LEIDE 'Stemverklaring' Van Rij valt slecht De kinderrechtswinkel krijgt vooral vragen over bijbaantjes REGIO Leiden en provincie gaan het eens worden over omvang bedrijventerrein Extra aandacht voor Leiden-Noord Lammenschansweg bron van inspiratie voor Kooilaan Groen en R1 STELLING: Doorkijkje! Lenferink Leiden gaan op pad donderdag 20 februari 2oo3 Dc kleine man nt van de }te bank en Provincie wil ten. terbergingen Rijnstreek aak woning desteeg Bij een inbraak gisteren irlichte dag in een wo rn de Koddesteeg, even- aan de Lange Mare tus- Clarensteeg en Oude jn twee mobiele tele restolen. Om binnen te werd een deur openge- ■wethouder rdt hoogleraar door Robbert Mlnkhorst leiden - De uiteindelijke om vang van het bedrijventerrein in de Oostvlietpolder in Leiden wordt vastgelegd in een conve nant. De meningsverschillen tussen de gemeente en de pro vincie over de grootte van het terrein moeten worden bijge legd, vinden Provinciale Staten. Daarom gaven zij gisteren Ge deputeerde Staten de opdracht met Leiden, het rijk en andere betrokkenen om tafel te gaan. Provinciale Staten (PS) namen gisteren in een lang durende vergadering het nieuwe streek plan voor de regio Leiden, de Bollenstreek en Haaglanden aan. In dat streekplan is een be drijventerrein in de polder langs de A4 opgenomen. Leiden rekent op een terrein van hooguit veertig hectare groot en beroept zich daarbij op voor waarden die het rijk heeft opge legd. Zuid-Holland wil meer; ge deputeerde M. Norder sprak on langs de wens uit van 'minimaal tachtig hectare'. Bovendien ver biedt de provincie dat de ge meente bedrijven toestaat zich te vestigen tussen de Europaweg en de Vrouwenweg. Woensdag op het provinciehuis in Den Haag dienden de coali tiepartijen PvdA en Groenlinks ieder een amendement in over de polder. Alleen dat van de PvdA werd aangenomen. Het amendement verplicht GS af spraken te maken over 'de om vang en inrichting van het ge bied'. Norder ging met zijn uitspraken over het bedrijventerrein 'bijna te snel' voor zijn eigen fractie, zei statenlid E. Borggreve. „De oude veertig hectare maximaal werd veertig netto, werd mini maal veertig, toen tachtig en nu wordt voorgesteld de hele pol der van 130 hectare, inclusief de helft van de aangrenzende Hof- polder, binnen de bebouwings- grens van Leiden te brengen." De PvdA - en ook andere frac ties - vinden het best als het in dustriepark groter wordt dan veertig hectare, zolang dan maar wel overeenstemming wordt be reikt met 'rijk, gemeente en mo gelijk andere betrokkenen'. De afspraken die de partijen ma ken, moeten hun beslag krijgen in een convenant. Tegelijk is in de Oostvlietpolder straks alleen ruimte voor bedrij ven uit de regio. Die voorwaarde is nodig omdat het tekort aan bedrijfsterreinen in Leiden en omstreken volgens onderzoeks- cijfers verontrustend groot is. Overigens werden die cijfers be streden door de SP, die hele maal geen bedrijventerrein wil, en door een inspreker van de Vereniging Vrienden Oostvliet polder (WO). De WO baseert zich op prognoses van het CPB. Groenlinks wilde de groeimo gelijkheden van het bedrijven terrein juist zo beperkt mogelijk houden. Ecologische en recrea tieve zones en de natuurwaar den moeten zoveel mogelijk be schermd zijn; pas dan is er ruimte voor meer dan veertig hectare. PvdA, WD en SP stem den dat amendement weg. '61 'li De Leidse oud-wethou- eters (PvdA) is benoemd jgleraar staats- en be- r" echt aan de Universiteit isterdam. Jit Peters (56) 1974 tot en met 1988 en van 1982 tot 1988 thouder met onder meer ïfeuilles onderwijs en ijke ordening. Na zijn iderschap vertrok hij :t ministerie van VROM if 1999 is hij plaatsver- d directeur op het mi- van binnenlandse za- ff houdt hij zich bezig j voorbereiden van ijzi gingen. Dn Dronkers ïeenteraad r GroenLiiiks Voormalig hervormd nt Anton Dronkers volgt i den Bosch op in de ge- ,s&aad voor Groenlinks. Bosch emigreert naar Irs (66) stond bij de laat- iteraadsverkiezingen ts zeven. Hij werd vooral door zijn werk bij diaco- R itnim De Bakkerij. Vorig 1 hij daar afscheid toen pensioen ging. Sinds- [kt hij als vrijwillig voor- de Kerkvoogdij van rmde gemeente en van ting vrienden van het lis psychiatrie. Dorzitter Gerard van emt Dronkers' aandacht ers wriale vraagstukken, de komst van Dronkers (langrijke vernieuwing", nving staat bij ons niet teken van verjonging, ^let nieuwe inzichten en iro leken." 