LEIDEN REGIO Vrienden van de Oostvlietpolder werpen ansichtkaarten in de strijd 'ewoners geloven niet in sloop Prinsessenbuurt Door trillingen lijkt het aquarium een golfslagbad' Arnhemse PvdA had meer willen weten over Molkenboer ling over egende sauriërs lopspreekuur verplaatst R3 G® ST9RTI INDUSTRIE IrEEnnEErir '««&wn«£. t\>- tyto-eteu uit de ö&tfvlietfeold&i Huurders geschokt door opstelling van woningbouwverenigingen Sk Matilo zoekt vrijwilligers voor takkenhuttenbouw M - In de cinema van mu- Naturalis aan de Darwin- is dinsdag van 14.00 tot uur de lezing 'Vliegende iërs in Brazilië' door André meijer, archeoloog en pale- loog. en algemene inleiding ver- iij uitgebreid over Colobor- ihus en andere pterosauri- lit Brazilië. n - Het inloopspreekuur le Leidse SP is in het ver- ip dinsdag van 19.00 tot let 20 uur en op afspraak jnderdagavond. Mensen vragen of problemen waar lf geen oplossing voor we- robeert de Hulpdienst van zo veel mogelijk te hei voor kunnen Leidenaars lijks van 17.00 tot 18.00 uur 5280442. woensdag 7 MEI 2003 door Robbert Minkhorst leiden - In de hoop dat de premier en de eventuele vice-premier er een dagje gaan fietsen, stuurt een groep Leidenaars demis sionair minister-president Jan-Peter Balke nende en WD-minister Henk Kamp an sichtkaarten met 'Groeten uit de Oostvliet polder'. Natuurlijk moeten de bewindslie den dan verliefd worden op Leidens laatste groene polder na Cronesteijn. De Vrienden van de Oostvlietpolder hebben iets nieuws bedacht voor hun campagne te gen de aanleg van een industriegebied in de polder langs de A4. De komende weken ver stuurt de vereniging acht verschillende an sichtkaarten naar organisaties en personen, met daarop plaatjes van de polder. De boodschap is dat al dat fraais verloren gaat als de gemeente Leiden en de provincie Zuid-Holland hun plannen voor een mini maal veertig hectare groot bedrijventerrein doorzetten, en het rijk ermee instemt. De vereniging vindt dat de overheden een grote fout dreigen te begaan. „Veel Leide naars waarderen de allerlaatste, ongerepte agrarische polder van Leiden enorm", stelt ze in een verklaring. „Wat staat er precies op het spel? Waarom is de polder zo waardevol dat hij moet worden behouden?" Om dit duidelijk te maken, hebben de Vrienden acht ansichtkaarten gemaakt. Daarop bren gen zij de polder letterlijk in beeld en wordt zichtbaar wat de aanleg van een industrie gebied kapot maakt. De kaarten gaan naar raadsleden, burgemeester en wethouders, de fracties in provinciale staten en in de Tweede Kamer, naar gedeputeerde staten en dus naar Balkenende en Kamp. Ook in stellingen en bedrijven, waaronder het Leidsch Dagblad, krijgen post van de vereni ging. De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder vocht eerder met succes tegen de aanleg van baggerstort in de polder. Het protest te gen het depot leverde meer dan 2.000 hand tekeningen op. De Raad van State vernietig de in 2001 het bestemmingsplan Oostvliet polder, onder andere omdat in de polder te weinig compensatie is voor op te offeren groen. Dat argument is steeds door de be langengroep naar voren gebracht. Nu richt de groep zijn pijlen op het bedrij venterrein. Volgens de vereniging is het ter rein in strijd met rijksbeleid. De Oostvliet polder geldt als groene 'rijksbufferzone'. Maar dat beleid wordt geschrapt. Bovendien heeft minister Kamp tegen de provincie ge zegd dat hij het best vindt als in de polder niet 40, maar 80 hectare bedrijven komen. De provincie en de gemeente moeten maar uitzoeken hoe groot het terrein wordt, vindt Kamp. igek zijn ze niet bij de woningbouwvereniging' Marijn Kramp In de tijd dat Jannie ng verkering had met haar echtgenoot, werd het jSsenbuurtje gebouwd. Ls op 1 september, haar rdag. alweer meer dan 55 Bieden. Veertig jaar daar- voont zij in die heerlijke zinswoning in de Beatrix- Het huis waar haar zeven ren opgroeiden. En haar plotseling het leven liet. luis vol herinneringen dat ouw maar op één manier toten. „Ik wil hier net als man uitgedragen worden." die mogelijkheid er mis- n niet inzit, omdat woning- ivereniging Zijl en Vliet en