MAGAZIJN VERKOOP Cv ru 16 vliegen Den Haac FAMILIEBERICHTEN www. INDIASE, INDONESISCHE en KOLONIALE MEUBELEN www.happy-home.nl BLIJF KRITISCH KOOP BEWUST 5HBD gemeente NOORDWIJK Daar hebben wij een boekje voor. Li WOENSDAG 28 MEI 2OO3 HDC901 Opgave per fax 023 - 5 150 567 Opgave per e-mail: order.zuid@hdc.nl Info per telefoon 023 - 5 150 370 Overlijdensberichten geboorteadvertenties maandag t/m vrijdagkrant: dag van plaatsen 09.00 uur zaterdagkrant: vrijdag uiterlijk 16.45 uur Overige advertenties: dag vóór plaatsen: 11.30 uur maandagkrant: vrijdag 15.00 uur Als de opgaande zon aan Gods hoge hemel zo siert de schoonheid van een goede vrouw haar huis. Eccl. 26-21 Met verdriet om haar heengaan, maar ook met grote dankbaarheid voor de jaren die zjj bü ons mocht zijn. hebben wij afscheid geno men van onze lieve moeder, omna en over- grootoma JACOBA GERARDA TEROO-DE VOS TE1 weduwe van JOHANNES CORNELIS TETTEROO 21 juli 1917 t 27 mei 2003 Leiderdorp: MARTIN TETTEROO Noordwük: CHRIS en CLAZIEN TETTEROO-PRONK Noordwij kerhout PETER en TINEKE TETTEROO-BOUWM EESTER RÜnsburg: HANS en MARIAN TETTEROO-KORT Noordwük: ED en ANNEKE TETTEROOA/AN DEN BERG In herinnering: THEO Correspondentieadres C. J. Tetteroo Holbeekstraat 4 2203 HB Noordwük Onze moeder en oma is opgebaard in het mor tuarium van Woon-zorgcentrum St. Jeroen, alwaar vrüdag 30 mei van 19.00-20.00 uur gelegenheid is tot condoleren. De gezongen Uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 31 mei om 11.00 uur in de parochiekerk van St. Jeroen, van Limburg Stirumstraat te Noordwijk-Binnen, waarna de bijzetting plaats vindt in het familiegraf op de R.K. Begraafplaats aan de Gooweg te Noord- wük-Binnen. Enige en algemene kennisgeving. Gedenken in liefde Met dank aan de steun die moeder heeft ge kregen na het overiüden van vader. Op 25 mei is onverwacht overleden ELISABETH THEODORA VAN DEN BERG Bep weduwe van DIRK OOMS op de leeftijd van 74 jaar. DIRK OOMS LOT OOMS-NIEUWHOF ELIZABETH CHIEL Noordwük, Jeroenspark 1kamer 329 Correspondentieadres D. Ooms. Agricolastraat 13, 9711 TN Groningen. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrij dag 30 mei om 14.00 uur in het crematorium Rhünhof, Laan te Rhünhof 4 te Leiden. Gelegenheid tot condoleren na de crematie plechtigheid in de ontvangkamer van het cre matorium. Dankbaar voor wat hü voor ons heeft bete kend. geven wij u kennis dat geheel onver wacht is overleden mün lieve man, onze lieve papa en allerliefste opa ERNST BLANSJAAR 15 maart 1928 27 mei 2003 RIET BLANSJAAR- HANEVELD MARION en JAN YANNICK HANS en MARGIE AMY NATASCHA Beukenrode 1 2317 BD Leiden Er is gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag 29 mei van 19.00 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum Monuta Van der Luit, Willem de Zwijgeriaan 179 te Leiden. De crematieplechtigheid zal worden gehou den op vrijdag 30 mei om 10.00 uur in de aula van crematorium Rhünhof, Laan te Rhijnhof (ingang Haagse Schouwweg) te Leiden. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium. "De Here kent de zijnen" 2 Tim. 2:19. Dankbaar voor alles wat hü in zün leven voor ons heeft betekend, maar ook diep bedroefd, geven wü kennis dat de Here uit ons midden heeft weggenomen mün lieve man. onze zorg zame vader en opa GIJSBERT VAN DER MEIJ op de leeftüd van 68 jaar. M. H. VAN DER MEU- BARNHOORN JACK en CARLA SEAN LUCAS IDA 26 mei 2003 Voorschoterweg 6 2235 SH Valkenburg Gelegenheid tot condoleren vrüdag 30 mei van 19.30-21.OO uur in 't Trefpunt van de Gereformeerde Kerk te Valkenburg: tevens na afloop van de begrafenis. De afscheidsdienst zal gehouden worden op zaterdag 31 mei om 10.00 uur