I Schoolreisjes lucratief voor busbedrijven BINNENLAND 2 Toezicht op goede doelen rammelt aan alle kanten De facelift is niet meer van deze tijd Boetes uitgedeeld na overtreding horecawet Scholen geven 75 miljoen euro uit Protest tegen steniging Europese Conventie wijst justitiewens Nederland af Xtc krijgt suf imago in Haags uitgaansleven Rookpluim vernield Organisatoren dansfeesten frauderen voor miljoenen itsfoto uit -ziekenfonds AG - Volwassen zieken - ferzekerden krijgen rönt- d's bij de tandarts niet vergoed. Met ingang van aat dat de patiënt tussen n 56 euro kosten. Het ie van volksgezondheid vergoeding geschrapt !e kosten voor tandart - 45 miljoen euro hoger |evallen dan in de Zorg- is voorzien. Röntgen- patiënten onder de rorden wel vergoed. iliteit van vier erzitjes slecht Vier van de 22 in ind verkrijgbare kinder- jor auto's komen slecht test van de ANWB en de lentenbond. Bij twee de sluiting niet goed iree andere schoten los rontale botsing. Dat de ANWB en Consu- bond gisteren bekend- t. Twee zitjes waren net de, dertien redelijk en imen goed uit de test. rschuwing collecte ag - Drie diabetesorga- s waarschuwen voor het [achtereenvolgende jaar [n stichting die geld inza- ir onderzoek naar de ilingsziekte. De stich tende Diabetes zegt dat is bedoeld voor onder drie organisaties (Dia- inds, -Federatie en - ng) trekken dat sterk in ^|,AJ het onderzoek naar pis is bekend. Dit kennen j", aldus een woordvoer- Heren. onderzoek rechercheurs woensdag 28 MEI 2003 den haag/gpd - Schoolreizen zijn een lucratieve business voor on der meer touringcarbedrijven en attractieparken. Scholen geven alleen al aan binnenlandse reizen jaarlijks 75 miljoen euro uit. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlands Research Insti tuut voor Recreatie en Toerisme (NRIT). De basisscholen nemen van de uitgaven ongeveer 45 miljoen euro voor hun rekening, de scholen voor voortgezet on derwijs 30 miljoen. Bijna alle scholen maken jaar lijks één of meer schoolreizen (96 procent). De favoriete be stemmingen in het basisonder wijs zijn volgens het onderzoek Dolfinarium Harderwijk, de Waddeneilanden, Avonturen- park Hellendoom, Duinrell, Blij- dorp, Drievliet, De Efteling, Lin- naeushof, Koningin Julianatoren en Land van Ooit. De scholen voor voortgezet onderwijs gaan tijdens schoolreizen met een binnenlandse bestemming het liefst naar Amsterdam, de Wad deneilanden, De Efteling, Rot terdam, Duinrell, Six Flags, Diergaarde Blijdorp, Den Haag en Noorder Dierenpark Emmen. Ook educatieve bestemmingen als Archeon, Museon en Heilige Land Stichting scoren hoog. De basisscholen gaan bijna al leen binnen Nederland op schoolreis. In het voortgezet on derwijs heeft 35 procent van de reizen een buitenlands doel. Het NRIT heeft niet onderzocht wat de favoriete bestemmingen buiten Nederland zijn, maar volgens directielid Beuk van touringcarbedrijf Beuk zijn vooral Praag, Barcelona, de Franse Alpen, Rome en Berlijn in trek. Touringcarbedrijf Beuk, met vestigingen in onder meer Den Haag en Noordwijk, ver voert jaarlijks tientallen scholen naar het buitenland. Voor een schoolreis van een dag binnen Nederland brengen scholen gemiddeld ruim 15 euro aan de ouders in rekening. den haag - Bij de ambassade van Nigeria in Oen Haag is gisteren geprotesteerd tegen de steniging van Amina La wal. Deze jonge Nigeriaanse vrouw is door de islamitische recht bank ter dood veroordeeld omdat ze een buitenechtelijk kind heeft gekregen. De executie is uitgesteld tot de tweede verjaardag van het kind omdat het