lartner woningbouwver- ng De Sleutels andere plan- lebben met het buurtje van 300 huizen, gaat er bij haar in. Ze zouden gek zijn om oningen te slopen. Het is irachtbuurt, vindt Wolfing, volkswijk, met kleine en huurwoningen en betaal- huurprijzen. De kinderen en er nog op straat spelen s ze daar geen zin in heb- kunnen ze terecht bij thuis 't Spoortje. De huizen altijd goed onderhouden Zijl en Vliet en dus in pri- taat en de mensen in de pijn aardig, besluit zij haar ;n bijna iedereen hier in de bij naam. Natuurlijk is de door de jaren heen veran- en wonen er meer mensen buitenlandse afkomst, ar wat verandert er nou En met de allochtonen in ïurt heb ik nog nooit narig- gehad. Mensen klagen hier in de Beatrixstraat over het grote aantal bestelbusjes van die mensen. En dat klopt ook wel. Maar toen een man zijn bus vaak voor mijn raam zette, heb ik op een gegeven moment ge vraagd of hij dat asjeblieft niet meer wilde doen. En sinds die tijd heb ik nooit meer een busje voor mijn deur gehad. We zijn toch allemaal mensen, niet waar?" Even verderop in de straat is een buurtbewoner minder te spre ken over de wijkbewoners. Het is hem een 'tikkeltje te zwart'. Hij woont nog niet zo lang in de buurt, tekent hij daarbij aan, maar de woningbouwvereniging zou het beter moeten mengen. De bezoekjes van junks aan een bepaalde portiekflat aan de Wil lem de Zwijgerlaan zijn hem een doom in het oog. „Dat hangt daar maar rond tot die jonge gasten naar beneden komen met drugs, en niemand die er wat aan doet." Hij wijst op de winkels aan het begin van de Beatrixstraat. Het is niet veel meer, stelt hij vast. De winkeliers hebben het moei lijk en één voor één houden ze ermee op. Daar komen 'buiten landse' winkeltjes voor in de plaats die wel voldoende klan ten trekken. „Dat zegt genoeg over de wijk, lijkt mij, en over de integratie. Iedereen blijft bij zijn eigen clubje hangen." Een straatje verderop, in de Ire- nestraat, heeft meneer De Mey niet zo veel last van dit soort ontwikkelingen. Hij heeft op zijn oude dag boodschappen doen tot dagelijkse wandeling verhe ven en dat houdt hem fit, con stateert hij tevreden. Elke dag loopt hij met zijn tas op wieltjes De Beatrixstraat in Leiden-Noord. Foto: Henk Bouwman naar de Aldi aan de Langegracht en de paardenslager op de Ho- gewoerd. Daar hebben ze goede spullen voor een fijne prijs. De Mey vindt net als mevrouw Wol fing dat hij het getroffen heeft met zijn huisje. Lang woonde hij in Leiden Zuidwest, maar wat moest hij met die vijf kamers, toen al zijn kinderen het huis uit waren en zijn vrouw was overle den. Hij was blij dat hij een be nedenwoning kon betrekken. Het buurtje in Noord bevalt hem prima. Slopen vindt hij dan ook een onzalig plan. „Dat is nergens voor nodig. Maar het zal mijn tijd wel duren, denk ik. Het gaat hier allemaal niet zo snel. En mocht ik het nog wel meemaken dan ben ik tegen die gesprek met de gemeente ft niets opgeleverd, maar Jan itrok en Willem Rietkerken ren doorknokken. Tegen on- fip, tegen bureaucratie maar reen stille Zeeheldenbuurt, ut sinds de Milieustraat een ne vijf jaar geleden aan de de RijpStraat openging, ben omwonenden last van ie, stank, ongedierte en ver- sdrukte. Daarnaast is een al woningen fors bescha- Idoor trillingen die worden lorzaakt door het laten val- van zware containers, ,,'s iërs in je tuintje zitten is er meer bij." trok en Rietkerken hebben pijt van dat de buurt bij de ning van de Milieustraat ak koord is gegaan met de komst van diezelfde 'straat'. „Dat was toen op voorwaarde dat de Mi lieustraat geen overlast zou ver oorzaken", aldus Lantrok. „Maar daarvan is dus niets te recht gekomen. Het stinkt, om dat lekkende containers bij voorbeeld niet op afvoergoten worden geplaatst maar op wa terdichte vloeren, er is overlast van stof omdat containers niet goed zijn afgesloten en er is ge luidsoverlast omdat bij de wis seling van de containers van ze ven ton die bakken zo op de grond worden gegooid. Dat ver oorzaakt niet alleen herrie, maar ook hevige trillingen. Een aquarium lijkt wel een golfslag- bad en bij mij thuis zijn de te- De Blauwe Steen, die