BUITENLAND 'Saddam zal oliebronnen aansteken' Carter komt met plan voor crisis Venezuela Voetballers worden straathoekwerker in Antwerpen Bosbranden Australië blijven delen Canberra bedreigen VS: Geen Mladic, dan geen financiële hulp Duitsland en Frankrijk veertig jaar vrienden Noord-Korea ontkent kernwapenprogramma Tu Breed verzet tegen tweede voorzitter EU Grote operatie tegen criminele bende Londen i kleuters na it flat dood pen - Twee kleuters van jn gisteren omgekomen n val van de tiende ver- Ij van een flat in Antwer- politic onderzoekt of a iren zelf zijn gespron- d jn geduwd. De vader het moment van het It zijn echtgenote aan het et ïgen. Toen hij terug- ite nerkte hij dat de kleu- et meer in huis waren, i, er ontdekte hij hen bui- in |e grond. De vader is ird i net als de moeder en >nd n. Er is nog niemand p luden. gel il-tv taboe ghanistan t (x Het Afghaanse hoogge tij uf heeft kabel-tv in het d verboden. Opper- ?st Ihinwari zei dat hij van leiders klachten had omdat er in een deel loofdstad Kabul pomo- e en anti-islamitische zien waren. „Wij zijn wij hebben islamiti- tten en waarden, en 1 heb ik opdracht gege- »l-tv te verbieden." Op skort beschikbare kabel is een tiental buiten- enders te ontvangen, i zei ook gemengde d te willen verbieden, ?id ie strijdig zijn met isla- ld regels. Jfl lek na zinken er bij Spanje iër - Twee maanden na ar En van de tanker Presti- I d\ |e kust van de noorde- tsr [staat Galicië, is giste- i-'Hf de Zuid-Spaanse kust e j p met een voorraad olie t ven verdwenen. I. n media meldden dat in e 11 van de Britse kroonko- jraltar een olievlek van cante kilometer drijft. eter lange Spabunker voor de kust van de ha lf Algeciras. De kapitein tarbij om. Het schip Ie vermoedelijk onge- ton olie. woensdag 22 JANUARI 2003 itfê l€Antinori gaat ingerstaking H,l Ie omstreden Italiaanse arheidsarts Severino is gisteren in honger- tc| egaan uit protest tegen Vi irzoek van de politie aa! »elijke kloonexperi- '^1 n zijn vruchtbaar- jt0 liek. Antinori voelt zich etenschappelijke vrij- lerkt, en zal voor onbe- 3p, d alleen maar vloeistof ïemen. Antinori begon ^njeop het middaguur de- on tief voor het kantoor lier Silvio Berlusconi. iVS dere dag te zullen te- en vergeleek het on- met de Inquisitie. nd t met wapen washington-berujn/anp-rtr- afp-dpa - Saddam Hussein is van plan de oliebronnen van zijn land op te blazen in het geval van een Amerikaanse aanval op Irak, of als zijn regime aan het wankelen wordt gebracht. Hoge Ameri kaanse militairen zeiden dat gis teren tegen de televisiezender CBS. De Iraakse dictator paste de tac tiek van de verschroeide aarde ook toe tijdens de Golfoorlog in 1991. Tijdens de Amerikaanse operatie Desert Storm om de Irakezen uit Koeweit te verdrij ven, stak Bagdad de meeste olie bronnen van het Golfstaatje in brand. Het duurde negen maan den om de branden te doven, en een ecologische ramp in het gebied kon niet voorkomen worden. Mocht Irak nu hetzelfde doen, dan zouden de bluswerkzaam heden nog veel meer tijd in be slag nemen. Het land heeft twee keer zo veel oliebronnen als Koeweit. De gevolgen voor de wereldeconomie zouden boven dien niet te overzien zijn. De olieprijzen gaan vermoedelijk door het dak. Dat alles weerhoudt de Ameri kaanse president Bush er echter niet van door te gaan met de voorbereidingen voor oorlog te gen Irak. Het Witte Huis haalde uit naar landen die zich op di plomatiek vlak nog altijd verzet ten tegen een