ECONOMIE SCP: Inkomensverschillen stabiel Eén op de zeven Europeanen kopieert muziek via internet Luxemburg mag bankgeheim handha Meer prijsvechters doen Schiphol aaE it Toenemend deel bevolking voor verdere nivellering Confrontatie voorkoi bij staking schoonma f te Fiorina in Nederland Northwest Airlines blijft diep in de rode cijfers Vacaturestop bij deel KLM EP: Akk ecopunt 0 op de heAr "f lit, Pensioenfondsen krijgen ruimere tijd voor her:, Principeakkoord over CAO bij SNT zoetermeer De directie van te lefonisch dienstverlener SNT heeft met de vakbonden een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de 6500 werknemers. SNT nam eind no vember 2001 de callcenter-acti- \iteiten over van KPN. Hierdoor kreeg de onderneming uit Zoe termeer te maken met verschil len in arbeidsvoorwaarden tus sen oude en de nieuwe werkne mers. Een klein jaar onderhan delen heeft nu geresulteerd in uniforme afspraken, waarbij voor ex- KPN'ers overgangsre gimes gelden. Het akkoord voorziet in een loonsverhoging van 2,5 procent tot 1 april 2004. Ambtenaren EZ op stage bij bedrijven den haac - Ambtenaren van het ministerie van economische zaken gaan stage lopen bij on dernemingen. Staatssecretaris Wijn sloot hiertoe gisteren een overeenkomst met de onderne mersorganisaties MKB-Nede- land, VNO-NCW en Metaal unie. De eerste ambtenaren gaan al deze week op pad. Voor nieuwe ambtenaren, die vaak nooit in een bedrijf werkten, valt de stage in het introductie- programma. Ook van topamb tenaren wordt verwacht dat ze praktijkervaring willen opdoen. Rabobank gaat CO2 terugdringen den haac - De Rabobank gaat het ministerie van VROM hel pen bij het terugdringen van de uitstoot van het broeikasgas C02. De bank heeft gisteren met staatssecretaris Van Geel (milieu) een contract afgesloten voor de reductie van maximaal 10 miljoen ton C02 in twee jaar. De reductie moet worden gehaald via duurzame energie projecten in de Derde Wereld. In ruil voor die hulp mag ons- land de teruggedrongen tonnen C02 aftrekken van de eigen doelstelling. Nederland moet tussen 2008 en 2012 6 procent minder broeikasgassen uitsto ten dan in 1990 om zich aan het Kyoto-verdrag te houden. Domeinnaam in handen Philips ceneve - Philips heeft succes gehad met een arbitragezaak om de domeinnaam fuckphi- lips.com. Volgens het Wipo Ar bitrage Center in Genève heeft het Amerikaanse bedrijf dat achter fuckphilips.com zit (Sel ling Domains Best), geen eigen recht op de naam en berust de registratie op kwade trouw. Phi lips overtuigde het Wipo van zijn gelijk door 50 vergelijkbare namen over te leggen, waaron der fucksony.com. Wie zo'n do meinnaam invoert, krijgt de website van een concurrent. De afgelopen twee jaar voerde Phi lips 47 procedures over do meinnamen en won er 31. Valsemunters zien niets in de euro moskou - Russische valsemun ters vinden de euro te moeilijk om na te maken omdat er te veel beveiligingskenmerken op zitten. Dat heeft een expert van het Russische ministerie van binnenlandse zaken gezegd. De Amerikaanse dollar geniet de voorkeur van de vervalsers; van alle in Rusland opgespoorde valse biljetten was 98 procent in deze valuta. Vorig jaar zijn 23.000 gevallen van valsemun terij ontdekt, aldus de deskun dige. „Maar heel weinig van die delicten hadden met de euro te maken." 'Lifestyle' steeds meer in trek Amstelveen - Een groeiende groep sponsors en subsidiege vers participeren steeds meer in lifestyle-evenementen. Volgens ReSpons Lifestyle Evenementen Monitor waren dat er in 2001 nog 140. In 2002 waren 190 sponsors en subsidiënten actief op de lifestyle-evenementen- markt. Opvallende nieuwko mers zijn Eneco, Delta Lloyd en Volvo. De vijf grootste lifestyle- evenementen met meer dan 5000 bezoekers in Nederland zijn de Huishoudbeurs, Preu- venemint, Vakantiebeurs, Fe- mina en Dickens Festijn. Deze evenementen trokken 130.000 tot 220.000 bezoekers. Lego