'Voor mij geen gelaatstransplantatie' GESPREK VAN DE DAG Geheim: aanslag op Kerstman in de maak Bordes Herculesslachtoffer Marco Habets heeft vrede met zijn gezicht DAGELIJKS LEVEN ER-IC zdl" »E AMPERE MENSELIJK De Amerikaanse Sectie Stiekem geeft overheidsdocumenten niet graag prijs. Twee maanden geleden nam de regering- Bush het zekere voor het onzekere. Washington bepaalde dat de miljoenen documenten die op 17 april automatisch zouden vrijkomen omdat ze 25 jaar oud zijn, nog minimaal tot eind 2006 achter slot en grendel blijven. Onderzoekers van The National Security Archive in Was hington signaleren in een vorige week gepubliceerd rapport een overdreven hang naar geheimzinnigdoenerij. Zo mag het publiek nog altijd niet weten wat het CIA-budget was in 1947. Ook is het voorgekomen dat in een openbaar gemaakt document het geboortejaar van een buitenlands staats hoofd onleesbaar was gemaakt. Helemaal fraai is de gang van zaken rond een weekrapport over terrorisme uit 1974. De CIA maakt die weekoverzichten voor een selecte groep functionarissen, onder wie de presi dent. Exemplaren van het rapport van 17 december 1974 berusten onder meer bij de CIA zelf en de door oud-presi dent Ford gestichte Gerald R. Ford Bibliotheek. Bij beide in stanties is het document opgevraagd en twee verschillende CIA-beambten hebben beoordeeld wat kon worden vrijge geven en wat niet. Op een opmerkelijk punt verschilden zij ernstig van mening. Pagina B-VI-1 van het vrijgegeven CIA-exempIaar bevat slechts het kopje: "VI. Terroristische Dreigingen en Plannen: Wereldwijd'. Daaronder prijkt een pikzwarte rechthoek, die een stuk tekst aan het zicht onttrekt. Het aardige is dat die zelfde pagina in het exemplaar van de Gerald R. Ford Biblio theek wel leesbaar is gebleven. Daar vernemen we dat voor 24 of 25 december 1974 groot onheil werd voorzien: „Een nieuwe organisatie van onduidelijke samenstelling ond< naam 'Groep van de Martelaar Ebenezer Scrooge' bereit de sabotage voor van de jaarlijkse koeriersvlucht van de gering van de Noordpool. Eerste minister en chef-koerie Claus is ingelicht en veiligheidsmaatregelen worden wei wijd gecoördineerd door de CCCT-werkgroep (VERTRO WELIJK)". Ebenezer Scrooge is een van de hoofdpersonen uit het 1 roemde kerstverhaal van Dickens en uiteraard is S. Clau Kerstman. Geintje, moet kunnen, zal de CIA-controleur hebben gedacht die deze passage vrijgaf. Wat de andere heeft bewogen er de viltstift overheen te halen, is een ra sel. Ronald Frisart Gisteren hadden we weer de seance met het bordes. Buiten dus. Bij weer en wind blijven Beatrix en haar excellenties binnen, hoog maar droog. Overigens kan ik me die variant niet herinneren en mijn lange ge heugen mag er wezen. Ook deze dinsdag was het weer Huis ten Bosch open en bloot. Dat woord bordes' is trouwens heel Nederlands. Engelsen kennen het niet en komen na lang peinzen meteen omschrijving en spreken van 'steps'. Het Franse woordenboek houdt het op 'perron'. Daar denk ik maar niet aan, alleen al vanwege de staatsveiligheid. De Duitsers met hun nei ging om overal iets typisch Teutoons van te knutselen noemen het 'Freitreppe' of - erger nog - 'Treppenab- satz'. Met zulke geharnaste uitdrukkingen blijven de oosterburen nog heel lang een republiek met weinig feest. Kortom, onze bordesscène is niet voorde export. Het is zoiets als korfbal, gekleurde hagelslag of rauwe haring happen, staart tussen duim en wijsvinger. Een Neder lands bordes, dat is democratie met weinig ophef en weinig stoep, hoewel er achter die zogenaamde ont spannen oploop een emmer vol protocol verborgen staat. Thom de Graaf mag als vice-premier ondanks zijn portefeuille van karton toch maar bijna naast majesteit. Dames excellenties zijn er ditmaal veel, maar alleen dat brutale standje Maria van der Hoe ven was aan het grauwe peloton broekenmannen achteraan ontsnapt en stond helemaal vooraan. De duiven zijn gelost. Hedenmorgen zijn de dames en heren begonnen. Nederland krijgt een grote beurt. Ik hoor ferme taal. Als brave burger heb ik een knoop in mijn broekriem gelegd. Een stethoscoop is alleen nog antiquarisch op de kop te tikken. Dokter bewaart hem in de