LEIDE Gemeente bepaalt lot polder 'Dat is het instinct' 'Jullie gaan naar de bodem, bleef hij maar Reünie Bonaventura wordt megaklus slim aan het werk Ji R1 REGIO :te voor essie door chose Raad van State wijst verzoekt Vrienden van de Oostvlietpolder af DE STELLING 1 donderdag 24 juli 2003 Nieuwe jas or Tripodia na klaar Sluipverkeer eterwoude It wel mee Roeiers gaan steeds vaker kopje onder door onkunde en agressie op het water atrover - epakt - De politie heeft gister- 3 een 29-jarige Leidenaar ïouden die ervan wordt 5 ht eerder die avond geld jen geroofd van een (25) die stond te pinnen bank aan de Breestraat. moment dat de geldau- het geld gaf, pakte de ie achter de vrouw was 2 aan, snel het geld en ver- op de fiets. De vrouw gaf lie echter een duidelijk ment waardoor de man loommarkt kon worden kt. ibrand in inikenstraat Een in de Munniken- eparkeerde Mercedes 4; uto is vannacht vrijwel se and. De brandweer ir aan te pas komen om 7( r te blussen. De politie si an brandstichting om- ren in die richting wij door Marijn Kramp leiden - Jongeren die met een noodgang in hun speedboot over het water schieten. Sloep bestuurders die geen rekening houden met de voor hun boten zo kenmerkende hoge golfslag. En onervaren schippers die nau welijks controle hebben over hun gehuurde jacht. De roeiers op de Leidse wateren sloegen een jaar geleden alarm. Zij gaan steeds vaker kopje onder. De provincie komt hen nu te hulp en zorgt samen met de politie de komende maanden voor meer controle op het water tussen Lei den en Leidschendam. Een 23-jarige man uit orp die op 5 juni in Lei- 8 straat een voorbijganger 5 lelde, moet 410 euro etalen als hij nog een de fout gaat De man 81 schizofrenie en had al- idronken. Op straat zag i jnbekende aan voor een i' waarmee hij dacht een te hebben. Hij sloeg en de onbekende en ver ft vervolgens tegen de ling door de politie, jjers van de man beken- eren tijdens de zitting e dosis medicijnen die n krijgt tegen psycho- elijk hadden verlaagd, den gehoord dat het op de langere duur jk zou zijn en wilden de maximale dosis af- an de Rijngeest Groep, man onder psychiatri- ïandeling is, hadden ze signaal gekregen dat van de dosis direct tot en kon leiden. Om negen uur 's ochtends is het al heerlijk op het water. De zon schijnt, een matige westen wind maakt golven op het wa ter. Fien Rollema, Gerrit Jan Huijsman en Loes Overdevest tillen de wherry, een vierper- soonsroeiboot, uit de boten- loods van Die Leythe en leggen hem in de Rijn. De drie senio ren van de roeivereniging trai nen net als veel leeftijdsgenoten al jaren op de woensdagoch tend, maar zij krijgen daarbij steeds vaker gezelschap van an dere leden. De ochtenduren groeien bij de roeivereniging in populariteit, omdat het dan nog relatief rustig is op het water. De snelle rubberbootjes van de jonkies liggen op dat uur nog aan de wal. De huurboten zijn nog niet uit de jachthavens ver trokken. En er is nog geen fles wijn ontkurkt of biertje ge opend op het water. Het is, kortom, een tijdstip waarop nog redelijk onbezorgd geroeid kan worden. Kaart de drukte op het water aan bij de senioren van Die Leythe en je krijgt een stort vloed aan anekdotes te horen. Over bijna- of hele botsingen, onbeschoft vaargedrag, onwe tendheid en onkunde, opzette lijke treiteracties en in het geval van instructeur Hans Diehl zelfs poging tot doodslag. Die ervaring dateert weliswaar al weer van een paar jaar geleden, maar is wel tekenend voor de kwetsbare positie van roeiers op