tend bekend hoefde niemand naar het ziekenhuis. Bewoners zijn opgevangen onder meer in een nabijgelegen partycentrum in Mijdrecht. J. de Bondt, de dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), verwacht dat het nog wel een paar dagen zal duren voordat er duidelijk heid is over de oorzaak van de dijkdoorbraak. Hij sluit opzet uit als mogelijke oorzaak. De Bondt stelt dat de dijken in het poldergebied enkele jaren geleden nog zijn gecontroleerd op stabiliteit. Uit die controle bleek dat er bij enkele dijken re paraties nodig waren, maar de Grote delen van Wilnis kwamen vannacht na een dijkdoorbraak onder water te staan. Bewoners werden geëvacueerd. Foto: GPD/Marnix Schmidt dijk van de Ringvaart bij Wilnis was daar niet bij. De Ringvaart is een boezemwa ter. Het waterschap heeft de vaart aan beide zijden van de doorbraak afgesloten, zodat er geen water meer door het gat kan stromen. Het water in de woonwijk wordt weggepompt. P. van Rooy, een deskundige op het gebied van waterbeheer, haalde alvast hard uit naar de landelijke politiek. Die zou de belangen van kabelaars laten prevaleren boven de veiligheid van de burger, waardoor ge vaarlijke situaties zouden kun nen ontstaan. Volgens de aan het Rathenau Instituut in Den Haag verbonden Van Rooy moet er snel werk worden ge maakt van een betere water huishouding. „Sinds '98, toen onder minister Jorritsma van economische za ken de Telecommunicatiewet werd aangenomen, staan wa terschappen erg zwak tegen over bedrijven die kabels willen leggen in dijken", stelt Van Rooy. „Als die kabels worden gelegd, ontstaat vaak schade aan de dijken. De waterschap pen signaleren dat probleem al enkele jaren, maar er gebeurt verder niets mee." Volgens Van Rooy, al twintig jaar adviseur van diverse over heden op het gebied van water beheer, is de dijkdoorbraak waarschijnlijk ontstaan doordat het dijklichaam te weinig water bevatte of doordat het was ver zwakt als gevolg van te intensie ve bekabeling. De oorzaak kan volgens Van Rooy ook liggen in een combi natie van deze factoren. De Amstel veranderde in een wildwaterrivier, op het moment dat de deuren van de Tolhuissluis in Nieuwveen vanmorgen opengingen. Foto: Eric Taal door Marieta Kroft nieuwveen - Dijkgraaf Van Tuijll van Serooskerken van het Hoogheemraadschap van Rijn land is een dolgelukkig mens. Zojuist, in de ochtendsche mering, heeft hij de sluis op de grens van de Amstel en het Aar kanaal bij Nieuwveen open mo gen zetten. Daarmee maakte hij de weg vrij voor het zo welko me IJsselmeerwater. „Moet je kijken wat een snel heid", wijst de dijkgraaf naar de stroming in de 'wildwaterrivier' voor hem. „Je zal hier nu maar kanoën." Het Amstelwater valt door de sluis met een snelheid van zes kilometer per uur twin tig centimeter 'naar beneden', het Aarkanaal in. „Deze snel heid maak je in Nederland maar zelden mee. Het is dat mijn voorganger, Pijnacker Hordijk, niet meer leeft. Anders had ik hem vanochtend meege nomen." In de omgeving van de Tolhuissluis heerst nog een diepe rust. Dauw hangt over het land. De mensen in de tien tallen woningen en op de nabij gelegen camping slapen nog. Maar bij de sluis is het een drukte van jewelste. Niet alleen zijn er mannen die werken aan de sluisdeuren, die sinds de droge zomer van 1976 niet meer open zijn geweest. Ook zijn er belangstellenden van Rijnland en wemelt het er van de journalisten, fotografen en cameramensen. Het hadden er nog meer kunnen zijn, als van nacht niet de dijk vlakbij Wilnis was doorgebroken. De ramp in Wilnis, een dorp dat enkele tientallen kilometers verderop ligt, is vanochtend het gesprek van de dag. Er wordt gespeculeerd over de oorzaak. „Het kan de droogte zijn - waardoor de dijk verzwakt raa' te - of een gevolg van het graven van