0 Leidsch Dagb Hé verplegende- Zin in een werkvakantie? 115.000 0 is het leesbereik vddi het Leidsch Dagbla FAMILIEBERICHTEN Executie verkoop Executie verkoop Alkemade de Zonnebloem8 Meer informatie? Parttime postbode (m/ Voor het adverteren op deze paf kunt u bellen met: 071 5 356 3 fe WOENSDAG 22 JANUARI 2003 sit De mbe nsda Opgave per fax 023 - 5 150 567* Opgave per telefoon 023 - 5 150 370* Overlijdensberichten geboorteadvertenties maandag t/m vrijdagkrant: dag van plaatsen 09.00 uur zaterdagkrant: vrijdag uiterlijk 16.45 uur Overige advertenties: dag vóór plaatsen: 11.30 uur maandagkrant, vrijdag 15.00 uur "Even though I'm marked A death. I'm spark till I lose my breath". 2 pac Tijdens zijn Australische avontuur met zjjn beste vriend Bart is, midden in de natuur, onze zoon en broer JEROEN VAN DER ZWAAN op 19-jarige leeftijd verongelukt. MARUKE en PAUL LOEKY, SOFIE en DAAN 20 januari 2003. Tully (Aus). Prins Clausstraat 43 2171 XW Sassenheim. Nadere gegevens omtrent de Uitvaart wor den nog bekend gemaakt. Vol zelfvertrouwen Vol opvattingen Vol doelen Vol energie Waarom is de natuur zo hard JEROEN ik zal je missen. Prins Clausstraat 43, 2171 XW Sassenheim. Het afscheid dat we 2 maanden geleden van elkaar namen, bleek afgelopen maandag de finitief te zijn geweest. je sprak zo enthousiast over je toekomst, je plannen... Lieve, slimme, humorvolle JEROEN, ik zal je echt missen. ANNE-MARIE Lieve JEROEN, Je laat een enorme leegte achter Beloof ons dat je je dromen blijft volgen Je was zo speciaal, zo mooi.... Het is niet eerlijk.... We zullen altijd van je blijven houden. OMA BARBARA en MIRKO MARJA MARKO en ANNEMARIE BRANKO CORINNE en DANIELE MELISSA Jessua 40-31 maar wie den Here verwachten, putten nieuwe kracht Na een moeilijke periode van afnemende ge zondheid geven wij u kennis dat te midden van ons allen rustig is overleden mijn lieve man. onze zorgzame vader en trotse opa THOMAS BRANDT in de leeftijd van 76 jaar. Leiden: ELS BRANDT-VERLIND Hazerswoude- Rijndijk: JAAP en INGE Woubrugge: DICKY en DIRK CHARLOTTE, MAARTJE Leiden: AU en RONALD DENNIS. ILONA, MARTUN Alphen aan den Rijn: ELS en PETER IVAR, YARA Leiderdorp: ANNEMIEKE en ROY REMY, TIMO 21 Januari 2003 Potgieterlaan 14 2321 XX Leiden Thomas is overgebracht naar Uitvaartcentrum Monuta Van der Luit, Willem de Zwijgerlaan 179 te Leiden, waar op vrijdag 24 januari van 19.00 tot 19.30 uur gelegenheid is tot afscheid nemen. De plechtigheid voorafgaand aan de begrafenis zai plaatsvinden op maandag 27 januari om 12.00 uur in de aula van begraafplaats Rhün- hof, Laan te Rhijnhof (ingang Haagse Schouw- weg) te Leiden. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condole ren in de ontvangkamer van de begraafplaats. Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop voleind, het geloof bewaard. 