REGIO amwanden tegen zoute prop Koeien verdienen een lommerrijke plek Joyvaren met Alphense pont Provincie wil geen jacht op ratten R3 Even wennen boten passeerden gisteren de sluis Weer Samen Naar School in de Rijnstreek krijgt andere structuur Zadels gestolen bij manege erxoek (kanker (I-Op 15 september flkemade het bevol- jeizoek borstkanker I start. Alle vrouwen in ente tussen de 50 en 75 en automatisch een tog. Het onderzoek ats in een mobiele on- juimte op de parkeer- j de watertoren. Het is ekeer dat het bevol- jerzoek borstkanker in |e wordt gehouden. louder laat nnen op ttN - De Rijnwoudse Ier De Best geeft vrijdag tus bij basisschool Ar an Os in Benthuizen sein voor de campagne iweer naar school'. Hij door ballonnen op te Jrden en spandoeken in tttenderen de wegge- erop dat de scholen innen en dat zij dus re- ioeten houden met de igd. ting Derja t open dag gr- Derja, een scou- in Oegstgeest, begint se clubseizoen met elijke open dag op 30 Leden en niet-leden van 12.00 tot 16.00 uur id het clubhuis aan De needoen aan tal van tn. Er zijn uiteenlo- tracties die door de lei- leid worden. Zo staan ot springkussen en rgiijbaan. Ook zijn er ctiviteiten te vinden erdoolhof en eendjes foor iedereen en elke er wel wat leuks bij", organisatoren. dinsdag 26 augustus 2003 alphen aan den rijn - Prinses Margriet opent op 19 september het nieuwe gebouw van de Sociale Werkvoorziening Alphen. Gis teren was er alvast een rondleiding in het ul tramoderne productiebedrijf, waar 550 men sen uit de hele regio een volwaardige ar beidsplaats vinden. De meeste zijn al ge wend aan hun nieuwe omgeving. „Maar ik moet wel wennen aan de grote ruimte hier", is een veelgehoorde kreet. En: „Er werken hier wel veel mensen." De 550 komen alle maal van vijf andere, veel kleinere locaties. „We hebben er best wel rekening mee ge houden en het heeft al onze aandacht. Het is voor sommigen ook nog geweldig wennen", zegt algemeen directeur Herman Frankes, geconfronteerd met de opmerkingen van zijn personeel. Vooruitlopend op de officiële opening zijn de werknemers alvast aan de slag gegaan. Eén ruimte is nog niet klaar, maar die wordt volgend week in gebruik ge nomen. Dan is het 'dorp' klaar. Want er is bij de bouw aan alles gedacht. „Het is hier een wereld op zich met een eigen gezondheids zorg, fitnesscentrum, gebedsruimte en een restaurant. En er is ook een kinderdagverblijf gehuisvest. Ons parkeerdak gaan we straks 'delen' met onze buur Hoogvliet, zegt Fran kes. Foto: Henk Bouwman alphen aan den rijn - Zes Al- phenaren in de leeftijd van 16 tot 26 jaar zijn zondagmorgen door de politie opgepakt, om dat ze in alle vroegte in een bal dadige bui zijn gaan varen met de pont bij de Hefbrug in Al phen. „Joyvaren", noemt de politiewoordvoerder het. „Be halve dat je een pont niet zo maar mag meenemen, waren ze geen van allen in bezit van het noodzakelijke vaarbewijs." Daarbij kwam nog - maar dat kon pas later door de pontbaas worden geconstateerd - dat er het nodige was vernield aan het bedieningspaneel, het stuurwiel en de deur. De pontbaas had zondagoch tend pech toen hij aan zijn dag taak wilde beginnen: boot weg. Nu de Alphense Hefbrug is af gesloten, wordt er tijdelijk met de pont overgevaren. Nergens was er een spoor van het vaar tuig, eigendom van de provin cie Zuid-Holland, te ontdekken. Voor de schipper restte niets anders dan aangifte doen bij de politie. Die bleek op dat mo ment het vaartuig al te hebben gevonden: agenten hadden de pont met behulp van een om wonende afgemeerd in de om geving van de Steekterbrug. Dat de kwestie zo snel kon wor den opgelost, komt vooral doordat de joyvaarders veel la waai maakten tijdens hun tocht. Zondagnacht rond vier uur hoorden omwonenden een vreselijk kabaal op een varend pontje en waarschuwden zij de politie. Die vond de pont terug bij de Steekterbrug en pakte daar ook een groepje van vier jongens (twee 20-jarigen, een 19-jarige en een 16-jarige) op, die in eerste instantie ontken den iets met de pontdiefstal te maken te hebben. Later werden