BINNENLAND 1 Laatste debat brengt weinig verrassingen De campagne van de omgekeerde wereld 'Ladykiller tegen Harry Potter' Verkiezingen: van opkomst tot formatie FIFTY FIFTY mr 0.45 FIFTY Zalm: CDA en PvdA 'moetje' 20 kortingsbonnen uw voordeel Boek over haat tegen Fortuyn REFERENDUM '-A (R) Bij Konmar kan 't. jitimachines ^ren dienst )e verkiezingen zijn jjvvel zonder techni- ngen begonnen, "^stemmachines, i -jeen in Rotterdam, ij het begin afweten. Lr «Iers zijn voor de ope- stembureaus ver meldde stemma- ekl antNedap uit tzo e Achterhoekse on- hei heeft in Nederland trel iachines staan. Vol- oordvoerder brengt teli 15 procent een stem kei itemmachine. Onge- Ne cent van de kiezers iel m apparaat van Ne- tse ie zegsman, iiar emkaart osenmöller iha hi .rusenburc - Nee, fei n poging om Groen- ron eslissende slag toe Dat Paul Rosenmöl- vi oepkaart heeft ont- srehr de verkiezingen is 3p i foutje, zegt een ug ler de afdeling bur- ca Driebergen: „De er- 3 d dat bij elke verkie- >ai [f tot één procent en grs de kaart niet var was Rosenmöller mi .voormalige Groen- wa rkan toch kiezen: hij n h ten na het tonen van ;oe rt of een rijbewijs, nd een advies >iMiu|aire site en k- Stemwijzer.nl, de ite van het Instituut en Politiek (IPP), is tijd onbereikbaar ^r een enorme toe- inog twijfelende kie- isite rond half zes hen minuten uit de isteren aan het eind waren al onge- joen stemadviezen dus een woordvoer- IPP. Naar verwach- aag de grens van n overschreden. Bij rkiezingen werd ■Mntal bereikt, in een negen weken waar- Wrijzer actief was. De- 1 Stemwijzer maar K voelt niet ir collecte Het initiatief van pouvoet van de e om in de stemlo- kebussen te plaat- igerend Afrika slaat Jen woordvoerder Êj. Rouvoet lanceer- fgelopen maan- feren in een stemlo- h mogelijk met een I Volgens de Vereni- lerlandse Gemeen- s het dus kort dag a de plaatselijke af of de collecte in d mogelijk was. NG heeft minister I binnenlandse za pten dat hij 'terug- li in zijn opstelling, flcomen dat in de por politiek getinte lllecteerd wordt in achines ede buit in bestelwagen met les die gisteroch- it werd gestolen, (et voertuig is niet lek van de dieftal len met alle machi- aldus een woord- de gemeente. Al- nigftradio is gestolen, lijk heeft de dief ruw gereden, want een iachines was licht Dat heeft geen ge- de verkiezingen irancier de ge- machines heeft woordvoerder van c n*iezingen acht het "ijk was dat de da- stemmachines De apparaten zijn voor andere doe- en. bonrijders voor PvdA De verkiezings- ^Étenrijk is ver te zoe- ^jmdat er een flink lerlandse mara- ;rs verblijft in de ig op de alternatie- [tocht, zijn er giste- leve verkiezingen 'd. Conclusie: de itste partij. De le stem van ruim van de 441 mara iers die deelnamen natieve verkiezin- d naar Tweede-Ka rn dat de partij van Bos 46 zetels opleve- A werd minder d: 42 zetels. Op gro- )lgen bij de schaat- (24), Groenlinks de SP (acht). Op- populariteit van de lie, die net zo veel als de LPF: zes. D66 [populair, met vijf woensdag 22 JANUARI 2003 den haag/gpd - CDA en WD houden tot op het laatste mo ment vast aan de opzet samen te regeren. Ze gaan daarmee dwars in tegen de peilingen, die giste ren eensgezind de PvdA als waar schijnlijke winnaar van de verkie zingen aanwezen. CDA-voorman Balkenende noemde het in het afsluitende lijsttrekkersdebat op televisie 'ongeloofwaardig' dat ook de LPF weer aan een regering met CDA en WD zou deelnemen. „Het is wel heel kort na wat er gebeurd is", verklaarde Balke nende, doelend op de val van het kabinet. Ook een regering met de PvdA 'moesten we maar niet doen'. De beoogd coalitie partner van het CDA, de WD, wees samenwerking met de LPF minder hard af. Lijsttrekker Zalm