brandkast in afuachting van het wassen der WAO-varkentjes van 45 of jonger. In het Atlasgebergte en Anatoliè hebben analfabete Marokkaanse en Turk se bruidjes hun voorgeschreven stoomcursus Neder lands vast opengeslagen, helaas ondersteboven. Niet alleen wij hier zijn klaar voor de tweede poging van jan Peter, de hele wereld is dus klaar. Mijn kleine tuin grenst aan een heel grote die bij een verpleeghuis behoort. Zo groot is die tuin, een bos ei genlijk, dat de directeur in het ver weg gelegen rust huis zelf er geen oog op houdt. Gelijk heeft hij. Boven dien peurt hij uit de dikke wolk Alzheimer die hem omgeeft al genoeg negatieve energie, jongetjes waren met veel lawaai en creativiteit doende, een hut te spij keren in een verweerde boom in zijn tuin, juist op de grens met mijn territorium. De spijkers waren lang de nagels blauw. De toekomstperspectieven van de boom waren weldra nog beperkter dan die van de ve geterend levende have van het rusthuis. Ik zei: „jon- Franse cipiers hebben tijdens een celcontrole twaalf liter ZELFGE- STOOKTE ALCOHOL ontdekt in de gevangenis van Toul in Lotharingen. De man had appels en peren van an dere gevangenen opgespaard en die laten gisten in zijn kast. Vervolgens distilleerde hij het gegiste sap op een kookplaatje. Om stankoverlast te vermijden sloot hij de kast af met plastic. Deze huisvlijt leidde tot li ters sterke drank met een alcohol- waarde van 60 procent. De be schaamde bewakers moesten toege ven dat het lekker smaakte. De sluikstoker hoopt een strafverlen- ging te ontlopen. Hij zegt het gevan genisreglement niet te hebben over treden. Het reglement verbiedt wel het binnensmokkelen van alcohol, maar niet het zelf maken. Eén gewonde en duizenden euro's schade. Dat zijn de gevolgen van de BESTORMING van een antiekmarkt dooreen losgeslagen STIER in het Noord-Engelse Lancaster. Het dier moest zijn bezoekje aan de markt met de dood bekopen. tIlk ben klaar voor alle vergelijkingen met de oli fant in de porseleinkast", zei de ei genaar van de tachtig stalletjes tel lende markt gisteren, een dag na het incident. „Maar we moeten niet vergeten dat er een vrouw gewond is geraakt en dat het voor de andere klanten een uitermate beangstigen de gebeurtenis was." Volgens de po litie, die erin slaagde de stier op de markt neer te schieten, was het dier ontsnapt van een plaatselijke vee markt. Net als vijftig jaar geleden reed ED MUND HILLARY gisteren in een koetsje door de eeuwenoude straat jes van Kathmandu. Duizenden dol enthousiaste Nepalezen juichten hem toe. Het land eert de 83-jarige Nieuw-Zeelander, die op 29 mei 1953 als eerste de Mount Everest beklom. Die eerste beklimming heeft Nepal vanuit bittere armoe naar relatieve welvaart gebracht, ómdat daarmee het toerisme op gang kwam. Sinds die eerste tocht beklommen meer dan 1200 mensen de berg, en kwamen er 175 om het leven. Ook daarna zette de Nieuw- Zeelander zich in voor de ontwikke ling van de onherbergzame en ach tergebleven Himalaya. Hij stichtte de eerste school en het eerste zie kenhuis. Het volk is Sir Edmund er dankbaar voor en schenkt hem mor gen de titel van ereburger. Foto: AP Gelaatstransplantatie is technisch al mogelijk. Het Universitair Medisch Centrum in Utrecht aast op de we reldprimeur, maar roept eerst de vraag op: moeten we het ook wil len? Marco Habets uit Vught, de zwaarst gehavende overlevende van de Herculesramp, is beslist. „Voor mij nooit." „Na het ongeval, nu bijna zeven jaar geleden, heb ik van de grond af aan moeten beginnen. Ik kon amper saxofoon meer spelen. De embouchure was volledig weg: er zat geen spanning meer in mijn gezicht, mond en lippen. Om dat terug te krijgen heb ik zo'n zestig operaties ondergaan. Qua spel ben ik terug op het oude niveau, maar het blijft hard wer ken. Vooral het uithoudingsver mogen kan nog een probleem zijn. Ik heb nog steeds een volledige baan bij het Fanfarekorps Konink lijke Landmacht en studeer daar naast aan het Brabants Conserva torium. Elke operatie is ingrijpend, maar het went ook. Zoals een ander naar de kapper gaat, zo ga ik onder het mes, zeg maar. Zit het een beetje strak, ga ik effe naar Bever wijk. Er moet nóg wel