Oegstgeester politiek verwacht volkswoede REGIO Habeko bezorgd om financiering sociale huurwoningen 'Rijnstreekhopper rijdt vaker op tijd' 'Gooi de shit maar over ons heen' Warmonds symbool in ere hersteld Vervuiling tegenvaller bij uitbreiding Noordplein Directeur Bogercl: 'Rijnwoude maakt verkeerde keuzes' Beukei offert maar blil Arrestant leide Snelkraak bij drogisterij alphen aan den rijn - Bij een drogisterij aan de Herenhof in Alphen is vanochtend vroeg - om ongeveer half vijf - een snelkraak gepleegd. De daders reden met een auto de voorpui van de winkel volledig aan dig gelen en gingen er vandoor met flessen parfum. De politie vond later op de Mandenvlechter de auto die bij de kraak is gebruikt: een groene Fiat Uno. Vermoe delijk zijn de snelkrakers op de ze plek in een andere auto ge stapt. Inbraak op klaardichte dag leiderdorp - Op klaarlichte dag is gisteren ingebroken in een huis aan de Lammerweide in Leiderdorp. De dader, die een raam forceerde om binnen te komen, nam een dvd-speler mee. 's Avonds werden de be woners van een huis aan de Buitentocht slachtoffer van een inbraak. Zij missen geld en sie raden. Een bewoner van het Nievaartpad kwam gisteravond net op tijd thuis: hij zag twee mannen in de tuin die een bo- venlichtje van het huis hadden opengezet. De twee gingen er vandoor. Eerste paal nieuwe kazerne warmond - Burgermeester Vosjan van Warmond slaat morgenochtend om elf uur de eerste paal van de nieuwe brandweerkazerne. Het wacht lokaal van de brandweer komt op de Van Der Woudestraat la. door Nancy Ubert vervolg voorpagina oegstgeest - De inwoners van Oegstgeest moeten koste wat het kost de kans krijgen, mee te praten over de bezuinigingsplan nen waarmee de gemeente haar miljoenentekort probeert terug te dringen. Je kunt negentien raadsleden niet laten beslissen over zulke ingrijpende, verre gaande veranderingen, vinden de politici. De volksvertegenwoordi gers houden er rekening mee, dat burgers woedend zijn over de wanprestatie die gemeenteraad en college hebben geleverd. Volgens fractievoorzitter Hui zing van oppositiepartij WD heeft de gemeente nog even de tijd om haar bezuinigingsopera tie voor te bereiden. „We hoe ven niet overhaast aan de slag te gaan. Dat geeft ons de kans de inwoners te horen." Huizing vindt dat eerst maar eens nage dacht moet worden over de vraag, of de bezuinigingen uit sluitend in Poelgeest gevonden moeten worden. „Met die nieuwbouwwijk alleen kom je er volgens mij niet. De voorstellen van het college zijn niet allemaal even realistisch. Ik heb liever dat we in één keer een compleet be zuinigingsplan ontwikkelen, zo dat we meer ruimte hebben. Anders staan we over een paar maanden voor de volgende zware klus." Burgemeester en wethouders willen extra geld verdienen door de geplande sociale bouw aan de Clusiuslaan in Poelgeest te vervangen door woningen in de vrije sector. Fractievoorzitter Ee- gdeman van Leefbaar Oegst geest kan daar wel begrip voor opbrengen: „Ik heb uitgerekend dat elke sociale woning Oegst geest 50.000 euro kost." CDA en Progressief Oegstgeest, die 'be taalbare woningen voor oude ren en starters' met stip hadden genoteerd in hun verkiezings programma, zijn beduidend minder blij met de voorgestelde maatregel. Oegstgeest is naar hun mening al te veel een sjieke forensengemeente voor welge stelde. hoogopgeleide mensen. Met extra woningbouw denkt het college ook meer geld bin nen te halen. Als bouwlocaties worden onder meer de Veerpol- der achter de nieuwbouwwijk en het terrein van de natuurijs- baan genoemd. Daarmee is Leefbaar Oegstgeest, strijder voor een groen woondorp, min der gelukkig. „Bebouwing van de Veerpolder is voor