LEIDE CDA: 'Het is crisis op het stadhuis' 'Pechtold is te groot voor Leiden geworden' REGIO Ongeval rnet legertruck vol munitie Meiketiers krijgen bonus bij vaste baan )E Vrienden Oostvlietpolder vechten voor de grutto en tegen 'rode lijn' Financieel overleg buiten oppositie om Beppen over groente en fruit Schooltuinders Jan* 7S I woensdag 2 juli 2003 R1 8 Meester in de rechten en de dans 3 Een dagje uit samen met Propop luto botst >p drie bomen eiden - Een 67-jarige vrouw uit eiden is gistermiddag op de (anaalweg met haar auto tegen rie bomen gereden. Ze kreeg en black-out waardoor de bot ing volgde. Nadat de bestuur- ter ter plaatse door ambulan- epersoneel was onderzocht, locht zij naar huis. wangere vrouw iangereden iiDEN - Een 37-jarige zwangere rouw uit Utrecht liep gister- liddag nekletsel op nadat haar uto door een vrachtwagen was angereden. De vrouw stond oor een rood verkeerslicht op e Willem van der Madeweg te [achten terwijl er een vracht- uto bestuurd door een 23-jari- e man uit Amersfoort achter aar stond. Op een gegeven ïoment schoot de voet van de ïauffeur van de koppeling aar do or de truck naar voren :hoot en de auto van de trechtse raakte. Zij is naar het ijnland Ziekenhuis in Leider- orp gebracht. aspoorten reg na inbraak iden - Bij een inbraak in een iiis aan de Abraham Crijns- instraat, bij de IJsselmeerlaan, jn gisterochtend twee pas- Dorten gestolen. Om binnen te imen werd de voordeur open- ibroken. Ook in een woning in de Bachstraat werd gisteren igebroken en ook daar werd e voordeur geforceerd. Voor- snog wordt er niets vermist linde ZEV met sk en lintje ien - Om de fusie te vieren ;en Zijl en Vliet en De Sleu- i, wil de eerste een boek uit- 'en over de geschiedenis van sociale woningbouw. Hoe- L het naar verwachting nog lerhalf jaar gaat duren voor klaar is, kreeg burgemeester ferink het boek gisteren al bolisch uitgereikt op een :eptie in het Academiege- iuw, waar de opheffing van iningbouwvereniging Zijl en it werd beklonken. F. Dier- de, scheidend bestuurslid Zijl en Vliet kreeg daar een [ininklijke onderscheiding van inferink. Diergaarde, die al 27 ar bij de vereniging werkt, is inoemd tot lid in de Orde van ranje-Nassau. door Wim Koevoet leiden - Het is crisis op het Leid- se stadhuis, vindt het CDA. De wethouders en de fractievoorzit ters van de collegepartijen heb ben onlangs nog geheim crisis beraad gevoerd over de zorg wekkende financiën. De opposi tiepartijen worden buiten de be raadslagingen gehouden. Het gevaar dreigt anders dat zij de problemen aan de grote klok hangen en dat is slecht voor het toch al zo belabberde bestuurlij ke imago van Leiden. Dit beeld van de huidige gang van zaken in de Leidse gemeen tepolitiek schetste een woeden de CDA-fractievoorzitter W. Bleijie gisteravond tijdens de behandeling van de Perspec- tiefhota 2004. De debatten gaan vanavond verder. Volgens Bleijie deugt er niets van de wijze waarop het college de financiële problemen aan pakt en ook niet van de manier waarop de coalitie van PvdA, WD, D66 en Groenlinks om springt 'met de raadsminder- heid'. Met dualisme en transpa rant besturen heeft het allemaal niets van doen, vindt de CDA- 'er. De 'heimelijke en achter bakse' beraadslagingen be schouwt hij als 'relikwieën van het monisme'. Dat fractievoorzitters van de coalitie en wethouders met el kaar praten, is nog tot daaraan toe, zei hij, maar ze zouden er dan op zijn minst eerlijk voor uit moeten komen dat er crisis is, vindt hij. De CDA'er is er inmiddels ach tergekomen dat er ook zo'n cri sisberaad is geweest in aanwe zigheid van waarnemend bur gemeester W. Lemstra. „Een inktzwarte bladzijde in het voor het overige kraakheldere boekje van Lemstra", noemt Bleijie