iets gebeu ren, maar het loopt wel naar het einde nu. Maar de belangrijkste heelmeester is tijd. Huid wordt in de loop der jaren losser. Voor an deren is dat een probleem, voor mij alleen maar fijn. Een gelaatsoperatie? Voor mij nooit. Als ik naar mezelf kijk, zie ik een kerngezonde jongen met een heleboel littekens. Zou ik me laten transplanteren dan word ik een zieke jongen met vermoedelijk een paar littekens. Ik zou altijd zware chemicaliën moeten slikken om afstoting te voorkomen. Ik ben zo hard bezig geweest om het allemaal weer te laten werken. De operaties waren bedoeld om weer te kunnen spelen, eten, om mijn ogen weer cücht te kunnen krijgen. Af en toe doen ze meteen iets om het er ook wat beter uit te laten zien: er zijn wenkbrauwen gemaakt, een neus. TVe maken er geen lappendeken van', zeggen de artsen zelf. Nu komt er dan iets waarbij het al lemaal om het uiterlijk gaat. Om dat cosmetische plaatje heb ik he lemaal niet gevraagd. Mensen roe pen: doen Marco, dan zie je er weer goed uit. Mag jij vinden, denk ik dan, maar ik zie dat anders en mijn vriendin ook. Ik geloof ook niet dat je er zo goed als niets meer van zou zien, zeker bij mij niet. Er is veel weg: ik heb geen oren, kin, mijn nek is bijna niets meer. Bovendien moet je die nieuwe huid érgens bevestigen, dat blijf je zien. Het lijkt me ook een raar idee: de huid van een ander die voor mij gaat vóelen. Mijn vriendin die me kust op de wang van een andere kereL Als de nier van een ander in jouw lijf zijn werk doet, sta je daar niet bij stil. Maar aan dit idee zou ik lang moeten wennen. Ik heb geen probleem met mijn ui terlijk. Behalve dan omdat het me nog elke dag confronteert met wat er is gebeurd. Verder is het meer het probleem van anderen. Het De zoon van wijlen prinses Diana, de Britse PRINS WILLIAM, werpt zich op als vredestichter. Hij wil de slepende vete tussen de families van zijn vader en zijn moeder op zijn verjaardag beslechten. Volgens de Britse krant Sunday Telegraph komt zowel de koninklijke familie als de familie Spencer naar de 21ste ver jaardag van de prins op 21 juni. Het zou de eerste keer zijn dat de Windsors en de verwanten van Diana elkaar ontmoeten sinds de begrafenis van Diana bijna zes jaar geleden. De spanningen tussen de Spencers en koningin Elizabeth en haar familie liepen op toen het hu welijk tussen Diana en kroonprins Charles slecht begon te worden. „Prins William had nog nooit ruzie met iemand. Hij wil samen met zijn naaste familie en zijn vrienden zijn verjaardag vieren", citeert de krant een functionaris van het hof. Foto: AP leven gaan nadenken. Dat kon ook omdat ik veel jongens heb loren. Zoals ik nu van binnen 1 past niet meer bij de Marco op foto van voor het ongeluk. In r dromen zie ik mezelf ook zoals nu ben. Je moet accepteren da dingen veranderen. Het is goei zoals het is. Daarom stoort het me ook zo mensen zo nodig aan een plaa moeten voldoen. Ik heb me ge dig geërgerd aan inzamelingsc pagnes voor brandwondenslat offers. Werd er gecollecteerd v pruiken, protheses en make-u 'zodat mensen er straks weer i maal kunnen uitzien'. Ben ik n normaal dan? Het is zó onzinn slachtoffers meteen die kant oj duwen. Ik wil dit niet vertellen als les. I is mijn verhaal, ieder moet het zijn manier doen. Ik kan me vc stellen dat zo'n operatie of pro ses voor mensen een redmiddi zijn. Maar je ziet brandwondp enten met aangeplakte wenkb wen, neuzen, pruiken, oren, IV chael Jackson is er niks bij. He jammer als dat door maatscha pelijk druk is ingegeven. Je ziet het toch op allerlei terre nen? Baywatch op tv? Iedereer grote borsten! Een rimpel? stra trekken! Grijze haar? Verven! II walg van mensen met zo'n gel hoofd. Ik vind mezelf nog moe dan zo'n strakgetrokken groot moeder. Er zijn erbij die hun o niet eens meer fatsoenlijk kuni bewegen. Steek liever je energi accepteren dat je verandert, d< ik dan. Eigenlijk laat dat nieuws over j laatstransplantatie me koud. E weer iets nieuws, het zal mijn t wel duren. Ik had destijds een te bos krullen en mooi dik haa Nu heb ik alleen achterop nog stukje. Er is een nieuwe techni waarbij ze een ballon onder di behaarde huid zetten en die h maal