2 Timoteus 4 - 7 Onze lieve en strijdbare vader en opa heeft, voorzien van het Sacrament van de zieken, zün leven uit handen gegeven. ANTONIUS BUIS 20 september 1917 19 januari 2003 sinds 1985 weduwnaar van HERMANA ANTONIA GODDIJN Als een man van geloof heeft hü zjjn leven lang gestreden voor zijn idealen. Het viel hem zwaar de beperkingen van de ouderdom te aanvaarden. Wü houden hem voor ogen met zijn vuur en mildheid, zijn levenslust en niet aflatende betrokkenheid. Leiden: THÉRÈSE en KOOS RIETBERGEN-BUIS EDWIN en CRISTA YVONNE en HEIN EVELINE VINCENT Noordwijk: MARUKE VAN DEN BERG- BUIS met BEN in herinnering STEVEN en CHRISTIAN E BASTIAAN en JUDITH MAARTEN MARIEKE Leiden: LIDUINE en PETER VOLWATER-BUIS LUCAS Gouda: PAUL en ALIES BUIS-KOOP JAKOB HERMIEN DAVID Correspondentieadres Struisgras 28 2804 NN Gouda Onze vader en opa is overgebracht naar het Uitvaartcentrum van Monuta-Soek, Leven daal 103 te Leiden, alwaar geen bezoek. De Avondwake wordt gehouden op donder dag 23 januari om 19.00 uur in de Sint-Petrus- kerk, Lammenschansweg 40 te Leiden. Vrijdag 24 januari is om 10.45 uur in de Sint- Petruskerk de Eucharistieviering waarin wij hem uitgeleide doen. Aansluitend zal om streeks 12.30 uur de begrafenis plaatsvinden in het familiegraf op de begraafplaats Rhün- hof. Laan te Rhijnhof 4 (Haagse Schouwweg) te Leiden. Na de Avondwake is er gelegenheid tot con doleren. Na de begrafenis is er gelegenheid de familie te ontmoeten en te condoleren in restaurant "Het Haagsche Schouw", Haagse Schouw weg 14 te Leiden. Enige en algemene kennisgeving Bedroefd om zijn heengaan, maar toch ook dankbaar dat aan zjjn ziek zijn een einde is ge komen. geven wü kennis dat. na een liefdevol le verzorging in het verpleeghuis "Van Wijc- kerslooth", is ingeslapen onze vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader ABRAM de la RIE weduwnaar van Pietemella Dreef Leiden. 3 oktober 1916 Oegstgeest. 17 januari 2003 Leiden: CEES en DITJE Ellen en Wilco Liedewei Dion Capelle a/d Ussel: LONI Joyce en Frank Nikki, Youri Theo en Monique Joey Correspondentieadres Kooilaan 4 2315 ED Leiden Op woensdag 22 januari heeft de crematie plechtigheid, ingevolge zijn wens. in besloten kring plaatsgevonden. De Heer is mijn herder mij zal niets ontbreken. psalm 23 Met een gevoel van grote verslagenheid moe ten wü geheel onverwacht afscheid nemen van onze moeder, grootmoeder en overgroot moeder JANSJE MARIA GROENEWEG-DE VOS in de leeftüd van 89 jaar. TINE GROENEWEG JOHN VAN DER ZIJDEN MANUELA GROENEWEG- VAN DER LEEK ANS REGEER-GROENEWEG BRAM REGEER Klein- en achterkleinkinderen Leiderdorp. 20 januari 2003 Correspondentieadres Druckerstraat 3 2312 VB Leiden Onze moeder en oma is overgebracht naar het Uitvaartcentrum Monuta van der Luit, Wil lem de Zwügeriaan 179 te Leiden, alwaar geen bezoek. De afscheidsdienst wordt op vrijdag 24 janu ari om 12.00 uur gehouden in de Bevrijdings kerk. A. Bruunstraat 1 te Leiden. Aansluitend zal om 13.30 uur de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats Rhünhof. Laan te Rhün- hof (ingang Haagse Schouwweg) te Leiden. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de Bevrijdingskerk. In haar eigen huis, op de plek waar zü zo van hield, is na een moedig gedragen ziekbed op 93-jarige leeftüd overleden Mevrouw ALIDA PETRONELLA IJSSELSTIJN-BAARSLAG Geboren: 's-Gravenhage. 