aanval op Irak en die meer tijd willen voor wapen inspecties. Bush herinnerde ie dereen, inclusief de Fransen, er aan dat ze in november hebben ingestemd met 'ernstige conse quenties' als Irak niet al zijn massavernietigingswapens ont hult en ontmantelt. „Het is me nu duidelijk dat Sad dam Hussein niet ontwapent. De tijd raakt op. Hoeveel tijd hebben we nog nodig om daar zeker van te zijn?", vroeg Bush zich af. „Dit lijkt op een herha ling van een slechte film, en ik heb geen zin om daar naar te kijken." Frankrijk leidt een campagne in de Veiligheidsraad tegen een eenzijdige aanval op Irak. De raad zou uitdrukkelijk militair ingrijpen moeten verlangen op basis van bewijzen tegen het re gime in Bagdad. Maar die bewij zen zijn er nog steeds niet, aldus Parijs. „We zien vandaag de dag geen rechtvaardiging voor een interventie omdat de inspec teurs hun werk kunnen doen", aldus de Franse minister van In Groot-Brittannië neemt de weerstand tegen een oorlog in Irak toe. Nog slechts een zeer kleine meerderheid staat achter militair ingrijpen. Deze demonstranten bij het Lagerhuis lieten er gisteren geen misverstand over bestaan dat ze tegen zijn. Foto: Reuters/Stephen Hird buitenlandse zaken, Dominique de Villepin. Hij herinnerde er daarbij aan dat Parijs zijn veto kan gebruiken in de Veiligheids raad. Ook Berlijn blijft tegen een aan val op Irak, en zal als nieuw lid van de Veiligheidsraad niet stemmen voor militaire actie. Kanselier Schroder liet daar gis teravond geen twijfel over be staan. „Verwacht niet dat Duits land vóór een resolutie zal stem men die oorlog legitimeert", al dus de regeringsleider. De Bondsrepubliek wordt in febru ari tijdelijk voorzitter van de Vei ligheidsraad, maar heeft geen vetorecht. Of Washington zich veel aan trekt van de weerstand in de Veiligheidsraad is nog maar de vraag. Bush heeft vanaf het be gin duidelijk gemaakt dat hij met of zonder de VN zal optre den tegen Irak als dat land zich niet houdt aan zijn toezeggin gen. De VS en Groot-Brittanië bouwen dan ook gewoon verder aan hun enorme legermacht in de Golfregio ten zuiden van Irak. brussel/anp-belga-afp - Een overgrote meerderheid van de Conventie die zich buigt over de toekomst van Europa moet niets weten van plannen voor een tweehoofdige leiding van de Eu ropese Unie. Na twee dagen ver gaderen kon Conventievoorzit ter Giscard d'Estaing gisteren niet om die conclusie heen. De bedenkers van het voorstel, Frankrijk en Duitsland, probeer den bij monde van hun minis ters van buitenlandse zaken de kritiek te ondervangen. De Duit se minister Fischer had het over 'een compromis waaraan nog geschaafd moet worden'. Hij legde ook de nadruk op het idee om de voorzitter van de Europese Commissie voortaan door het Europees Parlement te laten kiezen. Nu benoemen de EU-leiders die. Fischer is niet bang voor een concurrentie strijd tussen de Commissievoor zitter en de voltijdvoorzitter van de Europese Unie, die er wat Parijs en Berlijn ook zou moeten komen. Nu rouleert het voorzit terschap nog elk halfjaar tussen alle lidstaten. Volgens Nederland verstoort zo'n nieuw leiderschap het evenwicht tussen de instellin gen. De Franse minister De Vil lepin bestreed dat. Integendeel, alle drie instellingen - Commis sie, Europees Parlement en mi nisterraad - worden versterkt, betoogde hij. Alleen de Britse en de Spaanse regeringsvertegen woordigers steunen het reorga nisatieplan van Parijs en Berlijn echter. caracas/anp-afp-dpa - Jimmy Carter, oud-president van de VS en recent winnaar van de No belprijs voor de vrede, heeft gis teren twee voorstellen gedaan om een einde te maken aan de slepende crisis in Venezuela. Carter bepleitte een referendum in augustus over het aanblijven van president Hugo Chévez en een amendement op de grond wet over de duur van het presi dentschap. Carter kwam maandag aan in Venezuela om te bemiddelen tussen Chévez en de oppositie, die het aftreden van de presi dent eist. De tegenstanders van de president willen op 2 februari een referendum over diens aan blijven houden. Chóvez heeft echter steeds ge zegd dat hij de uitslag van een volksraadpleging niet zal res pecteren. Hij stelt zich op het standpunt dat een dergelijk ple bisciet volgens de grondwet niet bindend is. Een referendum in augustus, halverwege zijn ambtstermijn, is voor Chóvez wel bespreekbaar. Carter zei dat hij vol goede hoop is dat de op positie en Chóvez zijn voorstel len aanvaarden. Venezuela is al 51 dagen in de ban van massale stakingen en betogingen van tegenstanders van Chóvez. door onze correspondent Pascale The wissen Antwerpen - Acht allochtone zaalvoetballers in de Antwerpse probleemwijk Borgerhout krij gen van de overheid een 'prof contract'. In ruil voor een jaar salaris van ruim 27.000 euro gaan ze niet alleen achttien uur in de week trainen, ze moeten ook geregeld op straat een bal letje trappen met de jeugd. Zo moet de overlast van Marok kaanse hangjongeren worden tegengegaan. Met het initiatief hoopt de Vlaamse overheid de criminali teit en de onveiligheid in Bor gerhout, waar het in november tot zware rellen kwam tussen migrantenjongeren en de politie na de moord op een jonge Ma rokkaanse Belg, terug te drin gen. De wijk, die ook wel spot tend Borgerrokko wordt ge noemd, staat bekend als een kruitvat waar aanhangers van het extreemrechtse Vlaams Blok en radicale moslims van de Ara- bisch-Europese Liga van Dyab Abou Jahjah tegenover elkaar staan. Vooral de jeugd zorgt voor pro blemen. Veertig procent van de allochtone jongeren is werkloos. „Veel van die jongens volgen onze verrichtingen op de voet. Ze kijken op tegen de Borger- houtse voetbalgoden", zegt Chris Peeters, secretaris van zaalvoetbalclub Borgerhout en coördinator van de stichting K3DS (Kansen In De Stad). ZVC Borgerhout speelt in de eredivisie. De club telt op dit moment achttien spelers. „Het zijn, op twee na, allemaal al lochtonen. Ze zijn ook bijna al lemaal werkloos. Alleen onze twee keepers zijn Vlamingen. Dat is geen toeval. Veel jonge Marokkanen leren voetballen op straat, tussen twee jassen die de goal markeren. Het zijn jongens die geen zin hebben om als kee per te staan koukleumen, ze wil len allemaal hun kunstjes laten zien. Het zijn balvirtuozen, geen balstoppers." Eén van de spelers van ZVC Borgerhout is Rachid Yachou, die een tijdlang bij NAC in Breda speelde, alvorens een blessure een einde maakte aan zijn profcarrière. Welke acht spelers in aanmer king komen voor een 'profcon tract' is nog niet bepaald. Vol gens Peeters moeten de kandi daten niet alleen fatsoenlijk kunnen voetballen, ze moeten ook weten om te gaan met jon geren. Het is immers de bedoe ling dat ze geregeld de straat op gaan om een balletje te trappen met de rondhangende jongeren, en hen de weg wijzen naar de sportschool of het buurtcen trum. Het project wordt betaald door de Vlaamse gewestregering. Maar ook het stadsbestuur van Antwerpen