wint zaak patent in China kopenhagen - De Deense speelgoedfabrikant Lego won in China een belangrijke patent zaak, waardoor het intellectueel eigendom van industriële ont werpen en toegepaste kunsten is beschermd. Ook andere on dernemingen zullen daarvan profiteren, zo zei een advocaat van Lego tegen de Financial Ti mes. Lego begon in 1999 een rechtszaak tegen Coko Toy Company uit Tianjin. Deze on derneming zou kopieën van Le go-producten op de markt brengen. Een rechtbank in Pe king gaf Lego gelijk. woensdag 22 JANUi k jng. val van poli ren den haag/anp De verschillen in inkomens zijn in de jaren negen tig vrijwel gelijk gebleven. Dat concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in het vandaag gepubliceerde rapport 'Inkomens Verdeeld'. De toenemende aantallen twee verdieners, werkende \Tomven en hogeropgeleiden bleken niet aantoonbaar van invloed. De in komens van niet-werkenden zijn relatief net zo hard gestegen als die van werkende Nederlan ders. De verdeling bleef daardoor vrij gelijk. In 1999 verdiende de 20 procent van de huishoudens met de laagste inkomens samen 10 procent van het totale inko men in Nederland. De 10 pro cent rijkste huishoudens be schikten over 20 procent van de totale inkomen. Ook voorafgaand aan de jaren negentig was het beeld vrij sta biel. vindt het SCP. Tot 1977 ver minderde de ongelijkheid van inkomens, maar tussen 1985 en 1990 groeiden de verschillen doordat de overheid de uitkerin gen versoberde. De constantheid van de inko mensverhoudingen past bij de bedoelingen van de opeenvol gende kabinetten, menen de onderzoekers. De kabinetten streefden steeds naar een even wichtige inkomensverdeling. Het SCP merkt wel dat een toe nemend deel van de bevolking vindt dat de verschillen kleiner mogen zijn. Gemiddeld 70 pro cent van de ondervraagden wil de dit in 2000, tegen 55 procent in 1995. Onder de lagere inko mens zijn relatief meer voor standers voor nivellering dan onder hogere inkomens. De SCP-onderzoekers vonden tot hun verrassing geen cijfer matige steun voor literatuurstu dies dat de verschillen toene- y Amsterdam - Carly Fiorina, topvrouw van computerconcern Hewlett Packard was gisteren in Nederland. Ze sprak bij de opening van Ensa@work, een evenement van HP over gegevensopslag. Ze ging in op de markt omstandigheden in de computerbranche die onder grote druk staan. Omzetten dalen en de werkgelegen heid krimpt. De boodschap van Fiorina aan haar 8.000 toehoorders was dat de bedrijfstak de komende ja ren moet leren leven met een teruglopende afzet. „Ons doel blijft high tech, low cost." Foto: ANP/Olof Kraak st. paul/anp - Northwest Airli nes, de Amerikaanse partner van KLM, heeft het vierde kwar taal van 2002 net als de andere grote luchtvaartmaatschappijen in de VS afgesloten met een fors verlies. Topman Anderson durf de gisteren bij de presentatie van de cijfers niet te zeggen wanneer er een eind komt aan de langdurige malaise en er weer een winstgevend kwartaal is. Anderson wees op de grote onzekerheden die er zijn over het conflict rond Irak, een mo gelijke verdere stijging van de brandstofprijzen en een herstel van de zwakke wereldeconomie. De resultaten over 2002 noemde hij teleurstellend. De resultaten over 2002 noemde hij teleurstel lend, al deed Northwest het in een aantal belangrijke opzichten minder slecht dan de meeste concurrenten. Northwest leed in het afgelopen kwartaal een nettoverlies van 488 miljoen dollar tegen een ne gatief resultaat van 216 miljoen dollar in dezelfde periode van 2001. Exclusief bijzondere pos ten was sprake van een daling van het verlies van 256 miljoen dollar tot 178 miljoen dollar. Er waren het afgelopen kwartaal eenmalige lasten van 464 mil joen dollar, grotendeels wegens het versneld uit dienst nemen van oude vliegtuigen. Over heel 2002 leed Northwest een verlies van netto 798 mil joen dollar tegen 423 miljoen in 