Vakbond legt bom onder basisstelsel BINNENLAND 2 Vakbond militairen: Nederland moet meevechten in Irak Aantal betrapte drugskoeriers op Schiphol flink toegenomen FNV tegen verplichte verzekering Ballonnenconcert Met tijdelijk contract het klooster in Illegaal sterft in hospitium Celstraffen voor 'orgie van geweld' in Leerdam 'Politie moet meer tijd aan mensenhandel besteden' Robot vervangt ziek kind er C. komt dag voor De rechtbank in behandelt volgende een derde pro- ,g in het proces tegen der G., de vermoe- jordenaar van Pim )e rechtbank hoeft tij- toformazitting for lts een nieuw besluit pver verlenging van enhouding van Van e/* fl-jarige Harderwij- jds zijn aanhouding, de moord op 6 mei (f jn dan wederom voor de van maximaal drie (ok worden vastgehou- net als bij de vorige net ormazittingen in au- november ook vol- »k verstek laten gaan. corg wacht 2 iet aangifte lureau Jeugdzorg ibant in Tilburg heeft snog aangifte gedaan gel misbruik van een ree jaar geleden al stateerd. Het gaat om ds elf maanden oude intern onderzoek elijk maken waarom 11 Jeugdzorg verzuim- e te doen. Hierdoor is niet strafrechtelijk it. Het is onduidelijk eisje seksueel mis- ft. Het kind maakt het lit bureau redelijk svoor behandeling •n in een medisch verblijf. ste trimmer ;evonden (Een 44-jarige trim- :mpt, die maandag Tde van een bos- Posbank in Rheden, dood aangetroffen in itse Erp. Voorbijgan- een uitgebrande au- isgebied staan. In de politie het even- frande lichaam van de haar aan. Wat er sinds middag met de man is ek vooralsnog een fct recherchebij- n h in Arnhem sluit een fcer niet uit. Medemblik /.ustrieterrein - Door een grote iet industrieterrein het Noord-Holland- )lik zijn vannacht loodsen met zeilbo- ind. De politie zette J in de omgeving af in woensdag 22 januari 2003 den haag/gpd-anp - De FNV is tegen een basisverzekering voor de ziektekosten als die wordt in gevoerd door een herkozen rege ringscoalitie. De bond vreest in komensachteruitgang voor grote groepen bij invoering van een dergelijke verplichte verzekering. Volgens de vakcentrale zal een nieuw kabinet van WD, CDA en wellicht LPF het inkomensver lies niet compenseren. De bond heeft het vertrouwen in het hui dige kabinet verloren nu blijkt dat veel mensen er financieel op achteruitgaan door de recente stijging van de ziektekostenver zekering. De bond vreest voor een herhaling als het kabinet in 2005 de basisverzekering voor ziektekosten invoert Die verze kering moet het ziekenfonds en de particuliere ziektekostenver zekering vervangen. De FNV is in 2000 binnen de So ciaal Economische Raad (SER) akkoord gegaan met de invoe ring van een basisverzekering. Daarbij is volgens een woord voerder als voorwaarde gesteld dat niemand er op achteruit mocht gaan. „Nu zien we hoe gevaarlijk het is om dit soort afspraken te ma ken", zegt de woordvoerder. „Met de huidige fiscale maatre gelen geeft het kabinet nog niet de hein terug van de verdubbe ling van de ziektekostenverzeke ring." Iets dergelijks kan volgens de woordvoerder gebeuren met de basisverzekering. De FNV komt daarom met nieu we eisen. De vakcentrale gaat al leen akkoord als de basisverze kering wordt betaald door inko mensafhankelijke premies. Dat houdt in dat wie meer verdient, meer betaalt utrecht - In Muziekcentrum Vredenburg vond gistermiddag het eer ste ballonnenconcert plaats voor ruim 1200 dove en slechthorende kinderen. Via de vibraties van de ballonnen waren ze in staat de mu ziek te 'voelen' die de leden van het Nederlands Studenten Orkest speelden. Ook waren er een danser en een gebaren- poëet die het ver haal achter de muziek uitbeelden, zodat de dove kinderen via hun an dere zintuigen de muziek toch konden beleven. Foto: GPD/Harmen de Jong Mogelijke inzet van troepen nauwelijks aan de