KUNST CULTUUR 'Ik ben er niet voor de kunstenaar' Suske Wiske voor het eerst van vlees en bloed Nederlandse Muziek Prijs voor veelbelovende violiste Janine Jansen R5 Staat en kerk Winnaar Rembrandt Painting Award schildert te traditioneel Tsjechië ruziën om historische kathedraal Alphense kunstuitleen viert 25-jarig bestaan dinsdag 26 AUGUSTUS 2003 Verfilming van 'De duistere diamant' begonnen njcia MJ. Geurts >e ui Ze zijn wereldberoemd 18 irfelijk. Nu worden ze eerst in hun bestaan is en bloed. Suske en n hun vrienden spelen de in de verfilming van 'De diamant'. Voorjaar 2004 I imière gepland. Begin and zijn de opnamen n. Een van de locaties is boerderij in Domein iet over de grens in Bel- hi ei ustig in het openlucht- n van het Domein Bok- rai )r het eerst sinds lang de zinderende zomer zij n dreigt er een bui. In uifhoek van het terrein in Poperingse boerderij ld 1. De toezichthouder, in boerenkiel en op 1. heeft niet zoveel te >ch is het op zijn erf on druk. Er staan hoge 0 1, dikke kabels liggen in pis. achter een schuur id n partytent beschutting ivt 1 provisorisch ingericht ei iet koffie, nootjes en li- Een krijsend varken en igenstribbelend de hoe- Dodst. n de wei staan en zitten te wachten op de din- ifz komen gaan. Het is een id mengelmoes van figu- ui deme mannen en vrou- te t walkie-talkies en kop- •lc s, fotografen, een mid- h se armoedzaaier op lei ïntijdse klapstoel. In de 1 ïuvelen een weelderige 1 erster Clara en haar z aak, gehuld in lange n cape. Ze lijken ver- iel op Willeke van Am- ifi enUrbanus. Suske en Wiske van vlees en bloed. Suske in rode blouse en zwarte broek, pientere kijkers onder een pikzwarte kuif. Wiske, parmantig in h.iar witte jurk, de rode strik om het knotje. Foto: GPD/Frits Widdershoven Een felle filmzon flitst aan. In het schetterend witte licht staan Suske en Wiske in levende lijve. De twee beroemdste kinderen uit België, zo weggelopen uit de strakke kaders van Willy Van- dersteens striptekeningen. Sus ke in rode blouse en zwarte broek, pientere kijkers onder een pikzwarte kuif. Wiske, par mantig in haar witte jurk, de ro de strik om het knotje boven op haar strak gekapte hoofd. Uit haar rugzak steekt de kop van Schanulleke, de liefste lappen pop ter wereld. De twee staan klaar om de hoeve, die fungeert als middeleeuwse herberg, bin nen te gaan. Maart 2001 werd bekend ge maakt dat Suske en Wiske zou den debuteren op het witte doek. Nu, ruim twee jaar later zijn alle rollen ingevuld en de noodzakelijke 2,7 miljoen euro bij elkaar. Opvallend is de cast van 'De duistere diamant'. De producenten hebben gerenom meerde acteurs en actrices we ten te strikken, die zowel in het theater als in films en televisie series naam hebben gemaakt. Behalve Urbanus en Willeke van Ammelrooij staan Peter Van den Begin (Sidonia) en Sta- ny Crets (Jerom) op de spelers lijst. Thekla Reuten (Alwina) was onlangs nog te zien in 'De Tweeling' en 'Kruimeltje'. Dirk Roofthooft (Lambik) maakte onder andere naam in de tele visieserie 'De Partizanen' en met Toneelgroep Amsterdam en De Trust. Drijvende kracht achter de ver filming is Rudi Van den Bos sche. Hij bewerkte het stripver haal, is als producent bij de film betrokken en nam dit jaar de regie in handen. Zijn debuut als scenarist en regisseur maakte hij met 'Olivetti 82'. Daarin speelde ook Joeri Busschots, leerling van de woord- en mu ziekacademie in het Belgische Lier en vast van plan om acteur te worden. Ondanks zijn 16 jaar lijkt hij geknipt voor de rol van de jongere Suske. Uiterlijk is hij zijn evenbeeld. „In karakter lijk ik niet op hem", vindt Bus schots, „en in het normale le ven heb ik ook niet zo'n kuifje." Celine Verbeek (13) herkent wel karaktereigenschappen van Wiske in zichzelf: „Nieuwsgie righeid en altijd het laatste woord willen hebben." Ook zij heeft aardig wat podiumerva ring, met name als danseres in grote musicals, zoals 'Les Misé- rables' en 'The King and I'. Ze volgt les aan de Koninklijke Bal letschool van Antwerpen en wil van dansen haar beroep ma ken. Ze hebben een zwaar program ma. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds repeteren en opnames maken, soms ook 's nachts. En telkens maar weer met intense concentratie en inzet, ook al is het dezelfde scène voor de vijf de keer. Dat hoort erbij, weten ze. Het spannendste staat hen nog te wachten: de stunts. „We mogen daar niet teveel van ver klappen, maar we doen in elk geval alles zelf." De stunts zullen in een Rotter damse studio worden vastge legd en later in Duitsland wor den bewerkt met digitale effec ten. Want 'De duistere diamant' bevat, zoals elk goed Willy Van- dersteen-verhaal een flinke do sis buitenissigheid. Alles draait om een zwarte steen, die Suske en Wiske vinden tijdens een va kantie op de Ganzenhoeve, waar de schone roodharige en magische Alwina gastvrouw is. Ze geven hem cadeau aan tante Sidonia. Op het bezit van deze duistere diamant rust echter en vloek. Wie hem heeft is ten do de opgeschreven. Alleen door hem terug te geven aan de mid deleeuwse alchemist die de steen creëerde, kan de banvloek worden opgeheven. Met behulp van de teletijdmachine van pro fessor Barabas flitsen Suske en Wiske naar de vijftiende eeuw. Het is het begin van een span nende zoektocht. beeldende kunst recensie Bernadette van der Goes Expositie: Schilderijen van Justine Albronda, Karin Brouwer, Birgit Prinz, Gertjan Scholte Albers en Diederik Vermeulen. Prijzen: 150 tot en met 2.500 euro. Te zien: t/m 31/8, mat/m za 14-17 uur, do t/m za ook 19.30-21 uur, zo 13- 17 uur, Nederlands Hervormde Kapel, Hoofdstraat 96, Noordwijk aan Zee. Het is verbazingwekkend dat de Nederlands Hervormde Kapel in Noordwijk aan Zee niet naar verf ruikt. Tot eind deze maand exposeren daar vijf schilders die zich toeleggen op het werken met olieverf op doek. De ten toonstelling is georganiseerd door de Stichting ExpoZee, die jaarlijks op het Noordwijk Zo mer Schilder Festival de Rem brandt Painting Award uitreikt. De exposanten bestaan uit prijswinnaar Justine Albronda en de vier andere genomineer den. Aan de wanden hangen hun werken in afzonderlijke groe pen naast elkaar. Iedereen heeft een eigen hoekje van de exposi tieruimte gekregen. En dat is maar goed ook, want de schil derijen lijken in stijl en uitvoe ring zo sterk op elkaar dat an ders niet duidelijk zou zijn wie precies wat heeft gemaakt. Het lijkt wel alsof de schilders alle maal op hetzelfde schilderclub je hebben gezeten. Waarom Justine Albronda de prijs heeft gewonnen, blijft dan ook een raadsel. Evenals de an dere schilders verstaat zij haar vak, maar oefent dat uit op het zelfde niveau als haar collega's. Haar onderwerpen zijn dieren, stillevens en zelfportretten, die zij in een realistische, wat im pressionistische stijl weergeeft. Daarbij lukt het Albronda goed de dingen uit de werkelijkheid levensecht af te beelden. Maar die vaardigheid alleen levert nog geen kunst op. Daarvoor zijn haar manier van schilderen en composities nog te traditio neel. Hetzelfde geldt voor het werk van Karin Brouwer en Birgit Prinz. Ook zij laten zich inspire ren door wat zij dagelijks om zich heen zien. Brouwer schil derde bijvoorbeeld een aantal planken met ordners, een paar moorkoppen en een zalmmoot met stukken citroen. De doeken van Prinz zijn vergeleken daar bij wat meer verhalend. In haar schilderijen van een zaaltje met dansende mensen, een avond lijk caféterras en een met warm licht gevulde rode kamer gaat haar aandacht niet zozeer uit naar het afbeelden van de af zonderlijke objecten, maar naar het weergeven van de sfeer. Diederik Vermeulen en Gertjan Scholte Albers richten zich voor wat betreft de keuze van hun onderwerpen nreer op de bui tenwereld. AllelM schilderen zij