LEIDE Speciale bus tussen Leiden en de kust De Stemming REGIO Nieuw college krijgt zes gedeputeerden Koekoeroe dreigt te verstommen intratuin lc PAASDAG GEOPEND Oostvliet krijgt lage C02-uitstoot R1 :uters testen jpenhoeken 'Pittig vogeltje' Goede Vaardag 35 Boom Help de mensen in Irak! Giro 800 800 zaterdag ig APRIL 2003 Juwelier Joop Jonge laat zich et klein krijgen Vier- en vijfjarigen zijn ische consumenten. Stn- 1 van de PABO van de Ho- 30I Leiden hebben 150 rs van Leidse basisscholen lodigd om een ochtendje nen spelen en leren in spe- iooï hen ingerichte klaslo- Op dinsdag en woensdag >n de eerstejaars 'hoeken- nden' waarop de kleuters istpanel' optreden. Hier- villen de PABO-studenten eter voorbereiden op hun nstige beroep, basisonderwijs wordt veel iken gewerkt. Er zijn huis- n, bouwhoeken, zieken- jeken, poppenhoeken. In leken kunnen de kleuters les leren, zoals samen spe- itiatief nemen en situaties 'echte' wereld naspelen, voor docenten heeft het n met hoeken voordelen, inen de kinderen stimule- itructuur bieden, vragen en observeren, identen vragen de kleuters lleen om een oordeel over eken'. Ook hebben ze en- thema's bedacht, zoals jes, vervoer en Koningin- De lessen die zij rondom lema's hebben gemaakt, £ij de kleuters geven. Die daarna zeggen wat ze er- door Eric-Jan Berendsen leiden - Toeristen en dagjesmen sen kunnen vanaf juni met de Toeristenpas Rijnland voor 7,50 euro een dag lang gebruik maken van de bestaande busverbindin gen van Connexxion tussen Lei den en de kust van Noordwijk tot aan Wassenaar. De toeristenpas moet het busge- bruik stimuleren en een alterna tief voor de auto bieden. Het is een initiatief van VW Holland Rijnland, Connexxion, de Kamer van Koophandel Rijnland en het bureau Mobiliteit op Maat. Het project wordt door de provincie Zuid-Holland financieel ge steund. Volgens de deelnemers ontbrak het toeristen tot nu toe aan een goed alternatief voor de auto. Daardoor is de druk op het wegennet door toeristisch ver keer de afgelopen jaren enorm toegenomen. Volgens de initiatiefnemers leid den de lange files en het gebrek aan parkeerplekken tot veel irri tatie bij kustbezoekers, maar ook bij ondernemers. Na onder zoek werd besloten dat de 'kust- bus' de verbinding moet wor den tussen diverse attracties in het kustgebied, zoals attractie parken, stranden, historische kernen en musea. Omdat de bus op de wegen van en naar de kust gebruik maakt van diverse busstroken is hij vaak sneller dan de auto. De initiatiefnemers gaan er van uit dat de pas helpt bij het ver minderen van de files en de par keerdruk en het bereikbaar heidsprobleem van de kust ver mindert. Ook omdat de kaart een einde maakt aan het vaak dure parkeren, moet de toeris tenpas een langer verblijf op de vakantieplek mogelijk maken en meer bezoekers naar de kust trekken. Hoewel de pas is be dacht voor de zomermaanden kan er het hele jaar door gebruik van worden gemaakt. Bij de toeristenpas wordt naast een kaart met buslijnen en de attracties in het kustgebied ook een bonnenboekje gegeven. Daarin krijgen musea en hore cagelegenheden de gelegenheid met kortingsbonnen te adverte ren. De pas is vanaf juni te koop bij alle VW's Holland Rijnland, at tractieparken, hotels en in de bus. leiden - „Kom dan reigertje. Kom dan. Lekker eten." Dat is niet aan dovemansoren gericht. De reiger heeft honger, of althans, zijn gul zigheid doet dat vermoeden. Be woners van de Leidse Ter Haarka- de troffen het dier aan op de stoep voor hun deur. Toen het beest er maar bleef dralen beslo ten ze het kattenschoteltje bui ten te zetten. Dat was binnen een mum van tijd leeggepikt. Het blikje voer werd erbij gehaald. Als de lepel er in gaat om er wat zachte brokken uit te halen springt de reiger omhoog met de snavel richting blikje. De man schrikt achteruit, bevreesd dat hij in zijn hand wordt gepikt. „Pittig vogeltje." Op zijn hoede gooit hij het voer naar de reiger, die zich allang niets meer aantrekt van het groeiend aantal omstanders. De reiger springt op en pnder- schept de happen feilloos. Als het blikje leeg is, blijft hij nog lang rondhangen op deze nieuwe voe- derplek. Foto: Mark Lamers An-L-l-i 11' l.l1 I4 J_i Tl1 A/T\ A -11-1 T 1 1 T-. 