ons onbe spreekbaar", laat Eegdeman we ten. Ook het CDA staat niet te springen om de terreinen te be bouwen. „Heel pijnlijk alle maal". typeert fractievoorzitter De Kok de bezuinigingsvoorstel len van B en W. „Dit tast de ba lans van de wijk aan." Fractievoorzitter Klaver van Pro gressief Oegstgeest weigert uit gebreid te reageren op de voor gestelde maatregelen. „Veel te prematuur. Wij willen eerst we ten wat de burgers ervan den ken. Met een hoorzitting hopen we dat te weten te komen." Kla ver bereidt zich voor op een confrontatie met de bevolking van Oegstgeest: „Gooi de shit maar over ons heen. Terecht dat mensen teleurgesteld zijn in het bestuur." Ook Leefbaar Oegst geest houdt rekening met de toom van de burgers. De partij organiseert drie informatiebij eenkomsten om haar achterban te horen. Morgenavond vindt de eerste plaats. „Het eerste'half uur krijgen we geheid emmers kritiek over ons heen", voorspelt Eegdeman. rijnstreek - De Rijnstreekhop- per rijdt vaker op tijd. Dat blijkt uit een onderzoek van een in tensieve gebruiker Ben Vermeer uit Alphen. Hij constateerde dat 92 procent van de 188 ritten die hij in 2002 maakte, op tijd wer den gereden. In 2001 reed de hopper in slechts 83 procent van de ritten op tijd. „Daarmee is het aantal keren dat de hop per niet op tijd reed gehalveerd. Een grote verbetering." Vermeer vermoedt dat de verbe teringen geen toevalstreffers zijn. „Diverse chauffeurs en an dere passagiers vertelden mij de indruk te hebben, dat er vaker op tijd wordt gereden." H. Em- rnelot, die namens het Alphens Platform Gehandicaptenbeleid in de klankbordgroep over de Rijnstreekhopper zit. deelt de mening van Vermeer. „Het gaat goed. Je hebt natuurlijk altijd wel iets dat beter kan, zoals de terugbelservice. Klanten zouden vijf minuten voor de bus voor rijdt worden gebeld. Maar ver der zijn we tevreden. Honderd procent op tijd rijden lukt geen enkele vorm van openbaar ver voer. De baig hoeft maar open te staan, of de bus is al een paar minuten te laat." Vermeer besloot vanaf het begin dat de nieuwe vorm van open baar vervoer werd ingevoerd, de prestaties bij te houden. „Vóór de Rijnstreekhopper kon je met de tarieftaxi of de ouderentaxi in de Rijnstreek van deur tot deur worden vervoerd. Over de tarief taxi waren al veel klachten. Toen de Rijnstreekhopper kwam, dacht ik: ik ga dit gelijk goed vol gen." Over 2001 was de Alphe- naar aanzienlijk minder tevre den. De Rijnstreekhopper rijdt sinds 1 januari 2001. De bus brengt gewone reizigers en gehandi capten binnen de Rijnstreek op verzoek van deur tot deur. Het aantal ritten ligt op gemiddeld 11.000 in de maand. De Ter Aar- se wethouder Jonker, die verant woordelijk is voor de Rijnstreek hopper. is ook tevreden. „Als er iets misgaat, en dat kan natuur lijk altijd, dan reageren de ver voerders er goed op. De gedu peerde krijgt soms een bloeme tje." Een aanwinst vindt hij ook de invalidenlift in de busjes. Daardoor hoeft de rolstoelge bruiker niet meer 'liggend' de bus in te worden gereden. Het restauratiewerk is gedaan en de Nederlandse driekleur wappert weer op de Oude Toren in War mond. Foto: Hielco Kuipers roelofarendsveen - De gemeente Alkemade wacht mogelijk een forse tegenvaller bij de uitbreidingsplannen voor winkelcentrum Noordplein. Een deel van de grond waarop de uitbreiding gestalte moet krijgen, blijkt ernstiger vervuild dan eerder werd gedacht. Volgens wethouder Uit den Boogaard (Mooi Alkemade) gaan de kosten van de sanering in de honderdduizenden euro's lopen. De wethouder weet nog niet of het mogelijk zal zijn om de extra kosten te verhalen op de voormalige eigenaar van de grond. Uit den Boogaard meldde de