8 mei 1909 Overleden: Oud Ade, 20 januari 2003 Tante Nell Wij zijn heel dankbaar voor de liefdevolle toewijding en zorg van Truus van Klink waardoor het mogelijk was dat tante Nell tot het laatst thuis kon blijven. Velp: LOUK CAMLOTT-GOEKOOP Gouda: DAAN GOEKOOP En verdere familie Correspondentieadres Leidseweg 36c 2374 AR Oud Ade Tante Nell ligt opgebaard in Uitvaart Zorgcen trum Leiden. Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen donderdag 23 januari van 19.00 tot 19.45 uur in het Uitvaart Zorgcen trum Leiden aan de Lange Mare 69 te Leiden (parkeergelegenheid in de Digros Garage aan de Langegracht te Leiden) De crematieplechtigheid zal plaatsvinden za terdag 25 januari om 13.00 uur in het crema torium Rhünhof. Laan te Rhijnhof (ingang Haagse Schouwweg) te Leiden. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot con doleren in de ontvangkamer van het cremato rium. Op 23 januari 2003 om 11.00 uur vindt een openbare verkoop plaats voor rekening van:; A. T. van Waveren wonende te Leiden, Dobbedreef 236. De verkoop ge schiedt in opdracht van de Belastingdienst Holland- Midden, "kantoor Leiden, Stationplein 7. Te koop worden aan geboden; Meubilaire en huishou delijke zaken met o.a KTV en PC. De verkoop vindt plaats te Leiden, Dobbe dreef 236. De zaken zijn een kwartier voor de verkoop te bezich- tingen op plaats van ver koop. De Belastingdeurwaarder A. J. M. van de Beek tel. 071-5244361 tussen 8.15 en 10.00 uur Belastingdienst Op donderdag 23 ja nuari 2003 om 11.00 uur vindt een openbare verkoop plaats voor rekening van; R. J. van Britsum zaakdoende Oude Vest 97 Leiden De verkoop gebeurt in opdracht van de Belas tingdienst Holland Midden kantoor Leiden Stations plein 7 Te koop wordt aan geboden: 1 Personenauto Alfa Romeo 33 1.4 rood kenteken GZ-TX-59 Plaats van verkoop: Leiden Waldeck Pyrmontstraat 1-a De auto is te bezich tigen op donderdag 23 ja nuari 2003 van 10.45 tot 11.00 uur. Verkoop bij opbod. Geen opgeld. De Belastingdeurwaarder, J. J. Ruijgrok (tel. 071-5244369) tot 10.15 uur Belastingdienst Meer weten over kunststof kozijnen en deuren? www.kozijneninfo.nl Voorbereidingsbesluit De burgemeester van de gemeente Alkemade maakt ingevolge het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de raad in zijn vergadering van 18 december 2002 heeft verklaard dat een wijziging van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor het perceel: - Sectie B nr. 5156, plaatselijk bekend aan Achterweg 24a te Nieuwe Wetering (bestemmingsplan Nieuwe Wetering). Dit besluit - dat in werking is getreden met ingang van 3 januari 2003 - en de bijbehorende tekeningen liggen voor eenieder ter inzage op de afdeling Algemene zaken van het gemeentehuis, tijdens werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur (kamer 120). Op grond van de Algemene wet bestuurs recht kunnen belang hebbenden binnen zes weken na de datum van dit besluit een bezwaar schrift indienen. Dit bezwaarschrift dient u te richten aan de gemeenteraad van Alkemade. Postbus i, 2370 AA Roelofarendsveen onder vermelding van 'AWB-bezwaar'. Wil jij de Zonnebloem in 2003 helpen om ruim 6400 langdurig zieken en (zwaar) lichamelijk gehandicapten een onvergetelijke vakantie te bezorgen? Sluit je dan aan bij ons enthousiaste en supergemotiveerde team van meer dan 6700 vrijwilligers, waaronder een groot aantal verpleegkundigen