LEIDE Buurtwerkers gaan op huisbezoek Entree Burcht krijgt opknapbeurt Stadhuisplein voor even Vrijplaats Straf voor diefstal die leidde tot steekpartij Strafzaak tegen demonstrant Eurodusnie aangehouden R1 REGIO ïland, r zee en de lucht Leiden Project moet leefklimaat Uiterstegracht verbeteren Specialisten LUMC voeren weer actie SPETTERENDE ATTRACTIES! Duïnrel Resultaten TNO bekend Becel pro-activ volledig veilig woensdag 28 mei 2oo3 Margot Kalse en aar passie voor ade muziek en besluit er Luifelbaan n - De gemeenteraad heeft [avond geen besluit geno- over de opknapbeurt voor klcentrum de Luifelbaan in in-Zuidwest. Door een fout van de gemeente een gedeelte van de be- jeling van het plan over. jeer het plan in de politiek luw aan de orde komt, is liet duidelijk. i Tam-Tam evenement' - De gemeente moet het :ulturele festival Tam- ien als een evenement, t alleen als een project LWO en de wijk Leiden- I. Dan kan er ook subsidie ;t evenementenbeleid oe. Raadslid S. Verschoor verwees naar de prijs die itival van prinses Méxima ;ekregen. De toekomst im-Tam is in gevaar, zei ïoor. Om te voorkomen t festival ter ziele gaat, ie gemeente meer geld gaf het raadslid aan. Vol- irethouder Geertsema kan gstens incidentele steun n. Overigens praat de po- ater nog uitgebreid over komst van Tam-Tam. - De Leidse Herengracht aterdag 12 juli het decor et Tros-programma Te er zee en in de lucht. De ijd 'Hoog en droog' wordt deze gracht uitgevoerd, s organiseert de wedstrijd 1st in historische binnen- omdat dat een mooi oplevert op tv. De ge- werkt daar graag aan m zo de stad in de rest t land te promoten en op zelf wat dagjesmensen te Bovendien houdt de ite er een professionele omotiefilm aan over. idoeling bij 'Hoog en is dat deelnemers met fgemaakte constructie rij plijdend of lopend langs aalkabels 25 meter boven er weten te overbruggen, [strijd wordt in de mid- ïouden en het spektakel gepresenteerd door Bert ;a en Nance. De uitzen- 1 november om 20.00 Mederland 2. ir kent het programma ;uw onderdeel, 'Spijker- langen'. Hierbij moeten tiers in een vrolijke of :reatie zo lang mogelijk spijkerbroek hangen die n ijzeren schommelcon- is bevestigd, geleden was het langst- amusementsprogram- 'de Nederlandse tv ook te p de Herengracht. Toen irgaand autoverkeer een ik gestremd en mocht iervaart een week lang :bruik maken van de Geparkeerde auto's toen ook enige dagen ir de decors, jaar zijn er wat omlei- en afsluitingen in de welke precies, is nog lelijk. (advertentie) door Marijn Kramp leiden - De bewoners van de huurwoningen tussen Uiterste gracht en Vestestraat krijgen bin nenkort een huisbezoek van een buurtmaatschappelijk werker. Het doel hiervan is de verhoudin gen en de leefbaarheid in dit deel van de oostelijke binnenstad te verbeteren. Al jaren ontstaan in dit buurtje met regelmaat span ningen. De binnenplaatsen in deze buurt, ook wel carports ge noemd, zijn bronnen van over last. In ieder geval één van deze binnenplaatsen is een beruchte hangplek waar volgens omwo nenden ook veel overlast van drugsgebruikers was. Dit soort problemen heeft de vreedzaam heid en veiligheid in de buurt onder druk gezet. Uitvoerige ge sprekken met bewoners van de in totaal 86 sociale huurwonin gen moeten een goede inventa risatie opleveren van de proble men in de wijk en de achter gronden van de conflicten. Be halve naar de problemen wordt bewoners ook gevraagd naar hun algemene indruk van de wijk en hun visie op de toe komst van hun woonomgeving. Ook hopen de buurtmaatschap pelijk werkers een indruk te krij gen van het sociale netwerk van de buurt. Doen de bewoners aan vrijwilligerswerk, hebben zij contacten