REGIO Water: vaak van iedereen, soms van niemar Bentwad helpt droogtemonster verslaan Als je strafbaar bei geef dat dan toe NAVRAAG Door de diskwalificatie van de Amerikaanse sprinter Jon Drummond staat het startblok ter 'Valse start kan al discuss,e Vo|gem de j 7 moderne meetappara- door een zen uwtrekje tuur bewoog hg zkh zondag tijdens het wereldkampioenschap atletiek te vroeg. Met het blote oog vielen echter voornamelijk fouten van anderen te constateren. De veronge lijkte sprinter droop pas na een halfuur af, waardoor het WK-pro- gramma in Parijs hopeloos uitliep. Navraag bij collega-sprinter MARTIJN UNGERER uit Alphen aan den Rijn, die deel uitmaakt van de Nederlandse sprintploeg in Parijs. Hoe werkt de meetapparatuur in een startblok? „Het gaat simpel om de druk. Als een atleet in een startblok zit, zet hij druk op de blokken. Valt de druk weg, dan geldt dat als een reactie. Is die te vroeg, dan is de start vals." Wat kan er allenuial misgaan in een startblok? „Een heleboel. Zo kun je druk- loos in een blok zitten, door een zenuwtrekje van links naar rechts bewegen of een echte valse start maken. In al die gevallen krijg je een valse start toegewezen. Dat geldt voor alle bewegingen die hinderlijk zijn voor medelopers." Is Drummond dan terecht gestraft „Ik denk van niet. De apparatuur heeft haar zwakke kanten. Dat speelt vooral bepaalde sprinters parten. Ik praat uit ervaring, want ik start net als Drummond door de druk geleidelijk op te bouwen. Wij lopen met dit systeem dus meer risico op een valse start." Hoe kan het dat de diskivalificatie van Drummond voor zo'n oponthoud heeft gezorgd? „Zijn emotionele optreden was natuurlijk smullen voor de wereld. Hij staat toch al bekend om zijn Drummond-shows. En als hij niet van de atletiekbaan af wil, is hij er met geen pistool af te krijgen. Bovendien vond ik het zwak van de organisatie, die er lang over deed om een beslissing te nemen. Op dat moment was ik niet in het stadion, maar op de televisie zag ik dat het weer met de Franse slag ging." Wanneer scluift de internationale atletiekunie deze startprocedure af? „Ik heb geen idee. Wel weet ik dat deze methode niet zaligmakend is. Zondag klopte het systeem in elk geval niet." 'Water' is niet in een hokje te stoppen. Dus is het in tijden van droogte of overstromingen een gedoe van jewelste in ambtelijk Nederland. Water is in veel gevallen van niemand én van iedereen, zo leert een rondgang door het natte circuit. Regenwater Plensbuien en andere narigheid die uit de lucht komt vallen, behoren tot het beleidster rein van het ministerie van verkeer en water staat. Zolang het water zich in de lucht be vindt, is de situatie heel helder: staatssecretaris Melanie Schultz van verkeer en waterstaat heeft zowel 'water' als 'lucht' in haar porte feuille. Zodra het buitje is gevallen, wordt de situatie een stuk ingewikkelder. Regenwater verandert in zeewater, rivierwater of rioolwa ter. Dan gaan andere overheden zich ermee bemoeien. Overigens komt bij een gebrek aan regenwater, zoals nu het geval is, ook de minister van bin nenlandse zaken om de hoek kijken. Remkes heeft een coördinerende functie bij de aanpak van de 'droogteproblematiek'. Zeewater De stijgende zeespiegel is een Nederlands én een internationaal probleem. Het onderwerp is een van de onderdelen van de onlangs be gonnen watercampagne van het rijk: 'Neder land leeft met water'. Meteoroloog Peter Ti- mofeeff is ingehuurd om ons de komende vijf jaar uit te leggen hoe groot de 'waterproble- matiek' in Nederland is. De kwaliteit van het zeewater wordt met regel maat gemeten door de directie Noordzee van Rijkswaterstaat. Ze nemen de monsters samen met 'waterkwaliteitsbeheerders' van water schappen. De resultaten van de metingen gaan vervolgens naar de provincie, die de taak heeft het zeewater