'Betaalt mijn baas mij wel genoeg en mag ik zelf uitmaken of ik bij mijn vader of mijn moeder woon?' Dat zijn veelgestelde vragen aan de medewerkers van de kinder- en jongerenrechtswinkel. Foto: Hielco Kuipers door Wim Koevoet leioen - De column over het bur gemeestersreferendum van de voormalige PvdA-wethouder T. van Rij op de elektronische web site van zijn partij is slecht geval len. Onder het kopje 'De H-keuze' spreekt Van Rij zeer nadrukkelijk zijn voorkeur uit voor kandidaat en partijgenoot H. Lenferink en maakt hij van zijn afkeer van WD-kandidaat H. Groen geen geheim. PvdA-ffactievoorzitter C. Broey- er is hier niet gelukkig mee. Ze erkent dat de website van de PvdA een openbaar forum is en dat ze niemand kan tegenhou den om daar zijn mening te ventileren maar ze doet in deze krant toch de oproep om er geen stemverklaringen af te leg gen. „De indruk zou anders kunnen ontstaan dat het burge meestersreferendum een partij politieke discussie is en de bur gemeester is er voor iedereen." Ook WD-voorman L. de Lange laat vanaf zijn Franse vakantie adres weten dat de column van Van Rij hem niet bevalt. „Het burgemeestersreferendum is, zoals ik wel vaker heb gezegd, een beauty contest. Laat dat het dan ook blijven. Als mensen met een politiek verleden de boel gaan politiseren dan is dat in strijd met mijn opvattingen over een burgemeestersreferendum. Als dergelijke stukken op de WD-web site zouden verschij nen, zou ik bij het WD-bestuur op maatregelen aandringen." Broeyer zegt dat zij met het be stuur heeft afgesproken dat er vanuit de PvdA-afdeling geen voorkeuren naar buiten komen. „Maar het beheer van de websi te valt buiten de verantwoorde lijkheid van het bestuur." Een van de spelregels bij het burgemeestersreferendum is dat er tijdens de campagne geen voorkeuren worden uitgespro ken. Die regel geldt exclusief voor raadsleden, maar zowel Broeyer als De Lange vindt dat Van Rij zich er ook beter aan kan houden. Broeyer merkt op dat de gewraakte column weer reacties kan uitlokken, waardoor de website van de PvdA ver wordt tot een digitale bundeling van stemverklaringen. Burgemeesterskandidaat Groen zegt dat hij de column nog niet heeft gelezen maar dat hij heeft gemerkt dat 'anderen' erdoor zijn geïrriteerd. „Dit is weer zo'n typische PvdA-oude-stijl-reac- tie", zegt hij. „Wouter Bos heeft nog veel zendingswerk te ver richten. Ik ken de heer Van Rij niet maar ik weet wel zeker dat hij, ook al had ik geen verleden, ook een voorkeur voor de PvdA- kandidaat had gehad." Van Rij schrijft in zijn gewraakte column dat hij bij zijn partijge noot Lenferink wél inzet en be trokkenheid bij de problemen van mensen ziet alsmede een democratische grondhouding en bij Groen niet. Groen is vol gens Van Rij alleen maar uit op 'erkenning' en 'revanche' van wege de vermeende declaratie affaires die hem achtervolgen. Groen heeft daarover eerder de ze week nog gezegd dat hij er geen woord meer aan vuil wil maken, omdat hij op een speci ale website volledige openheid van zaken heeft gegeven. Van Rij bestrijdt. Hij noemt www.hairy- groen.nl 'teleurstellend eenzijdig en selectief. (advertentie) sANWB zaait #dig paniek met idvies om niet in t te zwemmen door Marijn Kramp leiden - In groten getale ston den ze klaar, de medewerkers van de kinder- en jongeren- rechtswinkel, maar veel te doen hadden ze gisteren niet op de voorlichtingsmiddag. „Ik denk dat jongeren pas naar ons toe komen als ze een probleem hebben", concludeert coördina- (advertentie) Ruit kapot? Bel: 589 88 87 trice C. Vermeulen ietwat teleur gesteld. Een kleine troost is het forse aantal rechtenstudenten dat van de bijeenkomst gebruik maakt om zich aan te melden als vrijwilliger bij de rechtswin kel. Maar de doelgroep van de kin- der- en jongerenrechtswinkel bereik je klaarblijkelijk niet met een voorlichtingsmiddag. Dat