met mensen uit de buurt, doen zij mee aan activi teiten in de wijk, zijn vragen die bewoners kunnen verwachten. Als tijdens het gesprek blijkt dat bewoners hulp nodig hebben, dan wordt daar direct werk van gemaakt door de Leidse Wel zijnsorganisatie (LWO), het buurtmaatschappelijk werk van Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Midden Hol land (SMDMH) en woning bouwvereniging Ons Doel. Werknemers van de LWO en de SMDMH voeren de gesprekken. Die duren gemiddeld 80 minu ten. In totaal nemen de huisbe zoeken een kleine drie maanden in beslag. Bewoners krijgen van tevoren een brief waarin het be zoek wordt aangekondigd. De projectcoördinatoren gaan er van uit dat 80 procent van de bewoners deelneemt aan de ge sprekken. Zij baseren zich daar bij op een eerder huisbezoek project dat in de wijk de Hoven in Leiden-Noord werd gehou den. Dit project werd positief ontvangen door de bewoners en leverde veel bruikbare informa tie op voor de woningbouwver enigingen en sociaal-maat schappelijke instellingen. Het plan is afkomstig uit de wijkgroep oostelijke binnenstad. De kosten, ruim 17.000 euro, worden voor het grootste ge deelte uit het budget voor Onze Buurt Aan Zet betaald. Woning bouwvereniging Ons Doel en de LWO betalen de rest. Het monumentale toegangshek bij de Burcht. Foto: Hielco Kuipers door Roelf Reinders leiden - De medisch specialis ten van het LUMC gaan weer actie voeren. Na de zomer ko men er, net als vorig jaar, zon dagsdiensten. Binnenkort be ginnen minder ingrijpende ac ties, waar patiënten nog niets van merken. De artsen zijn boos omdat de in de cao afgesproken salarisverhoging niet wordt be taald. De Vereniging Academische Ziekenhuizen, de zorgverzeke raars en de overheid weten nog niet hoe ze de cao moeten be kostigen. Het cao-akkoord pakt vooral voordelig uit voor begin nende artsen in de academische ziekenhuizen. Nu verdienen zij in vergelijking met hun jonge collega's in de algemene zieken huizen nog minder. Daardoor lopen de acht Nederlandse aca demische ziekenhuizen leeg, zeggen de specialisten. De bereidheid van specialisten om opnieuw actie te voeren is groot, zegt radioloog Wim Ober- mann van het actiecomité in het LUMC. „We moeten ook wel. Anders gaan de academische ziekenhuizen naar de knoppen. Want als artsen weglopen, houdt het op." Volgens Ober- mann ruilen nu al veel jonge artsen het LUMC in voor alge mene ziekenhuizen. „De leeg loop wordt steeds meer een pro bleem. Ook oudere artsen be danken nu omdat zij het door de leegloop steeds zwaarder krijgen." Obermann zegt er 'moedeloos' van te worden. „Zeg maar ge rust depressief. Vorig jaar heb ben we al actie gevoerd. En nu moet ik weer acties voorberei den. Heel jammer, ik heb echt wel wat anders te doen." door Robbert Minkhorst leiden - Verval, vandalisme en de tand des tijds hebben het hek en de toegangspoort bij De Burcht in Leiden zozeer aange tast, dat een opknapbeurt nodig is. De gemeenteraad stemde gis teravond in met het benodigde bedrag van 67.200 euro. Ooit stond aan de voet van de Burchtheuvel een houten hek. Dat werd in 1684 vervangen door een smeedijzeren toe gangspoort. Het hek wordt afge wisseld met spijlen en bliksem schichten. De toegangspoort is getooid met het stadswapen en wordt geflankeerd door twee zandstenen zuilen. Aan weers zijden van het stadswapen staan de wapenschilden van de in 1684 en 1685 regerende burge meesters in Leiden. Vandalisme (trekken, duwen en wrikken) en slijtage hebben hek en poort wankel gemaakt. Om verder verval te komen is alles, inclusief de scharnierpunten van de toegangspoort en de be vestiging van de wapenschilden, aan een grondige