tot goed dan wel slecht tekst: Tim Brouwer de Koning archieffoto: Henk Bouwman UIT DE ARCHIEVEN ANNO 1953, Woensdag 26 Augustus RIJNSBURG - Het corso van de Bollenstreek heeft er een broertje bij gekregen in de omgeving van Leiden: het Rijnsburgse corso dat giste ren voor het eerst, van wat men hoopt tot een reeks van traditionele jaarlijkse bloemenfestijnen uit te groeien, uit Flora trok, door het bloe- mencentrum, door de Bloemenbadplaats en langs Katwijk terug. In enkele woorden: een schitterend corso, opvallend door uitstekend bindwerk, door harmonische kleurencombinaties, door fijnheid en vrij wel algehele afwezigheid van overdaad. Helaas.- het weer zat tegen. Inderdaad viel dit corso dit jaar wat laat in het seizoen, maar de organisatoren hadden toch wel recht te verwach ten, dat de herfst nog wel enige weken verstek zou laten gaan. Die ver wachting is niet uitgekomen. Weliswaar scheen de zon wat armetierig door de voortjagende wolken, maar de krachtige wind teisterde in vla gen de bloemenversieringen. Ontelbare soorten bloemen waren in dit festijn verwerkt, doch de hoofdtoon werd gevormd door anjers en ro zen, lelies, dahlia's in hun ontelbare verscheidenheid, chrysanten en gladiolen. Een late Rijnsburgse zomerweelde reed door een te vroege herfst! zwemwater uit te roepen. Als blijkt dat het zeewater een slechte kwaliteit heeft, dan heb je de poppen pas goed aan het dan sen. Neem bijvoorbeeld de situatie voor de kust van Katwijk, die al en kele jaren speelt. Zowel de ge meente, als de provincie, Rijkswa terstaat en het hoogheemraad schap van Rijnland buigen zich al enkele jaren over de oorzaak van de vervuiling van het zeewater. Ho ge concentraties bacteriën zijn het gespreksonderwerp. Het vermoe den bestaat dat bij ernstige regen val rioolwater op het boezemwater wordt gestort en rechtstreeks in zee komt. Het hoogheemraadschap van Rijnland pleit voor de aanleg van gescheiden afvalwatersyste men, om de boel iets overzichtelij ker te maken: één voor regenwater en één voor het 'echte afvalwater. Nu telt Rijnland tussen het Noord- zeekanaal en Den Haag ongeveer 1500 'overstorten', waar bij extre me regenval afvalwater ongezui verd op het oppervlaktewater te rechtkomt. Rivieren plassen Vraag een woordvoerder van het ministerie van verkeer en water staat hoe de waterhuishouding in Nederland is geregeld en het blijft even stil. Op de vraag 'wie welke ta ken heeft' kan de overheid zelf niet snel een antwoord geven: „Dat ligt vrij ingewikkeld." Met één organo gram kun je het niet redden. Zo veelomvattend is de organisatie van Nederland Waterland. Zeewater, VROM verdeelt het oppervlaktewa ter in een 'hoofdwatersysteem' en een 'regio naal systeem'. Tot de eerste ca tegorie behoren de Noordzee, het IJsselmeer, de Waddenzee en alle grote rivie ren. Rijkswater staat zwaait in deze gebieden de scepter. „Alles wat hier niet bij hoort zit in het regionale sys teem." Dan heb ben we het over beken, sloten en grachten. Het vormt het werk - iic terrein van de waterschappen. Voor de duide lijkheid: een hoogheemraadschap is óók een waterschap, al draagt de stadse variant van een waterschap om cultuurhistorische rede nen een andere naam. Ook bij zoet water is de provincie de aangewe zen instantie om informatie te verstrekken over zwemwater. In Zuid-Holland gaat het om 110 locaties die regelmatig worden gecontro leerd. Rukt de blauwalg op, dan kan de provin cie besluiten tot een 'negatief zwemadvies' of een 'zwemverbod'. Hoe het verder moet als rivieren of plassen vervuild blijken, kan de provincie niet 'een, twee, drie' zeggen. De vraag wie dan aan zet is, blijft onbeantwoord. „Dat is een moeilijke vraag, een heel ingewikkeld verhaal", verzucht een woordvoerster. „Ik kan daar geen eenslui dend antwoord op geven. Het is per plas, per gebied verschillend