het water. Diehl was op de Rijn bij Katwijk toen hij ineens een speedboot met hoge snelheid op zich af zag komen. „Ik probeerde uit zijn baan te komen, maar het bleek dat hij het op mij had voorzien. Ik had geluk en wist te ontkomen, maar ik heb wel zijn registratienummer geno teerd en aangifte gedaan bij de politie. Het bleek een bekende van de Katwijkse politie. Hij haalde dat 'geintje' wel vaker uit bij roeiers. De man werd po ging tot doodslag ten laste ge legd en raakte zijn boot van an derhalve ton kwijt." En dat was niet de enige keer dat Diehl de assistentie van de politie nodig had. Bij de sluis van Leidschen dam wisten Diehl en de rest van zijn bemanning ook maar ternauwernood te ontsnappen aan een schipper die hen wilde overvaren. „'Jullie gaan naar de bodem' bleef hij maar roepen." Zeemanschap Ook de snelle rubberboten, meestal bemand door jonge jongens, kunnen een plaag zijn voor de roeiers. Soms doen ze het erom, vertelt Rollema, ter wijl ze de wherry onder de Hof- landbrug over de Korte Vliet door manoeuvreert. Geven ze nog net even een extra dot gas - m - Vooral de ranke skiffs hebben veel last van te hard varende motorboten. Zij slaan gemakkelijk om bij golfslag. Foto: Dick Hogewoning als ze vlak langs een skiff roei en, en kijken ze om of de ranke eenpersoonsroeiboot is omge kieperd. Maar ook als er geen kwade opzet in het spel is vor men de jonkies vaak een ge vaar. Velen varen te hard en houden hun buitenboordmotor soms beter in de gaten dan het water vóór ze. Deze groep gaat de politie de komende maan den ook extra in de gaten hou den. En niet alleen de snelheid wordt gecontroleerd, ook moe ten registratienummer en vaar bewijs getoond kunnen wor den. Daar ontbreekt het bij de ze groep vaak aan. Maar ook als alles in orde is en de schipper niet te hard vaart kan hij nog door de politie op de bon worden geslingerd, want op het water geldt ook nog de regel van 'goed zeeman schap' en dat houdt in dat je geen overlast veroorzaakt. Op vaarwegen als de Korte Vliet die geen natuurlijke oever hebben maar een harde walkant die de golven sterk terugkaatst, is dat al snel het geval. Tijdens de training van de senioren op de woensdagochtend houden de meeste schippers zich netjes aan de snelheidslimiet, maar sommige boten, zoals de popu laire sloepjes, veroorzaken door hun vorm een hoge golfslag en maken het de dames die van daag les hebben op de skiff best lastig. „Ik ga terug, ik houd er mee op", roept een vrouw naar haar instructrice als ze voor de zoveelste keer bijna omkiepert. Kantelen Een skiff is moeilijk in balans te houden, vertelt Gerrit Jan. Het ongeveer 30 centimeter brede vaartuig waar roeiers op zitten in plaats van in, is zeer insta biel. Door de bladen van de roeiriemen op het water te leg gen houd je hem in evenwicht. Veel mensen weten dat niet, is Rollema's ervaring. „Roepen ze, als ze je nota bene onder een brug willen passeren, dat je even je spanen moet intrekken. En dat terwijl roeiers bijna altijd voorrang hebben. Want de re gel is dat spierkracht voorgaat op motorkracht, met uitzonde ring van de binnenvaart dan. Die gaat voor op iedereen." Veel mensen zijn echter niet op de hoogte van de regels die op het water gelden, vermoedt ze. Zeker veel jongeren en huur ders zijn onwetend. Gelukkig voor de roeiers is ook de laatste groep vaak makkelijk herken baar. Huurders laten vaak de stootkussens buiten de boot hangen. Voor roeiers een sein om extra alert te zijn. Mis schien, oppert Fien, kunnen verhuurders