tot dat moment borstvoe ding krijgt. De vrouw zal dan tot haar schouders in de grond worden gegraven, waarna er met stenen naar haar wordt gegooid tot de dood erop volgt. Foto: ANP/Robin Utrecht - Het openbaar ministe- ft besloten de rijksre- B geen onderzoek te la in naar eventueel straf - jdrag van twee recher- van de politie Twente, jft een woordvoerster OM in Almelo gisteren De twee, Paalman jioy van Zuydewijn, wa- gjpedio 2001 betrokken fiderzoek naar de vuur- p in Enschede en had kritiek op het onder in de politie. J vliegverbod in stiltegebied l |c - Een vliegverbod Ëiatie- en zakenvlieg- ven stiltegebieden is ïtroleren. Daarom ziet van verkeer en aat na drie jaar lang stu if van zo'n verbod, waar Bde Kamer om had ge- JDat heeft staatssecreta- ■itz van Haegen gisteren tweede Kamer geschre- _Jgens de WD-bewinds- cunnen piloten vanuit (vaak nauwelijks onder- 1 of ze boven een stilte legen. f er: 'Neuken 1 zo' mocht Een aflevering van programma Neuken waarin de prostitutie :lijke beroepskeuze ilverlaters werd ge- ierd, was weliswaar on- aar ook weer niet ver at heeft minister Don- en geantwoord op de Kamerleden en Slob (Christenunie) aakte aflevering bevat- andere een reportage seksschool waar irlaters een opleiding f ivolgen tot escort en Limburg Her stroom - Duizenden men- lidden-Limburg heb- ermorgen en een deel _niddag zonder elektrici- iten. Dat kwam door eval in een elektrici- sje in Roermond, waar medewerkers van Es- vond raakten. Zeker miuishoudens en bedrij- Dden door de stroomsto- _joffen. Veel supermark- ankels gingen dicht. ~eren vast discriminatie politie heeft in het Eersel zes jongeren Kiuden omdat ze buiten- ingeren zouden heb- icrimineerd. Ook heb- imielingen aangericht. 1, in leeftijd variërend 123 jaar zit nog vast. ie sluit meer aanhou- ïiet uit, aldus een )erder gisteren. De 0 fid het vooral voorzien fren uit Somalië.De dis- t ie vond niet alleen op aats, maar ook in de ^/an de slachtoffers. Een ongeveer vijftien jon- huis onlangs bin- ■ongen. amsterdam/gpd - Het toezicht op de organisaties voor goede doelen in Nederland rammelt aan alle kanten. Een vergunningenstelsel moet wanbeheer bij deze orga nisaties tegengaan. De fiscus, banken, notarissen en ac countants moeten worden verplicht financiële misstan den te melden aan het openbaar ministerie (OM). Daar door is het eenvoudiger bij wanbeheer bestuurders per soonlijk aansprakelijk te stellen. Dat bepleit jurist Versteeg, die volgende week aan de Vrije Universiteit in Amsterdam promoveert op een on derzoek naar toezicht op goede doelen. Volgens Ver- steegh kunnen mensen er nu onvoldoende van op aan dat hun geld ook goed wordt besteed. Vergeleken met omliggende landen heerst in Nederland de wet van de jungle, meent Versteeg. Zo houdt in Duitsland en Engeland de overheid direct of indirect via een (semi-)overheidsinstelling de vinger aan de pols. „Hier bestaan wel 100.000 stichtingen voor goede doe len. Iedereen mag zo'n club oprichten. Op fusies en ver andering van bestemming van gelden is amper contro le. Het vermogen van een goed doel is niet beschermd en kan zo maar elders belanden. Alles kan hier", aldus Versteegh. Zij beweert overigens niet dat er in Nederland sprake is van grove misstanden als het om goede doelen gaat. „Hoewel, dat wéten we simpelweg niet door het gebrek aan controle. Maar het is op zijn minst opmerkelijk dat overheden in omringende landen stuk voor stuk werken met zorgvuldige toezichtsystemen, terwijl wij hier maar alles overlaten aan het particulier initiatief. Er