wat er dan gebeurt, een gemeente kan ook een waterbeheer der zijn, dus het zou kunnen dat een gemeente dan in beeld komt om de zaak verder te onderzoeken of te ver beteren, maar het kan ook iemand anders zijn. De verantwoordelijk heidsstructuur is heel divers. We be kijken van geval tot geval hoe het ver der gaat." Geruststellende gedacht is wel dat de provincie daarbij 'een stu rende rol' heeft. „Kijkt u trouwens eens op onze site, onder het kopje wegwijs in water." Grondwater Ook ondergronds heeft de provincie een sturende rol, als 'passieve be heerder' van het grondwater. Volgens de Grondwaterwet is de provincie het 'bevoegd gezag' als het gaat om grondwater, maar in de praktijk zijn het voora terschappe zich met a derstrome houden, Z hogen oh zonodig i van het gn ter. „Ome grondwat tuurlijk ee te relatie h( met het op vlaktewata de watered veelal verai woordelijk het grond aldus dew voerder va W." Toen dep halverweg ren negeni grondwate de duinen hoogde, le tot een Kwekerski het jaar da over kletsn bollenveldi een misluk zoen. De p cie wijtted zaak daan aan haare handelen, maatsvera ring, de stij van de zee aanleg van meer en hi werken van bollenland met zware machines zouda een rol hebben gespeeld bij het mislukt zoen. De gemeente Wassenaar concludeerde jaar geleden dat de 'verantwoordelijk^ grondwater in Nederland niet goed isgi geld'. Dat gebeurde na diverse poging® iets te doen aan de hoge grondwatersta de gemeente. De gemeente klopte tevergeefs om hulp verse 'waterbeheerders' aan. Niemandi zich verantwoordelijk voor de hoge gro terstand; iedereen schoof de bal naar a der. „Het klinkt buitengewoon merkvva een land met zo'n watergeschiedenis' wethouder A. Vriesendorp van Wassen „Maar het is waar." Drinkwater Het aloude 'gemeentepilsje' is een pra van de drinkwaterbedrijven. Zij behett waterbassins in de duinen en zorgen vt transport van leidingwater. Staatssecrfl Melanie Schultz gaat niet over drinkwa maar haar collega Carla Peijs, de minis verkeer, ruimtelijke ordening en milieu (VROM). Behalve van Peijs is leidingwa iedereen, omdat elk huishouden er inn mate over beschikt. Zodra leidingwater door het toilet spoe andert het in 'rioolwater' en dat heeftw andere juridische status. Rioolwater stn naar de waterzuiveringsinstallaties vani hoogheemraadschap. Gereinigd afvalwater komt weer terecht breed vertakte netwerk van rivieren, pk sloten en de zee. En met de aanhouden droogte/warmte is de wedergeboorte regendruppel dan niet ondenkbaar. Erna Straatsma SCHRIJVENDE LEZERS ANNO 1978, zaterdag 26 augustus LEIDEN - Een aantal bewoners van de Lorentzkade heeft gisteren een 'sit-down-actie' gehouden uit protest tegen de aanleg van het vierde hockeyveld op het sportpark Roomburg. De protestactie werd na ver loop van enige tijd weer opgeheven omdat het grootste kwaad, het kappen van de elzenwal, toch al was geschied. Foto: archief Leidsch Dagblad Foto's in deze rubriek kunnen worden nabesteld door binnen veertien dagen na plaatsing 2,50 (voor een exemplaar van 13 bij 18 in zwart wit) over te maken op gironummer 57055 t.n.v. Dagbladuitgeverij Damiate b.v. Postbus 507, 2003 PA Haarlem, onder vermelding van Leidsch Dagblad, ANNO d.d.(datum van plaatsing) of door contante betaling aan de balie van het Leidsch Dagblad, Rooseveltstraat 82 te Leiden. U krijgt de foto binnen drie weken thuisgestuurd. COLOFON Leidsch Dagblad Directie: B.M. Essenberg, G.P. Arnold W.MJ Bouterse (adjunct) E-mail: directie@hck.nl Hoofdredactie: Jan Geert Majoor. Kees van der Malen, Léon Klein Schiphorst (adjunct) E-mail: redactie ld@hdc.nl HOOFDKANTOOR Rooseveltstraat 82. Leiden, tel. 071-5 356 356 Postadres: Postbus 54.2300 AB Leiden Redactie fax 071-5 356 415 Advertentie fax 071-5 323 508 Familieberichten fax 023-5150 567 ADVERTENTIES 071-5 356300 Sprinters (rubrieksadv.): 072-519 6868 ABONNEESERVICE 071-5128 030 E-mail: abonneeservice@hdc.nl ABONNEMENTEN Bij vooruitbetaling (acceptgiro) p/m €19,60 (alleen aut. ine) p/kw €55,00 p/j €210,60 Abonnees die ons een machtiging verstrekken tot het automatisch afschrijven van het abonnementsgeld ontvangen €0,50 korting per betaling. VERZENDING PER POST Voor abonnementen die per post (binnenland) worden verzonden geldt een toeslag van €0,50 aan portokosten per verschijndag. GEEN KRANT ONTVANGEN? Voor nabezorging 071-5128 030 ma t/m vr. 18-19.30 uur. za: 10-13 uur AUTEURSRECHTEN Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij HDC Uitgeverij Zuid BV cq. de betreffende auteur. HDC Uitgeverij Zuid BV, 2003 De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie zijn geregeld met Stichting Beeldrecht te Amstelveen. HDC Uitgeverij Zuid BV is belast met de verwerking van gegevens van abonnees van dit dagblad. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie over voordeelaanbiedingen te geven, zowel door onszelf als door derden. Heeft u hier bezwaar tegen, dan kunt u dat schriftelijk laten weten aan HDC Uitgeverij Zuid BV, Afdeling Lezersservice, postbus 507,2003 PA Haarlem. Maak van droogmakerijen weer waterbekkens, sla overtollig re genwater daarin op en bewaar dit voor droge periodes. Dat is de kern van het Waterplan Bent wad. Ten oosten van Boskoop- /Waddinxveen ligt 1400 hectare oude wadafzettingen te wachten op een nieuwe bestemming. Wordt het een bos, waarvan de bomen in extreem droge perio den zelf zullen snakken naar zoet water of komt er een plens water dat in de regio kan worden aangewend in de strijd tegen het droogtemonster? Het antwoord moet komen van de provinciale politici, die zich binnenkort gaan buigen over de herziening van het Streekplan Zuid Holland Oost. Het zal een historische keuze worden, vergelijkbaar met de beslissing in de zeventigerja ren om van het Markermeer geen Markerwaard te maken. In middels weten we, hoe onge looflijk belangrijk dat zoetwater reservoir voor ons land is. Slechts weinigen herinneren zich echter hoeveel energie het destijds kostte om de officiële beleidslijn (een nieuwe IJssel- meerpolder) om te buigen. Ook bij de herinrichting van het 'Bentgebied' speelt iets derge lijks. Sinds het eind van de jaren '80 van de vorige eeuw zijn dui zenden ambtelijke mensuren ge stoken in de voorbereiding en uitwerking van het Bosplan Bentwoud. In 1995 werd beslo ten, zij het door heel wat politici met lange tanden, om het plan uit te voeren. De weerstand in het gebied was groot en de aan plant van bomen stagneerde. In zichten in het oerbosidee veran derden en toen boeren uiteinde lijk hun land wilden verkopen was er geen geld. In december 2001 verschenen twee dikke rap porten (het Groen Blauwe Casco Zoetermeer Zuidpias en een zo genaamde Milieu Effect Rappor tage, MER) waarin een voor keursvariant voor het Bentwoud het daglicht zag. Het gebied zou wel meer natte natuur krijgen, maar het MER-rapport waar schuwde, dat daarmee het ge vaar voor verdroging tevens zou toenemen. Het ontwerp Streek plan, dat in maart 2003 ver scheen, voegde daar het gevaar voor wateroverlast in natte pe rioden aan toe. Toen de opstellers van het alter natieve plan Bentwad hun idee- en begin 2002 lanceerden, was pas 49 hectare beplant met heel jong geboomte. Het tij kon dus nog worden gekeerd, zeker voor de oostelijke en diepere delen van de droogmakerij (in het westen zou ruimte blijven voor een 'Benthos'). Gedeeltelijke la gen de kades er nog van voor de drooglegging in de 18e en 19e eeuw, deels moesten nieuwe ka des worden aangelegd. Een oer- Hollands uitgangspunt, waar mee de situatie van vroeger (gro te meren) zou zijn hersteld. Met behoud van eveneens oer-Ho- landse vergezichten. Het plan voorzag verder in uitgebreide voorzieningen