hun klanten wat beter inlichten over de regels op het water en de kwetsbare positie van roeiers. „Want we lijken zo wendbaar, maar in de praktijk reageert zo'n roeiboot helemaal niet zo snel." Weer terug op de vlonder van Die Leythe wijst Diehl op een rubberboot die richting cen trum vaart. „Dat bedoel ik nou", moppert hij. Vader en zoon hebben er flink de vaart in. Een gangetje of 25 a 30 kilo meter per uur, schat Diehl. De roeier die net op de skiff is ge stapt, draait zijn boot vlug dwars op de aankomende gol ven. Hij helt met zijn lichaam over naar de andere kant zodat de skiff kantelt en de golven te gen de smalle onderkant van boot klappen. Als de golven voorbij zijn draait hij zijn boot weer in de lengte van de rivier en zet hij aan. „Dit is een erva ren roeier, die redt zich wel. Maar als je met een les bezig bent en er komen drie van dit soort boten langs, dan kan ik je verzekeren dat die les snel is af gelopen." -®- Eigenaar verdedigt zijn Duitse dog door Silvan Schoonhoven leiden/den haag - Niet de pro vincie Zuid-Holland, maar de ge meente Leiden bepaalt wat er gebeurt met de Oostvlietpolder. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State. De Vereniging Vrienden van de Oostvlietpolder had de provin cie gevraagd om voor de polder een zogenaamde 'voorlopige voorziening" te treffen (een voorschot op de eindbeslissing in een spoedeisende zaak). Hiermee wilden ze voorkomen dat de gemeente Leiden alvast begint met de bouwvoorberei- dingen voor een industrieter rein. De gemeente wil het be drijventerrein in de polder aan leggen op basis van het nieuwe streekplan Zuid-Holland West. De Vereniging Vrienden Oost vlietpolder maakt bezwaar te gen twee onderdelen van het streekplan. Op de eerste plaats is ze niet blij met het 'kernpunt' waarin de Oostvlietpolder als vestigingsplaats voor een indu strieterrein wordt aangewezen. Ten tweede verzet ze zich tegen het plaatsen van de Oostvliet polder binnen de zogenaamde 'rode contour', dat is de zone waarbinnen verstedelijking mag plaatsvinden. De Raad van State wil op geen van beide punten een voorlopi ge voorziening treffen. Over het eerste bezwaar zegt de Raad van State dat zij niet bevoegd is uitspraken te doen over 'kern punten', maar alleen over 'con crete beleidsbeslissingen'. Over het tweede punt merkt de Raad van State op dat de feitelijke in vulling van de Oostvlietpolder niet in het streekplan, maar in het bestemmingsplan van de gemeente Leiden wordt be paald. Hoewel hun verzoek is afgewe zen, zien de Vrienden van de Oostvlietpolder toch een posi tieve kant aan de uitspraak. Volgens hen kan de gemeente zich nu niet langer verschuilen achter het streekplan, maar moet ze zelf verantwoording af leggen voor de invulling van de Oostvlietpolder. „Zij zal zelf met argumenten moeten ko men waarom de door vele Lei- denaars gewaardeerde laatste open agrarische polder in Lei- den opgeofferd moet worden voor een overbodig en onge wenst industrieterrein", laat de vereniging weten. „De Oost vlietpolder vormt een belangrij ke schakel in de groene buffer zone tussen Leiden, Den Haag en Zoetermeer. Er leven 86 be schermde diersoorten." De gemeente en de Kamer van Koophandel stellen dat Leiden een schreeuwende behoefte heeft aan bedrijfsruimte. Als de Oostvlietpolder daar geen ruimte aan biedt, gaat dat vol gens hen ten koste van de eco nomische groei in de regio. De Vrienden van de Oostvliet polder zien dat anders. Volgens hen is het aanleggen van een industrieterrein in