en zieken verzorgenden. Het kost je een weekje van je vrije tijd, maar je krijgt er dan ook heel wat voor terug. I NATIONALE VERENICING Postbus 2100 4800 CC Breda Postbank 1098510 E-mail info@zonnebloem.nl lnternetwww zonnebloem.nl Bel (076) 564 63 62 of kijk op www.zonnebloem.nl Voorontwerp bestemmingsplan ie herziening Veenderveld Het bestemmingsplan Veenderveld is op 27 september 2000 door de gemeenteraad vastgesteld. Door gedeeltelijke ont houding van goedkeuring van de provincie en vernietiging door de Raad van State is het echter noodzakelijk gebleken het bestemmingsplan deels te herzien. Inmiddels hebben wij het voorontwerpbestemmingsplan van deze eerste herziening afgerond. In deze herziening zijn een aantal zaken opgenomen dan wel gewijzigd t.o.v. het vastge stelde bestemmingsplan. Het betreft onder andere wijzigingen op en rond de percelen Veenderveld 1 en 1a en het opnemen van bepalingen, die het parkeren en laden lossen op eigen terrein regelen. In het kader van het vooroverleg kunt u het voorontwerp komen inzien van 23 januari tot en met 19 februari 2003 van 08.30 tot 12.30 uur kamer 120, Westeinde 1 te Roelofarendsveen of op afspraak. Indien u inspraakreacties heeft, dient u deze binnen de zojuist genoemde termijn schriftelijk aan ons college te richten. De inspraakreacties kunnen wij meenemen in de verdere ontwikkeling van het plan. Zodra de ontwikkelingsfase is beëindigd wordt het ontwerp- bestemmingsplan ter inzage gelegd. Dan krijgt u wederom de gelegenheid op het plan te reageren. U kunt over die termijnen t.z.t. in het Witte Weekblad, in het Leidsch Dagblad en de Staatscourant meer vernemen. Bij wijze van proef staat het belangrijkste deel van het voor ontwerp tijdens bovengenoemde periode ook op onze website. U kunt e.e.a. vinden op www.gemeentealkemade.nl onder "publieksbalie" "balies en afdelingen" "bouwen wonen". Burgemeester en wethouders van Alkemade, 22 januari 2003. Alke de ordf o-fo lts et Voor meer ii over enlu u zich wem 33-j? de onder da je va (01 wort nove kve zoi et lure iban Isnof eel n wee j Jet te< niet it. H ïisje ft. H ftbu voc nin verb Stf w Een em| eert Pos doo ltse een K)Sg( epc and TPO Post vestiging VOORSCHOTEN heeft de 'ideale baan' voor huisvrouwe huismannen, studenten en herintreders enkele uren per week of per dag voor drei functie van fa US et re lin Ben jij enthousiast, klantvriendelijk en representatief? In bezit van een stevige fiets en minimaal 16 jaar? Kun je zelfstandig werken? Dan hebben wij voor jou dé b waarbij we in overleg met jou het aantal uren en de dagt waarop je gaat werken, vaststellen. Wij bieden je een got Ul en naast de gebruikelijke arbeidsvoorwaarden een aantapivo zoals een fietsvergoeding. ens Interesse? nd s Bel (06) 22 67 06 46 voor een afspraak of schrijf naar TPG|hor< afdeling Personeelszaken, Antwoordnummer 98104, 2300 VB Leiden (postzegel niet nodig) en vermeld je gegt inclusief je telefoonnummer en geboortedatum. We nemen dan direct contact met je op. et L he ilik ik 8 personen p' Wt Jsto www.leidschdagblad.nl *Bron: Doelgroeponderzoek 2001. pers 13 en ouder. Inter/Vi

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 4