voorspelde dat CDA en PvdA het in een eerste formatie ronde niet eens zullen worden. „Dat is een moetje, er is geen liefde tussen die twee", analy seerde hij. Als CDA en VVD daarna weer op elkaar zijn aan gewezen, is het mogelijk dat ze ook de LPF nodig hebben om aan een meerderheid te komen. Het debat, waarin nog 31 pro cent van de kiezers over de streep getrokken kon worden, leverde weinig nieuwe gezichts punten op. CDA en WD trok ken enkele keren gezamenlijk op tegen PvdA-lijsttrekker Bos. Die scoorde goed bij eerdere lijst trekkersdebatten, maar kwam dit keer niet als overtuigende winnaar uit de bus. Het zijn de zwevende kiezers die vandaag bepalen welke partij de verkiezingen wint. Gisteravond twijfelde nog 31 procent wat zij zou gaan stemmen. Van hen Op onze internetsite meer over de verkiezingen: doe de Stem wijzer en toets uw standpunten aan de partijprogramma's. zouden de meesten (48 procent) overwegen CDA te stemmen. De PvdA is populair bij 32 procent van de 'zwevers'. Het is de vraag of zij bij het laat ste debat overtuigd zijn. Iedere partij probeerde vooral op zijn eigen punten te scoren. Zo noemde Zalm Groenlinks en SP 'eerlijker' dan de PvdA over de belastingverhoging. Die partijen zeggen dat de hoogste inko mens volgens hen meer belas ting zullen moeten betalen. De PvdA daarentegen viel de WD aan over lastenverzwaringen, 'maar bij u komt er geen einde aan', verweet Zalm de PvdA. Bij de discussie over normen en waarden bleven PvdA en CDA steken bij de invoering van klap deurtjes in het openbaar ver voer. Groenlinks-lijsttrekker Halsema, die tijdens het debat een paar rake klappen uitdeelde, hamerde erop dat de overheid vooral zelf het goede voorbeeld moet geven. Uitgerekend de po litiek heeft daarin de laatste maanden niet hët goede voor beeld gegeven, betoogde zij. door Paul Koopman en Lianne Sleufjes den haag - Twee weken stonden de lijsttrekkers in de boksring. Af gemat en murw gebeukt luiste ren ze vandaag naar het oordeel van de scheidsrechter: de kiezer. Een gedoodverfde winnaar is er al: Wouter Bos. Waarom ging het met de PvdA deze keer zo goed en wat ging er mis bij de andere partijen? Een terugblik op een korte campagne die opnieuw zwaar door het beeld werd be paald. Daar staat hij dan, de lijsttrekker van de PvdA, omringd door jong en oud uit de achterban. Alle maal lachende gezichten. Trots tovert Bos het konijn uit zijn hoed. „Wij hebben Job Cohen gevraagd of hij, als die gelegen heid zich zou voordoen, pre mier van alle Nederlanders wil worden", laat hij weten. Gejuich alom. „Let wel, gevraagd!", her haalt Bos, breed grijzend. Het contrast kon niet scherper. De voor autist versleten Ad Mel- kert opereerde in de campagne van mei 2002 vooral alleen, als de briljante en onaantastbare kroonprins. Hij claimde vanaf dag één het premierschap maar zag zijn grootste ambitie in rook opgaan. Hoe anders is het nu. Opvolger Wouter Bos heeft be scheidenheid als troef bij zijn optreden. En ziedaar: het pre mierschap lijkt hem zomaar in de schoot te vallen. Bijna ter loops schuift hij de machtigste functie van politiek Den Haag door naar een 'outsider': de Am sterdamse burgemeester Cohen. Voor de PvdA is dit de campag ne van de omgekeerde wereld. In 2003 is het niet Pim Fortuyn maar de onstuitbare opmars van het fenomeen Wouter Bos die de campagnes van zijn be langrijkste rivalen ontregelt. Wat eerst zeker leek, blijkt plotseling bevochten te moeten worden. CDA en WD dachten begin de ze maand nog dat voortzetting van hun centrum-rechtse coali tie een formaliteit was. Maar de riante meerderheid die deze twee partijen samen in de pei lingen hadden, is verdampt. Eén Fortuyn al postuum winnaar in buitenlandse pers utrecht/gpd - Met meer aan dacht dan gewoonlijk worden in het buitenland de Tweede-Ka merverkiezingen gevolgd. De moord op Fortuyn ging immers als een schokgolf door het wes terse politieke landschap, en de buren zijn benieuwd hoe het verder gaat in dat ooit zo stabie le Nederland. De meeste buitenlandse kranten en opiniebladen vinden het vooral interessant om te zien wat er van Fortuyns erfenis over is. 