voor water-en oe verrecreatie, drijvende wonin gen en andere economische mo gelijkheden, waarvan de zoetwa- tervoorraad zelf misschien wel de allergrootste is. Wat is de waarde van een kubie ke meter water? Wie compen seert de gedupeerde tuinders? Mag je aan een unieke vlinder kolonie een prijskaartje hangen? Die vragen worden de laatste tijd steeds actueler, nu grote schade dreigt aan gewassen en natuur. Of, afhankelijk van het wel of niet inlaten van steeds zilter wa ter, aan de fundamenten van ge bouwen. Moet water met tank wagens of binnenvaartschepen worden aangevoerd uit het Mar kermeer? Wat kost dat? Hoe lang is dat vol te houden zonder dat de waterschappen rond het IJs selmeer dit verbieden? Is dit een oplossing als in de toekomst ons klimaat extremere trekjes gaat vertonen? Als de zeespiegel blijft stijgen en de 'zoutwatertong' verder landinwaarts opschuift? Zeker is in ieder geval, dat als we het Bentgebied volzetten met loofbomen, die via hun blader dak ook nog eens heel wat grondwater verdampen, een unieke gelegenheid wordt getor pedeerd om vele miljoenen ku bieke meters water ten goede te laten komen aan de kwekers in Boskoop, de omringende natuur en zelfs aan het boezemsysteem van de Randstad, dat thans lang zaamaan steeds zouter wordt. Vind in de omgeving maar eens een dergelijke uitgestrekte diepe polder, die zonder grote schade aan de bestaande natuur, be bouwing, bedrijven of infra structuur onder water kan wor den gezet. En waar voorraadvor- ming ook nog met relatief een voudige ingrepen en dus snel kan worden gerealiseerd (zelfs onze voorvaderen draaiden, slechts voorzien van schep en kruiwagen, hun hand niet om voor een paar kilometer kade!) 'Graan voor Visch' was eeuwen geleden de economische ge dachte achter de drooglegging van de Hollandse veenplassen. 'Water Voor Bosch' zou nu het devies moeten zijn. De beleids- voorbereiders delen dit voort schrijdend inzicht echter niet. Zij houden vast aan het Bosplan Bentwoud. Gelukkig zijn er sig nalen, dat zij die de beslissingen nemen - onze volksvertegen woordigers- er anders over den ken. En daarmee de gedachte ondersteunen, dat met de water variant een uitgelezen kans wordt geboden om een groot probleem aan te pakken. Ruimte maken voor water, het is een kwestie van noodzaak. Jan van Leeuwen (architect) en Hans Smit (geograaf), Boskoop (de geestelijke vaders van het Plan Bentwad) Krijgen we nu ook een demonstratie in de renwijk tegen het buitensporige politiegew Het spijt me vreselijk voor de ouders vand minderjarige kinderen die zijn aangehoud omdat ze in het bezit waren van een nama vuurwapen. Blijkbaar hebben dit soort ou< onvoldoende besef van de verantwoordeli heid die ze hebben om hun kinderen op te voeden. Simpelweg omdat het niet normai dat kinderen met een namaakwapen over straat lopen. Als ik passant was geweest, had ik ook dep tie ingelicht; ongeacht of dat nou blanke 01 donkergetinte kmderen zouden zijn, ik zou onveilig voelen. Laat dit nu een signaal zijs richting alle mensen die op vakantie van 4 soort wapens kopen voor nog geen 25 euro dat dit dus niet kan in Nederland. En dat is maar goed ook. Het verbaasde me nog het meeste dat detf van een van de kinderen serieus overweeg! een aanklacht in te dienen bij het meidpui discriminatie. Dit meldpunt is daar namel niet voor bedoeld: als je strafbaar bent, zie dan gewoon in en geef toe dat het op zn n niet zo handig was om je kinderen met dit soort 'speelgoed' op straat te laten lopea Mijn complimenten voor het politieoptrfl temeer omdat tijdens een mogelijke gevaa ke situatie voor de agenten en de omgeviq juist door de politie keurig volgens de gelei de procedures is gehandeld. En om maai klein beetje te chargeren: de politie had ge J. Vol Leidei

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 10