orde gekomen in verkiezingscampagne Jiet explosiegevaar en 1 vrijkomen van as- go* uur ontstond gister- nta n voor 20.00 uur. ijk gingen politie en ervan uit dat een en spuitbussenbe- nd stond, omdat rPClioren waren. Dat aet geval te zijn. De rwas tot vanochtend »e8|» met het nablussen, is nog onbekend. nde wagon ongevaarlijk - Coevorden was ig in rep en roer itinkende' wagon. ijk leek de wagon een A (stofte lekken, maar M »a onderzoek niet het ^Kommotie ontstond -^tiddaguur toen NS- ers een niet goed af- ïtelwagon op het sta- kten en tegelijkertijd ce lucht roken. De voerde methyleen- (n stof die de lucht- teert. Waar de stank ndaan kwam, is vol- roordvoerder van de een raadsel. Het ^ir is om even voor Hrvat. Elfeer minder gingen Het aantal zelfdodin- aIerland blijft dalen, lin 1991 nog 1620 'h van het leven, in dat er 1473. Dit nieuwste cijfers van 'Bureauvoorde IBS). Het grootste lodingen in 2001 iteeds plaats door of verwurging (601) ief is in de meeste 51) een psychische taat in de CBS-cijfers. 1 die zich van het le- 'J (n zijn meestal tussen Ijaar. )ar cel voor iteken ex |De rechtbank in Am- Igisteren een 45-jari- i Westervoort con- V Js tot een gevangenis sen jaar veroordeeld, [op 8 juli zijn ex- haar vriend met mes- den haag/gpd - Nederlandse militairen moeten meevechten in een oorlog tegen Irak. Voorzitter J. Debie van de grootste militaire vakbond VBM/NOV 29.000 leden) vindt het Nederlands plicht tegen over de internationale rechtsorde. „We zijn een van de rijkste economieën en heb ben handhaving van de internationale rechtsorde in onze grondwet staan. Als de Verenigde Naties militair ingrijpen tegen Saddam Hussein sanctio neren, moeten we meedoen en bondgenoot Ame rika steunen." Volgens Debie zijn de Nederlandse F16's, de fre gatten van de marine, eenheden met het Patriot luchtafweersysteem, de marine luchtvaartdienst, maar óók grondtroepen van het Korps Comman dotroepen en de Mariniers inzetbaar. „Deze een heden zijn er klaar voor en kunnen een rol spelen. De Nederlandse politiek beslist over al dan niet meedoen, dóór ligt het primaat. Maar tegen de tijd dat ze militairen naar de Golf sturen, moeten ge- vechtstaken niet worden uitgesloten, zoals eerder rond Afghanistan gebeurde. Dan moet je leveren wat door de Amerikanen wordt gevraagd, als je dat kan." Debie is zich bewust van de gevaren. De militaire actie tegen Irak zal, anders dan bij de Golfoorlog in 1991, niet stoppen voordat Saddam Hussein is verdreven of gedood. Als de bevolking en het leger in Irak achter hun leider blijven staan, kan dat be tekenen dat met straatgevechten huis voor huis moet worden ingenomen. Het is een vorm van oorlogvoering die veel slachtoffers eist. „Maar als je meedoet aan operaties waarbij vrede wordt af gedwongen, loop je nu eenmaal grote risico's. Dan vallen er slachtoffers. Sterven is, in het ultie me geval, inherent aan het militaire beroep." Debie heeft een opmerkelijke boodschap voor een vakbondsman die het heil van de soldaten na streeft. „Toch zal een groot deel van onze achter ban het met me eens zijn. En van de commando's weten we sinds vorig jaar dat ze graag worden be trokken bij internationale ingrepen. Ze zijn ervoor opgeleid en ze zijn er klaar voor. Er is geen militair die graag oorlog voert. Maar als het om grove schendingen van de mensenrechten gaat, zoals in Irak, ligt dat anders. Als de diplomatie daar is uit gewerkt, kunnen andere, dwingender oplossingen nodig zijn. De Nederlandse militairen moeten dan wel goed uitgerust en goed geoefend die kant op kunnen gaan." De Amerikanen brengen hun troepensterkte in de Golf binnenkort op 200.0000 manschappen, de Engelsen hebben gisteren besloten 30.0000 man schappen te sturen. Aangezien Nederland al 6 ge vechtsvliegtuigen van het type F16 boven