Machtsstrijd naar climax Leidse Zeeheldenbuurt vooral politiek moe Leidsch Dagblad Iffcollege VOORD Arm Oegstgeest schrapt sociale woningbouw Zwevende kiezer scherprechter bij gevecht Bos-Balkenende voor ontwikkeling iHet druppelt de hele ochtend binnen' Verkiezingen in bijlage en op internet ALLE VURENHOUTEN LADEBLOKKEN 25% KORTING Haaghuishor Geen megadisco in Leiderdorp Eis: levenslang voor schoenbom Aardbeving in Mexico Kiezen was nog nooit zo gemakkelijk. NEFIT1'11 m Leidsch Dagblad NR. 43136 LOSSE NUMMERS 1,10 ZATERDAG €1,55 woensdag 22 januari 2003 lam steekt ronnen aan 1i aanvallen' H ijdelljk id< act het d ,erin isal nen Verschillen mid ir 2i tomen n> tabiel 2 AAN... Jevenson ptiek is de kunst n de mensen te n door hen te en dat men OPGERICHT 1 MAART 1860 Leidsch Dagblad door Nancy Ubert oegstgeest - Geen sociale wo ningbouw meer en geen tunnel die de Leidse Merenwijk met Poelgeest verbindt. Zo maar een greep uit de bezuinigingsvoor stellen die burgemeester en wet houders van Oegstgeest doen om het miljoenentekort op de nieuwbouwwijk Poelgeest te verlagen. Om meer inkomsten binnen te halen moeten in de wijk bovendien extra huizen worden gebouwd, ten koste van de 'polderachtertuin' die nu wordt aangelegd. Vandaag krijgt alle huishoudens in Oegstgeest de brief in de bus die de burgers op de hoogte stelt van het miljoenendebacle dat het dorp in zijn greep houdt. De burgemeester schrijft dat het college niet van plan is het te kort van 15,8 miljoen - oplo pend naar bijna 20 miljoen euro in 2005 - direct op de burger te verhalen. Een verhoging van de gemeentebelasting is nog niet aan de orde, tenzij de gemeen teraad een andere koers wil va ren. „Maar door alleen de broekriem aan te halen, komen weer niet." Hoe er bezuinigd moet worden blijft onduidelijk in de brief aan de burgers, maar staat wel te le zen in de openbare samenvat ting die van de geheime raads stukken is gemaakt. In die 'Jip en Janneke-versie' wordt sum mier een aantal bezuinigings operaties genoemd die de bur ger misschien niet direct in zijn portemonnee voelt, maar cüe wel verregaande maatschappe lijke gevolgen hebben. Zo denkt het college dat het beter is geen 'sociale woningen' meer te bou wen. Om meer geld te verdie nen, zodat de aanleg van de nieuwbouwwijk de gemeente minder duur komt te staan, wil het college extra woningen neerzetten. Bijvoorbeeld op de grond van het polderpark dat nu tussen de nieuwbouwwijk en buurgemeente Warmond wordt aangelegd. Oegstgeest heeft voor deze 'achtertuin' van Poel geest een convenant met War mond afgesloten. Pagina R4: Politici in Oegstgeest voorspellen 'burgertoorn' den haag/gpd - De machtsstrijd tussen PvdA en CDA nadert zijn climax. Wordt de partij van Bos de grootste of die van Balke nende? Nederland kiest is van 'B-film' met voorspelbaar einde uitgegroeid tot een re gelrechte thriller, waarvan het slot nog ge schreven moet worden. Met als scherp rechter de zwevende kiezer, die vanoch tend om zeven uur de landing heeft inge zet. Tergend langzaam trekken de mist flarden weg, pas in de loop van de avond zijn de contouren van het nieuwe electora le landschap zichtbaar. Een zinderende fi nale, Nederland houdt de adem in. Volgens alle opiniepeilingen wordt van daag de PvdA de grootste partij bij de Tweede-Kamerverkiezingen. Zij krijgt één tot drie zetels meer dan het CDA, dat in alle onderzoeken op 42 zetels uitkomt. Het linkse blok levert op het laatste mo ment fors in: de SP zou na een weken lang