nog een 23- en een 26-jarige man in de kraag gevat, die vol gens de politie de aanstichters van de illegale vaartocht zijn. In totaal had de groep uit onge veer vijftien personen bestaan, maar een gedeelte was bij de voetbalvelden van ARC afge stapt. De pont is zondag de hele dag uit de vaart geweest. De verniel de stuurinrichting, het bedie ningspaneel en de deur moes ten eerst worden gerepareerd voordat de boot weer kon wor den ingezet. Talloze fietsers moesten omrijden. - door Marieta Kroft alphen/bodegraven - De prO- vincie Zuid-Holland gaat niet in op het indringende verzoek van het Waterschap Wilck en Wie- ricke om ongeveer alle muskus rattenvangers van Zuid-Hol land het gebied ten oosten van de Gouwe uit te laten kammen. Volgens A. Bongaards van Wilck en Wiericke loopt het in het ge bied tussen de Gouwe in Al phen aan den Rijn, Boskoop, Bodegraven en Reeuwijk de spuigaten uit met de muskus ratten. De dieren zijn schadelijk omdat ze veel grond verzetten. „Het aantal neemt alleen maar toe", licht Bongaards zijn brief aan Zuid-Holland toe. Hij wil daarom dat er een vergelijkbare actie komt als in de Krünpener- waard. Vorig jaar zijn zo'n ze ventig rattenvangers er bezig geweest om het hele gebied uit te kammen. Hoewel de laatste rat nog lang niet is gevangen, is de populatie wel afgenomen. „Doordat de rattenvangers in de Krimpenerwaard waren, nam het aantal ratten in het ge bied ten oosten van de Gouwe enorm toe. Wij ondervinden steeds meer schade aan de dij ken." Als voorbeelden van dij ken die door de ratten lek zijn geworden, noemt Bongaards die in de Tempel- en Middel burgsepolder in Reeuwijk en de Prinsendijk bij Nieuwerbrug aan den Rijn. De provincie Zuid-Holland heeft het waterschap onlangs laten weten geen gehoor aan het verzoek te geven. Volgens directeur Hofstede van de be stuurscommissie Muskusrat- tenbestrijding Zuid-Holland worden er al extra rattenvan gers in het betreffende gebied ingezet. Bovendien is het mus- kusrattenprobleem in dit deel van Zuid-Holland niet vergelijk baar met dat in de Krimpener waard. Bongaards reageert teleurge steld. „Ik weet niet of we nog meer actie ondernemen. Dat is ook aan de verenigde vergade ring." De brief van Zuid-Hol land staat op de agenda van de vergadering op 10 september. rieta Kroft van voorpagina IEN/alphen - Als voorbe- op de komst van het zoe- r uit het IJsselmeer heeft gheemraadschap van gisteren op drie plaat- wanden laten slaan. De er lange stalen wanden vising van de Drecht en el in Nieuwveen, het alen de Leidsche Vaart iren het Aarkanaal en plas in Alphen aan den linderen dat het Amstel- tchtsaf de zijwateren in- t Amstelwater moet de igen zo snel mogelijk arkanaal en de Gouwe weer op de Holland- I worden geloosd. r dat de komende drie ;en bij Nieuwveen het an Rijnland binnen- is namelijk nog van )erde kwaliteit. In de leeft het water van na- vrij hoge concentratie er door de kwellen in ring. Op dit water zit nu juist niet te wach- aarom moet het zo snel mogelijk en zo rechtstreeks mo gelijk via Gouda weer naar bui ten. Als de 'zoute prop' rechtsaf zou slaan, bijvoorbeeld de Drecht op, kan de flora onher stelbaar worden aangetast. Maar zodra de zoute prop bij Gouda is geloosd, worden de damwanden weer weggehaald. Dat is over maximaal tien da gen. Tot die tijd zijn de waterre creanten beperkt in hun vaar routes. Bij de kruising van de Gouwe met de Oude Rijn in Alphen zijn geen damwanden ge plaatst. Volgens een woord voerder van Rijnland is de ver menging van de zoute prop met het rivierwater op deze plek te verwaarlozen. Bovendien is het belangrijk dat er ook zoet water vanuit Bodegraven Rijnland binnen komt stromen. Het meeste werk voor de Leidse firma Schouls lag gisteren bij de Drecht in Nieuwveen. Grote pontons en heimachines ter hoogte van de Tolhuissluis sloegen de damwanden het wa ter in waardoor de Drecht her metisch werd afgesloten van de Amstel. Bij de sluis was het een drukte van jewelste met 'toeris ten' en boten. Het was voorlo pig de laatste dag dat boten de sluis konden