2001. Exclusief eenmalige pos ten ging het verlies omlaag van 536 naar 488 miljoen dollar. De omzet liet in het vierde kwartaal een flinke groei zien van 17,8 procent tot 2,34 miljard dollar. Over het hele jaar ging de omzet omlaag met 4,2 procent naar 9,49 miljard dollar. Northwest wist zijn vliegtuigen beter te vullen dan de meeste concurrenten. De beladings graad steeg in het vierde kwar taal ten opzichte van dezelfde periode van 2001 van 69,5 tot 74,4 procent bij een toename van de vervoerscapaciteit van 9,2 procent. Het hele jaar 2002 leverde een beladingsgraad op van 77,1 procent, aanzienlijk hoger dan het gemiddelde van 71,6 procent voor de andere grote Amerikaanse maatschap pijen. door Richard Mooyman Amstelveen - De KLM heeft een gedeeltelijke personeelsstop in gevoerd. De vrachtdivisie en de v erkoopafdeling nemen geen nieuwe mensen meer aan. Aanleiding zijn de rode cijfers waarin de luchtvaartmaat schappij is beland. Mogelijk zullen meer afdelingen beslui ten om vacatures niet meer te vervullen. Morgen presenteert de KLM de kwartaalcijfers over de periode oktober-december, die naar verwachting een fors verlies la ten zien. De vliegmaatschappij kwam enkele weken geleden al met een winstwaarschuwing. Over het lopende boekjaar (tot eind maart) zal verlies worden geleden. De kosten blijven stijgen terwijl de opbrengsten tegenvallen. Als redenen voert de KLM aan de ongunstige economische omstandigheden, de hoge olie prijzen en de onzekerheid on der reizigers over een mogelijke oorlog in Irak. Andere tegen vallers zijn de hogere verzeke- rings- en beveiligingskosten en de toegenomen pensioenlas- men bij een groter aantal onder nemers of tweeverdieners. Er zijn bijvoorbeeld wel meer tweeverdieners gekomen, maar hun gestandaardiseerde huis houdensinkomen is nu niet meer of minder dan vroeger. Ook binnen enkele afzonderlijke groepen zijn de verschillen gelijk gebleven. Onder ondernemers, jongeren en de groep 55- tot 64- jarigen zijn de grootste onder linge inkomensverschillen aan getroffen. Een deel van de groep heeft een baan, een ander deel zit thuis zonder inkomsten. De vakcentrales FNV en CNV vinden het bevredigend dat de verschillen niet groter zijn ge worden. Ze zien in het SCP-rap- port een reden om de koppeling tussen lonen en uitkeringen te behouden. „Je ziet wat voor ver schillen er ontstaan als de kop peling vervalt, zoals eind jaren tachtig", aldus een CNV-woord voerster. De FNV beklemtoont dat een groeiende groep mensen de in komensverschillen wil verklei nen. „Het kabinet mag zich dat aantrekken. Bijvoorbeeld het besluit over de ziektekostenpre mie maakt de verschillen alleen maar groter", aldus de FNV- woordvoerster. leeuwarden/anp - Schoonma kers en het NoordNed-perso- neel op het treinstation in Leeu warden hebben gisteravond een confrontatie voorkomen. De schoonmakers, die lid zijn van de vakbond FNV Bondgenoten, staken voor een betere CAO. Hun actie wordt echter gebro ken door werknemers van het vervoerbedrijf, die de treinen nu zelf schoonmaken. De stakende schoonmakers zijn na enige discussie met de werk nemers van NoordNed die de treinen eigenhandig kwamen reinigen, vertrokken. De staking eindigt vanavond. In Groningen is de actie verlengd tot morgen middag. „Het effect van de staking in Leeuwarden wordt Ned meteen teniet ijn iger dus Bondgenotei nerf Stam. „Ik vind het me dat deze mensen, er 0 eerst staken, juist in le gr ving zo hard word d, m werkt." De vakbonc n. Ei doelt daarmee op judt het spoor de afgel Volgens het vervo LI het voor de veilighe belang dat de treii ff|] geval een noodbeur Stam noemde dat q Het het een dagje aanj ifhe daarna weer weg. d ve juist door." De est Shin is vandaag overg e le Hengelo en Enschet n on oof Wel akkoord EU-ministers over belastingheffing op rente door onze correspondent Hetty van Rooij brussel - Het bankgeheim in Luxemburg en Oostenrijk