doet een duit in het zakje en pakt uit met een grote postercampagne met daarop de kreet 'Respect Yourself. Een op roep aan met name de Marok kaanse jongeren om het bijltje er niet bij neer te gooien, maar iets te maken van hun leven. Het project gaat op 1 april van start. Na drie jaar kunnen de 'profspelers' doorstromen naar een baan in de sport- of jeugd- sector. Vooral in het jeugdwerk is grote behoefte aan allochtone medewerkers. Het idee om profspelers in dienst te nemen is overigens afgekeken van de Waalse stad Charleroi. Daar heeft de gemeente niet alleen voetballers, maar ook tafelten nissers en handballers op de loonlijst staan. gage gepakt - Op de luchthaven ia in New York is giste- )iloot van Northwest 'earresteerd, toen hij geladen vuurwapen in CJtfbagage aan boord wil- van een toestel waar- laar Detroit moest vlie- ^is volgens de politie 'ijk waarom de 46-jari- het wapen mee aan Ide nemen. De nieuwe idse veiligheidswet in rat bepalingen die toe- verkeersvliegers wa- jen, maar stelt wel de ij daarvoor speciale ;n volgen. Die begin- Idit voorjaar. anics' streven ten voorbij on - Mensen van La- lanse komaf, de vormen de grootste :id in de Verenigde zijn volgens de laat- •lling de zwarte Ame- irbijgestreefd. De lanics is tussen 2000 toegenomen tot circa :n, tegenover 36 mil- i-Amerikanen'. Deze :oep groeide met 2 pro- ider sterk dan het ge- evan 3,4 procent. De a8J|s zaten boven het ge- met 4,7 procent. De entvolking van de VS ia^lgens de telling op 1 ju- 284,8 miljoen. °1en arresteert achte gifzaak De Britse politie denkt tj?1 spoor' te hebben in erzoek naar de vondst dodelijk gif ricine, begin ndéand in Londen. Vol vette Times van vandaag is ja< l tijdens de inval in een i", ondense moskee een est ijke verdachte' gearres- m et gaat om een Algerijn, irer i krant. De moskee in ïrw r Park zou een broei- >art van moslimextremis- ït nval hield direct ver- ir i :t de vondst van ricine, die kan worden ge- i biologische wapens. canberra/dpa-anp-afp - De branden in de voor steden van de Australische hoofdstad Canberra, die maandag grotendeels onder controle leken te zijn, bedreigen de stad opnieuw. Duizenden inwo ners van voorsteden in het noorden en noordwes ten van de stad kregen gisteren de waarschuwing hun huizen te verlaten als het vuur dichterbij komt. Doordat de wind plotseling draaide, kwam de vlammenzee afgelopen nacht (plaatselijke tijd) op enkele kilometers van de huizen tot stilstand. De wisselende wind en de hoge temperaturen blij ven voor gevaar zorgen. Dat geldt zeker in het ko mende weekeinde, als de weersomstandigheden volgens de voorspellingen verder gaan verslechte ren. De vuurzee, het gevolg van opgerukte bos branden, heeft in totaal vier levens geëist. Honder den mensen zijn in het weekeinde in ziekenhuizen behandeld wegens rookvergiftiging. Zeker 419 hui zen en talloze auto's zijn in vlammen opgegaan. De schade loopt al in de tientallen miljoenen eu ro's. De kritiek op de overheid houdt aan. Velen vragen zich hardop af of de brandweer zaterdag en zondag wel voldoende effectief is geweest bij het bestrijden van de oprukkende vuurzee. Brand weerlieden zouden overweldigd zijn door de enor me omvang van de branden en de bestrijding er van zou niet voldoende zijn gecoördineerd. Een inwoonster van Canberra haalt nog wat ver schroeide huisraad uit wat eens haar woning was. Foto: AFP/Torsten Blackwood belgrado/dpa-anp-rtr - DeAfer- enigde Staten dreigen de finan