voorspelde winst uitkomen op maximaal twaalf zetels en Groenlinks krijgt in de meest gunstige peiling acht zetels. Een kabinet van CDA en PvdA lijkt op grond van de peilingen onontkoombaar. Zo'n coalitie kan volgens alle peilingen in ieder geval op 85 zetels rekenen. CDA en WD komen niet verder dan 70 a 71 zetels en zullen, als ze samen willen regeren, op zoek moeten naar een derde partner. Maurice de Hond kwam voor SBS6 gis teravond met de meest extreme cijfers. De PvdA is na de bekendmaking van pre mierskandidaat Job Cohen goed voor 45 zetels, een geweldige winst ten opzichte van de 23 die zij nu in de Tweede Kamer heeft. Het CDA staat op 42 zetels, een verlies van een zetel ten opzichte van het huidige aantal in de Kamer. De WD komt uit op 28 zetels (24 in de Kamer). De LPF krijgt er zes (was 26), de SP elf (nu negen), Groenlinks zes (nu tien), D66 vijf (was zeven) en de ChristenUnie vier (net als nu). Volgens het onderzoeksbureau Inter- view/NSS en het Nipo komt de PvdA uit op 43 zetels en zou het CDA er 42 krijgen. De WD staat bij Interview op 28 zetels, Irak lijkt onaf- Het ene viiegdekschip idere vertrekt naar de lerdduizenden militai- ir inmiddels samenge- ""Ve oorlogsretoriek van Sluis wordt harder van de internationale ge- staat vrijwel machte- e kijken. Desondanks iriogssdreiging nauwe- rol gespeeld in de ver in ons land. rijpen in het Midden- echter op korte ter cel grotere invloed op leven van de gemid- lerlander hebben dan ingsuitslag. Hoewel de rs gisteravond nog fors r in aanvaring kwa- het in onze coalitiede- vaak om nuancever- We willen allemaal gheid, zorg en onder- rhillen alleen van oe we dat moeten fi- het Midden-Oosten als de Amerikanen en ider steun van de Vei- ingrijpen, iedere er in zijn portemon- De economie krijgt ine na de andere opta- stijgende olieprijzen, ilitiek komt op zijn an. Saddam zal zonder zijn massa-vernieti- us tegen de joodse ten. nd zal het gevoel van ld exponentieel toene- 'esterling ben je straks leer je leven zeker. De gel ie zal als eerste harde rijgen. Het spook van doosheid komt weer nek kijken, de beurs Jtr in en het nieuwe ka- alle mooie plannen op moeten zetten, lanen is het om Sad- en. En om de olie na- ver de noodzaak van g kun je - in het licht aste erwachte hoge aantal van mening ver- 1( aarom blijft het ook zo n; 2 Üjk dat Irak geen ver- ema was. Dat illu- in zichzelf gekeerd na de moord op For- aakt Hopelijk gaat dat Idaag veranderen. door Ema Straatsma leiden - Ze hebben vorige keer massaal LPF gestemd, maar doen dat deze keer niet. Zo'n club van losers, nee, daar willen ze in de Leidse Zeeheldenbuurt niet bijhoren. Mét Pim Fortuyn was het leuk, zonder hem is de politiek een 'onbetrouwbaar zooitje'. Nou goed, misschien moeten ze dan toch maar op Wouter Bos stemmen. De wijk heeft een reputatie als het gaat om 'proteststemmers'. Halverwege de jaren tachtig kre gen de Centrum Democraten een ruime steun. Vorig jaar gin gen veel stemmen (dertig pro cent) naar Pim Fortuyn. Thuis blijven is voor veel wijkbewo ners de meest voor de hand lig gende oplossing. De opkomst in de wijk is meestal al aan de lage kant (vorige keer: 66 procent). „Wat stemmen betreft, doe ik helemaal niet meer mee", zegt H. Rijnsburger (71) uit de Trompstraat. Vorige keer koos hij voor de LPF, omdat Fortuyn 'dingen zei die anderen niet durfden te zeg gen'. Wat voor dingen dat waren kan hij niet precies benoemen. „Gewoon, van alles. "Na het LPF-debacle in de Tweede Ka mer krijgt