'Geest van Pim waart door campagne', kopt de Vlaamse krant De Standaard. 'Fortuyn leeft', stelt Time Magazine vast. „Veel centrumpolitici hebben zijn omstreden standpunten overgenomen in kwesties als immigratie, misdaad en onder wijs", aldus Time. Het Amerikaanse weekblad gaat wel wat kort door de bocht. Zo heet het dat Gerrit Zalm 'de vaststelling heeft omarmd dat het land geen immigranten meer kan opnemen: 'Nederland is vol', zegt hij nu in zijn toe spraken'. En wordt Wouter Bos toegedicht dat hij Fortuyn 'nog doeltreffender verpersoonlijkt' door te hameren op 'alleen Ne derlandse les op onze scholen'. Hij leidt in de peilingen, voegt de Time-reporter er fijntjes aan toe, die Fortuyn alvast tot 'pos tume verkiezingswinnaar' uit roept. 'Nederlandse politiek door breekt taboe op praten over im migratie', stelt ook de Ameri kaanse krant International Her ald Tribune. 'Politieke correct heid is hier aan flarden en mul ticulturalisme wordt omschre ven als eerder een probleem dan een verrijking'. Het Duitse weekblad Der Spiegel wijst erop dat de LPF zo laag staat in de peilingen omdat de WD het 'Holland ontwaakt'-parool heeft overgenomen. Naast de nalatenschap van For tuyn trekt de nek-aan-nekrace tussen PvdA en CDA de aan dacht. 'Ladykiller tegen Harry (advertentie) Deze week] De lijsttrekkers van de zes grootste partijen zoals ze gisteren verschenen voor het laatste debat op televi sie. Op de bovenste foto de linkse, onder de (centrum)rechtse politici. Foto's: GPD/Phil Nijhuis televisiedebat, het eerste, schop te die zekerheid onderuit. Bos kwam als winnaar tevoorschijn en sindsdien kan hij niet meer stuk. Net als in mei hebben het 'beeld' en de opiniepeilingen de campagne zwaar beïnvloed. Vrijwel volcontinu waren de lijsttrekkers op de buis, in de batten en spelletjesprogram ma's. Kregen WD-leider Dijk stal en PvdA'er Melkert in mei het verwijt dat zij niet van de buis spatten, nu moest Zalm zich verweren tegen het verwijt dat hij een gespannen indruk maakte. Balkenende kreeg te horen dat hij minder fris oogde en vragen niet duidelijk beant woordde. „Ik zie steeds dat mondje zeggen: pepepep!", hield een 'gewone' huisvrouw de premier voor op ,SBS6. En ondertussen zat aan de an dere kant van de tafel steeds die stropdasloze Bos, met zijn war me lach. Hij bleef ontspannen ogen onder al het mediageweld, hoe CDA en WD ook probeer den hem gentleman-achtig te tackelen. Want er is iets geleerd van de vorige campagne waarin Pim Fortuyn tot zijn dood op permachtig bleek: de favoriet moet je nooit persoonlijk aan vallen. De liberale voorman schoot maar één keer uit zijn slof in een poging Bos de pas af te snijden: „Bos is een leugenaar!", consta teerde rekenmeester Zalm over het cijferwerk van de PvdA-lei- der. En nadat Bos - daartoe op geroepen door CDA en WD - uiteindelijk zijn kandidaat-pre mier had gepresenteerd, richt ten Zalm en Balkenende hun pijlen meteen op Cohen. „Hij wil niet met ons in debat", schamperden ze in koor. Cohen is een man van pappen en nat> houden, meende Zalm. Als hij zo graag in Amsterdam wil blij- ven, zoals hij zegt, laat hem daar dan lekker blijven, sneerde Bal kenende. Het gaf, constateerde voormalig PvdA-campagnelei der Monasch tevreden, een wat huilerige indruk. De meeste spanning kwam