tegenvaller gisteravond min of meer terloops aan de ge meenteraad, tijdens de behandeling van de verschillende bouwplannen die op dit mo ment in de gemeente op stapel staan. De tails over de vervuiling wilde hij niet geven. Voor de uitbreiding van het winkelcentrum - met extra winkels, maar ook met een groot aantal woningen - zijn een kwekerij en het terrein van Dobbe Pbtgrond aangekocht. De wethouder wilde niet zeggen op welk van de twee terreinen de vervuiling is gevonden. De Alkemade raad sprak gisteravond uitge breid over de bouwplannen die op dit mo ment in de gemeente in voorbereiding zijn. Daarbij was de vraag welke plannen nog even in de ijskast kunnen worden gezet in afwachting van de gemeentelijke structuur visie en het woningbehoefte-onderzoek. De fractie van Mooi Alkemade wil zo veel mo gelijk bouwplannen kunnen toetsen aan de nog op te stellen nota's, terwijl de andere partijen samen met burgemeester en wet houders toch vooral willen voorkomen dat bouwplannen vertraging oplopen. Het eind van de bijna twee uur durende discussie was overigens dat voorlopig alle plannen door kunnen gaan, omdat uiteindelijk de stemmen staakten. Eind februari staat het onderwerp weer op de raadsagenda. door Laurens Foudraine warmond - Maandenlang stond de Oude Toren van Warmond in de steigers. Maar nu is hij be vrijd van zijn ijzeren stellage. Het monumentale bouwwerk is gisterenmiddag opgeleverd. Burgermeester Vosjan plaatste de laatste voeg. Zij sprak van een succesvolle afsluiting van het project en een feestelijke dag voor Warmond. Fier bovenin de Oude Toren wappert op hoogtijdagen de Ne derlandse vlag. Ook voor deze bijzondere gelegenheid werd de nationale driekleur gehesen. Per slot van rekening heeft War mond lang genoeg op de restau ratie gewacht. Zeven maanden heeft de opknapbeurt geduurd, maar het resultaat mag er dan ook zijn. Inwoners en toeristen kunnen het gebouw weer be zichtigen zonder bang te hoeven zijn dat er stenen op hun hoofd vallen. De restauratie van de toren be gon in juni vorig jaar en nam meer tijd in beslag dan de archi tect en het aannemersbedrijf voor ogen hadden. Aanvankelijk werd. gedacht dat vijftig stenen vervangen moesten worden. Het werden er vijfhonderd. Vooral de noordzijde van de to ren was er volgens restauratiear chitect Flip Robers slecht aan toe. „Wind, regen en vorst kre gen de toren in hun greep. Daardoor zijn veel stenen kapot gegaan." De kapotte stenen zijn stuk voor stuk uitgehakt en ver vangen. „Een zeer tijdrovende klus." Verder werd de toren op nieuw gevoegd en werd het lei en dak vervangen door lood. Ook werd de bonte knaagkever uit de balken verjaagd. Dat een markant punt in het dorp in ere is hersteld, maakt Vosjan blij, zei ze. De Oude Toren is een symbool van wat Warmond nu is, wat het 900 jaar geleden was en wat het over 900 hopelijk nog steeds is." door Marieta Kroft rijnwoude - Na jarenlange stilte worden er weer volop huizen ge bouwd in Rijnwoude. En niet al leen dure koophuizen op fa- briekslocaties als Offerman en Les Chanterels in Hazerswoude- Rijndijk. Woningbouwvereniging Habeko heeft plannen voor socia le huurwoningen op stapel staan. Directeur Martin Bogerd is blij, maar ook bezorgd over de toe komst „Blijft het bouwen van woningen in de sociale sector fi nancieel wel haalbaar? Het kost steeds meer moeite om geld van de gemeente te krijgen." Voor de acht sociale huurwo ningen op de plaats van de oude supermarkt (E-markt) die in het najaar worden opgeleverd, droeg de gemeente nog 11.000 euro per huis bij. Voor de 27 ap partementen die op de Toren straat moeten komen, is maar 5000 euro beschikbaar. „Het geld is op, is de uitleg die ik krijg