1 door Robbert Minkhorst den haag - PvdA, CDA en WD in provinciale staten zijn het vrijwel eens over een collegeak koord. De partijen gebruiken het paasweekeinde voor de laat ste onderhandelingen. Woensdag presenteert de nieu we coalitie het collegeprogram ma. Vaststaat dat zes gedepu teerden worden benoemd. Elke partij krijgt er twee. Dat bete kent dat PvdA en CDA er elk een inleveren. Zij leverden de afgelo pen vier jaar drie bestuurders in een coalitie met SGP/Christen- Unie en Groenlinks. Van de zittende gedeputeerden keren de PvdA'ers Marnix Nor der en Lennie Huizer terug. Ook CDA'er Leen van der Sar uit Lei- muiden wordt opnieuw voorge dragen. Van der Sar is de enige provinciebestuurder uit deze re gio. Partijgenoot Loes van Ruij- ven is gepasseerd. In haar plaats komt Asje van Dijk, oud-Kamer lid en nu werkzaam voor Van de Bunt Adviseurs. De WD schuift twee wethouders naar voren: Lenie Dwarshuis uit Leidschen- dam-Voorburg en Erik van Heij- ningen uit Dordrecht. Daarmee krijgt het college drie gedepu teerden 'van buiten': Van Dijk, Dwarshuis en Van Heijningen stonden niet op de kieslijsten van hun partijen. De verkiezingsprogramma's van PvdA, CDA en WD lagen ver uiteen, maar de onderhande laars zijn erin geslaagd op alle heikele punten overeenstem ming te bereiken. Wat de partij en hebben afgesproken over herindeling, bebouwing van het vliegkamp Valkenburg, de toe komst van de glastuinbouw en het aantal ambtenaren - 'harde noten' volgens formateur Nor der - is niet bekend. leiden - Goede Vrijdag is voor velen langzamerhand een vaste vrije dag geworden. Dat is op het water in en rond Leiden goed te merken. Een groot aantal vrije-tijdschippers trok er op uit om van het lange paasweekeinde te genieten. Foto: Hielco Kuipers eel verstandige mensen er heel hard over nage- En toch is het stom. Het heel stom, om de wet- financiën ook een porte- te geven die alleen maar 1st. En toch is dat precies in Leiden hebben ge- Rogier van de Sande, /oomaamste taak het is leentelijke schatkist te be is ook wethouder van aar groen. En in die com- ctie bedacht hij dat min- ien minder geld kost. id bomen kappen in Lei hij kon weer een fijne iging inboeken, iehalve voor vogels en in en de lucht en het mooi, men eigenlijk nergens oor. Ze maken lelijke bul- isfalt en bestrating, je e onderhouden en er val- tie takken, rot fruit en ho- ideren uit. En aan het ^an de rit leveren ze nooit 3 dan een stapel brand- snippers voor een wan dje. f zijn kosten zonder ba- je moet een productie- deggen. Maar daar heb je iimte voor nodig en dat ïiden ook niet. 'minder' niet verkoopt, iet als het om groen gaat, b Rogier de gemeente- hij als wethouder iar groen voortaan niet ïor kwantiteit zou gaan, W(£ l£i DMK.: ■wmoaxt-5 Komtf OOKêeD!'! maar voor kwaliteit. De wethouder kreeg met dat ar gument de gemeenteraad niet om. Die hecht zeer aan het recht op 0,35 boom per hoofd van de bevolking, dat wij in Nederland kennelijk hebben. Van der Sande moet nu een nieuwe bomennota schrijven (sorry bomen), waarin hij een warmer hart toont voor groen. De portemonnee moet open. Dat is voor een wethouder fi nanciën nooit leuk. Misschien kan hij voorstellen, dat elke Leidenaar zijn eigen 0,35 boom adopteert of spon sort. 0,35 Boom kan nooit duur zijn. En als iedereen nou zijn ei gen 0,35 boom verzorgt - een keer per jaar snoeien, af en toe wat water geven in droge tijden - kost het alleen maar wat vrije tijd. Keten Met smart wacht Leiden op de vop, oftewel de verplaatsbare ontmoetingsplek. Want zonder deze opvang voor bezopen dak en thuislozen hebben de zoge noemde verwijderingsbevelen nauwelijks zin. De politie kan de liederlijke meute nu alleen maar wégsturen. Het probleem wordt zo slechts verplaatst. En zeker met dit