Leiden kan nog flink Verdichten' Singelloop levert recordbedrag op 'Op 23 april nieuwe coalitie' E STELLING Een iloemencorso is niet meer fan deze tijd. Twee kontjes hoog Verrassende Keuken Dagen SieMatic Leiderdorp SieMatic REGIO 'Volop mogelijkheden voor woningbouw' Advocaat wantrouwt getuigen van wraakactie café Queens Gouden speld Ada van Mil Jubileum Jphense ndernemers Baanderij rijgt extra egangsweg chtoffer is derdorpse (75) - De vrouw die gister- :nd op de Breestraat door ijnbus van Connexxion is 'gereden, blijkt een Leider- ;e. Onderzoek van de poli- ieft uitgewezen dat het 75- slachtoffer op het zebra- jverstak en werd gegrepen de bus die vanaf het Kort nburg de Breestraat op- De vrouw werd enkele lp rs meegesleurd en over- ter plaatse. Waarom de hauffeur de overstekende n w niet heeft gezien, is on- elijk. De politie heeft de nog in onderzoek. (advertenties) pun ARTIS, word lid ;tcf een lidmaatschap cadeau I beperkt toegang tot Artis en i t diverse andere binnen- en buitenlandse dierentuinen hx per jaar tijdschrift 'Artis' en nog veel meer... ARTIS dan een dierentuin Geef uw mening 1 www.leidschdagblad.nl Verrassend Individueel Design: zo kan uw keuken worden Verrassend Ongewoon Design voor de prijs van een gewone keuken Verrassende keukenoffertes: voordeel! Extra verrassingen als dank voor uw bezoek: het grote SieMatic Keukenideeënboek plus kookboek cadeau Meubeiplein 11 telefoon 071 - 5412615 DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG ACTIE! LEIDEN door Erna Straatsma leiden - De stadsbouwmeester van Leiden, Donald Lambert, ziet volop mogelijkheden voor wo ningbouw binnen de bestaande stadsgrenzen. In zijn toekomstvi sie kan Leiden flink 'verdichten'. In opdracht van de gemeente heeft Lambert zijn visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Leiden vastgelegd in eeh discus siestuk. In het stuk pleit de stadsbouwmeestervoor de bouw van een 'compacte stad'. Verdichting in bestaande wijken is volgens de stadsbouwmeester op vele plekken mogelijk. Hij denkt daarbij onder meer aan Leiden-Noord, de A4-zone, Roomburg en het gebied langs de Oude Rijn. Door bestaande wijken te herstructureren zou een flinke uitbreiding van het huizenbestand mogelijk zijn. Op de lange termijn ziet Lam bert uitbreidingsmogelijkheden in de Oostvlietpolder en in de Leeuwenhoek. Beide plekken zijn volgens de stadsbouwmees ter geschikt in de combinatie van bedrijventerrein annex woonwijk. Om de binnenstad beter bereik baar te maken moet Leiden een 'tweede centrumring' aanleggen waarvoor onder meer een nieu we verbinding tussen de Chur- chilllaan en de Willem de Zwij gerlaan noodzakelijk is. Ook moet er een nieuwe verbinding tussen de A4 en de Lammen- schansweg komen, waardoor de afslag naar de Europaweg kan vervallen. De oost-en westzijde van de stad moeten oude en nieuwe 'landgoederen' zorgen voor een groene schakering. Ze moeten de stad tevens voorzien van dui delijke grenzen, die nu nog ont breken. Volgens Lambert ziet Leiden er nu uit als 'grillige vlek' op de plattegrond. Lambert is door Leiden inge huurd als 'onafhankelijk advi seur ruimtelijke kwaliteit'. Hij werkt één dag per week voor de gemeente en is daarnaast actief als directielid van het Rotter damse architectenbureau Kraaij vanger Urbis bv. (zie verder pagina Regio 2) Provinciebestuur met PvdA, CDA en WD in aantocht door Robbert Minkhorst oen haag - PvdA, CDA en WD zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe coalitie in het pro vinciebestuur van Zuid-Hol land. Dat maakte de politiek lei der van de PvdA, Mamix Norder gisteren bekend. De nieuwe coalitie wil zich rich ten op economie en werkgele genheid, mobiliteit, het woning tekort en veiligheid, zei Norder vrijdagmiddag op het provincie huis. Norder, nu gedeputeerde, hield daar met de lijsttrekkers