muskusratten", zegt de dijkgraaf. Des te blijer is hij met het water dat zijn gebied instroomt. Daarmee kan hij de dijken in zijn gebied nat hou den en is hij niet langer afhan kelijk van het voor kwekers en natuurgebieden zo schadelijke zoute water dat bij Gouda bin nenkwam. Intussen is het helemaal licht. Nederland wordt wakker. De sluis in Gouda staat al enkele uren open om een 'zoute prop': een hoeveelheid van nature zilt water in de Amstel zo snel mo gelijk bij Gouda het gebied van Rijnland weer uit te laten. Zojuist is ook gemaal Zeeburg bij Amsterdam opengegaan. Het IJsselmeerwater komt er aan, met een snelheid van zes kilometer per uur. Pagina R3: Damwanden tegen zoute prop wassenaar - Drie tot vier hec tare Wassenaars natuurgebied is gistermiddag verloren ge gaan door een korte maar he vige brand in duingebied Gan- ze en Langepan. Volgens woordvoerder M. Koene van brandweer Haaglanden is de oorzaak van de duinbrand waarschijnlijk niet te achterha len. „De brand is langs een openbaar pad ontstaan. Vanuit dat punt heeft het vuur zich verspreid. Een sigarettenpeuk kan de boosdoener zijn, al geldt hier een rookverbod. Of een stuk glas, waar de zon op heeft staan branden. We zullen er waarschijnlijk niet achter komen." Om kwart voor vier kreeg de brandweer de melding binnen. Een dik uur later hadden de vijftig brandweermensen van verschillende korpsen uit de regio het vuur onder controle. Ook de hulpdienst van Duin waterleidingbedrijf DZH, dat het gebied beheert, kwam daarbij in actie. Koene: „Het blussen verliep voorspoedig omdat er veel kale plekken in dat duingebied zitten. Het ter rein stond vol nieuwe aan plant. Als het vuur in een ou der stuk duingebied met meer vegetatie om zich heen had ge slagen, waren er zeker meer hectares verloren gegaan." Twee tankauto's met een capa citeit van elk 7.000 liter werden naar de vuurzee gereden om extra bluswater op voorraad te hebben. „Blussen alleen is bij een duinbrand niet genoeg", zegt Koene. „Het vuur weet zich ondergronds ook te ver spreiden. Dus moet je de vlam men ook dood kloppen." De kans op brand in de duinen groeit door de aanhoudende droogte. „Het is triest. Er hoeft maar iets te gebeuren en de boel schiet in de fik." Vorige week waren er ook al proble men in Monster en in Den Haag, richting Scheveningen. Lusanne van der Gun Foto: GPD oldeberkoop/anp-gpd - Bij de politie zijn tot nu toe 130 tips binnengekomen over de ver dwijning van de 11-jarige Lus anne van der Gun uit Oldeber koop. De politie kreeg de tips naar aanleiding van de uitzen ding Opsporing Verzocht van gisteravond. Het meisje stapte gisterochtend onderweg naar school bij een man in de auto en is sindsdien spoorloos. De politie zette di rect een grote zoekactie op touw. Die speurtocht had van ochtend nog niets opgeleverd. Een rechercheteam van 25 mensen onderzoekt de vermis sing. Volgens de politie is de dader tussen de vijftig en zestig jaar oud en heeft hij een kalend voorhoofd. Behalve in Oldeber koop zijn Lusanne en de onbe kende man ook door getuigen gesignaleerd in het even verder op gelegen Ravenswoud. Het meisje fietste gisterochtend even voor half negen met haar vriendinnetje naar openbare basisschool De Tjongeling. Da gelijks rijden vele scholieren over deze weg aan de rand van het dorp. Onderweg werd Lus anne aangesproken door een automobilist, die aan de kant van de weg geparkeerd stond. De man bood aan om Lusanne met zijn auto naar school te brengen en ze stapte in. Vol gens de politie was er sprake van dwang, getuigen zeggen dat ze daar niets van hebben ge merkt. Het vriendinnetje bleef volgens getuigen op zo'n 15 meter afstand wachten, maar vervolgde haar route omdat er geen vuiltje aan de lucht leek. Het vriendinnetje sloeg op school wel alarm. De school