voort uit de dagelijkse opinie peilingen. Die maakten van de campagne een bloedstollende nek-aan-nekrace tussen CDA en PvdA. Met als cliffhanger. wan- neer en met hoeveel zetels haaltq de PvdA het CDA in? Het spek takel had wel een prijs. Het leid de de aandacht af van de 'klein tjes'. SP, D66, en Groenlinks raakten ondergesneeuwd en verloren aanhang. Ook Chris tenunie, LPF en Leefbaar Ne derland klaagden over de domi nantie van de 'grote partijen'. In deze campagne werd nóg iets grotendeels vergeten: het bui- - - tenland. De dreigende oorlog in Irak, de uitbreiding van Europa en de hongersnood in Afrika: het kwam allemaal slechts zijde lings aan de orde. Nederlandse politici waren vooral bezig met zichzelf en het binnenland. Dat was in mei 2002 overigens niet anders. Wat de uitslag van de verkiezin gen vandaag ook moge zijn: het charme-offensief van Wouter Bos is nu al een succes. De TROS haalde in de slotfase van de campagne nog Zalms familie voor de camera. „Gerrit is een gouwe pik", zei één van zijn broers. „Bij een bank had hij tien keer zoveel kunnen verdie nen." Zalm keek er wat onge makkelijk bij. „Ik vind dit werk zinvoller", zei hij. Maar je zag hem denken: de echte gouwe pik, dat ben ik niet, dat is Bos. Uitleg gang van zaken bij tweede verkiezingen binnen een jaar Dat is gewoon Edah Potter', meldt de website van Der Spiegel over de 'wilde in haalrace' van de sociaal-demo craten. 'PvdA staat op uit de do den', bericht het gezaghebben de Britse weekblad The Econo mist. De grootste Duitse kwaliteits krant Süddeutsche Zeitung kopt waarschuwend dat een 'Sieg Balkenendes gefahrdet' is ('Zege Balkenende bedreigd'). In een reportage over het 'Duel van de wonderkinderen' wijst de Süd deutsche erop dat Jan Peter Bal kenende vaak als Harry Potter wordt omschreven, maar dat hij er als tovenaar niet veel van bakt in het debat met Wouter Bos. „Hij analyseert vaak te ingewik keld", zo haalt de krant een 'partijvriend' aan. Wouter Bos komt in de meest buitenlandse analyses als favo riet uit de bus. Geen wonder. 'Woutertje ist ein leckeres Ding', heeft Pim Fortuyn volgens de Süddeutsche zelf gezegd. den haag/gpd - Vervolg ze tot in de hel' is de naam van het boek, waarin de advocaten Os car Hammerstein en Gerard Spong alles schrijven over de haatklacht die zij voor hun ver moorde cliënt Pim Fortuyn heb ben ingediend. Het boek ver schijnt over vier weken. De titel verwijst naar een uit spraak van Fortuyn. „Als ik word vermoord, vervolg ze tot in de hel", zou hij hebben gezegd. Daarmee zou hij hebben ge doeld op degenen die hem af schilderden als een duivelse man. Na de moord op Fortuyn dienden de advocaten op grond van het 'haatzaai-artiker van het Wetboek van Strafrecht een klacht in tegen onder anderen Rob Oudkerk (PvdA), Marcel van Dam (columnist De Volks krant) en Thom de Graaf (D66). Het OM in Rotterdam wees de behandeling af. De twee advo caten zijn daarop in beroep. „De precieze' beweegredenen van de haatklacht zijn niet goed voor het voetlicht gekomen. Met het boek geven we de mensen een beter beeld", aldus Spong. Spong zegt het boek voor 95 procent zelf te hebben geschre ven; Hammerstein was vooral een 'kritische lezer'. rijswijk/anp - Vandaag zijn voor de tweede keer binnen een jaar Tweede-Kamerverkiezin gen. Hieronder een uitleg van de gang van zaken. Opkomst: Bij de verkiezingen in mei bracht 79,1 procent van de kiesgerechtigde bevolking zijn of haar stem uit. Dat was meer dan de verkiezingen daarvoor in 1998. Toen was het opkomst percentage 73,3. In 1994 ging 78,8 procent van de kiesgerech tigde Nederlanders naar de stembus. Stemgerechtigden: Ongeveer 12 miljoen Nederlanders, van 18 jaar en 'ouder, kunnen vandaag