kan dus van alles mis zijn." Het toezicht van het OM stelt volgens Versteegh op dit moment niets voor. „OM en rechter komen slechts ad hoc in actie. Ze krijgen amper signalen." Het OM kan nu alleen in ernstige gevallen overgaan tot vervolging. De promovenda stelt dat het OM al bij geringe twijfel over de praktijken van een stichting het bestuur aan de tand moet kunnen voelen. Versteegh meent dat de notaris al streng toezicht moet houden bij oprichting van een stichting voor een goed doel. Nu bekijkt die alleen of het doel van de stichting niet in strijd is met de openbare orde of de goede zeden. Goede doelen moeten daarom volgens de onderzoek ster verplicht worden een aparte controle-instantie in zicht in de boeken te geven. Ook moet jaarlijks een openbare jaarrekening worden gepubliceerd. In geval van wanbeheer moet niet alleen ontslag van bestuur ders volgen, ook moet het mogelijk zijn om de schade persoonlijk bij hen te verhalen. Van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft Versteegh geen hoge pet op. Deze brancheorganisatie houdt slechts toezicht op 200 fondsenwervers, en louter op vrijwillige basis. „De enige sanctie die het CBF kan geven, is het intrekken van het eigen keurmerk. Maar wie weet dat, op het mo ment dat eerstvolgende keer weer aan de deur staat of met een spotje op tv verschijnt?" Het CBF was niet be reikbaar voor commentaar. Abou Jahjah tijdelijk leider Nederlandse AEL amsterdam/gpd - Dijab Abou Jahjah, voorman van de Arabi sche Europese Liga (AEL), wordt voorlopig ook leider van de Ne derlandse AEL De Belg van Li banese afkomst blijft voorzitter tot AEL-Nederland een voorzit ter van 'eigen bodem' heeft ge vonden, zo maakte het bestuur bekend. De Nederlandse afde ling van de AEL is naarstig op zoek naar een nieuwe leider. Mohammed Cheppih, de enige beschikbare kandidaat, trok zich vorige week onverwacht terug. Abou Jahjah liet toen in het tele visieprogramma Nova weten dat hij het niet als zijn taak zag om ook leiding te geven aan de Ne derlandse AEL Het algemeen bestuur van partij heeft Jahjah het afgelopen weekeinde alsnog benaderd. Zonder voorman zou het oprichtingscongres eind de ze week in gevaar komen. den haag/anp - De partydrug xtc begint onder het Haagse uit gaanspubliek een suffe status te krijgen. Het gebruik van deze drug is betrekkelijk 'gewoon' ge worden. Doordat xtc niet meer exclusief is, vermindert de aan trekkingskracht. Die conclusies staan in een onderzoek dat gis teren werd gepresenteerd op het stadhuis in Den Haag. Onder de Haagse stappers ge niet snuifcoke een groeiende populariteit, waarmee de lande lijke trend wordt gevolgd. Een derde van de deelnemers aan de enquête gebruikte in het verle den al eens cocaïne, terwijl 15 procent de drug tot zich nam in de afgelopen maand. Op dance- party's is cocaïne nog iets popu lairder. Alcohol blijft veruit de meest populaire drug onder het uitgaanspubliek in Den Haag. Een woordvoerder van het Trimbos Instituut (drugsexpert) heeft nog niet de indruk dat xtc een suffe status krijgt. „Xtc wordt steeds meer gebruikt. De conclusie dat die drug een suf imago krijgt, gaat dus wel ver. Maar misschien is dat lokaal al zichtbaar en staat het later in onze jaarlijkse rapportage." brussel/anp - Het verzet van Nederland tegen meerderheids besluiten voor justitiezaken in Europa is voorlopig vergeefs. Het ontwerpverdrag dat de lei ding van de Europese Conventie op deze onderdelen gisteren presenteerde, pleit ervoor het vetorecht van de lidstaten op dit beleidsterrein te