bekijkt welke moge lijkheden er zijn om de betrok kenen te begeleiden, bijvoor beeld via Bureau Slachtoffer hulp. School-directeur Nijboer: „Hier gebeurt nooit iets en dan krijg je ineens dit. Het vertrou wen van de mensen krijgt een enorme deuk. Normaal lesge ven is nu even niet mogelijk, maar we laten de kinderen wel gewoon naar school komen." Benoeming Pechtold rond leiden - De benoeming van wethouder Alexander Pechtold tot burgemeester van Wagenin- gen is rond. De Leidenaar be gint op 1 oktober in de Gelderse stad, in 1995 nog uitgeroepen tot leukste studentenstad van Nederland. Pechtold heeft in Leiden gestudeerd. De 37-jarige D66'er werd vorig jaar gekozen als voorzitter van zijn partij. Pechtold heeft een vrouw en een dochter. Hij volgt in Wage- ningen PvdA-waameemster Ge- ke Faber op. Verkerk verder in US Open new york - Martin Verkerk heeft gisteren de tweede ronde bereikt op de US Open. De als zestiende geplaatste tennisser uit Alphen aan den Rijn ver sloeg de in Moskou geboren Amerikaan Alex Bogomolov jr. in vijf sets, 7-6 (4) 4-6 3-6 7-6 (9) 1-0. Op die stand, na 3 uur en 33 minuten, gaf de Amerikaan op na een hevige krampaanval. Pagina Sport Mars dichtbij, Sterrewacht open leiden - Wie de planeet Mars van dichtbij wil zien, krijgt mor genavond een unieke kans in de Leidse Sterrewacht aan de Sterrewachtlaan. De rode pla neet staat dan op 55 miljoen ki lometer van de aarde, dichterbij dan sinds 57.000 jaar het geval is. De Mars Society Nederland en het sterrenkundig dispuut Kaiser hebben deskundigen van de Universiteit Leiden en van ESTEC gevraagd om lezingen te geven over Mars. De lezingen zijn van 19.30 tot 22.30 uur, daarna is de planeet door de te lescopen te bekijken. bombay/afp-rtr - Het dodental van de bomaanslagen in de In diase metropool Bombay is in de nacht van maandag op dins dag opgelopen tot vijftig. Dat heeft de minister van binnen landse zaken van de Indiase deelstaat Maharashtra bekend gemaakt. Volgens de bewindsman kan het aantal slachtoffers nog ver der oplopen, omdat een aantal gewonden in kritieke toestand in ziekenhuizen ligt. Gisteren ontploften Mak na el kaar twee bommen in de hoofdstad van India. De explo sieven, verborgen in taxi's, ex plodeerden nabij een hindoe tempel en de Gateway of India, een belangrijke toeristentrekker aan de kust. De Indiase autoriteiten zijn er van overtuigd dat er een ver band is tussen de aanslagen in Bombay en rellen tussen hin does en moslims vorig jaar in de deelstaat Gujarat. Dat heeft de onderminister van staat, Chagan Bhujpal, van de Indiase deelstaat Maharashtra, waarvan Bombay de hoofdstad is, van daag gezegd. Volgens Bhujpal zit een splintergroep van de mi litante moslimbeweging Lash- kar-e-Taiba achter de aanslag. De Indiase politie heeft van daag de veiligheidsmaatregelen bij tempels, moskeeën, andere religieuze gebouwen en vlieg velden verscherpt. De zegsman stelde dat ook strenger wordt gecontroleerd op plaatsen waar zich veel mensen bevinden. Ja, ik word abonnee en ontvang de krant eerst 2 weken gratis. Naam Straat 5 Postcode Plaats Telefoon (Lvjtl controle nabezorgi W( gaan zorgviMg om me» persoonsgegevens In he» colofon van de krant treft u nadere Hormat» aan Ik neem een: maandabonnement automatische betaling 19,60 G kwartaalabonnement automatische betaling 54,50 betaling per acceptgiro 55,00 Handtekening: Bij machtiging tot automatische betaling krijgt u bovendien een 1/5 Staatslot met Jackpot cadeau 712141 400114 Stuur deze bon in een envelop, v1 zonder postzegel, naar: Leidsch Dagblad, abonneeservice, Antwoordnummer 10050 2300 VB Leiden www.leidschdagblad.nl i~ï tTSJ1' '*7T Cromwell :ns gaat nooit zo wanneer hij niet 'aarheen hij gaat brand mest lokalen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 1