blijft bestaan. Maar deze twee landen zijn wel bereid belasting te heffen op de rente van buitenlandse spaartegoeden. Driekwart van dit belastingsgeld wordt te ruggestort naar het land waar de rekening houder vandaan komt. Dat is de kern van het akkoord waarover de EU-ministers van financiën het gisteren na jaren praten eens zijn geworden. De zoge naamde 'bronbelasting' begint op 1 januari 2004 met 15 procent, oplopend naar 20 pro cent in 2007 en 35 procent in 2010. Luxem burg en Oostenrijk zijn pas bereid hun bankgeheim op te geven wanneer Zwitser land dat ook doet. „Dat is dus rond sint-jut- temis', aldus een diplomaat in Brussel gis teravond. De andere elf EU-landen wisselen onderling informatie uit over spaarrekeningen. Bui tenlandse rekeninghouders worden vervol gens in eigen land aangeslagen over de ren te. Staatssecretaris van Eijck (financiën) ver wacht dat op den duur veel Nederlanders met een rekening in Luxemburg of Oosten rijk uit zichzelf aangifte doen bij de Neder landse fiscus. De Nederlandse belasting op vermogensrendement is immers lager dan 35 procent, redeneert hij „Als ze dat niet willen, betalen ze een erg hoge prijs voor hun zwarte geld." Volgens een schatting van het Nederlands Juristenblad staat er ongeveer 30 miljard eu- heb ;l-tv kor ise end ro aan 'Nederlands' zwart geld i landse rekeningen. De overheid je si lasting op de rente van dat geld reg staatssecretaris noemde 30 milj een ongeloofwaardig bedrag, m .lp dat Financiën geen flauw idee h geld er in het buitenland is gesti gf Het aanpakken van belastingon heeft de ministers van financiën j - ropese Unie meer dan tien jaar >n v houden. Luxemburg lag altijd d je k wilde pas meewerken als Zwitst Ista lijkbare maatregelen zou treffen d( heeft Zwitserland zich na twee j p m handelen bereid verklaard tot a ven van 35 procent bronbelasting, n me avond was er nog geen reactie 11 dit politieke EU-akkoord. >ral ani amsterdam/anp-ap Eén Op de zeven Europeanen haalt muziek van internet. Ruim 40 procent van de mensen die geregeld muziek downloaden, koopt minder cd's dan vroeger. Dat blijkt uit een gisteren gepubli ceerd rapport van onderzoeks bureau Forrester Research. In de strijd tegen het illegaal ko piëren komt de muziekindustrie in Nederland dit voorjaar met mogelijkheden om tegen beta ling muziek te downloaden. Dat zei de brancheorganisatie voor de muziekindustrie NVPI in een reactie op het onderzoek. „Maar de platenmaatschappijen blij ven ook doorgaan met rechtsza ken tegen het illegale muziek aanbod op internetaldus een woordvoerster. Van de Europeanen die illegaal muziek van internet halen is on geveer de helft jonger dan 24 jaar. Maandelijks kopieert 40 procent zeker zeven muziek stukken. Onderzoekers hebben 22.000 Europeanen ondervraagd in zeven landen (Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië en Zwe den), onder wie circa 3000 Ne derlanders. De muziekindustrie komt met een nieuw initiatief: de Digital Download Day Europe (DDD Europe). Vanaf 21 maart kun nen Nederlanders voor een een malig bedrag van 5 euro kiezen uit een aanbod van 150.000 lied jes, het merendeel hits. De actie, die een week duurt, is gelijktij dig in Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië en Groot-Brittan- nië. DDD Europe krijgt de steun van grote maatschappijen als Warner, EMI, Universal Music en BMG. Bovendien komt Uni versal Music Nederland binnen kort met de mogelijkheid om le gaal muziek te downloaden voor circa 1 euro per liedje. Een federale rechter besliste gis teren dat Amerikaanse internet- providers gehoor moeten geven aan verzoeken van muziekuitge vers om computergebruikers op te sporen die illegaal muziek downloaden. De uitspraak be vestigt dat de muziekindustrie internetproviders kan dwingen de identiteit te onthullen van klanten die illegaal muziekstuk ken of films uitwisselen via in ternet. Met programma's als