de polder vragen om leegstand. Nu al is voor een groot aantal bedrijfs- en kantoorpanden in en om Leiden geen huurder te vinden, is hun argument. Bovendien maakt de polder in hun ogen onlosmakelijk deel uit van het Groene Hart. Jan Berendsen Terwijl drie kwart van id vakantie viert, wer- 5 thuisblijvers hard aan al reünies van grote en rote scholen in Leiden. het Bonaventuracol- oktober en november lie voor alle locaties. '9 lingen van de Titus J a Ulo aan het Vrou- 18 iof met de eindexa- j i 1965 en 1966 ont- |g :lkaar 27 september in i9shuis. En de zesde klas J: eerzien met S toniusschool 13 tal oud-leerlingen uit ij e klas 1968-1969 van jg niusschool heeft ook 22i voor een weerzien 271 klasgenoten op een ijj in november of de- 3? In de school aan de 2;erlaan zit nu wijk- 2 T Vogelvlucht. Van de it m uit 1968-1969 is 'j edereen gevonden, i: wordt nog gezocht 0;olph Blomberg en i) Beij. Van Tamara 2i i en Lenneke Egberts ld dat zij in de VS K naar het duo is nog espoord. *'ier informatie, oude ideeën over de reü- bert de Wilde, Olt- «f 14, 2353 CL Lei- TeL 071-5413963, ril.marl4@hccnet. nl In 1987 bestond het Bonaventuracollege 60 jaar en dat werd gevierd op het Stadhuisplein. Dit jaar bestaat de school 76 jaar en komen er een expositie en een grote reünie. Archieffoto: Henk Bouwman uit 1968-1969 van de Antonius- school die vroeger aan de Bos- huizerlaan stond, keert in no vember of december dit jaar te rug naar de schoolbanken. Het organiseren van een weer zien van de vele duizenden ex- leerlingen van het huidige Bona wordt een megaklus. Immers, er wordt gehoopt dat alle oud leerlingen van de diverse loca ties op de bijeenkomsten afko men. Op zaterdag 25 oktober zijn de Bonaventurianen van de Burggravenlaan die eindexa men hebben gedaan in de pe riode van 1979 tot en met 1998 welkom. Een dag later op zon dag 26 oktober is het de beurt aan de Bona-gangers die in de periode 1933 tot en met 1978 examen hebben gedaan aan de Mariënpoelstraat. Zaterdag 8 november staat de reünie voor oud-leerlingen van het Agnes College aan de Eijmerspoel- straat tussen 1953 en 1999 op het programma. Het Bona aan de Boerhaa- velaan komt zaterdag 8 novem- (advertentie) Patiënten die hun ziekenhuisafspraak niet nakomen, moeten een forse boete betalen Geef uw mening j V' www.leidschdagblad.nl ber eveneens bij elkaar. In dat gebouw zaten vanaf 1920 onder meer de Don Bosco LTS, de Paulus Mavo, de Noorderwiek, Het Gilde en de Leidse School voor VBO. Het programma wordt zaterdag 15 november af gesloten door het Bona aan de Mariënpoelstraat voor leerlin gen uit de examenjaren 1979 tot en met 1998. Alle reünies worden op de hui dige locaties gehouden. Dus oud-leerlingen van het Bona aan de Burggravenlaan hebben hun samenzijn aan de Burggra venlaan. Alleen voor het Agnes is de locatie nog niet bekend, omdat de school momenteel leegstaat. Het is de bedoeling dat ook (oud)-docenten en oud-leerlingen van de Barbara Ulo en de Kijckenborg Mavo bij de reünies aanwezig zijn. Een deel van de reünies valt sa men met de tentoonstelling over het Bonaventura die van vrijdag 24 oktober tot en met zondag 26 oktober in de Waag wordt gehouden. Voor het or ganiseren van de verschillende reünies heeft de directe van het huidige Bonaventura een pro fessionele organisatie aange trokken; De Reüniecommissie uit Groningen. De organisatie nodigt niet iedereen persoonlijk uit maar hoopt dat de potentië le reünisten aan mond-tot- mondreclame doen en zich aanmelden via de website of