Sloop dreigt voor de Kroft Het beste aanbod DUIN BOLLENSTREEK Foto's van jaren feest en de babyschoentjes van Juliana Sassenheims echtpaar li bedrijven voor tonnen c Paviljoenen aan Zee wil öp zaterdagavond blijv Photomode met de NEC N34ii. Maak en verstuur je foto's met f-modé Vanaf Primafoon R4 Oudste boerderij van Noordwijk College van Rijnsburg wil verhoging van belastingen Brittent krijgt gij parkeer Wie brengt het meeste water over? Botulism de Speel: Lisse zet vis uit in Poelpolder Mobile Business Center CDA onderzoekt parkeerbeleid katwijk - De Katwijkse CDA- fractie is benieuwd naar de er varingen in het dorp met het nieuwe parkeerbeleid. Op woensdag 3 september is ieder een welkom in strandpaviljoen De Zeester om toe te lichten wat de gevolgen zijn van de uit breiding van het parkeergebied waar moet worden betaald of een vergunning of parkeerkaart nodig is. De avond begint om 20.00 uur. Gratis proefduik tijdens feestweek katwijk - Duikteam Time2Dive geeft zaterdag gratis proefdui- ken in verband met de Katwijk Binse feestweek. De feestactivi- teiten in natuurwater zijn we gens blauwalg afgelast, maar in de waterbak die de duikschool laat neerzetten, kan een veilige duik worden genomen. Hij staat op het terrein van trans portbedrijf J. Guyt, Achterweg 8 in Katwijk. Voor het goede doel kunnen mensen een foto van zichzelf laten maken in een ou derwets duikpak. De kosten, vijf euro, komen geheel ten goede aan de CliniClowns. Motorclub houdt avondrit noordwijk - Motorclub Noordwijk houdt vrijdag een avondrit door de streek. Om 20.00 uur vertrekt de stoet mo toren bij het clubgebouw aan de Duinwetering 104. De rit gaat over 80 kilometer door de streek en duurt tot ongeveer 22.00 uur. Ook na afloop is het clubgebouw open. Deelname is gratis en iedereen met een mo torfiets mag meerijden. dinsdag 26 AUGUST Expositie van 90 jaar Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn door Saskia Buitelaar katwijk - Ze keken even vreemd op bij de Oran jevereniging Katwijk aan den Rijn, toen gister avond een gezelschap ouderwetse heren met trom en vaandel door de Rijnstraat schreed. Dat ze tussen alle oude spullen die waren verzameld voor de expositie 90 Jaar Ons Dorp ook drie kras se bestuursleden van het eerste uur zouden vin den, was voor voorzitter J. de Winter zelf een ver rassing. Het gezelschap dat de Open Hof binnenstapte bestond uit drie bestuursleden, een trommelaar en de veldwachter van negentig jaar geleden, al thans, dat lieten ze de aanwezigen geloven. Als ware het woensdag 15 oktober 1913, de oprich tingsdag van de OV. In werkelijkheid hadden drie verklede bestuursleden de Katwijkse artiest Adri van Beelen gestrikt om de expositie op ludieke wijze te openen. En nadat dat met het ophangen van het vaandel en een slok oranjebitter was ge beurd, konden de eerste Katwijk Binders de ex positie bekijken, die nog tot donderdag is te aan schouwen. De tentoonstelling is tweeledig en geeft zowel een beeld van de afgelopen negentig jaar van de OV, als een inkijkje in de omvangrijke particulie re collectie van de Noordwijkse C.G. Cramé-de la Bye. Van kinds af aan verzamelde zij alles wat ze over de Oranjes kon vinden. Tot de eerste kinder schoentjes van prinses Juliana aan toe, haar dier baarste onderdeel uit de verzameling van meer dan duizend objecten. Het kleine poppenkastje waar de 87-jarige lang geleden mee begon, puil de al snel uit. Inmiddels is ook haar huis in Noordwijk nauwelijks meer groot genoeg. En wat moet er met alle spullen gebeuren als ze er straks niet meer is, vraagt Crama zich af. Ja, zij weet het wel: „Het allerliefst zou ik willen dat er een klein Oranjemuseum werd opgericht om alles in ten toon te stelien. Liefst in Katwijk, vanwege de gro te Oranjegezindheid hier. Het zou ook een mooie trekpleister voor deze gemeente zijn. Ja, als u dat nou eens in werking zou kunnen stellen, dat zou me heel veel waard zijn." Voorzitter De Winter van de Oranjevereniging Katwijk aan Zee reageert verrast op het idee. De suggestie om in het nieuw te bouwen onderko men (als alles doorgaat aan de Commandeur slaan) een hoekje vrij te maken, vindt hij niet eens zo gek. Of nog beter: in de Roskam. Wie weet is er dan wel wat extra