zegt Bogerd in zijn kantoor in Hazerswoude-Dorp bezorgd. „De gemeente heeft een potje voor sociale woning bouw: het volkshuisvestings fonds. Ik vind dat er jaarlijks een bedrag in dat fonds moet wor den gestopt. Waar het geld van daan komt, maakt mij niet uit." Als het aan de directeur van Ha beko ligt, stelt Rijnwoude per sociale huurwoning een vast be drag uit dat fonds beschikbaar, dat in elk geval hoger ligt dan de 5000 euro voor de Torenstraat. Directeur Martin Bogerd van Habeko in de Torenstraat in Hazerswoude-Dorp: „De gemeente Rijnwoude zegt: het geld is op. Dat is te gemak- keljk." Foto: Hielco Kuipers „Dat maakt het voor ons moge lijk om sneller projecten van de grond te krijgen." Bogerd krijgt wel eens te horen dat Habeko Wonen huurhuizen zou moeten verkopen, om nieuwbouw te kunnen financieren. „We heb ben al zo weinig huizen in de sociale huursector. De 1770 die we er hebben, is slechts dertig procent van het totaal." Bogerd, die drie jaar geleden di recteur werd van de Rijnwoudse corporatie, wil zijn relatie met Rijnwoude - ofwel wethouder UI jee van volksthuis vesting - niet op scherp te zetten. „Maar ik vind wel dat er in het ge meentehuis betere keuzes moe ten worden gemaakt om een verantwoord volkshuisvestings beleid te voeren. Ze zijn te ge makkelijk." Een van de projecten die de ko mende jaren op stapel staan is de bouw van 35 appartementen op de plek van de veertien voor oorlogse huurhuizen aan de ka rakteristieke Torenstraat in Ha zerswoude-Dorp. Bogerd: „Om nieuwe huurhuizen te kunnen financieren, streven we ernaar maximaal acht koopapparte menten te bouwen. Ze komen aan het water en daarom den ken we daar veel geld voor te vangen." De straat verandert langzamer hand in een achterbuurt. Acht huizen aan de 'even kant' staan al leeg. De bewoners van vier huizen vertrekken in het najaar naar een seniorenwoning op de 'E-marktlocatie', een paar hon derd meter verderop. „Voor be woners van twee huizen zoeken we nog een oplossing", zegt Bo gerd. „Zij zijn nog te jong voor een ouderenappartement." Wanneer de bouw in de Toren straat begint, hangt af van hoe snel de koophuizen worden ver kocht. „Ik vermoed in het eerste kwartaal van volgend jaar." In Benthuizen laat Habeko acht huizen bouwen. En ook in Kou dekerk aan den Rijn is er volop actie. Bogerd hoopt dat er nog voor de bouwvak een begin kan worden gemaakt met de bouw van 28 woningen aan de Kerk- laan. Twaalf daarvan worden sociale huurappartementen. Deze zijn in eerste instantie be doeld voor de bewoners van Nieuw Poelgeest in Koudekerk. Die bewoners moeten hun huis uit, omdat Habeko ze wil slopen en er nieuwbouw wil neerzet ten. Er komen 42 seniorenap partementen, waarvan achttien in de sociale huur. De overige 24 zijn koophuizen. „Ze moeten de kosten dragen voor de huurwo ningen", zegt Bogerd. „Het gaat hier om een bijzonder project, omdat er een parkeerkelder on der komt." Habeko komt echter nog geld te kort voor de bouw. Hoewel de projecten Toren straat, Kerklaan en Achterom (Nieuw Poelgeest) nog niet op het punt staan te worden uitge voerd, diende Habeko Wonen kort voor de jaarwisseling wel al een bouwaanvraag in bij de ge meente Rijnwoude. „Zo vallen we nog onder het oude Bouw besluit", legt Bogerd uit „Met ingang van 2003 zijn er allerlei nieuwe eisen. Zo moeten de deuren hoger worden en de trappen minder steil, waardoor ze meer ruimte innemen. Het komt erop neer dat we acht pro cent meer bouwkosten zouden maken, terwijl het er kwalitatief niet beter op wordt." 