er behoefte is aan een kinder- en jongerenrechtswinkel wordt overigens niet betwijfeld door Vermeulen. De rechtswinkel, die op dinsdag- en woensdagmid dag gratis spreekuur houdt in De Bakkerij op de Oude Rijn, krijgt jaarlijks zo'n 100 jongeren op bezoek met juridische vra gen. De meeste vragen hebben betrekking op het familierecht en het arbeidsrecht. De oudere jeugd weet Vermeu len uit ervaring, komt dikwijls met vragen over bijbaantjes. „Of het uurloon wel klopt, of ze recht hebben op vakantiedagen, hoe het zit met uitbetaling van overuren en of ze op koopavond mogen werken. Dat soort za ken." De jongeren van 12 en 13 jaar die op het spreekuur komen hebben vaak vragen over echt scheidingskwestie. „Bijvoor beeld of ze vanaf hun twaalfde leeftijd zelf mogen beslissen bij welke ouders ze willen wonen en of ze vanaf dat moment wat te zeggen hebben over de be zoekregeling die hun geschei den ouders hebben getroffen. Ook krijgen we nog wel eens vragen over wijziging van de achternaam. Wij zoeken dan uit of dat kan en geven de jongeren gratis advies." leiden - Leiden-Noord is een van de vijftig wijken in Neder land die de komende jaren extra aandacht krijgen van het rijk. Minister Kamp van VROM heeft dat gisteren bekend gemaakt tij dens een bijeenkomst over ste delijke vernieuwing in Amster dam. Leiden-Noord werd door de minister nadrukkelijk ge noemd als een van de wijken waar wel grootscheepse plan nen voor zijn, maar waar om de een of andere reden nog onvol doende is gebeurd. Met de extra aandacht wil de minister voorkomen dat stads wijken verder verloederen. Kamp denkt dat onder meer te realiseren door verouderde wo ningen te slopen, samen te voe gen of grondig te renoveren. Kamp noemde Leiden-Noord als een van de stadswijken waar de aanpak precies op het juiste moment zou komen. „Een wijk- plan ligt al jaren klaar, maar van een voortvarende uitvoering is het nooit gekomen. Een groot schalige sloop werd nooit aan gedurfd en dus bleef het her structureringsproces steken." De minister voegde er wel aan toe dat er inmiddels een kente ring is opgetreden in de aanpak van Leiden-Noord. B&W kiezen nu wél voor sloop." De hulp aan de wijken bestaat niet alleen uit geld. Het ministe rie wil ook mogelijk maken dat rijke woningbouwverenigingen uit andere steden complexen opkopen van armere corpora ties waardoor geld vrijkomt voor investeringen. Wethouder R. Hillebrand (PvdA) toont zich verheugd over de ex tra aandacht voor Leiden Noord. Niet dat er nu extra geld voor de herstructurering op tafel komt. zegt hij, maar er zijn wel bepaalde fiscale voordelen en een versoepelde toepassing van milieuregels. „Voor elk huis dat je nu zou slopen aan de Willem de Zwijgerlaan, mag je volgens de nieuwe wetgeving niets te- rugbouwen. Dat schiet niet op. Dat moet en kan dus ook flexi beler." seU ;iot, nd;d rlic Gemeentelijke gebouwen dag 21 februari vanaf 15.00 uur telefonisch niet bereikbaar aden van voorbereiding worden alle grotere locaties van de nte Leiden aangesloten op een nieuwe telefooncentrale, ag 21 februari om 15.00 uur wordt de oude telefooncentrale t en de nieuwe geactiveerd. Dit betekent, dat er die dag vanaf uur tijdelijk geen telefoonverkeer mogelijk is van en naar de gemeentelijke gebouwen. De aansluitingen vinden op vrijdag- 5 en in het weekend plaats. Als eerste wordt het stadhuis aan- i en daarna zijn de andere locaties aan de beurt treft de volgende locaties: lis ouwhuis en Tweelinghuis op de Langegracht t Milieu en Beheer op de Adm. Banckertweg t Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid op de Langebrug t Cultuur en Educatie op het Schuttersveld :icht op de Zonneveldstraat ntearchief op de Boisotkade i de Lakenhal op de Oude Singel ank op de Breestraat 24 februari zijn alle gemeentelijke locaties telefonisch bereikbaar. door Marijn Kramp leiden - De Kooilaan krijgt de allure van de Lammenschans weg. Tenminste, als het aan de ambtenaren van de afdeling ver keer ligt. Zij hebben de brede uitvalsweg met gescheiden rij banen en veel bomen als inspi ratiebron genomen voor de op knapbeurt van de Kooilaan. De