dat. „De burgemeester is er voor ons allemaal." Hij bond de nieuwe burge meester, H. Lenferink, op het hart Lemstra's voorbeeld niet te volgen. In plaats dat het college er rond voor uitkomt dat er problemen zijn, aldus Bleijie, zet het partijen zoals de zijne en de Christenunie, die hun zorgen uitspreken over het huishoudboekje van de stad, in de hoek. En dat terwijl in rap portages van de commissie voor de rekeningen wordt ge waarschuwd voor de artikel 12- status en er dus rijkstoezicht op de gemeentefinanciën op de loer ligt. Het Leidse college is naarstig op zoek naar manieren om de gemeentelijke reserves op het gewenste niveau van 11 miljoen euro te brengen. Op Bleijie's tirade werd nauwe lijks gereageerd. WD-voorman L. de Lange beperkte zich tot de opmerking dat hij de tegenstel lingen die de CDA'er schetste niet zo ervaart. En GroenLinks- voorman G. van Hees zei dat het slecht voor de stad is om uit te stralen dat je bang bent voor de artikel 12-status. Die vrees is volgens hem ongefundeerd. Dat werd fel tegengesproken door Bleijie en F. van As van de ChristenUnie. Ze hielden Van Hees voor dat ook hij veront rustende rapportages en uitla tingen van de accountant heeft onderschreven. Van As wees er verder op dat er een bezuini gingsoperatie van acht miljoen euro voor de deur staat en er nog niet één concreet plan ligt. Dat opgeteld bij het feit dat Lei den vrijwel geen geld meer in reserve heeft en dat in de risico paragraaf van de Perspectiefno- ta zich nieuwe tekorten van miljoenen euro's aftekenen, rechtvaardigt volgens de oppo sitiepartijen de stelling dat Lei den in last is. leiden - Gezellig een beetje kletsen over groente en fruit, samen met Bep Brul (actrice Karen van Holst Pellekaan) van het tv-programma 'Loenatik'. Welk kind wil zijn schooldag daar nou niet mee vullen? Leerlingen van groep van basisschool De Stevenshof hadden die ge legenheid gisteren volop. Ze waren uitverkoren om te acteren in een promotiefilm van het ministerie voor volksgezondheid, welzijn en sport om het eten van groenten en fruit op school te bevorderen. De promotiefilm komt in het nieuwe schooljaar uit. Volgens directeur Marjan Zandbergen van De Stevenshof was het voor de leerlingen een heel bijzondere ervaring. „Het was leuk om te zien hoeveel men sen er nodig zijn en hoe lang het duurt om dergelijke opnamen te maken. En hoe vaak iets soms over moet. Sommige stukken werden vier, vijf keer opnieuw opgenomen. Maar dat maakte niet uit. Het was erg bijzonder." Foto: Henk Bouwman leiden - Een SFOR-vrachtwagen ke situaties hebben zich met met doodshoofden. Passanten J J leiden - Een SFOR-vrachtwagen van de Koninklijke Landmacht, geladen met munitie, heeft gis termiddag een aanrijding gehad met een personenauto. Dat ge beurde op de Churchilllaan, vlak voor de kruising met de Voorschoterweg. De politie en de Marechaussee hebben de Churchilllaan in beide richtin gen korte tijd afgezet. Gevaarlij ke situaties hebben zich niet voorgedaan, zegt een woord voerder van de Marechaussee. Ook de bestuurder van de auto is niet gewond geraakt. De vrachtwagen, voorzien van waarschuwingsborden voor ex plosieve en chemische lading, zat over een lengte van zes me ter volgeladen met kratten. Ook die waren voorzien van bordjes met doodshoofden. Passanten werd een korte blik gegund op de dodelijke inhoud van het transport toen brandweer en marechaussee de lading con troleerden na de botsing. De brandweer rolde uit voorzorg slangen uit toen de lading werd gecontroleerd. Nadat de auto was weggesleept, kon de vrachtwagen doorrijden. Kwart van DZB-personeel kan regulier werk aan leiden - Vaders, moeders, broers, zussen en mensen met belangstelling voor tuinieren streken gisteren