in de Gerefor meerde kerk. Hoofdstraat 35 te Valkenburg, waarna de begrafenis zal plaatsvinden om ca. 11.00 uur op de algemene begraafplaats te Valkenburg. Liever geen bezoek aan huis Diegenen die geen rouwkaart ontvangen heb ben vragen wü deze advertentie als zodanig te beschouwen. Verdriet hebben wü om het plotseling over iüden van onze lieve broer, zwager en oom GIJS VAN DER MEIJ Echtgenoot van RIA VAN DER MEU-BARNHOORN 's-Gravenhage: A. MAASLAND-VAN DER MEU T. MAASLAND On gedachten) Valkenburg: H. VAN DER MEU On gedachten) Velserbroek: R. VAN DUIN-VAN DER MEU R. VAN DUIN Valkenburg: A. VAN DER WATER VAN DER MEU G. L. VAN DER WATER Wateringen: G. VAN ESSEN-VAN DER MEU 0n gedachten) A. VAN ESSEN 0n gedachten) Katwük aan Zee: K. VAN DER MEU G. R VAN DER LOODT Valkenburg: J. A. VAN DER MEIJ (in gedachten) A. VAN DER MEU- VAN DER KWAAK Oegstgeest: M. C. VAN DER MEU RÜnsburg: G. VAN DÈR MEU Nichten en neven Valkenburg. 26 mei 2003 Met grote ontsteltenis ontvingen wü het be richt van overiüden van voorzitter HANS DE WINTER Hans, de enorme sterke kracht achter üsclub Nut en Vermaak, Stompwijk. Wü wensen zün vrouw en verdere familie alle kracht toe om door deze moeilijke tüd heen te komen. Het bestuur en leden van Usclub Nut en Vermaak. Een stukje afscheid, telkens weer. Tenslotte geen herkenning meer. Toch komt het einde nog onverwacht, als laatste afscheid, moeder rust zacht. Wij willen familie, vrienden en kennissen onze oprechte dank betuigen voor het medeleven en de belangstelling die wij mochten ontvangen na het overlijden van Catharina Clasina van den Berg-van der Ploeg Dit was voor ons een grote troost en zal een dankbare herinnering blijven. Kinderen Kleinkinderen Achterkleinkinderen Noordwijkerhout, mei 2003 Dankbetuiging Langs deze weg willen wij u allen hartelijk be danken voor de blijken van belangstelling, zo wel persoonlijk als schriftelijk betoond na het overlijden van mijn innig geliefde man. onze zorgzame vader en opa Jan van Duijvenboden Ai dit medeleven heeft ons getroost en ge sterkt. J. v. Duijvenboden-Knetsch Kinderen en kleinkinderen Steenbok 20 Katwijk Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven na het overlijden van onze lieve moeder, grootmoeder en Oma Lien Engelina Maria van Ruiten betuigen wij u langs deze weg onze oprechte dank. Het is ons tot grote steun geweest. Familie Bakker Familie Jacobs Roelofarendsveen, mei 2003. Dikmaker? Hartfalen. Herken de signalen. Als de hartspier aan kracht verliest en de pomp dus minder goed werkt, leidt dat tot een aantal lichamelijke klachten. De duidelijkste daarvan zijn snel moe. kortademig en dikke benen door achterblijvend vocht. Zo wordt een glas water een dikmaker. Vragen? Bel gratis 0800 3000 300 of kijk op www.hartstichting.nl Nederlandse Hartstichting Op Hemelvaartsdag do. 29, vrijdag 30, zaterdag 31 mei en zondag 1 jnni in ons magazijn in Nieuw-Vennep pfffi fjii I Uitsluitend op Hemelvaartsdag do. 29, vrijdag 30 en zaterdag 31 mei van 10.00-17.00 uur. Zondag 1 juni van 12.00-17.00 uur. Ons magazijn bevindt zich op de Rijnlanderweg 1321 te Nieuw-Vennep (tussen de Bennebroekerweg en de Venneperweg). Uitsluitend contante betaling en goederen direct meenemen. Bezorging is mogelijk tegen een aantrekkelijk tarief. Spaarneweg 61 2142 EP Cruquius 023-5295253 's Maandags gesloten Sterke 4,5 pk B&S Quantum motor. 43 cm maaibreedte. Zelfrijdend. 15 jaar garantie op maaichassis. Maait en vangt 100%. Ook in nat gras. Ook bruikbaar als bladzuiger. Van 799,- De fabrikant van kwaliteits gazonmaaiers Kijk op www.vledder.nl Sterke 5,5 pk B&S Quantum motor. 52 cm maaibreedte. Zelfrijdend. 