opknapbeurt toe. Bovendien vertoont het bladderende schilderwerk 'een armoedige aanblik', aldus de ge meente. Behalve het hek en de toegangs poort worden ook het voeg- en metselwerk van De Burcht zelf onder handen genomen. Daar voor is 163.800 euro nodig. In één adem stemde de ge meenteraad gisteravond ook in met de bouw van een winterkist voor de Visfontein op de Vis markt, tegenover het stadhuis. Die winterkist was aanvankelijk nog enigszins omstreden. Uit het voorstel van de gemeente blijkt deze echter in de traditie te passen. De fontein, bedoeld om de visverkopers vers water te kunnen geven, werkte in 1693 voor het eerst. Vanaf 1872 werd de fontein elke winter ingepakt in een kist, om het kwetsbare marmer te beschermen tegen vorst. In de 20ste eeuw is het in pakken in onbruik geraakt. Leiden wil de winterkist in ere herstellen. „Uit oogpunt van on derhoud, beheer en historisch besef is het weer aanbrengen van de winterkist een goede zaak", aldus de gemeente. Het maken van de kist kost 82.500 euro. Deloitte Touche betalen een bijdrage van 7.500 euro. Het ontwerp van de kist is van archi tectenbureau Bob van Beek. De Visfontein moet in oktober voor het eerst worden ingepakt. De restauratie van het voegwerk en de toegangspoort van De Burcht staan gepland voor het voorjaar van 2004. door Robbert Minkhorst leiden - Onder toeziend oog van een handjevol agenten heeft de Vrijplaats Koppenhinksteeg gis teravond duizend brieven aan burgemeester H. Lenferink aan geboden. De brieven vragen om een voortbestaan van de vrij plaats. Leden van de vrijplaats, waar de Fabel van de Illegaal, de Weg- geefwinkel, eetcafé Las Vegas en Bar en Boos onder vallen, had den de brieven gisteravond in de raadzaal aan Lenferink willen geven. Ze voelden zich verban nen, nu dat alleen daarbuiten mocht, op het Stadhuisplein. En het was niet de eerste keer dat de gemeente de Vrijplaats Kop penhinksteeg schoffeerde, aldus een gepikeerde verklaring van de organisaties. Maar eigenlijk was het op het Stadhuisplein veel leuker. Leden en sympathisanten van de Vrij plaats hadden waslijnen volge hangen met kopieën van de brieven. Alleen de politie ver trouwde de zaak niet helemaal en stuurde een aantal agenten naar het stadhuis. Per slot van rekening stond de woordvoer der van de vrijplaats eerder die dag nog voor de rechter, wegens verzet tegen de politie bij de ontruiming van De Burcht. De gemeente wil op de plek van de Vrijplaats appartementen bouwen. Door de verbouwing van het complex blijft geen plek meer over voor de verschillende initiatieven. Enkele organisaties hebben 'een kabouterhuisje' Leden van de Vrijplaats Koppenhinksteeg hingen gisteravond op het Stadhuisplein protestbrieven aan waslijnen. Foto: Mark Lamers aan de Lammermarkt aangebo den gekregen van de gemeente, maar voor de rest heeft die 'geen poot uitgestoken' naar de Vrijplaats, vindt deze zelf. In aanwezigheid van verschillende raadsleden en wethouders hoopten de leden van de Vrij plaats op clementie van Lenfe rink. Dit voorjaar viert het collectief zijn 34ste verjaardag. „Vandaag de dag huisvest de Vrijplaats een keur aan idealistische organisa ties waarin meer dan honderd mensen werkzaam zijn. Het ge beurt allemaal in hartje binnen stad, zonder één cent subsidie", aldus de brief aan de raadsle den. Duizend sympathisanten hebben zo'n brief ondertekend. „De organisaties vragen niet eens subsidie om hun projecten draaiende te houden. Zij vragen maar één ding: een fatsoenlijk dak boven hun hoofd, zodat zij kunnen blijven doen wat zij al drie decennia doen: het organi seren van maatschappelijke ac tiviteiten zonder winstoog merk." De nieuwe