neer op het schooltuincomplex Noorderpark. Kinderen konden daar laten zien wat ze het afgelopen sei zoen met poten, zaaien, wieden en schoffelen tot stand hebben gebracht. Bovendien was er uitleg over verschillende projecten rond de tuinen, een groentetentoonstelling, honingverkoop en een verkoop van vogelnestkastjes. Vanavond houdt het schooltuincomplex in Polderpark Cronesteyn van 18.30 tot 21.00 uur een 'open avond'. Het schooltuincomplex in de Stevenshof doet iets soortgelijks na de schoolvakan ties in spetember. Foto: Mark Lamers door Marijn Kramp leiden - De sociale werkvoor ziening DZB wil meer mensen met een gesubsidieerde baan aan een normale, vaste aanstel ling helpen. Deze mensen krij gen een beloning van 2000 euro mee. DZB doet dit omdat ruim een kwart van de bijna 400 mensen met een gesubsidieerde baan in de Leidse regio een normale baan aankan en ook graag wil doorstromen naar regulier werk. In de praktijk kwam dat de afgelopen jaren echter nau welijks voor. De directie van DZB verwacht de komende drie maanden de 70 meest kansrijke 'Melketiers' aan een reguliere baan te hel pen. Dit kan hun huidige ID- baan (In en Doorstroom baan) zijn die wordt omgezet in een normaal dienstverband, maar het kan ook een nieuwe baan bij een andere werkgever be treffen. In het jaar ema hoopt de DZB nog eens 70 werkne mers aan regulier werk te hel pen. Om uitstromen extra aan trekkelijk te maken stelt de DZB de betreffende werknemers 2000 euro in het vooruitzicht, die in twee termijnen wordt uit betaald. WD-raadslid G. van Gruting liet bij de presentatie van deze plannen merken uit te zien naar de discussie erover in de gemeenteraad. Maar dit maakte wethouder M. Rabbae aller minst ongerust. Hij is voorstan der van zo'n bonus en denkt de gemeenteraad wel van hef nut te kunnen overtuigen door te wijzen op de aanstaande ver antwoordelijkheid van de ge meente voor de bijstandsuitke ring, begin volgend jaar. Zoals het er nu naar uitziet nemen gemeenten met ingang van vol gend jaar de verantwoordelijk heid voor bijstandsuitkeringen over van het rijk. „Het wordt dus lonend voor het stadsbe stuur om zo min mogelijk men sen in de bijstand te hebben." Daar heeft de wethouder wel een eenmalige uitkering voor over, zei hij. Naast een bonus gaat DZB zich ook actiever inzetten voor de uitstroom van gesubsidieerde werknemers. Door meer be middeling, begeleiding en op leiding moeten deze werkne mers beter worden toegerust voor regulier werk. Want bij veel van hen ontbreekt het aan ervaring en vaardigheden. In de Leidse regio is hier de afgelo pen jaren veel te weinig aan ge daan, blijkt uit een onderzoek (advertentie) Doe mee aan het spel van Leidsch Dagblad rond de Tour de France. Ga naar www.leidschdagblad.nl/tourdekans of kijk in de krant van zaterdag 5 juli. van Kliqmatch naar gesubsidi eerde arbeid dat gisteren even eens werd gepresenteerd. „De ID-banen zijn een eindstation geworden terwijl ze bedoeld waren als tussenstation", con cludeerde Rabbae. „En werkge vers, werknemers en de politiek hebben daar jarenlang in be rust." De ID-banen volgden in 1999 de zogeheten Melkertbanen op. Maar mede omdat er nauwe lijks sprake was van doorstro ming, kondigde staatssecretaris M. Rutte vorig jaar forse wijzi gingen in de regeling aan. Tot nu toe gaat dit ten koste van tienduizend gesubsidieerde ar beidsplaatsen in Nederland. De gemeente Leiden, zo kondigde wethouder Rabbae aan, geeft het goede voorbeeld. Twaalf ID-banen bij gemeentelijke diensten worden omgezet in een normale aanstelling. Het merendeel van de gesubj dieerde arbeidsplaatsen is i vinden bij gemeentelijke diejjj sten en gesubsidieerde insftj lingen als het Stadsparkeeq en de BuurtwerkmaatschapjS Ook