Ka- zaa, Morpheus en Gnutella kun nen computergebruikers be standen met elkaar delen en naar bepaalde titels zoeken. Op een doorsneemiddag zijn onge veer 3 miljoen mensen aange sloten op het Kazaa-netwerk en zijn meer dan 500 miljoen be standen beschikbaar. brussel/anp - Hf, Parlement zet het 'e koord over het zwa keer door Oostenrij ling. De transportct een versoepeling v; untensysteem, waa 'e omwille van het Al jaren het transito uek banden legt. et^ Hoe schoner de t ®r' hoe minder ecopt ld a zijn en des te me<lerT andere lidstaat krij ,°P zen. Volgens bron europarlement wil t "ei commissie het sys ken tot ecologisch penpassen. Daardt vervoer richting Ht ten schot. Bovend 'schonere' trucks (n noemde euro-3- of £2 tor) uitgezonderd. door Richard Mooyman schiphol - Het aantal lage kos- tenmaatschappijen op Schiphol blijft groeien. Door de nieuwko mers Jet2, Virgin Express en My- Tra vel Lite stijgt het aantal prijs vechters dit voorjaar naar zeven. Zij gaan vliegen naar respectieve lijk Leeds/Bradford, Rome en Bir mingham. De Britse maatschappij Jet2 ver wacht veel van de vluchten twee keer per dag tussen het vliegveld Leeds/Bradford in Noord-Enge- land en Amsterdam Airport. Het eerste jaar hoopt Jet2 op 130.000 passagiers, aldus managing di rector I. Doubtfire gisteren bij de presentatie op Schiphol. Het tweede jaar moet er al winst worden gemaakt. De eerste vlucht naar Nederland op 12 februari is tevens de luchtdoop voor het bedrijf. Jet2 werd pas vier maanden geleden opgericht door de Britse vlieg maatschappij Channel Express. Noord-Engeland wordt be schouwd als een witte vlek in het netwerk van bestaande 'low- cost carriers'. Jet2 mikt op zowel zakenreizi gers als toeristen. De KLM, die >ilo Eén van de toestellen van Jet2 op reeds op Leeds/Bradford vliegt, hoeft zich volgens Doubtfire geen zorgen te maken over con currentie. „De KLM vervoert vooral passagiers die overstap pen op Schiphol voor een inter continentale vlucht. Wij zullen vooral mensen vervoeren die Schiphol. Foto: ANP anders niet zouden vliegen." Een enkeltje naar Noord-Enge land is er vanaf 2,35 euro, ofwel 25 euro inclusief luchthavenbe lastingen. Wat Jet2 anders maakt dan bij voorbeeld easyjet en Ryanair? Doubtfire: „Onze vliegtuigen beschikken over le ren stoelen. Passagii :s een eigen stoelnum e ze niet naar binnen rennen op zoek naa En we trainen ons vooral om vriendefi; Een glimlach kost oi >vol Pp 21 den haag/gpd - Pensioenfond sen krijgen voldoende tijd om hun tekorten weer aan te vullen. Als het niet binnen één jaar lukt, mogen ze er langer over doen. Dat heeft staatssecretaris Rutte (sociale zaken en werkgelegen heid) gisteren gezegd tegen de vakcentrales en werkgeversorga nisaties. Door de beursmalaise kampten de fondsen eind vorig jaar met een tekort van zo'n 3 miljard euro. Gisteren kwamen kabinet en so ciale partners bijeen om te pra ten over de 'herstelplannen' die pensioenfondsen deze maand moeten indienen. Tot nu toe hebben 42 fondsen (iets minder dan de helft) hun plan inge diend. Negen zeggen dat ze lan ger dan één jaar nodig hebben om de verplichte dekldngseis te halen. Toezichthouder Pensioen en Verzekeringskamer (PVK) eiste vorig jaar dat de pensioenfond sen binnen een jaar hun vermo gens aanzuiveren. Vakbonden en werkgevers hadden minister De Geus (SZW) bij het Najaars overleg gevraagd om een lange re herstelperiode. Ze vreesden dat veel fondsen anders ge dwongen zouden zijn om snel aandelen te verkopen en hun premies extra moeten verhogen. Rutte heeft die extra ruimte toe gezegd. D( SF irzc dod „De pensioenfond anc wel alles in het wei 1 Ti toch binnen een ja< tij men op te lossen" ce-voorzitter West ijke als dat niet lukt m et g plan indienen over termijn." Naar verw rPa ten de sociale part (nieuwe) kabinet nva verder met elkaar d stelplannen. IC die bii

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 6