subsidie los te krij gen om het pand te verbouwen en behouden. Nou ja, dat zijn plannetjes om aan de borreltafel verder over te brainstormen. Voorlopig is de Open Hof een kleine week gastheer voor de ex positie. Die is overigens nog niet helemaal compleet; de bordjes met een begeleidende tekst ontbreken. Die schoentjes zijn wel te ontdekken, maar waar is het beeldje dat Beatrix heeft gemaakt? Of het doek van Willem III uit 1874 waar mevrouw Cra- md zo verguld mee is? En welke familiefoto's kwamen nou uit de nalatenschap van een hofda me? „Een omissie van onze kant", zegt vice- voorzitter R. Hulmer schuldbewust. In alle drukte rond de feestweek is dat over het hoofd gezien. Maar dinsdag zorgt hij dat die kaartjes er komen, belooft hij stellig. Bezoekers krijgen dan wat meer informatie over de vele schilderijen, wand borden, bekers, familiekiekjes, boeken, lepeltjes, en het horloge die in de vitrines staan te pron ken. De tentoonstelling over de Oranjevereniging is beter gedocumenteerd. Knipsels, foto's van jaren feest, officiële documenten, zelfs de certificaten van de geslaagde pogingen om in het Guiness Book of Records te komen zijn uit de archieven gehaald. Op een videoscherm is beeldmateriaal uit Katwijk aan den Rijn te zien, van de bevrijding tot nu. Bij het bord met een prijsvraag lopen ou de Katwijkers het risico om historische foto's van zichzelf tegen te komen. Wie herkent ze nog, die dorpsgenoten? De eerste bezoekers vergaapten zich gisteravond al rond de mooie uitstallingen. De komende da gen zijn die nog te zien van 15 tot 17 uur en van 19.30 tot 22.30 uur. rijnsburg - De Rijnsburgse ge meenteraad kan zich opmaken voor een nieuw robbertje stoei en met het college over een be lastingverhoging volgend jaar. Burgemeester en wethouder stellen net als in de afgelopen jaren vrijwel zeker in de ko mende begroting voor om de onroerendezaakbelasting (ozb) te verhogen om de kas klop pend te krijgen. De gemeente raad weigerde elke keer steevast om daarmee akkoord te gaan met het argument dat Rijnsburg nog altijd veruit de duurste ge meente van de Duin- en Bol lenstreek is en dat er geld ge noeg in de reserves zit om de plannen te betalen. Het college zit voor het komende jaar nog tegen een tekort aan te kijken van ruim 182.000 euro. Het be kijkt nog eens kritisch de be staande en nieuwe plannen, maar wil het 'ambitieniveau handhaven'. Dat betekent dat er in elk geval een belastingver hoging nodig is. Het college wil die verhoging in principe be perken tot het inflatieniveau, maar daarbij behalve de ge raamde inflatie voor 2004 ook de 'gemiste' drie procent van 2003 in het nieuwe tarief stop pen. Als dat bij elkaar niet ge noeg is, dan vindt het college een extra verhoging ook nog aanvaardbaar. door Roza van der Veer noordwijk - Het Genootschap Oud Noordwijk (GON) springt op de bres voor de oudste boerderij van Noordwijk aan Zee. De boer derij, waarvan delen stammen uit de zeventiende eeuw, wordt met sloop bedreigd. Reden voor het genootschap om de boerderij De Kroft aan te melden als mo gelijk rijksmonument bij Monu mentenzorg. De boerderij aan de School straat staat al jaren leeg. „Het is volgens ons de oudste boerderij van Noordwijk. De andere boerderij is in gebruik als mu seum. Maar die is lang niet zo oud", vertelt W. Baalbergen, voorzitter van het Genoot schap. „Vroeger bestond Noordwijk uit niet meer dan een paar boerderijen in een duinpan. Dat werd ook wel een kroft genoemd, afgeleid van het Engelse croft. De boerderijen, vaak van keuterboertjes, wer den in de luwte van een duin pan gebouwd", vertelt Baalber gen. Delen van de stal stammen uit de zeventiende eeuw, het woonhuis is iets ouder. Een bollenschuur dateert uit de ne gentiende eeuw. De eigenaren hebben voor het terrein een sloopvergunning aangevraagd. „Dat lazen we tot onze grote schrik. We zijn namelijk al jaren met de gemeente aan het pra ten om deze boerderij te be houden voor Noordwijk. Juist omdat er maar twee boerderij en zijn. Als je er nou twintig in het dorp hebt, dan maakt het niet zoveel uit. Maar dat is in Noordwijk niet het geval", al dus Baalbergen. Uit voorzorg is inmiddels bij Monumentenzorg een verzoek ingediend om de boerderij een plekje op de lijst