ciële hulp aan Joegoslavië stop te zetten als dat land niet vóór 31 maart drie door het Joegosla- vië-tribunaal gezochte verdach ten uitlevert. Dat heeft de speci ale Amerikaanse gezant inzake oorlogsmisdaden Prosper de Joegoslavische autoriteiten gis teren laten weten. Prosper had gisteren een onder houd met de Servische premier Djindjic. Na afloop zei hij dat Joegoslavië onverwijld generaal Mladic en twee andere verdach ten moet uitleveren aan Den Haag. Deze Bosnische Serviër wordt gezien als hoofdverdachte voor de slachting in en rond Srebrenica in de zomer van 1995, die meer dan 7.000 mos limmannen het leven kostte. „We hebben geen reden te gelo ven dat hij zich niet in Joegosla vië bevindt", aldus Prosper. Hij koos daarmee duidelijk de kant van hoofdaanklaagster Del Pon- te van het tribunaal. De Zwitser se hamert er al lang op dat de wegens genocide gezochte oud opperbevelhebber van het Bos- nisch-Servische leger zich op houdt in de Joegoslavische deel republiek Servië. De autoriteiten in Servië bestrijden die lezing en vragen om bewijzen. Het dreigen met het staken van financiële steun aan het verarm de Joegoslavië heeft in het verle den herhaaldelijk succes gehad. Vorige jaar stemde het land in met nieuwe wetten om de sa menwerking met het tribunaal te verbeteren, op straffe van het onthouden van zeker 40 miljoen dollar. Verscheidene verdachten werden uitgeleverd. londen/afp - De Britse politie is afgelopen nacht begonnen met een grootschalige operatie tegen een Turkse criminele organisatie in Londen. Volgens Scotland Yard gaat het om de grootste bende van het land. Ongeveer 550 agenten deden in vallen op een vijftiental adres sen in de hele hoofdstad. Hui zen, jeugdverenigingen eri -hon ken werden met een bezoekje vereerd. De autoriteiten arres teerden twintig mensen. De politie beschouwt de familie bende als een sleutelorganisatie in internationale drugssmokkel tussen Groot-Brittannië, Turkije, Nederland en andere landen in Europa. Bovendien staat de groep in het middelpunt van een felle drugsoorlog tussen Turkse en Koerdische bendes. versailles/anp - De Franse buitenplaats Ver sailles zorgde vandaag opnieuw voor een his torische gebeurtenis in de Frans-Duitse be trekkingen. Parlementsleden van beide naties komen er in het beroemde paleis bijeen om dankbaar stil te staan bij veertig jaar vriend schap. Het was voor het eerst dat de Assem ble Nationale en de Bundestag in één zitting bijeen waren. Op 22 januari 1963 tekenden de Franse pre sident Charles de Gaulle en de West-Duitse bondskanselier Konrad Adenauer in Parijs het Duits-Franse vriendschapsverdrag. Het 'Elysée-verdrag' moest verzoening brengen en de twee landen tot de locomotief van een verenigd en vreedzaam Europa maken. De hoogwaardigheidsbekleders en parle mentariërs konden vandaag in Versailles te vreden terugblikken. Het verdrag uit 1963 is een succes geworden. En volgens sommige waarnemers draait de 'pas weer aangesla gen' Frans-Duitse motor van Europa weer op volle toeren, zowel in Brussel als in de Veiligheidsraad. Een generatie is inmiddels opgegroeid zon der dat ongedurige Duitsers Frankrijk tot slagveld maakten. Een reden tot feest, want de voorgaande generaties zagen Pruisen, keizerlijke horden en nazi's in minder dan 65 jaar tijd de Franse velden tot driemaal toe in bloed drenken. Het was in de spiegelzaal van het paleis van Versailles waar overwinnende Duitse troe pen onder Bismarck in 1871 het