burgemeester kon weinig beloven. Hij zei de Vrij plaats 'nog niet zo heel goed te kennen'. Wel zegde hij een ge sprek toe en dat moet binnen kort plaatsvinden. Wie weet denkt Lenferink anders over het voorstel van de Vrijplaats: een cascoherstel van het pand, waarna de Vrijplaats het huurt van de gemeente. Een meerder heid van de politieke partijen wees dat voorstel twee jaar gele den af. leiden - Voor hun betrokken heid bij een diefstal die eindigde in een steekpartij zijn een Leidse jongeman en vrouw gisteren door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf van 175 en 150 uur en een voorwaardelijke ge vangenisstraf van respectievelijk drie en twee weken. Op 6 december vorig jaar stal de man in het bijzijn van de vrouw, een vriend en een vriendin, een stenen adelaar uit een tuin aan de Langevaart in Rijnsburg. Bij het wegrijden op twee scooters werd het viertal door Rijnsbur ger H. Hogervorst tegengehou den. Hij eiste dat ze het tuin beeld onmiddellijk teruggaven aan de eigenares en hun excu ses aanboden. De dieven gehoorzaamden, maar werden boos toen de man de sjaal probeerde te pakken die de Leidse jongeman ter ver momming voor zijn gezicht had geslagen. De vriend van de dief wilde hem te hulp schieten, pakte het mes van zijn bijrijdster aan en stak de Rijnsburger ver volgens neer. Het viertal maak ten zich daarna zo snel mogelijk uit de voeten en liet Hogervorst zwaargewond achter. Die ver loor twee liter bloed. Pas twee maanden later konden de da ders aan de hand van getuigen verklaringen worden aangehou den. De twee Leidenaars die gisteren voor de rechter moesten ver schijnen, zijn volgens justitie niet direct verantwoordelijk voor de steekpartij omdat ze niet zelf het mes hebben over handigd of de man hebben neergestoken. Toch valt de dief stal waaraan zij schuldig zijn niet geheel los te koppelen van de steekpartij, aldus de rechter. Zo wordt het doorrijden na de steekpartij en het afleggen van een valse verklaring aan de poli tie om hun vrienden vrij te plei ten, hen zwaar aangerekend. Het tweetal zou onder meer hebben verklaard dat Hoger vorst zelf een mes bij zich had waarmee hij hen bedreigde. Op de vraag wiens idee het was om met deze valse informatie de politie om de tuin te leiden, ga ven de verdachten geen ant woord. De 17-jarige Leidse die het mes heeft overhandigd en de 21-jari ge Leidenaar die heeft gestoken, zitten nog vast en moeten na een uitgebreid psychologisch onderzoek dat momenteel gaande is, op 7 augustus voor komen. (advertenties) Hemelvaartsdag geopend van 11.00 -17.00 uur. Van NieuwlanD tuincentrum ...brengt sfeer bij o thuis! Haarlemmerstraatweg 8a Oegstgeest telefoon (071) 515 57 7s www.vannieuwland.nl Familietip! Kom deze vakantie voor een spet terend dagje uit naar attractiepark Duinrell. Geniet met het hele gezin in de spectaculaire attracties, zoals de Splash, de Aquaswing, de Kikkerachtbaan en het Tikibad. Voor de kleinste bezoekers is er volop te beleven in de nieuwe Rick's Fun Factory! DUINRELL, DAAR KIKKER JE VAN OP (advertentie) Ook het toonaangevende onderzoeksbureau TNO weerlegt nu het resultaat van het Zweedse onderzoek. Uit alle interne en externe onderzoeken bij onafhankelijke labora toria blijkt dat Becel pro-activ voor op brood volstrekt veilig is. U kunt Becel pro-activ, net als alle andere Becel producten, met een gerust hart dagelijks eten als onderdeel van een cholesterol verlagende voeding. Wij waarderen de betrokkenheid die u heeft getoond in de afge lopen dagen en hopen dat u Becel een warm hart blijft toedragen. Ook de Nederlandse Hartstichting beveelt Becel pro-activ nog steeds van harte aan. Voor meer