vervangen door stemmen bij meerderheid. Aan de andere kant behouden de lidstaten wel het vetorecht op het gebied van de buitenlandse politiek, als het aan de leiding van deze 'denktank' over de toe komst van Europa ligt. Dat geldt evenzeer voor belastingen. De grote landen, met voorop Frankrijk en Groot-Brittannië, komen daarmee aan hun trek ken. Onder aanvoering van mi nister Donner (justitie) pleitte het kabinet-Balkenende I tegen een Europees justitiebeleid. On derwerpen zoals asiel en immi-. gratie zouden nog wel kunnen, maar op andere terreinen (soft drugs, prostitutie, euthanasie) kreeg de CDA-bewindsman steun voor zijn pleidooi om Eu ropa buiten de deur houdèn. De conventieleiding heeft daar geen oren naar, beaamt CDA-euro'-' parlementariër en conventielid Maij-Weggen. Zijzelf is over die opstelling wel positief, ook omdat het europar-1 lement op dit en tal van andere terreinen medebeslissingsrecht, krijgt. Ook andere voorstellen vallen in de smaak, zoals opna me van het handvest over de grondrechten in het verdrag, en die over verdeling van taken tus sen de lidstaten en de unie en de vereenvoudiging van wetge ving. den haag/gpd - De Keurings dienst van Waren heeft het afge lopen weekeinde 24 discothe ken, slijterijen en supermarkten beboet wegens overtredingen van de drank-, tabaks- en hore cawet. Zij verkochten alcohol of sigaretten aan minderjarigen. De dienst deelde ook nog 64 schriftelijke waarschuwingen uit. De actie vond gelijktijdig plaats in vijf verschillende regio's. Daarbij werden in totaal 241 on dernemingen gecontroleerd waar vooral veel jongeren ko men. De actie is een vervolg op de landelijke alcoholcontroles van de politie. Het is de eerste keer dit jaar dat de Keuringsdienst van Waren landelijk controleert op de nale ving van de Drank- en Horeca wet. Tot dusver werden regiona le acties gehouden. Volgens een woordvoerster van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), waarvan de Keuringsdienst deel uit maakt, zal dit in het vervolg vaker gebeuren. Volgens brancheorganisatie Ko ninklijke Horeca Nederland (KHN) proberen horecaonder nemers zich aan de regels te houden, maar verdrinken ze in de hoeveelheid ervan. „Er is sprake van een te eenzijdige ver antwoordelijkheid. Een kroeg baas kan niet alles zelf in de ga ten houden. Soms is het ge woon te druk", aldus een woordvoerder. Verder zijn legiti matiecontroles onder jongeren lastig uit te voeren. „Ze maken vaak gebruik van vervalste do cumenten. Een deel van de ver antwoordelijkheid ligt ook bij de jongeren zelf." scheveningen - Op het strand van Scheveningen hebben onbekenden vernielingen aangericht aan enkele zandsculpturen. Van de locomotief bijvoorbeeld zijn de schoorsteen en rookpluim verdwenen. Foto: GPD/Harmen de Jong door Thea van Beek Amsterdam - Botox- of melkzuurinjecties kunnen binnenkort op de lijst 'uit'. Een nieuwe ontwikkeling in de cosmetische chi rurgie: Aptos-draden. Die maken de klassie ke facelift voor ouderen overbodig, heet het. Bij het ouder worden verslapt het steun- weefsel onder de huid en zakt langzaam maar zeker weg. Door in de huid een draad je met minuscule weerhaakjes aan te bren gen, worden de jukbeenderen of kaaklijn verstevigd. De techniek is ontwikkeld door de Rus Sula- manidze, maar wordt in Nederland nog niet toegepast. Zo'n tweehonderd cosmetisch chirurgen vergaderen eind deze week drie dagen lang in Amsterdam over deze en an dere nieuwe vormen van kleinere cosmeti sche ingrepen. De ontwikkelingen in dé cos metische chirurgie gaan razendsnel. De