mooie weer precies naar de plekken waar toeristen én stadsgenoten zélf willen flane ren, knuffelen, niksen, staren, consumeren en verpozen. De parken en bankjes zijn nu voor ons. Wij willen ons huis uit en dus moeten de zwervers de keet in. De tijd dat de winter de moeilijkste periode voor daklo zen was, ligt achter ons. Daklo zer dan in het zomerse en com pacte Leiden kan een zwerver zich niet voelen. De gemeenteraad denkt dat met een snelle plaatsing van een vop de problemen het hoofd kan worden geboden. Gewoon bij elkaar zetten, die brallende, wildplassende, onwelriekende zatlappen. Laat ze hun roes maar collectief uitslapen. In een mobiele keet, opdat een not-in- my-backyard-syndroom wordt voorkomen. Want net als je in de pen wilt klimmen voor een bezwaarschrift, wordt de narig heid naar iemand anders zijn achtertuin verplaatst. Ondanks herhaaldelijke toezeg gingen doet waarnemend bur gemeester Wolter Lemstra alle machtig lang over een simpele keet. Dat hij zo treuzelt is omdat hij bang is dat, welke plek hij ook aanwijst, zowel in de raad zaal als daarbuiten een storm van protest zal opsteken. En daar zou wel eens een refe rendumaanvraag uit kunnen voortvloeien. Straks richten de zwervers een projectgroep a la Nieuw Aalmarktplan (NAP) op. VOP. Keten om een keet. Zo wil Lemstra zijn kortstondige maar gloedvolle Leidse loop baan niet afsluiten. Zeker niet nu Henri Lenferink reeds op de deur van de wisselwoning voor burgemeesters aan de Vliet heeft geklopt. Tekst: Aad Rietveld en Wim Koevoet Tekening: Maarten Wolterink door Wim Koevoet leiden - Het voortbestaan van Koekoeroe Reedio (97.4FM) is in gevaar. Het GroenLinks-raadslid S. Dewkalie, een trouw luiste raar, breekt daarom een lans voor het illegale, onafhankelijke, vrije en anarchistische radiosta tion voor Leiden en omstreken. Zij heeft er bij burgemeester W. Lemstra op aangedrongen geen politieassistentie in te roepen als het Agentschap Telecom, een onderdeel van het ministerie van economische zaken, de zen der komt ontmantelen. Dergelijke verzoeken hebben Lemstra echter nog niet bereikt en zouden ook niet onderweg zijn, heeft hij laten weten. Maar dat stelt Dewkalie en radioma ker P. Juffermans van Koekoe roe, in 1996 opgericht, niet ge heel gerust Koekoeroe, vernoemd naar het geluid dat een Leidse duif voort brengt, is een behoudenswaar- dige broedplaats in de ether, zegt Dewkalie. De zender biedt muziek, items en informatie die andere media, of ze nu publiek of commercieel zijn, links laten liggen. Juffermans geeft de Dead Kennedys, industriële muziek, antifascisme, feminisme en de milieustrijd als voorbeeld. „Zou onze zender in beslag worden genomen, dan is dat een aantas ting van de vrijheid van me ningsuiting", aldus Juffermans, die verwijst naar de website van Koekoeroe waar het bestaans recht als volgt is geformuleerd: „Een baken in de strijd tegen de commerciële terreur en de zom- bificering van de media." Bij Koekoeroe 'dus' geen rottige telefoonspelletjes, beurs- en weerberichten en reclames. Wel ska, punk, dub, reggae, wereld muziek, folk en techno. Koekoeroe mag dan illegaal zijn, het radiostation ontleent rech ten aan het feit dat het al zeven jaar in de lucht is. „De ether is een publiek domein dat niet mag worden verkwanseld voor puur winstbejag", stelt hij. Volgens Juffermans wil het Agentschap Telecom 'de hele ether schoonvegen'. Tot voor kort waren alleen illegale sta tions die stations met een ver gunning stoorden in gevaar, zegt hij. De radicale aanpak van de overheid heeft alles te maken met de aanstaande veiling van de etherfrequenties. Op de vraag of Koekoeroe zijn langste tijd nu heeft gehad, ant woordt de radiomaker ontken nend. „Wij zijn op alles voorbe reid." Het radiostation is van plan met een kaartjesactie steun onder het luisterpubliek te vergaren. Volgens Dewkalie stemmen veel mensen af op Koekoeroe, dat van zondag tot en met woens dag tussen 18.00 en 22.00 uur in de lucht is. CDA-fractievoorzit- ter