die partij zijn stem niet meer. Vroeger stemde Rijnsburger op de PvdA, met af en toe een uitschieter: „Boer Koekoek, dat was ook iemand die in duidelijke taal sprak." De PvdA is voor Rijnsburger geen optie meer. „De PvdA is niks veranderd, ze hebben alleen een andere lijsttrekker." Andere par tijen hebben afgedaan, nu ook blijkt dat zijn ziekenfondspre mie met veertig euro per maand is gestegen: „Je mag het eigenlijk niet zeggen, maar voor mij zijn het allemaal criminelen." Geklaagd wordt er volop in de Zeeheldenbuurt ('overal ligt hondenpoep, slingert afval rond en roken groepen jongeren op straat hasj'), maar als je de buurtbewoners vraagt waar ze het liefst wonen is dat in 'hun wijk'. Zo ook Rijnsburger, die een paar jaar is weggeweest en nu terug is in de buurt waar zijn hele familie heeft gewoond. „Deze buurt blijft toch trekken." Ook al is die buurt volgens hem veranderd in een 'probleemwijk met veel allochtonen'. Dat de Zeeheldenbuurt een overwe gend witte wijk is, daar wil hij niets van weten. Bij buurthuis 't Schippertje, waar vandaag ook het wijkstem- bureau is, verklaren ze alle on vrede uit een sterk gevoel van 'in de steek gelaten' te zijn. Buurt huiscoördinator C. Kruijs ver wacht dat veel buurters niet gaan stemmen. „Ik heb de men sen die komen aangetraden om wél te gaan stemmen. Dan heb je tenminste een reden om mee te klagen als het niet goed gaat. Maar veel bewoners hebben er geen vertrouwen meer in, nu de LPF zo op z'n snuit is gegaan." (advertentie) Minder vroege stemmers in dorpen in de regio regio - Het hondenweer heeft op diverse stembureaus de op komst in de ochtend gedrukt. Zo telden stembureaus in Wou- brugge en Katwijk vanmorgen veel minder vroege vogels dan bij de vorige Tweede-Kamerver kiezingen. Op het Leidse stad huis daarentegen was de op komst net als in veel andere ste den normaal. „Het druppelt de hele ochtend binnen en daar mee doel ik niet op de regen." Voorlichter Fons Delemarre van de gemeente Leiden baseert zijn indruk op het stembureau op het stadhuis. Cijfers heeft hij niet, maar ervaren medewerkers van het stembureau bevestigen zijn indruk. Cees de Lange van stembureau Immanuël in Wou- brugge kan wel een precieze vergelijking maken met 15 mei 2002. Omstreeks kwart voor tien waren er toen al 180 van de 1.115 stemgerechtigden in het stemlokaal, maar vanmorgen stond de teller pas op 125 (van de 1.121). Het CDA-raadslid ver moedt dat veel kiezers wachten tot het droog wordt. Ook in Katwijk is het 's ochtends aantoonbaar minder druk dan bij de vorige verkiezingen. „Maar het regent dan ook pij penstelen", zegt voorlichtster Corine den Ouden na een vroeg In het Leidse buurtcentrum De Stevensbloem krijgt deze moeder op het laatste moment nog stemadvies van haar kroost. Foto: Henk Bouwman rondje langs drie stembureaus. „In alle gevallen hadden zo'n 200 mensen hun stem uitge bracht en dat is minder dan de vorige keer. In Rijnsburg kunnen de kiezers hun gang naar de stembus com bineren met een gift voor hon gerend Afrika. Aanhakend bij het landelijke initiatief van zijn Christenunie vroeg raadslid An ne Post het college om ook in (advertenties) agblad maar krijgt er volgens het Nipo eentje meer (29). Voor de Lijst Pim Fortuyn geldt dat precies andersom, bij Interview krijgen de erflaters van Fortuyn er zeven, bij het Nipo blijven ze steken op zes. De SP scoort bij het Nipo nog twaalf zetels, bij Interview zijn ze terug op hun huidige aantal van negen. GroenLinks krijgt er van