Afgha nistan heeft vliegen voor de operatie 'Enduring Freedom', en hooguit een paar honderd mariniers of commando's kan ophoesten, zal een eventuele bijdrage niet heel groot worden. Debie: „Niet groot misschien, wel belangrijk. On ze F16's hebben de meeste vluchten gemaakt tij dens de Kosovo-crisis. Zij waren voor de VS de be langrijkste partner. Ze vlogen zelfs missies samen omdat de Nederlandse toestellen en de pilotenop- leidingen hetzelfde zijn als van de Amerikanen. Dus die zijn zeker niet onbelangrijk. Maar voor heel veel grondtroepen is Nederland te klein. Ze ker omdat de Luchtmobiele Brigade al actief is in Kabul, Afghanistan. Dan houdt het op. Onze com mando's en mariniers behoren tot de best ge trainde militairen ter wereld, die operaties in de woestijn standaard in hun opleiding hebben zit ten." Het verbaast Debie dat de naderende oorlog in Irak niet tot de verkiezingsthema's behoort. „De SP is bijvoorbeeld tegen militair ingrijpen, terwijl in het verkiezingsprogramma van die partij hand having van de internationale rechtsorde wél voor komt. Ik vind het gek dat zoiets belangrijks, de mensenrechtensituatie in Irak en het eventueel wegsturen van Nederlandse militairen, niet ter sprake komt tijdens de campagne." Een mogelijk besluit van de politiek tot het weg sturen van commando's of mariniers voor grond- acties of het inzetten van de F16 voor gevechts- vluchten, is volgens Debie de 'lakmoesproef voor de bereidheid van de politiek échte inspanningen voor de internationale rechtsorde te doen." De recente bezuinigingen op het defensiebudget hebben Debie's vertrouwen in de politiek al ge schaad. Volgens hem lopen, anders dan was afge sproken, nu ook de parate troepen in gevaar. „De werving van nieuwe militairen loopt voor het eerst sinds jaren goed, maar paradoxaal genoeg is er geen geld om veel personeel aan te nemen." De bezetting van de eenheden ligt gemiddeld op 84 procent, terwijl dit 90 tot 95 moet zijn. „Veel eenheden zitten op de grens van wat verantwoord is, van wat kón. Het is daarom maar zeer de vraag of we in de toe komst onze morele internationale verplichting kunnen nakomen, zoals de politiek wil. Nu kun nen we het nog en moeten we het doen. Maar als het zo doorgaat is het gauw afgelopen met Neder landse bijdragen voor de vrede en de mensen rechten." zeist/anp - Het aantal drugskoe riers dat op Schiphol is aange houden, is vorig jaar fors toege nomen tot 2165. Onder hen be vonden zich 867 mensen die de drugs verpakt in bolletjes had den ingeslikt. In 2001 werden 1200 drugskoe riers op de Nederlandse lucht haven betrapt. Minister Donner van justitie maakte gisteren de nieuwe cij fers bekend. De bewindsman was op werkbezoek in het de tentiecentrum in Zeist en Soest, een noodvoorziening waar in middels 350 drugskoeriers vast zitten. De hoeveelheid drugs die bij koeriers werd onderschept, be droeg vorig jaar in totaal 6343 kilo, vooral cocaïne. Van de drugskoeriers zijn 81 personen met een dagvaarding naar huis gestuurd. Aanvullende maatregelen van Donner maken dat mogelijk. Het gaat om mensen met de Nederlandse nationaliteit met een vaste verblijfplaats en voor het eerst zijn opgepakt. Ook mogen ze niet meer drugs bij zich hebben dan een bolletjes slikker doorgaans bij zich heeft. Dat ligt in de buurt van 500 gram. Deze mensen hoeven niet in voorarrest, maar ze worden wel voor de rechter gebracht, verze kert een woordvoerder van justi tie. Eerder kwamen bewindslie den van justitie in politieke pro blemen doordat drugskoeriers met een dagvaarding werden heengezonden. Het is ook mogelijk dat bepaal de categorieën drugskoeriers worden uitgezet. Vorige week is daarmee begonnen. Het zijn mensen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben. Ook zij worden uiteindelijk voor de