al 700 jaar in de Breestraat ligt, is het symbolische middelpunt van de stad. Onder redactie van Timoteus Waarsenburg en Eric-Jan Berendsen TELEFOON 0 71 - 53 56 4; gels van de muren van de dou che en keuken gevallen. Vergeet niet dat de huizen maar zo'n 20 meter van de Milieustraat staan." Daarnaast zouden de medewer kers van de Milieustraat zich niet aan de openings- en slui tingstijden houden en zou een shovel nog meer herrie veroor zaken omdat de machine het vuil in de containers met brul lende motor aanstampt. „Een vrouw hier in de buurt heeft re gelmatig nachtdienst. Zij gaat overdag naar bed met oordop pen in. De uitbouw van haar woning vertoont trouwens ook forse scheuren. Kijk, is er nou één of twee keer in de week sprake van overlast dan hoor je ons niet. Maar het is schering en inslag. We ontvluchten ons huis, het weekeinde is naar de kloten want op zaterdagoch tend staat er zo maar 100 meter file in de straat. Dan is het ge daan met je rust." Vorige week had het tweetal een gesprek met vertegenwoordi gers van de gemeente. „We werden daar een beetje gepie peld", aldus Lantrok. „Mes wat wij zeiden was niet waar. Er wa ren geen problemen. We zaten daar eigenlijk voor Jan met de korte achternaam en werden met een kluitje het riet inge stuurd. We voelden ons niet se rieus gënomën en voor leuge naar uitgemaakt." De twee actievoerders hebben ook alle partijen in de gemeen teraad aangeschreven. „Met wisselende reacties, want met de Milieustraat kun je niet sco ren. Wij stellen voor dat de Mi lieustraat verhuist naar het ge bied langs de rijksweg A4. Daar is ruimte en geen woningbouw. Vooral de plaatsing van al dan niet volle containers in de Milieustraat leidt tot geluidsoverlast voor omwonenden. Eigen Foto Een ideale plek dus. Maar tij dens ons gesprek liet de ge meente al doorschemeren daar voor niets te voelen. Leiden heeft natuurlijk een hoop geld aan die straat uitgegeven en wil dat niet terugdraaien. Zij laten liever een wijk naar zijn malle moer gaan dan dat zij geld in vesteren om maatregelen te ne men en de regels in acht te ne men. Sinds de opening is de aanvoer tien keer zo groot ge worden, dus is de overlast ook tien keer gestegen. Lantrok en Rietkerken geven strijd niet op. Inmiddels heb ben zij bij burgemeester en wethouders een aanvraag inge diend de vergunning van de Milieustraat in te trekken. „Het probleem is dat we ons dan op juridisch gebied begeven. Dus als er een advocaat is met ken nis van de milieuregels en -wet ten die ons op vrijwillige basis wil bijstaan dan houden wij ons aanbevolen." Een woordvoerster van de ge meente ontkent dat de Milieu- straat zich niet aan de ope nings- en sluitingstijden houdt. „En de milieudienst heeft me- i- tingen uitgevoerd waaruit bleek dat de Milieustraat binnen de geluidsnormen blijft. Het is wel zo dat de situatie niet helemaal in overeenstemming is met de vergunning die in 1998 is aange vraagd. Dat hebben we zelf ook geconstateerd. Vroeger waren er op zaterdag 40 bezoekers, nu 120. We willen de situatie graag in overeenstemming brengen met een nieuwe vergunning die is aangevraagd. In die procedure gaan we ook overleggen met omwonenden en komt er een bezwaarschriftenprocedure." Eric-Jan Berendsen tijd misschien wel toe aan een kamer in een verzorgingshuis." Ook Truus Vervoren uit de Mag- rietstraat gelooft niet dat cfit plan zo'n vaart zal lopen. „Ik heb het gezien in de Van Ho- gendorpstraat, waar ik vandaan De woningbouwverenigingen houden zich niet aan de af spraak, meent P. Mulder van het Bewonerspiatform dat de belangen van de huurders in stadsdeel Noord behartigt Met de gemeente en de be wonersorganisaties is in de aanloop naar het wijkontwik kelingsplan voor Noord afge sproken dat Noord geen me tamorfose zou ondergaan en dat de Prinsessenbuurt tot 2010 zou blijven bestaan. De nieuwe plannen van de twee woningbouwverenigingen lij ken in strijd met deze afspra ken. Het komt bij Mulder hard aan dat de woningbouwver enigingen de toekomst van ruim 300 goedkope sociale huurwoningen ter discussie stellen. „Br staan al zo veel van dit soort woningen in