W. Bleijie zit daar in elk geval niet bij. „ik ben opgegroeid met Hilversum 1, 2 en 3. Wat is Koe koeroe?", zei hij onlangs in de raadzaal. Juffermans zegt dat hij niet weet hoe groot het Koekoe- roe-publiek is. „Maar ik merk wel aan telefoontjes tijdens de uitzendingen dat er veel muzi kanten naar ons luisteren." Koekoeroe Reedio gaat niet op jacht naar een legale status, zegt de radiomaker. Hij is bang dat het radiostation alleen door sa menvoeging met een andere zender aan een vergunning kan komen en dat zou ten koste gaan van de eigenheid van Koe koeroe. „We willen niet worden ingekapseld." door Robbert Minkhorst leiden - Leiden wil de uitstoot van kooldioxide - dat het broei kaseffect versterkt - van bedrij ven in de Oostvlietpolder zo laag mogelijk houden. Dat is een pit tige ambitie, want in de polder is ruimte voor zwaar vervuilen de industrie. De gemeente heeft het bureau Ecofys laten uitreke nen dat de uitstoot van C02 (kooldioxide) met ruim een der de kan verminderen als op het bedrijventerrein efficiënt wordt omgegaan met energie. In opdracht van Leiden stelde Ecofys een energievisie op. Voor het onderzoek naar de energie besparingen die de gemeente wil toepassen, heeft ze al subsi die ontvangen van het ministe rie van economische zaken. Wellicht krijgt Leiden nog meer subsidies. Bedrijvenpark Oost- vliet komt langs de A4. De uitstoot van C02 versterkt het broeikaseffect. „Wereldwijd is dit een groot probleem dat ook op lokaal niveau aangepakt moet worden", stelt de gemeen te in een verklaring. „Leiden wil hierin een goed voorbeeld ge ven." Het toekomstige industriepark krijgt zo bovendien een goede naam en ondernemers sparen geld uit, verwacht de gemeente. „Behalve een positieve bijdrage aan het milieu biedt een duur zaam bedrijvenpark ook voorde len voor de bedrijven. De jaar lijkse energiekosten zijn gelijk of lager, bedrijven laten zien dat ze het milieu serieus nemen en dat heeft een gunstig effect op het imago van het bedrijf en het be drijvenpark." In de Oostvlietpolder is ruimte voor minimaal veertig hectare bedrijventerrein. Verder krijgen de volkstuinen een bestemming in het gebied. Er komt een na tuurverbinding tussen Vlietland .en Cronesteyn. Wel is het zo dat juist die zone langs de bedrijven loopt die de meeste vervuiling en het meeste lawaai produce ren. 'Oostvliet' biedt plaats aan de zwaardere industrie: drukke rijen, sloopbedrijven, houtzage rijen, bedrijven voor opslag van chemische producten en bedrij ven waar smeeroliën en vetten worden vervaardigd. Om haar doelstelling te halen wil de gemeente een aantal maatregelen nemen. Allereerst is gekeken naar besparingen in de gebouwen zelf, zoals energie zuinige verlichting. Ook wil de gemeente twee windmolens plaatsen, elk met een hoogte van 115 meter. De duurzaam opgewekte energie van de mo lens levert een besparing op van 3.000 ton aan C02-uitstoot per jaar. Ecofys heeft de kosten van de molens geraamd op 3,6 mil joen euro. Mogelijk komt er ook voor de centrale verwarming een houtverbrandingscentrale. De ambitie van Leiden om een duurzaam industriepark aan te leggen is vastgelegd in het ont- werp-bestemmingsplan voor de polder. Uiterlijk in augustus moet er een definitief plan lig gen. De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder en de LMR, de Leidse Milieuraad, hebben al kritiek geuit. De eerste zet zich af tegen zware industrie. Voor de milieuraad 'lijken natuur waarden ondergeschikt aan eco nomische belangen'. Het be stemmingsplan biedt ruimte voor uitbreiding van het bedrij venterrein. Ook houdt het plan rekening met de aanleg van een weg tussen de A4 en de A44. (advertenties) HET GROENE WARENHUIS van 10.00-17.00 uur VOORSCHOTEN, LEIDSEWEG 518, TEL. 071 532 22 03 i MEMISA, MENSEN IN NOOD. NEDERLANDSE RODE KRUIS. NOVIB. STICHTING De hulporganisaties zijn in actie Help nu en geef www.giro800800.nl SAMENWERKENDE HULPORGANISATIES Den Haag

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 13