informatie kunt u terecht op www.becel.nl, www.hartstichting.nl of belt u naar het Becel institute: 0800-0439 (gratis). Unilever Bestfoods Nederland Becel Rechter-commissaris gaat getuigen ontruiming horen door Wim Koevoet leiden - De Leidse Eurodusniër M. van Duin wil de agent die hem vorig jaar op 2 juni bij de ontruiming van de Burcht zou hebben mishandeld 'recht in de ogen kunnen kijken'. Ook wil hij getuigen aan het woord laten. Daar was gisteren op het Paleis van Justitie niet op gerekend. Het leek daarom behalve Van Duin zelf ook politierechter E. Rabbie wijzer om de zaak aan te houden en op een nog te bepa len tijdstip terug te brengen bij de rechter-commissaris. Van Duin was bijna een jaar ge leden een van de demonstran ten die protesteerden tegen het systeem van verwijderingsbeve len dat de politie in Leiden han teert. Hij werd gearresteerd om dat hij zou hebben geweigerd de heuvel bij de Burcht te verlaten. De klappen die hij moest incas seren, hielden verband met zijn verzet tegen de arrestatie. In de ze krant verschenen spraakma kende foto's van zijn gehavende lijf en ook in de Leidse gemeen teraad ontstond kortstondig eni ge beroering. Van Duin houdt tot op de dag van vandaag vol dat hij zich niet heeft verzet maar dat hij in de rug is aange vallen terwijl hij bezig was zijn spullen op te rapen. Toch kon volgens toenmalig burgemeester W. Lemstra het politieoptreden op en rond de Burcht door de beugel. De aan klacht die Van Duin indiende te gen de agent die hem heeft ge slagen, werd terzijde geschoven. In plaats daarvan kreeg Van Duin een schikking aangebo den: voor 490 euro kon hij straf vervolging afkopen. De activist weigerde dat. „Ik ga toch niet voor mijn eigen mishandeling betalen", zei hij daarover in het Leidsch Dagblad van 8 decem ber. Zijn weigering om de boete te betalen, leidde ertoe dat hij gis terochtend moest voorkomen. Van Duin had een afvaardiging van het anarchistisch collectief Eurodusnie in zijn kielzog. Ook 'kroongetuige' P. van Klink, werknemer van sociëteit de Burcht, was op de zitting afge komen. Hij noemt het politieoptreden, bijna een jaar later, 'schandalig'. „Van Duin en anderen zijn ge schopt en geslagen zonder waarschuwingen vooraf en zon der vorderingen. Ik zag het ge welddadige optreden van de po litie ver van te voren aankomen. Ik kon mij absoluut niet voor stellen dat de burgemeester het politieoptreden zou goedkeu ren. Toch is dat gebeurd. Mij heeft hij nooit gehoord. Ik heb hem én de gemeenteraad wel brieven geschreven maar daar op is nooit gereageerd." Van Klink en de andere getuigen kwamen gisteren tijdens de zit ting niet aan het woord. Volgens de officier van justitie zijn er geen wettelijke gronden om de getuigen te weigeren maar het leek haar het meest praktisch dat de rechter-commissaris hen hoort. Die kan dan ook meteen de twee agenten horen die Van Duin hebben geverbaliseerd. Van Duin en zijn raadsvrouw R. Lindhorst hadden daar wel oren naar. Op de gang verklaarde Van Duin dat de verklaring van de politie vermoedelijk nog langer wordt dan die nu al is. En daar mee nóg ongeloofwaardiger, vindt hij. „Heel gek. De meeste mensen herinneren zich na ver loop van tijd steeds minder, maar de Leidse politie juist steeds meer." Naar verwachting wordt de zaak tot september aangehouden. Voor die tijd behandelt de rech ter de civielrechtelijke zaak die Van Duin is begonnen tegen de politieagent die hem zou heb ben mishandeld. Behalve de klappen neemt Van Duin hem ook kwalijk dat hij zijn daden 'met een uit de duim gezogen verklaring heeft geprobeerd te rechtvaardigen'.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 15