landschappen. Vermeulen con centreert zich daarbij vooral op de bodem van bossen en wei landen. Op twee grote doeken heeft hij een stuk grond afge beeld waar het wemelt van de grassen, plantjes, onkruid, bloemetjes en verdorde blade ren. Een bijzonder levendig ge heel, dat boeiender wordt naar mate je er langer naar kijkt. De landschappen van Gertjan Scholte Albers, tot slot, kenmer ken zich door een grote zeg gingskracht. Met forse, expres sieve penseelstreken schilderde hij in prachtige paarse, lila en blauwe tinten een avondlijk stuk bos. De intensiteit waar mee hij zich aan het schilderen wijdt, belooft veel voor de toe komst. Van mij had hij de prijs mogen winnen. praag/gpd - Wie is de eige naar van de St. Vitus-kathe- draal in Praag, markant mid delpunt van het zo beroem de burchtcomplex boven de oude stad waar jaarlijks mil joenen toeristen naar toe trekken? Is het de staat Tsje chië of de katholieke kerk? De rechter in het centraal Europese land zal een oor deel moeten vellen want ver tegenwoordigers van staat en kerk komen er niet uit. De eerste steen voor de St. Vitus werd in 1344 door Jan van Luxemburg gelegd. In 1929 werd de kathedraal ein delijk voltooid. Na de Twee de Wereldoorlog besloot de communistische regering van Tsjechoslowakije dat zij het voor het zeggen kreeg waar het om de kathedraal ging. Na de val van de com munisten in 1989 startte de kerk in 1992 een campagne om het eigendom van de kerk terug te krijgen. „Als symbool van de natie is het eigendom van de staat", stelt de Tsjechische minister van cultuur Pavel Dostal (so cialist). „Ik ben er van over tuigd dat wij de rechtszaak winnen", aldus de zegsman van premier Spidla (even eens socialist). Beide base ren zich op een onderzoek van juristen dat aangeeft dat de kathedraal eigendom van de staat moet blijven. Bij het debat over de restitu tie van kerkelijk eigendom dat door de communisten was geconfisqueerd, begin jaren negentig, was de kwes tie ook al aan de orde. In 1994 besloot een rechter ten gunste van de katholieke kerk. Toenmalig president Vaclav Havel en de premier van destijds Klaus (nu presi dent, red.) beloofden zich aan dat oordeel te houden. Na protesten uit weten schappelijke en culturele kring besloot de Tsjechische regering in 1995 in beroep te gaan tegen de rechterlijke uitspraak. De katholieke kerk was eige naar van de kathedraal tot 1955 toen de communisten besloten dat het complex, gezien het belang er van, ei gendom van het volk moest zijn. „Het volk is geen zelf standig juridisch begrip", al dus vice-premier Svoboda (katholiek) onlangs. Wat hij daar, gezien het conflict, exact mee bedoelde, weiger de de bewindsman echter te zeggen. >A/Waltraud Grubitzsch erne versie Mona Lisa - Graffiti-artiest Frank alias JFM, werkt aan idt rne versie van Leo- la Vinci's Mona Lisa op urvan een oude fabriek beln. Schaefer heeft van bby zijn werk gemaakt, ot al jaren vele spuitbus- g op schuttingen en piuren maar doet dat nu acht van bedrijven, win- supermarkten. Hendrix e gitarist hes - Het Amerikaanse blad Rolling Stone heeft idarische muzikant Jimi 1 uitgeroepen tot beste loit. Duane Allman, die broer Gregg in de jaren fl e Allman Brothers Band te. eindigt op de tweede )erde op de ranglijst iderd beste gitaristen jesmuzikant B.B. King, jijst wordt gepubliceerd jmende nummer van Stone, dat vrijdag uit- de top-10 staan verder gendes als Eric Clapton, fihnson, Chuck Berry Richards. touwing van >rwegmuseum Het Nederlands egmuseum in Utrecht 8 september dicht voor 'jouwing van anderhalf verbouwing kost 32 euro. Op het terrein luseum komt een ge- 11.000 vierkante me- g staan de meeste lo in onder perronkap- loor zijn ze overgele- iweer en wind en ont- itvorming. In de en wordt de tuin het gebouw groter, museum beslaat vier ^-Een dag voor de slui- n: len de locomotieven het uit naar een andere Hier