rechter gebracht en eventueel bij verstek veroordeeld. Zij moe ten in principe in Nederland hun straf uitzitten. De maatregelen van Donner moeten de druk op de justitiële keten terugbrengen. De uitge zette drugskoeriers komen in het nationaal opsporingsregis ter. Na veroordeling komen dege nen die niet uit de EU komen, vermeld in een internationaal informatiesysteem. Volgens de bewindsman blijft het probleem van de bolletjes slikkers 'onverminderd groot'. Maandag zijn nog 35 mensen aangehouden op Curasao voor dat ze in het vliegtuig wilden stappen en op Schiphol werden uit diezelfde vlucht nog eens 25 bolletjesslikkers ontdekt. Tilburg/ANP - De norbertijnen van priorij De Schans in Tilburg bieden de mogelijkheid een tij delijke verbintenis aan te gaan met de gemeenschap. Dat kan door intrede in het klooster, voor enkele jaren, en door intre de als participant. Het gaat om een experiment, zo liet een woordvoerster van de priorij gisteren weten. Enkele mensen hebben al om informa- maar er zijn nog geen aanmeldingen. Hebben mensen serieuze belangstelling om zich te oriënteren op de ge meenschap, dan bekijken de norbertijnen samen met hen wat de beste mogelijkheid is. Zowel vrouwen als mannen kunnen participant worden. In deze vorm blijven de leden van de gemeenschap thuis wonen, maar verbinden zich voor ge bed, ontmoeting en werk aan de norbertijnen. Het verblijf in het klooster is voorbehouden aan mannen. Er bestaan al langer mogelijkhe den om tijdelijk deel te nemen aan het leven in een klooster, bij meerdere ordes. Maar een ver bintenis voor enkele jaren is nieuw voor de norbertijnen. De orde heeft tot het experiment besloten omdat de indruk be staat dat mensen die zich aan getrokken voelen tot vormen van religieus leven een binding 'voor het leven' niet altijd kun nen overzien. De orde van de norbertijnen is in 1120 gesticht door Norbert van Gennep. Zijn volgelingen le ven naar de eerste christenen die de 'gaven van hart en han den' met elkaar deelden. De norbertijnen hebben geen vaste gewoontes en gebruiken, maar passen zich aan de veranderen de tijd aan. Zij staan dicht bij de samenleving. Hun gemeen schap is open en gericht op dia loog en ontmoeting. amsterdam/gpd In het grenshospitium in Amsterdam- Zuidoost is deze maand een ge detineerde illegaal onder ver dachte omstandigheden in zijn cel gestorven. De ernstig zieke man uit Burkina Faso zou in zijn eigen braaksel zijn gestikt. De Rijksrecherche heeft een onder zoek ingesteld. Het incident is bekend gemaakt door het Autonoom Centrum in Amsterdam. Het ministerie van justitie wil er hangende het on derzoek niets over zeggen. In het grenshospitium verblijven uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen in afwachting van hun uitzetting. De 31-jarige man verbleef sinds november vorig jaar in het grenshospitium en wachtte daar op zijn uitzetting. Op 14 januari werd hij nog door een arts on derzocht. Die zag geen reden hem naar een ziekenhuis te stu ren. Hij stierf nog diezelfde dag. Volgens het Autonoom Centrum is niet duidelijk waarom de man in zijn cel verbleef en niet in een ziekenboeg. Direct nadat bekend werd dat de man was overleden, is een groep gedetineerden in honger staking gegaan. Daarmee pro testeerden zij tegen de vreemde lingenbewaring. Afgelopen vrij dag is de hongerstaking weer gestopt. Volgens het Autonoom Centrum komt het vaker voor dat gedeti neerden ziek zijn. „Ze hebben psychosomatische klachten, hebben hoofdpijn of lijden aan slapeloosheid. De klachten wor den vaak afgedaan met para cetamol. De bewakers kunnen de zorgfunctie niet aan." ^ffhet leven. Aanleiding "lelijke steekpartij tie tussen de man en [over een omgangs- or hun 10-jarige 1 jongen was groten- van de steekpartij. utrecht - Op de onderwijstentoonstelling