met rijksmo numenten te geven. Als die aanvraag in behandeling wordt genomen, mag tijdens de af wikkeling niet worden gesloopt. Ondertussen heeft het GON ook een noodkreet naar de ge meente Noordwijk gestuurd. Baalbergen: „Het pand staat nu al tien jaar leeg. Die paar maan den kunnen de eigenaren dan toch ook wel wachten." Volgens Y. Strijker van de ge meente Noordwijk loopt het met de sloopplannen nog niet zo'n vaart. De sloopvergunning is nog niet afgegeven omdat de behandelend ambtenaar op va kantie is. „De aanvraag moet dus nog behandeld worden." katwijk - Woning!) ging de Brittenbui krijgt geen toestem het kantoor in 't 1 parkeerplaatsen Door de herinrichti| Ambachtsweg is i aantal parkeerplaats! pand van de Brittï- minderd. Het terrein voordeur is een en dat moet zo blijvi gemeente. Bovendit gemeente een uitbi de parkeercapaciteii drijventerrein niet ge In de praktijk word! gaal aan de zijkant bouw geparkeerd, ,0' parkeerhavens aan bachtsweg vaak be;111 recteur M. Holkamp ningcorporatie konc tegen het besluit maken. „Voor onze kers is het geen pi paar straten om tel voor klanten vind ik onvriendelijk. De rijdt gewoon het g dus waarom zou je woon bestraten?" li o< katwijk - Geen schrammetje, geen bult. Volgens Ruud van Rijn, be stuurslid van de Oranjevereniging van Katwijk aan den Rijn, waren er louter tevreden gezichten bij de eerste avond van de stratenzes- kamp die de Oranjevereniging ter gelegenheid van het Najaarsfeest organiseert. Er stonden gisteravond drie spellen op het programma. Daaronder het aloude rennen met kruiwagens en emmers op het hoofd onder het motto 'Wie brengt het meeste water over?'. Dit spel was ter vervanging van het kussengevecht boven de Rijn dat vanwe ge de blauwalg niet door kon gaan. Vanavond gaan de zes straten- teams verder in hun strijd welke straat in Katwijk aan den Rijn de sportiefste is. De Stratenzeskamp begint om 19.30 uur in de Van der Perkstraat. Foto: Henk Bouwman ut noordwijkerhout deel van speeltuin ker in Noordwijkerh Si lopig afgesloten w lisme. Hoewel het j variant die niet voor mensen, hee tuinbestuur besloti voor het onzekere pas als het botulism 4 nen, kan de jeugd v maken van de 1 01 waterpompen en de In de vijver bij de werden vorige ma eJ keer dode eenden e vonden, maar die d 31 niet besmet met b v de onlangs gevo r exemplaren was d<^n het geval. De gen toen waarschuwin) de speelvijver geze e; besluit over al dan 1 r van de speeltuin aan het Speelakkerl gens een woordvo Speelakker nu open: het deel met ter attributen staan!' de rest blijft dicht weer geheel veilig is lisse - De komende drie jaar, te beginnen dit najaar, wordt bij na 2.500 kilo blankvoom, ruis- voom, kolblei, zeelt en baars uitgezet in het water van de Lis- sese Poelpolder. Ook vijftig snoeken en veertig karpers krij gen daar een onderkomen. Het uitzetten van de vis wordt voor meer dan de de helft betaald door het waterschap De Oude Rijnstromen omdat door een lozingsfout bij de rioolwaterzui veringsinstallatie in de Poelpol der een poosje geleden veel vis sen het loodje legden. Het wa terschap lost met de bijdrage de belofte in om te helpen de vis stand te herstellen. Het uitzet ten van de vis is ook bedoeld om de waterkwaliteit in de pol der op peil te houden. noordwijk - De stichting Pavil joenen aan Zee Noordwijk voelt er weinig voor om de evene menten volgend jaar op het strand op vrijdag- of zondag avond te houden. Onderne mers op De Grent, onder wie P. Beuk van bar/disco The Champ, stelden dat onlangs voor. Zij gunnen hun collega's extra inkomsten, maar willen wel de druk spreiden. Beuk: „Op zaterdagavond zijn altijd al erg veel mensen op de been. Daarom kunnen de strandex- ploitanten beter uitwijken naar een andere avond in het week einde." A. Balk, eigenaar van Alexander Beach en bestuurslid van de stichting in oprichting, wijst die suggestie echter van de hand: „De zondagavond is sowieso niets. Mensen moeten de ande re dag werken. Vrijdag is het overwegen waard, maar de za terdag blijft toch favoriet. Dat is immers dé uitgaansavond." Hij ziet ook geen aanleiding om een verandering door te voe ren. „De proef met de sluitings tijden op 16 augustus tijdens de Heineken Beach Party heeft uit gewezen dat