verenigde Duitse keizerrijk uitriepen. Inderhaast met gevorderde taxi's aangevoerde Franse solda ten voorkwamen aan de rivier de Manie in 1914 dat binnenwalsende Duitse troepen weer iets in Versailles kwamen vieren. Maar pas na vier jaren en de dood van bijna een hele generatie Europese mannen dropen de aanvallers af. De Fransen konden eind juni 1919 in de spiegelzaal in Versailles de Duitse nederlaag bezegelen en Duitsland met een kolossale schadeclaim vernederen. Maar 21 jaar later rolde de Duitse oorlogsmachine Frankrijk weer binnen. Ze verwoestte daarbij en pas sant de grondvesten van de Franse parle mentaire republiek, die door vluchtende parlementariërs in opperste verwarring werd opgeheven. De Gaulle en Adenauer concludeerden na de Tweede Wereldoorlog dat het anders moest en stelden verzoening en samenwer king centraal. Hun voorbeeld is gevolgd door hun opvolgers, zoals het duo Francois Mitterrand en Helmut Kohl. Chirac en Schöder hopen in de voetsporen van hun bevriende voorgangers te treden. Ze lopen met de grootse viering hard van stapel, onder meer door 22 januari als offici ële Frans-Duitse feestdag uit te roepen. Er zijn ook plannen om dubbel staatsburger schap mogelijk te maken. Morgen gaan de festiviteiten verder in Berlijn, waar Chirac onder meer de nieuwe Franse ambassade opent. De Duitse en Franse ambassades in Den Haag hebben hun feest in de Nieuwe Kerk tot de 28ste januari uitgesteld wegens de verkiezingen in Nederland. Het hele jaar door zijn er ook in Nederland evenementen die in het teken van de Frans-Duitse vriend schap worden georganiseerd door beide ambassades. seoul/afp-anp - Noord-Korea heeft geen plannen om kernwa pens te ontwikkelen. Dat bena drukten hoge Noord-Koreaanse functionarissen vanmorgen in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Ze vergaderden daar met hun Zuid-Koreaanse collega's over verbetering van de relatie tussen beide Korea's. De Zuid-Koreanen hebben er bij hun stalinistische gesprekspart ners op aangedrongen hun om streden nucleaire programma stil te leggen. Pyongyang zegt evenwel alleen kernenergie voor vreedzame doeleinden te willen opwekken. De delegatie uit Noord-Korea kwam gisteren in Seoul aan voor de vierdaagse gespreksronde. Bij het begin van het eerste overleg herhaalde de Noord-Koreaanse delegatieleider de 'uitnodiging' aan het adres van de regering in Seoul om samen ten strijde te trekken tegen de Amerikaanse en internationale druk. „Laten wij elkaar de hand reiken en een stap vooruit zetten." Het Noord-Koreaanse regime wil intussen afspraken maken over de levering van onder meer olie en kolen uit Rusland. Py ongyang voert daarover al ge sprekken met een particulier Russisch oliebedrijf en lokale autoriteiten in Siberië. Dat meldt he^Iapanse persbureau Kyodo op^ezag van Russische diplomatieke bronnen. Het Noord-Koreaanse initiatief zou het directe gevolg zijn van de recente Amerikaanse stop zetting van olieleveranties aan het verarmde Noord-Korea. Washington zag zich daartoe ge roepen omdat Noord-Korea vol gens de VS een geheim kernpro gramma heeft. Het stalinistische land heeft nu een groot gebrek aan brandstoffen. De contacten met de Russen zouden onder meer verlopen via het oliebedrijf Sibneft. Deze on derneming heeft naar verluidt nauwe banden met de Russi sche president Poetin. Rusland heeft zich al eerder opgeworpen als bemiddelaar in de crisis.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 7