te lefonisch. Het internetadresis www.reuniecommissie.nl. Voor informatie en aanmelding: in- fo@reuniecommissie.nl of tele fonisch via 0900-7386437. door Nancy Ubert vervolg van voorpagina leiden/wassenaar - Het Wasse- naarse echtpaar waarvan deze week de hond werd doodgebe ten door een Duitse dog, heeft inmiddels de politie, de inspec tie en de dierenbescherming in geschakeld. „Vandaag gaan we officieel een aanklacht indienen bij de politie", meldt het echt paar Slats. „Het gaat ons niet om een financiële vergoeding, dat moet duidelijk zijn." Zij: „Ik ben kapot van verdriet. Dimple was echt mijn mannetje." Ze is bang dat de honden 'bloed hebben geroken' en de volgen de keer weer 'moorden'. „En dan pakken ze misschien een kind. Vandaar dat we dit ver haal in de publiciteit brengen. We moeten iets doen." Als de eigenaar van de Duitse doggen telefonisch om weder hoor wordt gevraagd, eist hij dat hij anoniem blijft. „En als je in de krant zet dat het om Duit se doggen gaat, weet ik je te vinden." Volgens hem hebben de Slatsen totaal geen verstand van honden. „Die westy is in de roedel gesprongen. Als die mensen dat beest bij zich had den gehouden, was er niets ge beurd." Hij heeft zoiets al eens eerder meegemaakt, maar dan zonder dodelijke afloop. „Met de hond van een politieagent. Die dacht ook even mijn roedel te pakken. De agent probeerde later zijn gelijk te halen en te zorgen dat ik mijn honden moest afmaken. Dat is hem niet gelukt. Wettelijk had hij geen poot om op te staan. Ik houd mijn honden namelijk altijd aangelijnd." De Leidenaar be nadrukt dat zijn honden niet vals zijn, maar dat het him na tuur is om de roedel te bescher men. „Als een andere reu het teefje van de mijne lastigvalt, dan treedt mijn hond op als be schermheer. Dat is nu eenmaal het instinct. Natuurlijk vind ik het vervelend dat die westy dood is. Ik ben geen beul, ik ben een dierenliefhebber." (advertentie) Oud-leerlingeri Titus Brandsma ULO komen samen Al een aantal maanden is Henk Boting met een paar oud-schoolgenoten bezig met de organisatie van een reünie van de Titus Brands ma ULO die vroeger aan het Vrouwenkerkhof stond. Het idee voor een weerzien bor relde op bij een aantal men sen uit de eindexamenjaren 1965 en 1966, dus blijft het tot deze jaren beperkt. Me deleerlingen die een jaartje hebben overgedaan, zijn ui teraard ook welkom. Boting en zijn medeorganisatoren zijn nog op zoek naar een flink aantal 'vermisten'. Een lijst is te zien op www.schoolbanken.ril In ieder geval is wel de hoog bejaarde oud-directeur A. Wïtteman opgespoord die heeft aangegeven op de reü nie aanwezig te zijn. „En ook met oud-docenten en -klas- genoten die nu in Canada en Schotland wonen, hebben we contact gehad", aldus Boting. Oud-leerlingen die meer wil len weten, nog oude foto's hebben of tips over de adres sen van voormalige klasge noten kunnen Boting bellen, tel. 071-5761088, of e-mai- len: henk.boting@xs4all.nl Orange Smart is de prepaid voor slimme bazen. Je koopt voor je werknemers maandelijks een beltegoed. Je bepaalt zelf hoe hoog dit is: 5,10 of 15 euro. Zo kunnen zij altijd bellen, terwijl jij controle" over de kosten houdt. En willen ze meer bellen dan jij wilt betalen, dan kunnen ze zelf een kaart kopen om hun beltegoed op te waarderen. Bel 06 28670800, kijk op www.orange.nl, of loop eens binnen bij onze Orange shops, TeleCom-Today of BelCompany. the futures bright, the futures Orange www.orange.nl

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 9