Noord op de nominatie voor sloop. In de Van Hogendorp- straat en omgeving verdwij nen er ruim 160. In andere delen van het Noorderkwar tier wil de gemeente nog eens zo'n 250 goedkope huurwo ningen slopen. Als de Prin- kom. Daar hebben ze dertig jaar gepraat over slopen. Nu gaat het daar dan wel gebeuren. Maar eer het hier zo ver is zijn we een hoop jaartjes verder, denk ik." De huizen zijn er ook nog veel te netjes voor, vindt ze. Onlangs hebben ze allemaal nieuwe deu ren gekregen. In de twee buurs- traten heeft de woningbouwver- sessenbuurt daar ook nog eens bijkomt wordt dat aan tal wel erg groot. Want wat komt er voor in de plaats?" Mulder begrijpt niet waarom De Sleutels en Zijl en Vliet de toekomst van de Prinsessen buurt plotseling ter discussie stellen. „Ze zijn de afgelopen jaren nauw betrokken ge weest bij de totstandkoming van het wijkontwikkelings plan. Nu dat af is, komen zij met iets nieuws op de prop pen onder het mom van dat ze meer kunnen. Ook willen ze fuseren. Ik vind dat een ra re gang van zaken." Dat de bewoners van de Prinsessenbuurt de afgelopen week door middel van een brief op de hoogte zijn ge steld van de koerswijziging van de woningbouwvereni gingen vindt Mulder te prij zen. „Het is netjes dat ze de communicatie met hun huurders serieus nemen, maar de inhoud van de brief had wel wat duidelijker ge mogen. Die was vaag en stond vol met ingewikkelde zinnen." eniging de tuintjes opgeknapt en voorzien van nieuwe hekken. Eén dezer dagen komen ze bij iedereen langs om de douches opnieuw te voegen. „Dat doen ze toch niet als ze van plan zijn om hier huizen te slopen?", concludeert de overbuurvrouw. „Zo gek zijn ze niet bij de wo ningbouwvereniging. vervolg van voorpagina leiderdorp - De PvdA-fractie in Arnhem heeft gisteravond, na het tellen van de stemmen, nog stevig gediscussieerd over de verkiezingsprocedure voor een nieuwe wethouder. Leiderdor per Victor Molkenboer kreeg eenderde van de stemmen, San- der van Bodegraven uit de Arn hemse buurgemeente Rheden tweederde. De fractie besloot de uitslag van de leden te respecte ren. Van Bodegraven wordt morgen benoemd. De discussie ging er niet over of Molkenboer beter was dan win naar Van Bodegraven. „Op die manier is het niet aan de orde geweest", aldus Rudi Rikken, voorzitter van de sollicitatie commissie. „Van tevoren had den we afgesproken dat de uit spraak van de leden zwaar zou wegen, maar dat die niet bin dend was." De Arnhemse PvdA was één van de eerste fracties in Nederland die sinds de invoering van het duale stelsel koos voor een open sollicitatieprocedure om een opengevallen wethouderspost te vervullen. Kwam een wethouder voorheen automatisch uit de ge meenteraad, nu kan ieder partij lid de baan bemachtigen als hij in zijn nieuwe werkplaats gaat wonen. „De procedure, die we met het PvdA-partijbureau heb ben ontwikkeld, was voor ons nieuw. Er zijn nogal wat rimpe lingen geweest", memoreert Rikken. Plaatselijke PvdA'ers voelden zich gepasseerd en wa ren beledigd toen de sollicitatie commissie twee buitenstaan ders naar voren schoof. „Daar om hebben we gisteravond ste vig gediscussieerd." Een ander probleem waarmee de PvdA'ers worstelden, was de vraag of de leden wel wisten voor wie ze kozen. „Er zijn leden geweest die meer inhoudelijks hadden willen weten van de kandidaten." Rikken is van plan zijn bevin dingen door te geven aan zijn partijbureau, zodat andere ge meenten er hun voordeel mee kunnen doen. leiden - Het Leidse buurtcen trum Matilo aan de Zaanstraat 126 zoekt vrijwilligers voor het Natuinproject Takkenhutten bouw in de zomervakantie. Ongeveer vijftig kinderen van 4 tot en met 13 jaar gaan van 7 tot en met 11 juli (van 9.00 tot 16.30 uur) onder leiding van een kin derwerker samen leren met de natuur om te gaan door middel van spel, knutselen en pre-his- torische takkenhuttenbouw. Van vrijwilligers wordt verlangd dat zij met kinderen kunnen omgaan en belangstelling heb ben voor natuur en milieu. Meer informatie of opgave bij de coördinator van Matilo, A. Neij- man (telefoon 5412515).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 15