bewoners die gisteren op de in formatieavond waren afgeko men zagen er ook wel wat in, mits de gemeente dit keer ook daadwerkelijk aan de .slag gaat. Want het is niet de eerste keer dat hen een opknapbeurt wordt beloofd. In 1998 toen de populieren langs de Kooilaan gerooid moesten worden, besloot de ge meente de weg tussen Heren singel en Willem de Zwijgerlaan, meteen maar grondig op te knappen. Maar dit werd in tweede instantie afgeblazen, omdat er niet genoeg geld was. Wel werd de andere doorgaande weg door de Kooi, de Lage Rijn dijk, omgebouwd tot eenrich tingsstraat, maar dat is geen on verdeeld genoegen gebleken. Het verkeer liet zich niet netjes omleiden en koos tot grote er gernis van de bewoners die daar al voor hadden gewaarschuwd, een weg door de wijk. Een aantal straten werd vervol gens afgesloten, maar de maat regelen die de gemeente beloof de aan bewoners van de Java- straat zijn nog steeds niet uitge voerd. Het ongenoegen daar over drukte gisteren een stem pel op de informatiebijeen komst. Met name Javastraat-be- woner en raadscommissielid B. Blankenstein wond zich op over het^uitblijven van de maatrege- Een brede middenberm met veel bomen moet van de Kooilaan een echte jaan maken. Foto: Hielco Kuipers len. Het antwoord van de amb tenaren dat een juridische pro cedure van bezwaarmakers de boel ophoudt, stelde hem aller minst gerust. Hij betwijfelt of de gemeente dan wel in staat is om de Kooilaan op te knappen. Ook andere bezoekers toonden zich sceptisch. Is er dit keer wel geld genoeg en waarom blijft het laatste stukje van de Kooi- laac buiten beschouwing? Dat hier geen geld in wordt gesto ken, omdat er voor dit gebied bij het Kooiplein andere plannen worden gemaakt, vond niet ie dereen verstandig. Die plannen, zo verwacht een wijkbewoner, laten immers ook nog tien tot vijftien jaar op zich wachten. Het plan op zich kon in grote lij nen wel op instemming rekenen van de ongeveer 30 aanwezigen. De ^bewoners vinden het de hoogste tijd dat de weg wat vei liger wordt gemaakt. Wel hopen de bewoners dat de bomen in de middenberm van de Kooi laan het overzicht op de kruisin gen niet ontnemen en moeten de ambtenaren nog maar eens goed nadenken over de ver plaatsing van een aantal par keerplekken. Want de plekken voor de winkeltjes in de bocht van f\e Kooilaan, bijvoorbeeld, moeten behouden blijven. An ders, wordt gevreesd, kunnen de winkeliers hun zaak wel sluiten. Tot half maart ligt het plan voor de Kooilaan ter inzage op het Stadsbouwhuis en kunnen mensen bezwaar aantekenen. Daarna moet de gemeenteraad het nog goedkeuren. Als dat ge beurt, begint volgend jaar de in grijpende opknapbeurt die on- gev^r 1.7 miljoen euro kost. leiden - De twee burgemeesters kandidaten voor Leiden, Harry Groen en Henri Lenferink be ginnen vandaag en morgen aan hun eerste campagneactivitei ten. Lenferink maakt vandaag een wandeling door het oude centrum van Leiden. Hij doet dat onder begeleiding van het Gilde Leiden, een groep 50- plussers die onder meer met stadswandelingen hun kennis en ervaringen willen delen. His toricus Lenferink noemt het be zoek aan de oude binnenstad 'een belevenis'. „De oude, nim mer rechte straten, grachten, steegjes en pleintjes met panden die de geschiedenis van eeuwen weergeven leveremeen sfeer op die niet zomaar efÖers is op te roepen. Leiden heeft een stads hart om trots op te zijn." Harry Groen is vanavond aan wezig tijdens de inspraakavond over het bestemmingsplan Oostvlietpolder. De WD'er zal zich daar kort voorstellen en volgt daarna de discussie. De in spraakavond is in de Antonius- kerk aan de Boshuizerlaan en begint om 20.00 uur. De beide kandidaten bezoeken vrijdagavond een ledenbijeen komst van de PvdA in Leiden. Ze zullen zich daar kort presen teren en eventueel vragen be antwoorden. De PvdA-bijeen- komst is om 20.00 uur in de tuinzaal van de Burchtsociëteit. Lenferink verblijft tijdens zijn campagne in verschillende wij ken van de stad. Zo hoopt hij Leiden sneller te leren kennen. Zijn eerste logeeradres is zorg centrum Rijn en Vliet.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 13