oprekken. Dan kun je we een mooie kop haar krijgen. Ik gezegd: laat maar. Ik ga toch gi jaar met zo'n ei op mijn kop lo pen?" Stephan Jongerius Ik ben niet iemand die wegkruipt achter de geraniums. Sterker, ik sta wekelijks op het podium, in de spotlights. Dan gaat het nooit om mijn uiterlijk, alleen om muziek. Ik zeg wel eens: ik word alleen nog maar mooier, de rest lelijker. Ik drijf er ook maar een beetje de spot mee. Dat heb ik me niet aan gemeten, zo was ik al. Ik ben ook nog steeds een ijdeltuit. Als ik uit ga, wil ik er netjes op staan: mij zie Een vliegtuig is er gisteren in ge slaagd de Britse AVONTURIER Pen Hadow op te pikken van de drijven de ijsschots bij de NOORDPOOL waarop hij sinds een week vastzat. De 41-jarige Hadow werd opgepikt nadat het toestel was geland op de landingsbaan die hij met plastic zakken op het ijs had gemarkeerd. Hadow, die niet veel voedsel meer had en zichzelf op rantsoen had ge zet, maakte het naar omstandighe den goed. Twee eerdere pogingen Hadow te redden waren mislukt door brekend ijs en dichte bewol king. Hij leefde sinds donderdag op een rantsoen van noten, chocola en gedroogd fruit. Hadow vertrok op 17 maart lopend van het Noord-Cana- dese eijand Ward Hunt. Op 19 mei arriveerde hij op de geografische Noordpool. Naar eigen zeggen is hij de eerste die solo vanuit Canada de noordelijkste punt van de aarde heeft bereikt, een tocht van 770 ki lometer. Marco Habets liep bij de Herculesramp (foto onder) ernstige brandwonden op. Foto's: GPD/ANP zijn wel hun reacties die vervelend kunnen zijn. Het geeft niets als ie mand even naar me kijkt, maar dat staren is niet leuk. Kinderen reage ren spontaan. Het is plezierig als een moeder zegt: vraag het die meneer maar. Dan leg ik het uit, lach een keer, en klaar. Maar soms krijgt zo'n ouder een rode kop en trekt zoon of dochter snel mee. Dat is dom. dan denkt zo'n kind dat het griezelig is of misschien wel besmettelijk. Mijn vriendin stoort zich daar nog meer aan dan ik, ze ziet het ook meer. We hebben elkaar pas na het ongeluk leren kennen. We hebben nu vier jaar verkering. Ze is een lot uit de loterij, nou en of, maar dat zou ik ook gezegd heb ben als me niets was overkomen. Er zijn gelukkig genoeg mensen die mijn uiterlijk niet als probleem zien. Ik besef wel dat wie geen partner heeft dat zwarter ziet, maar ik heb nooit het idee gehad dat ik een relatie wel kon vergeten. je niet in een joggingbroek. En ach, je roeit met de riemen die je hebt. Met carnaval heb ik mijn kop blauw geschminkt. Een ander te kent een zonnetje of maantje op zijn wang, ik was een overtuigende alien. Heb ik veel succes mee ge had. Verstandelijk kan ik wel beredene ren dat een verminkt gezicht le vensbedreigend kan zijn: dat ie mand eigenlijk niet verder wil le ven. Dan ben je in mijn ogen cos metisch gehandicapt. Je bent je ei gen identiteit te allen tijde kwijt, daar zit misschien de kern. Dat is ook voor mij een groot probleem geweest. Dan keek ik in de spiegel en dacht wie is dat? Ik kende niets meer van mezelf. Maar die Marco van toen is er niet meer, je verandert ook innerlijk. Ik ben ouder en rustiger geworden, ben dieper over de dingen van het gens, hou er nu mee op, opgelazerd. Die boom gaat eraan en ik heb last van jullie rotherrie.Dat her haalde ik met ruime tussenpozen de afgelopen drie weken. De technische dienst van het rust huis zou komen kijken. Ik stond op de wacht lijst. Ook de politie was nog eens op patrouille richting hamertje tik. Deze dinsdag de treden van het bordes het paleis waren nog warm van alle nauwelijks ingelopen excellente nieuwe zalen, dopte ik mijn eigen bonen en nam met inspiratie van het nieuwe kabinet actie in het belendende bos. Zero tolerance voortaan. Ik heb eigenhandig de hut gesloopt, ofschoon de meeste spijkers in het oude boomvlees achterbleven en voelde mij zeer lullig. De twee jongetjes konden mij wel vermoor den en ik mezelf eigenlijk ook. Ach ja, het is maargoed dat men de trappen op het bordes van Huis ten Bosch niet in kan gooien. Dat kan wél met de achterruiten van mijn momenteel nog zo zonnige woning. Ik wacht maar af.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 2