we niet in eikaars vaarwater zitten. Van overloop van het strand naar De Grent was geen sprake, omdat wij net als de dancings daar om twee uur dicht gingen." Dat er een vervolg komt op de beach party staat volgens Balk vast. „Dat was als eerste evene ment van onze stichting een groot succes. Tien paviljoens hebben meegedaan. Er is wei nig tot niets gebeurd. Iedereen heeft zich aan die sluitingstijd van twee uur gehouden. Dus is de proef geslaagd en kunnen we volgend jaar weer evene menten organiseren." Wethouder Van Duin bevestigt het soepele verloop J neken Beach Part)' zondering van wat last op de Konin boulevard ging hei verwacht dan ooki verder kan en drie k de sluitingstijd m: ri« ven. Dat wil zeggi muziek uit, twee 1 sluiten. Maar officie ip niet. Het evenemer worden geëvalueerd (advertentie) Nu keuze uit: Gratis easy-to-install carkit t.w.v. 99,- bij een FlexiBel abonnement 3 Maanden lang 2x zoveel belminuten bij een KPN Mobile belbundel Bovendien krijgt u: Geen aansluitkosten Gratis 2 maanden i-mode (tot max. 10 MB) Gratis 6o foto's versturen (MMS) NEC N34ii, i-mode toestel met camera gratis accessoires t.w.v. €100,- Vraag in de winkel naar de voorwaarden. Bestellen kan ook via www.kpn.com of bel 0800 0105. den haag/sassenheim - Een echtpaar (hij 33, zij 34) uit Sas- senheim dat door het hele land, maar vooral in de Duin en Bollenstreek, talloze bedrij ven voor in totaal tonnen op lichtte, heeft bij de rechtbank in Den Haag celstraf horen ei sen. De vrouw zou een jaar moeten gaan zitten en de man vijftien maanden als het aan de officier van justitie ligt. Boven dien zou daar voor de vrouw nog een half jaar cel extra bij komen omdat ze ten tijde van het plegen van de delicten nog in de proeftijd liep van een eer dere veroordeling. Voor de man geldt hetzelfde; hij zou nog eens veertien maanden er bij moeten krijgen. Het echtpaar raakte door het gebruik van harddrugs ernstig in de problemen. Ze vulden het ene financiële gat met het an dere. De vrouw richtte een koe riersbedrijfje op en de man een glaszetterij. Maar dat kon niet voorkomen dat hun schulden opliepen tot zo'n anderhalve euroton. Het koeriersbedrijfje ging failliet en aangezien het paar in gemeenschap van goe deren is getrouwd, waren haar schulden ook zijn schulden. Hij was zelf overigens ook aan die schulden debet. Toen begon het paar bedrijven op te lichten door - zonder dat ze ook maar een cent te makken hadden - onder hun eigen bedrijfsna men op enorme schaal inko pen te doen bij toeleveranciers. Tientallen bedrijfjes - waaron der veel pompstations in Rijns burg, Noordwijk, Hillegom en Sassenheim - door het hele land gingen voor in totaal ton nen het schip in. Bij die pomp stations tankte het stel met op hun bedrijfsnaam aangevraag de bankpasjes die ze in grote getalen lieten aanmaken. De benzine of diesel verkochten ze aan booteigenaren en mogelijk aan andere zwarthandelaren. Het ging om forse hoeveelhe den brandstof. Zo raakte een van de pompstations voor 26.000 euro aan brandstof kwijt, een ander voor 10.000 euro. De vrouw, moeder van twee kleine kinderen die ze soms meenam tijdens de me- ga-inkopen, gaf toe dat ze nooit van plan waren geweest die be dragen ooit werkelijk te betalen aan de leveranciers. Haar man hield vol dat hij dat wel van plan was geweest. Met het geld dat ik kreeg van booteige naars wilde ik mijn schulden betalen, maar dan kocht ik er toch weer drugs voor en liepen de schulden weer verder op." In Drachten 'koch! voor duizenden eifu van De Metze BV. ten die partij zwajoi Drachtense zoeP handel kan naar zi ten, net als alle aai ven. Niet alle onbetaald fen werden overig doorverkocht. Het zelf ook op de tank passen. Het failliet zelfs uitgebreid naar Italië, alles op de tank- en and n waarop nimmer wf Ze verhuisden uiteifu België, omdat het onder hun voetenfe schuldeisers, maar )i den ze uiteindelijk 1 Er waren nog een a ven naar de strafz men om een schad dienen, maar huiW woordigers verliete t de ander moedeli toen ze hoorden paar in de schuldei klein de kans dus i nog geld terug Metze bespaarde gang naar Den Drachtense bedrijf schadeclaim schrift De rechtbank doe tember uitspraak.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 12