van CDA en WD, Hans Klein Breteler en Huub Hieltjes, een persgesprek. Zuid-Holland staat de komende jaren voor een groot aantal opgaven en daarbij past een sterk en daadkrachtig bestuur. PvdA, CDA en WD hebben een grote meerderheid in provinciale staten. Zo'n com binatie ligt meer voor de hand dan de huidige regenboogcoali tie van PvdA, CDA, SGP/Chris- tenUnie en Groenlinks. „We zien de problemen in Zuid- Holland toenemen: bijvoor beeld de snel oplopende werk loosheid en het tekort aan ge schikte woningen", zei Norder. „We hebben een krachtig be stuur nodig om die problemen het hoofd te bieden." Klein Bre teler wil ook een herkenbaar be stuur. „Je kunt beter vijf dingen goed dan tien dingen half doen." Hieltjes wees erop dat de onderhandelingen in prettige sfeer verlopen en dat de drie partijen ook 'van harte' willen samenwerken. „We zijn met best verschillende programma's de campagne in gegaan. Toch had iedereen snel het gevoel dat we hier samen uit moeten ko men." Norder sprak de verwachting uit dat over anderhalve week tot twee weken er een coalitie-ak koord ligt. „We hopen dat op de 23e te presenteren." Het pro gramma telt zes hoofdstukken, verklapte de formateur alvast. Delen ervan circuleren al in de fracties van de drie partijen. Toch is een nieuwe coalitie in werkelijkheid verder weg dan de drie fractieleiders gisteren aan gaven. De partijen verschillen nog van mening over belangrij ke thema's als herindeling, bou wen op vliegkamp Valkenburg, de toekomst van de glastuin bouw en investeringen in wegen en openbaar vervoer. Er is nog geen enkele 'harde noot ge kraakt', beaamde Norder. „Maar we hebben ze bijna open. We zijn dicht bij een oplossing." Bij het smeden van een nieuw coalitie-akkoord betrokken de onderhandelaars niet alleen de eigen achterban, maar ook al lerhande maatschappelijke in stanties als de ANWB en reizi gersvereniging Rover. „We heb ben gezegd: geef ons munitie", aldus Norder. „Wat willen jullie dat wij de komende vier jaar doen?" Volgens hem heeft dat interessante ideeën opgeleverd. Daarmee doet Zuid-Holland het bewust anders dan de landelijke partijen. Norder: „En tot nu toe werkt onze methode beter. Dat zeg ik niet met leedvermaak, maar met enig verdriet. Neder land wordt niet bestuurd en dat is in deze omstandigheden zeer ernstig. Lastige kwesties worden vooruitgeschoven. Iedereen staat in de wachtstand. Iets dat Nederland nu niet kan hebben, is vertraging. Ik hoop echt dat Hare Majesteit de koppen van Jan-Peter Balkenende en Wou ter Bos tegen elkaar slaat en zegt: kom er uit Desnoods maar een andere coalitie. Er moet ge woon snel een regering ko men." vervolg van voorpagina leiden - De prijs voor Eelco de Voogt als de snelste loper in de Singelloop is, net als voor de langzaamste, een medaille met een af druk van de Kweekschool voor Zeevaart aan het Noordeinde. Verder gaat het de winnaar om de eer en het weer, dat bijna standaard ongekend mooi is voor de tijd van het jaar. In wezen legt de winnaar geld toe op het spektakel waarin hij zelf een voortrekkersrol vervult, want ook De Voogt draagt 3,00 euro af voor het goede doel, dit jaar de Stichting Vrienden van Nieuw Buitenzorg. Aan het eind van de avond blijken de 2.740 betalen de deelnemers 9.500 euro te hebben opge bracht voor mensen met een 'ernstig meer voudig complexe handicap' in Leiderdorp. Het recordbedrag komt mede tot stand door een gunstige afronding van de personeels vereniging van energiebedrijf NUON, die de 28ste Singelloop organiseert met het Leidsch Dagblad en de Leidse Politie Sport Vereniging. In schril contrast met de gulle gift staat de zwarte handel die vlak voor de start op het NUON-terrein plaatshad. Een school die wat ai te kwistig startnummers met korting had gekocht, deed de overtolli ge nummers met diezelfde korting van de