worden ze tijdens Duwing niet tentoonge- rotterdam/anp - Violiste Jani ne Jansen krijgt de Nederlandse Muziek Prijs. De uitreiking zal plaatsvinden na Jansens con cert tijdens het Gergiev Festival in De Doelen te Rotterdam op 9 september. Met het Rotterdams Philharmonisch Orkest speelt zij dan onder leiding van Valery Gergiev het Tweede Vioolcon cert van Prokofiev. De Nederlandse Muziek Prijs is een belangrijke onderscheiding die door het Ministerie van On derwijs, Cultuur en Weten schappen aan musici op het ge bied van klassieke muziek wordt uitgereikt. De prijs wordt toegekend op advies van de Ad viescommissie Nederlandse Muziek Prijs, die onder voorzit terschap staat van Huub van Dael en waarvan verder onder anderen Elly Ameling, Christi- aan Bor, Hans Hierck en Rob Overman deel uitmaken. Zan geres Jard van Nes en pianist Ronald Brautigam waren onder de eerdere winnaars. Jonge Nederlandse musici kun nen zich aanmelden voor de studie voor de Muziek Prijs. Na een tweejarige studieperiode wordt besloten of de kandidaat de prijs wel of niet verdiend heeft. Janine Jansen geldt als een van de meest veelbeloven de jonge musici en heeft al ge regeld belangrijke optredens in bij voorbeeld het Concertge bouw Amsterdam, het Paleis voor Schone Kunsten in Brus sel, de Philharmonie in Berlijn en Keulen, het Cité de la Musi- que in Parijs, het Konzerthaus in Wenen, Carnegie Hall in New York en de Wigmore Hall in Londen. Zij geeft concerten met orkes ten als het Concertgebouw Ka merorkest, het Radio Filharmo nisch-, Symfonie- en Kamer Or kest, het Rotterdams Philhar monisch, het Residentie Orkest, het Nationaal Orkest van Bel gië, het Münchener Kammeror- chester, het Düsseldorf Symfo nie Orkest, Radio Symfonie Or kest Saarbrücken, het City of Birmingham Symphony Or chestra, het Hallé Orchestra, de BBC orkesten en de Philharmo- nia Orchestra. Onder de vele di rigenten met wie ze inmiddels werkte zijn Vladimir Ashkenazy, Frans Brüggen, Valery Gergiev, Sakari Oramo, Evgenii Svet- lanov, Hans Vonk en Jaap van Zweden. Ook verwierf ze een belangrijke contract bij de platenmaat schappij Decca. door Theo de With alphen aan den rijn - De kunstuitleen in Leiden dreigt te verdwijnen. Ook die in Schie dam, Vlaardingen en Vianen worden met opheffing bedreigd. De kunstuitlenen in Zuid-Hol land lijken er weinig florissant voor te staan. In Alphen aan den Rijn ging afgelopen weekeinde echter de vlag uit. Tot en met zondag 7 september wordt met allerlei activiteiten het 25-jarig bestaan gevierd. „Met 1500 uitgeleende kunst werken per jaar zijn wij een goed renderende kunstuitleen", zegt directeur Loes van Cam- pen. „Wij zijn ook geen ge meentelijke instelling en dat is een belangrijk verschil met de situatie in Leiden." In 1978 be gon de Alphense kunstuitleen wel als onderdeel van de ge meente, maar een paar jaar la ter werd ze verzelfstandigd. Rijk en gemeente dragen financieel niet meer bij. Alleen van de provincie Zuid-Holland is er een subsidie en verder moeten de abonnees het geld binnen brengen. „Ik moet er niet aan denken om een gemeentelijke instelling te zijn. In Leiden zijn ze met han den en voeten gebonden. Voor elk dubbeltje tariefsverhoging moet de gemeenteraad toe stemming geven. Bovendien is de kunstuitleen verplicht ze ventig procent van de collectie bij Leidse kunstenaars te ko pen. Je kunt je afvragen of Lei den daar wel genoeg goede kunstenaars voor heeft. En nu er bezuinigd moet worden, wil wethouder Pechtold als eerste het mes in de kunstuitleen zet ten", aldus Van Campen, die in Leiden woont en de situatie ter plaatse dus goed kent. Zij prefe reert de Alphense situatie. „Omdat ik geen subsidie van de door middel van een formulier aangeven welke werken ze in de collectie opgenomen willen hebben. Andere jubileumactiviteiten zijn het kinderatelier op zondag 31 augustus, de aanbieding drie