het Nipo zeven, van Interview acht. Onderzoeker De Hond waarschuwde wel dat er nog "forse verschuivingen" moge lijk zijn. Veel kiezers hebben hun defini tieve keuze nog niet gemaakt. Pagina Gesprek van de Dag en Pagina Binnenland 1: Meer over de verkiezingen Morgen brengt deze krant een extra verkiezingsbijlage met uitslagen, achtergronden, analyses en inter views. De bijlage telt acht pagi na's en daarin is ook ruimte gere serveerd voor de regionale verta ling van de Tweede Kamer-verkiezingen en uit slagen uit eigen regio. Ook in de krant zelf natuurlijk uitgebreide aan dacht voor de verkiezingsuitslag. In de loop van vanavond zijn de uitsla gen per gemeente ook te vinden op de internetsite van deze krant, www.leidschdagblad.nl leiderdorp - Een groot uit gaanscentrum met megadisco past niet in Leiderdorp, vinden burgemeester en wethouders van deze gemeente. Zij besloten daarom gisteren geen vergun ning te verlenen aan de initia tiefnemers Wïm Regeer en Hyl- ke Postma. Volgens gemeente en politie levert zo'n centrum op bedrijventerrein De Baande- rij veel overlast op, zoals ge luidshinder voor omwonenden, vernielingen bij autobedrijven en gevaarlijke situaties op de weg doordat stappers met een slok op achter het stuur krui pen. Pagina R4 boston - Het Amerikaanse openbaar ministerie eist le venslang plus dertig jaar tegen de Brit Richard Reid, die vorig jaar een vliegtuig probeerde op te blazen met een bom in zijn schoen. De rechtbank in Mas sachusetts doet 30 januari uit spraak. Reid (29), een bekeer ling tot de islam, heeft schuld bekend op alle acht punten van de aanklacht. Hij wordt onder meer beschuldigd van_poging tot doodslag en hetjo gevaar brengen van het vliegverkeer. Massachusetts kent de dood straf niet meer. MEXico-STAD - Grote delen van het westen van Mexico zijn af gelopen nacht getroffen door een zware aardbeving. Volgens Mexicaanse media had de be ving een kracht van 7,6 op de schaal van Richter. De Mexi caanse autoriteiten maakten bekend dat er zeker twintig do den zijn gevallen. Het aantal loopt naar verwachting verder op. Het epicentrum lag in de Stille Oceaan voor de kust, meer dan 600 kilometer ten westen van de hoofdstad Mexi- co-stad. ...voor wie toe is aan een nieuwe HR-ketel Kies vandaag voor www.nefit.nl ...en maak kans op een Nefït Marathon VIP Arrangement Rijnsburg collectebussen van de Samenwerkende Hulp Organi saties neer te zetten. Dat mag van burgemeester en wethou ders, alleen doet de gemeente er niets aan en mogen de bussen niet in het stemlokaal staan. De Rijnsburgse SGP/Christenunie stak de handen uit de mouwen en zette collectebussen bij de ingangen van de stemlokalen. Ja, ik word abonnee en ontvang de krant eerst 2 weken gratis. Straat Postcode Plaats Telefoon Ik neem een: maandabonnement automatische betaling 19,60 kwartaalabonnement automatische betaling 54,50 betaling per acceptgiro 55,00 Handtekening: Bij machtiging tot automatische betaling krijgt u bovendien een 1/5 staatslot met jackpot cadeau Bi| automatische betaling is min bank-gifonummer. 712141 400114 Stuur deze bon in een envelop, V1 zonder postzegel, naar: Leidsch Dagblad, abonneeservice, Antwoordnummer 10050 2300 VB Leiden www.leidschdagblad.nl De wereld om je heen Wouter Bos (links) en Jan Peter Balkenende zijn in een hevige machtsstrijd verwikkeld. Toch lijken volgens de peilingen PvdA en CDA straks tot elkaar veroordeeld. Foto: ANP/Montagefoto

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 1