hand. Ongetwijfeld gunstig voor de school- kas in deze tijden van krapte, maar jammer voor het goede doel dat op deze manier 50 cent per nummer misliep. Aan geld heeft een Eindhovens duo na ruim zes loodzware kilometers even geen bood schap. Léonie Siebelink en Machlel de Win kel kuieren moe maar voldaan achter hun Leidse leidsvrouw Frederique van Gulik aan. Apetrots zijn de drie gelegenheidslopers op hun eerste 'Singelloop-kruisje'. Binnen de vijftig minuten Waar, met slechts af en toe een stukje wandelen. Hun gezamenlijke vol doening is zo groot, dat zij bijna vergeten dat de voetzool en de liezen daarnet nog op speelden. „Moet je mijn medaille zien", ju belt Van Gulik. „Vijf jaar heb ik hier tegen aan gehikt en nu heb ik het eindelijk geflikt. Op naar de tien kilometer. Nu nog wat W- lootjes afvallen. En wat minder naar de kroeg, want die kan ik gemakkelijk missen. Dat wil zeggen: als ik nu in een café kom, bestel ik sinas in plaats van bier." Uitslag (officieus): 1. Eelco de Voogt (Ilion Zoetermeer) 18.45, 2. Jaco Luijendijk (Lei den Atletiek), 3. René van Dijke (LA), 4. Jan Kortekaas (IA), 5. Richard Pleeth (LA, ju nior), 6. Bert van Galen (LA), 7. Michiel Mo- levelt (LA), 8. Maikel Stolwijk (LA), 9. Vin cent Anker (LA, junior), 10. Henk van de Oe ver (LA), 11. Dave Klink (LA, junior) 12. Pas cal Noort (LA), eerste vrouw: Claartje Raedts (LA). leiden - Wraak, omdat zijn vrouw en kind bedreigd waren. Dat was het motief van een 30- jarige Leidenaar bij een vecht partij in café Queens, 30 decem ber vorig jaar, waar de man met een honkbalknuppel de boel straat in Leiden nog wel mee. Die werd alleen maar een beetje omver geduwd en belaagd door twaalf geüniformeerde agenten, die hem toevoegden: „En als het je niet bevalt ga je maar naar Irak." Dat noemen ze bij de Leidse po litie proportioneel geweld. In andere dorpen en steden ston den vredesactivisten meestal nagenoeg onopgemerkt in hun kringetje van walmende waxine lichtjes. In Leiden vinden ze het nodig daar acht dienders en twee agenten te paard op af te sturen. De Leidse politie houdt niet van vrede. En blijkbaar ook niet van zelfbeheersing en respect voor ouderen. Nou had die 60-jarige zich ook lelijk misdragen. Hij had met stoepkrijt een tekening op straat gemaakt. Een duif met een takje in zijn bek, een vredesteken: zo iets zal het wel geweest zijn. Een daad van agressie in ieder geval, waarna je door de Leidse politie wordt behandeld als was je het beeld van Saddam Hoessein op het al-Fardusplein in Bagdad. Omver met die vent! Burgemeester Lemstra keurde het optreden van de agenten af, maar die vonden zelf dat zij vol ledig in hun recht stonden. Want met stoepkrijt op straat te kenen is in strijd met artikel 17 sub b van de Rechten van de Klinker én met artikel 2 van de APV, de algemeen plaatselijke verordening. Het mag dus niet. De Leidse politiek wil graag meer blauw op straat. Vergeet u vooral niet uw kinderen daar even voor te waarschuwen, voordat zij in een onbewaakt ogenblik een hinkelbaan op straat tekenen. Er mocht eens een agent in de buurt zijn. Tekst: Wim Koevoet en Aad Rietveld Tekening: Maarten Wolterink kort en klein sloeg. Gisteren stond hij voor de rechter in Den Haag, omdat hij op dezelfde avond iemand met een mes zou hebben gestoken en een ander met een asbak had geslagen. Er zijn nogal wat belastende ge- tuigenveridaringen tegen de 30- jarige verdachte. De advocaat trok die in twijfel. Volgens hem spelen drie getuigen onder één hoedje. Hij wil daarom verschil lende getuigen opnieuw horen. Ook vindt hij dat rekening moet worden gehouden met het feit dat vrouw van de verdachte een kind verwacht. De officier van justitie zei 'ge schrokken' te zijn van de lijst met eerdere vergrijpen van de verdachte, waaronder poging tot moord. „Het bewijs ligt redelijk vet