passeren. Zolang er water uit het IJsselmeer naar het gebied van Rijnland stroomt, blijft de sluis gestremd voor elke boot. De provincie Noord-Holland houdt de sluis gesloten omdat door de stro ming de kans groot is dat boten gaan botsen. Maar er viel geen onvertogen woord bij de schippers. „Ik kom uit Krimpen aan den IJssel en vaar nu naar Uithoorn", zei een tarwevervoerder toen hij in de sluis lag. „Hoewel ik donder dag pas tarwe kan laden, zorg ik er nu alvast maar voor dat ik aan de goede kant van de Am stel ben. Dan wacht ik wel bij Uithoorn." Schipper Hans Petrus van het vakantieschip Gandalf was op weg naar Leiden. „Toen ik za terdag van de afsluiting hoorde, heb ik mijn route omgegooid. Anders hadden we op de terug weg voor deze sluis gestaan." Volgens Siem van Ruiten van de vereniging van binnenvaart schippers Schuttevaer is er in derdaad geen opstand uitge broken. „Het zijn geen belang rijke vaarroutes voor ons." Ook in Amsterdam zijn de ge volgen merkbaar, vooral voor de rondvaartondernemers. Daar zijn negen sluizen dicht gegaan. Passagiers moeten deze week klunen. Een boot vaart tot een stremming. De passagiers stappen uit en pakken de boot die aan de andere kant van de stremming ligt. De inlaat van IJsselmeerwater kost het Hoogheemraadschap van Rijnland enkele tonnen. Juist nu alle moeite wordt ge daan, zijn er flinke plensbuien op komst. Maar dijkgraaf Van Tuyll van Serooskerken raakt nog niet onder de indruk van de weersvoorspellingen. „Een paar buien is niet genoeg. Om de droogteproblemen op te los sen hebben we zeker een a twee dagen regen nodig." In '76 is er voor het laatst water vanuit de Amstel Rijnland bin nengelaten. Als het aan de dijk graaf ligt, zorgt Rijnland in de toekomst zelf voor zijn water. „Ik hoop dat deze droogte een zetje in de rug is voor de pro vincie om snel toestemming te geven voor het aanleggen van zoetwaterbuffers." icy Ubert lux - De tachtig koeien npwijker Kees van die aan het Oosteinde igisch melkveebedrijf (ten de hittegolf prima aan. Zij hebben in het Iniet staan puffen on- e1 brandende zon, (den een schaduw- en bmerrijk plekje opzoe- Swieten doet mee aan Certificaten [pagne 'Bomen voor 'is erop gericht om enkele jaren zo'n tomen en struiken te Agrariërs die vee op ld hebben staan, Join- to aansluiten als zij Van Swieten in rijk bomen en strui- toun land willen plan deren kunnen mee- oor 'groencertifica- lopen. Voor elk ver- ertificaat wordt een >f struik geplant. De ■voor-koeien-certifi- osten 7 euro per stuk te bestellen door dit (of een veelvoud er- 'er te maken op giro 0 van Stichting wAar- eek-Ubbergen, onder ding van 'Bomen voor Meer informatie is en op de website omenvoorkoeien.nl. de landelijke campagne Bomen voor Koeien. Op extreem warme zomerda gen hebben koeien absoluut schaduw nodig. Te veel zon is zelfs schadelijk voor het vee. Vroeger stonden in (of aan de rand van) bijna elk weiland heggen, bosjes en grote bomen. Daar vonden de dieren een be schutte plek. In de loop der tijd is hét kale weidelandschap steeds verder opgerukt. Koeien moeten het doen met lege, door prikkeldraad of sloten begrens de, grasvlaktes. De campagne Bomen voor koeien, een initia tief van Stichting wAarde, Va ra's Vroege Vogels en Land schapsbeheer Nederland, wil die verarming van het land schap tegengaan. Bomen en struiken die van oudsher in Ne derland voorkomen moeten weer aangeplant worden. Een koe zou geen verkoeling hoeven te vinden in de smalle reep schaduw van de elektriciteits- mast, maar heeft recht op een comfortabeler schaduwplaats, menen de actievoerders. Van Swieten wijst op de hoek met nieuwe aanplant die grenst aan het erf. Boompjes en strui ken van inheemse herkomst. Als die hoek over een tijdje is uitgegroeid, is hier nog meer schaduw." De keuze voor het groen is in samenwerking met Landschapsbeheer Nederland gemaakt. „Ze hadden liever nog wat grotere bomen gezien, maar dan lopen de kosten nog hoger op." Omdat Van Swieten ook aan weidevogelbeheer doet, kiest hij bewust voor erfbeplanting en plant hij geen bomen in