kunstwerken met aanzienlijke korting aan te schaffen en de mogelijkheid een kunstwerk te winnen. Burgemeester Schoof stelt op zondag 7 september drie potentiële winnaars, net als in het tv-programma 'Kunst- blik', een vraag. Bij het goede antwoord mag een kunstwerk mee naar huis worden geno men. Loes van Campen weet wat haar abonnees graag aan de muur zien: kleurrijk werk. Figu ratief of abstract maakt niet zo veel uit, als het maar spettert van kleur. Het kleurige werk van de Leidse schilder Martin van Dijk is altijd uitgeleend en ook Corneille blijft zelden lang binnenshuis. „De meeste men sen zoeken toch een decoratief plaatje voor boven de bank, maar gelukkig lukt het ons zo nu en dan ook iemand ervan te overtuigen dat een subtiel zwart-wit werk minstens zo mooi kan zijn." De soms geuite kritiek dat ze te weinig werk van Alphense kun stenaars in de collectie op neemt, legt ze naast zich neer. „Wij selecteren alleen op kwali teit. Niemand krijgt een voor keursbehandeling. Ik geloof dat ik twee kunstenaars uit Alphen in de collectie heb. Als ik in so ciëteit De Burcht een biertje drink, komen er ook weieens Leidse kunstenaars met een fo toboekje leuren. Nou, dan heb ben ze aan mij een verkeerde. Ik ben er niet voor de kunste naar, maar voor de abonnee." Exposities 'Aan u de keus' en 'Van top tot teen', t/m 7 sep tember, kunstuitleen, Castel- lumstraat le, Alphen aan den Rijn. Open: wo t/m za 11-17 uur en zo 13-17 uur. Loes van Campen: „De meeste mensen zoeken toch een decoratief plaatje voor boven de bank." Foto: Mark Lamers gemeente krijg, kan ik mis schien minder inkopen. Maar ik heb wel de vrije hand. Bij alles wat ik koop of tijdelijk van kun stenaars huur, kan ik rekening houden met de behoefte van de abonnees. In de collectie zit na tuurlijk ook nog wel werk uit de tijd van de BKR-regeling. Kun stenaars moesten toen in ruil voor een uitkering werk inleve ren. Dat is niet allemaal even geslaagd, maar er zitten ook heel verdienstelijke aquarellen bij die nog geregeld worden uit geleend." Het streven van de directeur is om kunstenaars uit heel Nederland in de collectie te hebben en daarbij zoveel mogelijk disciplines en stro mingen aan bod te laten ko men. Na drie onderkomens te heb ben versleten is de Alphense kunstuitleen sinds 2000 geves tigd in het Centrum Beeldende Kunst (CBK), waar ook de stadsgalerie en de STAA-galerie (voor plaatselijke kunstenaars) onderdak hebben. „Een mooi gebouw. Het is alleen jammer dat de kunstinstellingen zo ver stopt zitten op de bovenverdie ping. Je moet eerst een trap op en dat weerhoudt veel mensen. Na een lichte daling is het aan tal abonnees van de kunstuit leen inmiddels stabiel. We heb ben de pech dat we de komen de jaren nog midden in een bouwput zitten. Mensen kun nen nauwelijks in de buurt par keren. Ze hebben geen zin om tien minuten met een schilderij te sjouwen. Daarom zijn we op zondag open gegaan. Kan men tenminste de auto voor de deur kwijt." Een grote wens van Loes van Campen is een soort etalage, zodat het kunstzinnige karakter van dit nieuwe gebouw in het stadshart beter kan worden uit gedragen. „De architect wil echter niet dat er veel aan zijn creatie veranderd wordt. Bo vendien heeft de gemeente een onderzoek ingesteld naar het functioneren van het CBK en zullen we op de uitkomst daar van moeten wachten." Meer expositieruimte staat ook op het verlanglijstje van de direc teur. Bij tijd en wijle kan ze ge bruiken maken van de naastge legen stadsgalerie. Zo zijn daar nu de exposities "Van top tot teen' en 'Aan u de keus' te zien. De tentoonstelling "Van top tot teen' toont hoe beeldend kun stenaars en mode-ontwerpers elkaar door de jaren heen heb ben geïnspireerd. De andere ex positie laat werk van twintig kunstenaars in uiteenlopende stijlen zien. Abonnees kunnen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 13