15 jaar garantie op maaichassis. Maait en vangt 100%. Ook in nat gras. Ook bruikbaar als bladzuiger. Van 1.219,- SAB0 52-A Economy voor c 1.069,- Incl. 19% BTW Uw Sabo-dealer: Gebr. Perfors B.V.. Teylingerlaan 4, 2215 RR VOORHOUT Telefoonnummer: 0252-211288 Inspraakprocedure Nieuwbouw Van Limburg Stirumstraat 3-3a Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het bestemmingsplan 'Kern Noordwijk Binnen 1995' voor het bouwen van 6 appartementen en parkeergarage aan de Van Limburg Stirumstraat 3-3a Gelet op het bepaalde in artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, artikel 150 van de Gemeentewet en de Inspraakverordening wordt inspraak verleend op de voorbereiding van het project. Met ingang van maandag 2 juni liggen de aanvraag alsmede een concept van de ruimtelijke onderbouwing van het project gedurende een periode van 4 weken ter inzage bij de afdeling Bouwen en Wonen van de Bestuursdienst. Binnen de in de aanhef genoemde termijn van vier weken is er gelegenheid voor ingezetenen van Noordwijk en de in Noordwijk belanghebbende natuurlijke en rechtspersonen hun zienswijze met betrekking tot het voornemen om vrijstelling te verlenen naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren te brengen. Een schriftelijke zienswijze dient te worden gericht aan: Burgemeester en Wethouders, t.a.v. de afdeling Bouwen en Wonen, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk onder vermelding van het trefwoord 'Inspraakreactie'. Een mondelinge zienswijze kan kenbaar worden gemaakt op werkdagen van 08:30 uur tot 12:30 uur bij de Bestuursdienst, afdeling Bouwen en Wonen, kamer 1-17 van het gemeentehuis, waar ook de aanvraag en een concept van de ruimtelijke onderbouwing van het project binnen diezelfde uren kunnen worden ingezien. gemeente f5 leiderdorp Voorontwerpbestemmingsplan W4 gemeente Leiderdorp Re Van 29 mei tot en met 26 juni 2003 ligt het Voorontwaoi bestemmingsplan W4 ter inzage bij de receptie van het gemeentellee en in de bibliotheek. In die periode kunnen belanghebbenden hun zie°y wijze schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester^ wethouders. Op 19 juni 2003 is er vanaf 19.30 uur een openbare zitP™ in het gemeentehuis van Leiderdorp Hier kunnen belanghebbend1^ hun zienswijze desgewenst rnondeling kenbaar maken. p Het Voorontwerpbestemmingsplan W4 is een voorbereiding op de stelling van het Bestemmingplan W4. Het bestemmingsplan regelt!' ruimtelijke ordening van het W4-plangebied. de aard van de gebouifc en ongebouwde invulling en de daaraan te verbinden voorschriften. Het bewuste gebied wordt begrensd door de Acacialaan, de Ericali de Mauritssingel, de Achthovenerweg, de Does, de Dwarswatering, A4 tot het knooppunt Hoogmade, de provinciale weg N446 en de or leggen Persant Snoepweg tot het kruispunt Acacialaan. Gemeentehuis Postbus 35 telefoon 071 545 85 00 Statendaalder 1 2350 AA Leiderdorp telefax 071 589 56 91 IStl bat fVc ede Kijkt u graag naar de vogels in onze natuur? Met het boekje 'Vogels Kijken' wordt dat nog leuker. Als u de bon ingevuld opstuurt, krijgt u het gratis thuisgestuurd. Stuur mij gratis het boekje Vogels Kijken en informatif over hoe ik Vogelbescherming Nederland kan steuner]0| Dhr/Mevr Adres: Postcode: ND !id( Woonplaats: ern nid E-mail: Telefoon: Iter jeva Stuur deze bon (postzegel mag wel, hoeft niet) Vogelbescherming Nederland, Antwoordnummer 1974, 3700 WB Zeist www.vogelbescherming.nl 5jei V me VBftv fon Vogeibeschermluis NEDERLAN Djgj- 'off rinl AKTIE MEMISA MENSEN IN NOOD NEDERLANDSE RODE KRUIS NOVIB SAMENWERKEND I'11 HULPORGANISATIE!™ www.helpdeafghanen.nl

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 4