in de Jaarbeurs staat dit jaar deze speciale robot. Pebbles ver vangt een leerling die ziek thuis of in het ziekenhuis verblijft. De robot staat via een ISDN-lijn in verbinding met een bedieningspaneel met beeldscherm, dat bij de zieke leerling thuis of in het ziekenhuis staat. Die kan er van alles mee doen zoals zichzelf hoorbaar maken in de klas, luisteren, alle kanten op kijken, inzoo men op het schoolbord en zo nodig een vinger opsteken. Kinderen in de klas zien de leerling op een beeld scherm. Foto: ANP/Robert Vos dordrecht-leerdam/gpd - De rechtbank in Dordrecht heeft gisteren zes Leerdammers van Molukse komaf veroordeeld voor poging tot moord op een plaatsgenoot tijdens etnische rellen vorig jaar september. Zij kregen celstraffen van achttien tot dertig maanden, waarvan elk een half jaar voorwaardelijk. Nog eens twee Leerdammers, van wie één met Molukse ach tergrond, werden schuldig be vonden aan openlijk geweld en zware mishandeling met voor bedachten rade. Zij kregen elk twaalf maanden cel waarvan vier voorwaardelijk. De groep jongeren van tussen de 18 en 28 jaar oud tuigde op 10 september vorig jaar een Turkse plaatsge noot af. Ook een Somalische jongen liep harde klappen op bij het incident. Het voorval was het absolute dieptepunt van een reeks inci denten tussen elkaar beconcur rerende Molukse, Somalische en Turkse jongeren. De actie van 10 september was eigenlijk gericht tegen een andere Somalische man. Deze had eerder een van de Molukse jongens geslagen. De politie zou de aangifte daar van niet snel genoeg hebben af gehandeld, waarna de Moluk- kers het heft zelf in handen na men. Vorig jaar was de onderlinge sfeer zo gespannen, dat buurt bewoners 's avonds nauwelijks de straat op durfden. De mobiele eenheid verbleef da genlang in kazernes rondom Leerdam, om zonodig acuut in te grijpen. De rechtbank zei gistermiddag geschokt te zijn door de 'orgie van geweld'. „Het had weinig gescheeld of het slachtoffer had kunnen worden toegevoegd aan de lijst dodelijke slachtoffers van zinloos geweld", aldus de rech ter. den haag/gpd - Mensenhandel levert criminelen in Nederland jaarlijks naar schatting zo'n 85 miljoen euro op. De 'gemiddel de' mensenhandelaar hield in 2001 ongeveer 210.000 euro over aan zijn praktijken. Dit staat in een rapport dat A. Korvinus, de nationale rapporteur mensen handel, gisteren aan minister Donner van justitie aanbood. Volgens Korvinus moet de poli tie meer tijd en geld besteden aan de bestrijding van mensen handel. De nationaal rapporteur be schouwt de huidige inspannin gen slechts als een 'flinke drup pel' op een gloeiende plaat. „De politie krijgt er moeilijk vat op omdat allerlei criminele netwer ken in verschillende landen ac tief zijn. Lang niet altijd worden alle betrokkenen aangehouden. Het blijft beperkt tot een enke ling die tot een hele keten be hoort. De reden daarvan is ons niet bekend", aldus Korvinus. In 2001 rondde de politie 48 on derzoeken af naar vrouwenhan del. Dat zijn er 23 meer dan het jaar ervoor. In 2001 moesten 86 verdachten voor de rechter ver schijnen. De meeste werden veroordeeld tot een gevangenis straf. Bijna de helft van de aan gehouden verdachten is afkom stig uit Nederland. Verder komen de verdachten vooral uit het voormalige Joego slavië, Nigeria, Turkije, Albanië, Bulgarije en de voormalige Sov jetunie. Eenderde van de ver dachten zonder Nederlandse nationaliteit verbleef illegaal in ons land. Met het rapport wil Korvinus benadrukken dat niet alleen in de wapen- en drugshandel veel geld wordt verdiend. „En na tuurlijk is mensenhandel uit hu manitair oogpunt verwerpelijk", aldus Korvinus. De straffen voor mensenhandel liggen tussen de zes jaar en de maximumstraf van tien jaar.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 5