facelift is op zijn retour binnen de plasti sche chirurgie. Wie niet tevreden is over zijn of haar uiterlijk bereikt tegenwoordig resul taat via een reeks van kleine operatieve in grepen. Dat maakt het toedienen van narco se overbodig en geeft minder littekens. „Mensen willen er niet wekenlang niet toonbaar uitzien, maar zo snel mogelijk weer deelnemen aan het arbeidsproces", zegt congresvoorzitter Loek Habbema. Hij is cosmetisch deimato-chirurg en directeur van het Medisch Centrum 't Gooi in Bus- sum. In de Verenigde Staten is het aantal cosme tische ingrepen sinds 1997 met 220 procent gestegen. Alleen al aan huidoperaties wor den daar miljarden dollars uitgegeven. Ook in Nederland is de markt groeiende. Behalve de Aptos-draden is ook vibra-lipo- suctie nieuw, een methode die wordt toege past bij het weghalen van vet. De naald die hierbij gebruikt wordt trilt sneller heen en weer dan tot nu toe. Daardoor is het moge lijk overtollig vet preciezer te verwijderen. Volgens Habbema is deze toepassing vooral een groot voordeel bij het verkleinen van borsten. „Tot voor kort was borstverkleining een grote operatie die onder narcose moest worden uitgevoerd. Vanwege de complica ties die konden optreden moest dertig pro cent van de vrouwen opnieuw worden op genomen." „Spectaculair bij vibra-liposuc- tie is dat de ingreep onder plaatselijke ver doving plaatsvindt. In de borsten wordt een vloeistof gespoten, waardoor die opzwellen. Vervolgens wordt het overtollige vet verwij derd. Bij deze werkwijze zijn de littekens mi nimaal. Bijkomend voordeel is dat de tepels niet verplaatst hoeven te worden en dus ook hun gevoeligheid behouden. Twee dagen na de ingreep kunnen de vrouwen weer aan het werk." 5 ROTterdam/gpd - Organisatoren van dansfeesten in de Rotter damse regio hebben voor mil joenen euro's gefraudeerd, vooral door geen belasting en premies te betalen. Dat is de conclusie van het Regionaal In terdisciplinair Fraudeteam (RIF) Rotterdam na een uitgebreid onderzoek in de periode januari 2001 tot december 2002. Het onderzoek werd gistermiddag gepresenteerd. De onderzoekers richtten zich op organisatoren van dansfees ten die geen eigen zaal hebben, maar een disco, zaal of hal voor hun feesten huurden. Het onderzoeksteam bracht 367 organisatoren in beeld, die ge zamenlijk 1851 feesten organi seerden. De overgrote meerder heid (327) betaalde geen loon belasting. Nog meer organisato ren (337) hadden zich niet aan gemeld bij de UWV. Van de 452 betrokken werknemers bleken er 96 een uitkering te ontvan gen, terwijl 75 anderen een ar beidscontract hadden. De onderzoekers bezochten veel feesten om een beeld te krijgen van de organisatie. Vrijwel geen enkele organisator bleek een ko pie van een geldig legitimatiebe wijs te hebben overlegd, waar door zaalexploitaiifcn maar zel den op de hoogte waren van de juiste gegevens van hun huur der. Uiteindelijk is door het fraude team bij 28 feestorganisatoren een uitgebreid onderzoek inge steld. De administratie bleek in vrijwel alle gevallen gebrekkig. Inkomsten werden achterge houden voor de belastingdienst, er werd zwart gewerkt én dë' meeste organisatoren waren he lemaal niet bekend bij de con trolerende instanties. Het RIF becijferde de premie-,' belasting- en uitkeringsschade bij de 28 onderzochte organisa toren op 2,3 miljoen euro. Tel gen deze fraude is inmiddels k opgetreden. Het RIF vermoedt dat het bij dé niet onderzochte organisatoren, om soortgelijke bedragen gaat.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 5