het midden van een van zijn wei landen. „Elke boom die je op het weiland plant, betekent dat in de omtrek van tientallen me ters geen weidevogels kunnen leven. Hun vijanden verschan sen zich namelijk graag in bo men." Een boom in de buurt van het grasland betekent ook dat een koe zich kan schurken. „Toilet teren noemen we dat. Een hou ten paal is overigens ook goed. In de wei wil ik daarom een paar van die palen neerzetten. Dat vormt geen bedreiging voor de weidevogels." Niet alleen de weidevogels zijn reden om geen bomen in de weiden van het Groerle Hart van Nederland te planten, zegt Thomas van Slobbe die de campagne leidt. „In een veen- weidegebied horen geen bo men te staan. We kijken naar welke soort beplanting het best in een bepaalde streek en het betreffende landschap past. Dit gebeurt steeds in goed overleg tussen deskundige medewer kers van Landschapsbeheer Ne derland en de boeren van wie het land is. De traditioneel rui me gebieden, waar inderdaad alphen/regio - De scholen voor basis- en speciaal onderwijs in de Rijnstreek, die samengaan onder de noemer Weer Samen Naar School, voeren als eerste in Nederland een nieuwe be stuursvorm in. Om efficiënter te kunnen werken is er sinds 1 au gustus een College van Bestuur, dat bestaat uit betaalde specia listen, met daarboven een Raad van Toezicht. Voorzitter van het College is Jan Willem Bos. Don Holman en Bert Meijer comple teren het nieuwe orgaan. Het samenwerkingsverband Rijnstreek telt 54 scholen met gezamenlijk ongeveer 13.000 leerlingen. Al vanaf 1997 wer ken zij aan de nieuwe bestuurs vorm. De zorg in het basison derwijs en het speciaal onder wijs kan nu beter op elkaar af gestemd worden. Geprobeerd wordt om minder kinderen van het basisonderwijs naar het speciaal onderwijs te laten doorvloeien. Ook de kwaliteit van de opvang in het basison derwijs moet beter worden. Het gaat om scholen in de ge meenten Alphen aan den Rijn, Jacobswoude, Rijnwoude, Ter Aar, Nieuwkoop en Liemeer. De Alphense wethouder K. Tige- laar, tevens voorzitter van de Raad van Toezicht, zegt dat de ontwikkeling niet tegen te hou den is. „Er zijn leerkrachten die zeggen: we worden er zo moe van dat er weer wat gaat veran deren. Maar de ontwikkelingen in het onderwijs staan niet stil. De professionditeit en inhoud van de organisatJÉ mag geen doel op zichzelf zijn. Maar we moeten ook niet alleen maar een vangnet voor deze kinderen worden. Je moet verbeteren wat je verbeteren kunt." zoals bij Van Swieten het geval is veel weidevogels leven, hou den wij uiteraard open." Bomen op het erf; weidevogel beheer; biologisch boeren en mensen die overspannen zijn laten meewerken op de boerde rij: Van Swieten runt zijn bedrijf op de manier zoals hij in het le ven staat, zegt hij. „Ik zie het als rentmeesterschap. Een mooie term vpor mijn werk." nieuwe wetering - Bij een ma nege aan de Achterweg in Nieu we Wetering zijn in de nacht van zondag op maandag negen dure paardenzadels gestolen. De dieven kwamen via de stal de manege binnen, waar ze de zadelboxen open braken. Ge zien de buit is duidelijk dat de zadeldieven precies wisten wat ze wilden hebben. Alleen nieu we zadels van dure merken werden meegenomen. De waarde van de gestolen zadels ligt tussen de duizend en twee duizend euro per stuk. Volgens een woordvoerder van de manege is er duidelijk spra ke van een trend. „Er is op in ternet een pagina waarop je ge stolen zadels kunt registeren. Dan zie je dat er twee weken geleden is ingebroken bij een manege in Zoetermeer, vorige week was het raak in Hillegom, en nu zijn wij aan de beurt. Wat er met die zadels gebeurt? Ik vermoed dat ze heel snel in het buitenland worden verhan deld." Damwanden in de Drecht, de Leidsche Vaart en de Zegerplas verhinderen het doorlaten van water met een te hoge zoutconcentratie. Foto: Eric Taal De koeien van Kees van Swieten mogen gaan en staan waar zij willen. Bij de stal en het groen aan de rand van het erf zoeken zij de luwte op. Foto: Hielco Kuipers

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 11