'Habeko moet kritischer rekenen' Volgens wethouder Uljee van volkshuisvesting is het wel erg makkelijk van directeur Bogerd van Habeko Wonen om te zeggen dat de gemeen te meer moet bijdragen aan de bouw van sociale huur huizen. „Het moet allemaal wel kunnen." „Vijfduizend euro per wo ning is veel. Als een project ontwikkelaar sociale woning bouw neerzet, heeft die daar ook recht op. Zo kan het be drag aardig oplopen." Uljee vindt dat Habeko naar de ei gen rekensystematiek moet kijken. „Daarin kan de wo ningbouwvereniging veel kri tischer zijn." Toch is hierover het laatste woord nog niet gezegd in de Rijnwoudse politiek. Uljee: „Ik denk dat ik in februari een aparte vergadering ga be leggen om dit te bespreken. We moeten ons afvragen wat de gevolgen zijn als we per se willen vasthouden aan dertig procent sociale woningbouw in de gemeente." woensdag 22 januarij door Laurens Foudrainj wassenaar - De Beukenhorst aan de weg in Wassenaar is dergang gered. Het I landgoed met een lan Pompéiaanse tuin, e begraafplaats, een sin 7 twee monumentale hekken, staat sinds 1 lijst van rijksmonunv vankelijk had Mj plaatsmaken voor ke Randweg Haaj RAH). Daar is nu e gestoken, al verdi gedeelte van het bos. Als het landgoed aan de ringweg, was) historie van Wassei nen. In een veiling! werd Beukenhorst als overplaats Langenhorst. Een een gedeelte dat bij plaats hoort en aan van water of een Beukenhorst wordt lingakte van dat ja; 'Een geest met Land'. Tot 1842 werd het ongeveer zes hecti onder meer gebi jacht. Zo was er e k H baan. Vinken vangen tijd een populair tijd de adel en andere w wit Met netten en lijmst -.g n den de vogels gevan jgt zelfde avond als deli gediend In 1842 kocht Henrie ar Wils het landgoed I n en liet op de ovei mlj landhuis bouwen. (jni tijd wisselde de B van eigenaar. Ook d |J00 van prins Frederik gru landen heeft het in 1 jgvt Wilhelmina Anna bai Lynden-gravin van I rum van Warmond eens op het landgoe De gravin en haar n yfo Beukenhorst in de 1 wt reldoorlog in hun be: Geheel ongeschond E5 kenhorst niet uit de komen. Het landgoei|Q| de geallieerden gebo omdat het een Wl voor V2 raketten was slaagden de Duitser leze elke lancering tot ee teil de te brengen. Een va een V2 neer in de bi erul landhuis. Een krater bit meter was het resulta 'ster De toenmalige bar<ens Beukenhorst kwam 11 op een blanco strafblad >g gi aandringen van de 1se S zij drie Tsjechische j Het die met hun bomte d; waren neergestort iilkon" ving van Beukenhoi dële geniers hadden vt De vraagd en gekregen, uitv den daarna zond overgedragen aan de zetters. Uit angst p van de vliegeniei met een seinpistool. Op dit moment is J eigendom van de Zij heeft zich ingi behoud van het li volgens haar grol waarde heeft. De moeten accepteren gespaard kan blijvei bos van dertig moet plaats maken bindingsweg tussei A44. De rest van h< landgoed blijft de die het 150 jaar gel< 1 i «pnel» ziekenhuiSad Wspt Vj wassenaar - De poll senaar heeft vannai gende vaart een an het Leyenburg zieke brengen, die in zijnroecj( was geworden. Het g |]e p 40-jarige man uit :eni die was aangehoud r de denking van inbraak lajjg aan de Bloemlustlaa aat. dag. Volgens de pol ater man vlak voordat hij fé? pakt verdovende m ]enj bruikt. Toen hij 's i 0rde gecontroleerd, blee je n£ steeds verder wegzak orpS Samen met de 40-j« ras een 18-jarige W 0Ips aangehouden. De p( -jes r of de twee, naast de adhu de Bloemlustlaan 1 tuijs verdacht worden, fondt inbraken in Wassen terkc geweten hebben. Er tijd sprake van een lerei braken in de gemei ^eer cember en januari ifetjui ruim veertig keer Ssen voor de politie aan ui ei een speciaal team t „We onderzoeken ni bego mannen die zijn aagaier verantwoordelijk - ber meerdere inbrake ;mor woordvoerder F. vai van de politie. j

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 16