voor ons." leiden - Ada van Mil, vertrek kend ouderenwerkster bij de Stichting Dienstverlening Lei den, heeft gisteren de gouden speld van de gemeente Leiden gekregen. Wethouder Buijing gaf haar de onderscheiding tij dens haar afscheidsreceptie in de Lorentzhof. Van Mil kreeg de onderscheiding voor haar bij zondere inzet voor het welzijn van ouderen in Leiden. Ada van Mil begon in 1984 bij de Stichting Dienstverlening Leiden. Zij gaf advies, informatie en hulp aan ouderen en bouw de een groot netwerk ten dien ste van bejaarden. Daarnaast was Van Mil actief als vrijwillig ster. Ze was betrokken bij de op richting van de Vereniging van Mantelzorgers, ze was actief in de landelijke stichting Ouderen en Huisdieren, de stichting Fonds voor Weldadigheid en de bewonerscommissie van de Temminckstraat. Ze is ook nog juryvoorzitter van de Co Ver- hoogprijs. Eerder op de dag verrichtte Ada van Mil nog een officiële hande ling. In de aula van de Joseph- school deelde ze aan 50 leerlin gen de eerste zomerzegels in Leiden uit. De leerlingen kregen de zegels omdat ze hebben meegedaan aan de actie 'Jong voor Oud', waarbij kinderen zelfgemaakte kaarten stuurden aan eenzame ouderen in hun omgeving. waar luisteraars zich willen neervlijen. Met dat laatste moet je trouwens uitkijken, want de Leidse Hout, een veredelde hon- denuitlaatplaats, heeft niet voor niets de bijnaam Leidse Bout. Gelukkig gaat het festival door. Dankzij WD-wethouder Alexander Geertsema en door de beschermvrouwe van Werf- pop, Liesbeth Hesselink van de PvdA. Van popmuziek hebben die twee geen verstand, maar van economie wel. Als het gras twee kontjes hoog is, behoren Van een afstandje bezien lijkt het wel een disco. Op stampende housebeats warmen honderden hardlopers zich op voor de Singelloop. Foto: Mark Lamers (advertenties) bosuil en de torenvalk verjaagt en dat ten koste gaat van de grasvlakte in het hart van het park. Vergelijkbare bezwaren maar dan nog veel ernstiger kunnen worden aangevoerd tegen het bedrijventerrein in de Oostvliet polder of woningbouw in Roomburg. Maar daar hoor je Daan, Marijke en Abram niet over. Die zien alleen bescherm de vogels vliegen als in de buurt een gitaar wordt ingeplugd en jammeren alleen over het gras Stoepkrijt In Amerika schoten ze met rub beren en houten kogels op vre- desdemonstr anten. Dan viel de behandeling van een 60-jarige deelnemer aan de vredeswake op de Haarlemmer- seks drugs rock roll in de Leidse Hout tot de mogelijkhe den, beseffen zij. En als er iets is dat leven in de brouwerij en geld in het laatje brengt, zijn het die impulsen wel. van manieren probeert I adsbestuur bezoekers naar in te lokken. Geen middel laarbij onbeproefd: een 'erbinding dwars door intrum, een bedrijventer- de fraaiste polder uit de omgeving, een culturele bij Stedelijk Museum De 'tal en het Aalmarktpro- het stadshart. Alleen door ;elend publiek, werkne- toeristen en ondernemers lojde zin te maken, komt er in de brouwerij en geld in ttje. wat er ook allemaal aan >en wordt verzonnen, de economie blijft achter bij vergelijkbare steden, een bank en een onder- iclub onlangs nog gesig- rd. probeert een Leidse wet ter een Leiderdorpse mega- 'leek in te pikken en een andere Leidse wet- •T zelfs een grand café in tidse stadhuis. De ene rode na de andere wordt uitge ver moet je zijn en ner- [anders, is de boodschap. Daan Sloos van Leefbaar Marijke van Dobben de van de WD en Abram van het CDA maken een idering voor veroorzakers 'erlast, verstoorders van n fauna, decibellenjunkies 'andalen, oftewel de be ns, naar schatting 10.000, letWerfpopfestival op 13 de Leidse Hout. Te vuur zwaard bestreed dit na- tende drietal eerder de- :k dit evenement dat de VERRASSEND BIJ DE OFFERTE: SIEMENS ONTBIJTSET CADEAU

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 13