hebben een aantal klei^ ideële organisaties ID-ers 1 dienst. Volgens B. van Schelde van Kliqmatch mal deze instanties in een aantal vallen oneigenlijk gebruik 1 de ID-regefing. Want de bew te kracht doet het werk vaak Uit ideële motieven en is niet ge richt op doorstroming naar een reguliere functie. Of deze ma nier van steun moet worden voortgezet nu er bezuinigd moet worden op de ID-regeling is aan de gemeenteraad. T BE Wim Koevoet /olg van voorpagina Wethouder Pechtold is blij met zijn voorgenomen loeming als burgemeester Wageningen, al was het omdat ook Wageningen universiteitsstad is. Dat hij moeten verhuizen naar deze .000 inwoners tellende ge- lente stemt hem niet verdrie- En dat zijn partij nu kort iter elkaar een fractievoorzit- (O. Welling) en een wethou- ziet vertrekken, hoeft vol- is hem ook geen probleem te ,D66 is een sterke partij die ijd goede mensen op de been ;t te brengen." ^-fractievoorzitter L. de Lan- is het daarmee eens. Hij lemt Pechtold een goede wet- luder en zijn vertrek een ver voor de stad. „Maar er blij- n goede wethouders over en i6 moet het gat kunnen dich- al is het niet niets om je trekker te verliezen. Want is een echte stemmentrek- Die opmerkelijke zetelwinst bij de raadsverkiezingen vorig jaar, is toch vooral zijn grote verdienste geweest." De Lange zegt dat hij Pechtolds vertrek al had zien aankomen. „Hij lijkt me iemand met een groot hart voor het openbaar bestuur, maar is daarbinnen niet aan één plek gebonden. Dat hij nu kiest voor het burge meesterschap verbaast me niets. Hij voelt zich duidelijk aangetrokken tot de represen tatieve kanten van die functie. Pechtold staat graag in het mid delpunt van de belangstelling." Ondanks alle hulde wil De Lan ge Pechtold ook nog wel pla gen. Hij zegt dat als Pechtold principieel zou zijn, hij alleen eerste burger van Wageningen moet willen worden door een burgemeestersreferendum win nend af te sluiten. D. Sloos van Leefbaar Leiden betreurt Pechtolds vertrek enorm. ,De tranen staan in mijn ogen. Tussen hem en mij ging het niet zo best in de ver kiezingscampagne. We hebben elkaar toen in open brieven en dergelijke afgemaakt, maar na dien zijn we tot elkaar geko men. Dat komt vooral omdat hij de enige wethouder is die het dualisme goed aanvoelt. Met als hoogtepunt voor Leef baar Leiden dat hij ons liet hel pen bij de fusie van de voetbal clubs aan de Boshuizerkade." Sloos vindt Pechtold de crea tiefste stadsbestuurder. „Er lukt hem erg veel, hij is de enige die tot daden komt. Ik zal hem mis sen. Aan de andere kant is het maar goed dat hij weg gaat. Hij is boven de rest van het college uitgegroeid, te groot voor Lei den geworden. Dan kun je maar beter maken dat je weg komt, anders hakken ze hier je kop eraf." CDA-fractieleider en oppositie leider W. Bleijie is kritisch over Pechtolds vertrek. Hij vindt de aanhoudende mutaties in het college slecht voor de continuï teit van het bestuur. „Direct na de verkiezingen stapte WD- wethouder Schultz op en werd staatssecretaris. We zijn nog geen jaar verder en weg is Pechtold. Als dit zo doorgaat, zit er over vier jaar een heel nieuw college." Bleijie vindt dat Pechtold mo reel verplicht is 'zijn contract voor vier jaar uit te dienen'. „Vergeet niet dat hij lijsttrekker was van zijn partij. De kiezers hebben hem en zijn partij aan een extra zetel geholpen. En dan geeft het geen pas om met een naar andere betrekkingen uit te zien. Ik ga er tenminste vanuit dat hij bewust heeft ge solliciteerd." De laatste tijd was er wel wat meer kritiek op Pechtold. Vol gens de gemeenteraad had hij het als voorzitter van het lande lijke hoofdbestuur van zijn par tij te druk met de kabinetsfor matie en leed zijn wethouder schap daaronder. De