hun stem uitbrengen. Bij de Ka merverkiezingen hebben alleen burgers met de Nederlandse na tionaliteit het recht om te stem men. Op lokaal niveau ligt dat soms iets anders, want dan heb ben niet-Nederlanders onder voorwaarden ook stemrecht. Uitslag: Nederland telt ongeveer 10.000 stembureaus waar met een stemcomputer of het aloude stembiljet kan worden gestemd. De deuren zijn vanmorgen om half acht 's geopend en sluiten vanavond om negen uur. De uitslagen van de bureaus wor den, via de burgemeesters en (advertentie) hoofdstembureaus, uiteindelijk definitief vastgesteld door de Kiesraad. Dit gebeurt aanstaan de maandag om drie uur in de Oude Zaal van de Tweede Ka mer. Deze bijeenkomst is open baar. Hoeveel zetels (volksverte genwoordigers) een partij in de Tweede Kamer krijgt, wordt vastgesteld middels de volgende stelregel: Hoe meer stemmen, hoe meer zetels. Gemeenten maken nog op de verkiezingsavond de officieuze uitslagen zo gauw mogelijk na de sluiting van de stembussen bekend. Op basis daarvan wordt dan de officieuze uitslag van de verkiezingen bepaald. Meestal ontlopen deze voorlopige uit slag en de definitieve elkaar niet veel. Kiesdeler: Als duidelijk is hoe veel burgers zijn gaan stemmen, en dus wat het opkomstpercen tage is, dan kan de kiesdeler worden vastgesteld. Dit is het aantal uitgebrachte stemmen, gedeeld door het aantal zetels dat in het parlement te verdelen valt (150). De kiesdeler bepaalt hoeveel stemmen nodig zijn voor één zetel. Voorkeursstem: Kandidaten die ten minste 25 procent van de kiesdeler aan stemmen in de wacht weten te slepen, komen in aanmerking voor een voor keursstem. Dit betekent dat zij toch in de Kamer terecht kun nen komen, ook al zijn ze eerder door hun partij op een onver kiesbare plek gezet. De kandi daat die zich een hogere plaats op de lijst weet te verwerven, duwt de andere kandidaten van af zijn of haar nieuwe plek naar beneden op de ranglijst. Restzetel: Bij het verdelen van de zetels blijft er meestal een aantal over. Partijen met gemid deld het hoogste aantal stem men komen het eerst in aan merking voor een restzetel. Een partij kan ook meer restzetels krijgen. (In)formatie: De koningin be paalt wanneer zij de fractievoor zitters bij zich vraagt voor advies over een nieuw te vormen kabi net. Meestal is dat de dag na de verkiezingen. De koningin ont vangt dan ook de vice-president van de Raad van State en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer voor raad. De koningin beslist uiteindelijk wie informateur of formateur wordt. Als het ernaar uitziet dat het moeilijk wordt partijen tot elkaar te brengen in een nieuw kabinet, kan de koningin een in formateur aanstellen die wat voorwerk doet. Is die klaar, dan kan de formateur aan de slag om het daadwerkelijke kabinet te vormen. De formateur wordt meestal minister-president van het nieuwe kabinet. De formatie duurt zolang als nodig is. (advertentie) Pim Fortuyn eiste als voorwaarde voor de uitbreiding van de Europese Unie met 10 nieuwe landen in één klap een referendum. De fractie Lijst Pim Fortuyn begint nu met de voorbereiding van deze volksraadpleging. Doet u mee, e-mail dan uw naam en adres naar: j.janssenvanraay@tk.parlement.nl, of geef uw voorkeurstem aan LPF-lijstduwer Mr. J. L. Janssen van Raay, lijst 2 plaats 40. lUIVh' (advertentie) IEDER DE HELFT!!! "T -» Om zelf thuis] - -sufvj af fa bakken! - SMpfó Kaiserbrötcher pak 4 stuks met 50%korting 0.90 ^^ER H^FTT^! Verse worst of saucijsjes per kilo .4 met 50%korting att J 6,4<3 Émm^T *3» Kijk voor adressen van alle Konmar-winkels op wwwJconmar.nl of bel gratis met de Konmar Klantenservice 0800-0809.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 3