SP drong zelfs aan op een speciaal proto col voor Pechtold. Dergelijke geluiden, waarop Pechtold ove rigens niet eens wenste te rea geren, zijn inmiddels alweer verstomd. PvdA-fractievoorzitter C. Broeijer zegt dat ze al langer re kening hield met het vertrek van Pechtold. En dat dat als burgemeester is, verbaast haar nog minder. Ook zij vindt het tijdstip dat Pechtold vertrekt, één jaar na de installatie van het nieuwe college, onhandig. Maar ze lijkt hem dat te verge ven. „Waarschijnlijk had hij zelf ook niet gedacht dat het hem zo snel zou lukken om burge meester te worden." D66-ff actievoorzitter P. van Meenen zegt in één zin wat Pechtolds afscheid betekent: „Voor de stad een verlies, voor de partij een geweldig verlies en voor hemzelf heel leuk." Van Meenen wist al een tijdje dat Pechtold met Wageningen be zig was. De rest van de fractie was niet op de hoogte en rea geerde aangeslagen. Over de opvolgingskwestie valt nog wei nig te zeggen. Van Meenen is in elk geval niet van plan zijn baan te geven aan een wethouder schap. Volgens de fractievoor zitter staat ook niet vast dat Pechtold wordt opgevolgd door een lid van de zittende fractie. door Silvan Schoonhoven leiden/oen haag - De Oostvliet polder mag niet bebouwd wor den en hoort dus buiten de zo genoemde 'rode lijn' te vallen. Die geeft in het Streekplan voor de provincie de grens aan waar binnen gebouwen mogen ver rijzen. De Vrienden van de Oostvlietpolder stonden giste ren voor de Raad van State te genover de provinciale staten van Zuid-Holland om hun ge lijk te halen. Het plaatsen van de polder bin nen de rode lijn is in strijd met de ruimtelijke ordening, omdat het deel uitmaakt van het groe ne hart, vinden ze. Het argu ment van provincie en gemeen te dat de polder nodig is voor bedrijventerreinen, klopt niet. Als de economie kwakkelt, zijn ook geen huurders te vinden voor bedrijfspanden. Volgens advocaat K. Ulmer is het nu al moeilijker dan gedacht om huurders te interesseren voor bedrijfspanden die straks op vliegveld Valkenburg komen. „Er staan steeds meer bedrij venterreinen leeg die gepland zijn in de tijd van de grote eco nomische groei. Het kan niet de bedoeling zijn, hier nog een leegstaand terrein aan toe te voegen." De Vrienden van de Oostvliet polder namen het ook op voor de grutto. Deze weidevogel dreigt het onderspit te delven nu polders zoals de Oostvliet polder stelselmatig worden be bouwd. In tien jaar tijd is het aantal broedparen van de grut to in Nederland gehalveerd tot 45.000. „Het is bekend dat het slecht gaat met de grutto en dat de populatie op een schrikwek kende manier achteruit gaat", betoogde Ulmer. „Door het op nemen van deze polder binnen de verstedelijking wordt weer een geschikt leefgebied aan ver nietiging blootgesteld. Als lid van de Europese Unie is Neder land verplicht ervoor te zorgen dat deze bedreigde soorten in stand worden gehouden." Provinciale Staten ontkennen dat de grutto staat of valt met een paar bedrijven in de Oost vlietpolder. De vogel gaat er juist op voorruit, stelden ze gis teren. „De polder valt niet on der de Natuurbeschermings wet. Het meest waardevolle vo- gelgebied in het ontwerp-be- stemmingsplan wordt bij wijze van compensatie juist geschik ter gemaakt als vogelgebied. De locatie van het bedrijventerrein is zodanig gekozen, dat schade lijke gevolgen voor de natuur zoveel mogelijk beperkt blij ven." Ook het argument dat de be hoefte aan bedrijfsterreinen ta nend is, verwijzen provinciale staten naar de prullenbak. Zelfs al gaat het even wat minder met de economie, dan nog moet het Streekplan verder kij- ken dan de korte termijn, stel den de verweerders. A

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 11