LEIDEN REGIO Geen megadisco Leiderdorp Knippen en plakken voor een droomhuis bij de binnenstad Klagen over van alles en nog wat R3 Gemeentebestuur en politie bang voor overlast van uitgaanspubliek lP op 'cultuurstrip' Nieuwstraat Vier mille voor hospice SM? Groen Links: Politie moet Eurodusnie beschermen woensdag 22 januari 2003 n unieke woning laten ontwerpen nabij de inenstad. Leven in een huis dat voor de vol- d procent bij je past. Geen onhandige hoek- ne wandjes of lelijke badkamertegels meer, L, sfeervolle, doorlopende ruimtes. Het is de [Marianne Heezen. Samen met haar partner jnee aan de wedstrijd Rijnland bouwt een [ganiseerd door de stichting Rijnlands Archi- jatform (RAP) en de gemeente Leiden. Ze Ie enige belangstellenden. Vier andere stelle- k te trappelen om hun droomhuis op een beschikbare kavels aan de Leliestraat te l Binnen een maand moeten de deelne mers een plan van eisen opstellen, waarin ze hun woonwensen en ideeën aangeven. Uit de inzendin gen kiest een jury twee winnaars, voor elk kavel een. Om de enthousiastelingen alvast een eind op weg te helpen, gaven RAP-architecten Hans Bik en Jelle Ver- heijen gisteravond in het Stadsbouwhuis tips over hoe een plan van eisen er precies uit kan zien. „Be langrijk is om met tekst, beeld of geluid aan te geven wat jullie mooi vinden", legt Bik uit. Op een scherm achter hem verschijnen diverse collages en schetsen in beeld. „Het is de bedoeling dat de architect zich hierdoor laat inspireren." Vakantiekiekjes zijn ook bruikbaar, weet Verheijen. „Door het zien van een plaatje met ronde trappen, kan de architect op het idee komen om verschillende lagen in de vertrekken aan te brengen." Gedetailleerde bouwtekeningen zijn niet noodzakelijk: „De uitwerking is immers zijn vak." Wel is het handig om aan te geven aan welke functies de ruimte moet voldoen. „Weet je bijvoorbeeld zeker dat je een grote keuken wilt als je er maar een half uur per dag in doorbrengt?", vraagt Bik. „Kleuren, stoffen, foto's, knip en plak ze allemaal op. Verscheur wat Li- belle's en woonmagazines. Vertel bij het materiaal ook wat persoonlijke dingen, zoals hoe vervelend jij het vindt als je man computerspelletjes speelt, terwijl je rustig een boek wilt gaan lezen. Daar kan namelijk allemaal rekening mee worden gehouden." Notaris N. Cusell, die het serieuze gedeelte van de in formatieavond op zich neemt, wijst de deelnemers er op dat ook de wildste plannen financieel haalbaar moeten zijn en aan het bestemmingsplan horen te voldoen. Zo moeten de gegadigden minstens 323.000 euro kunnen opbrengen voor 149 vierkante meter woonplezier aan de Leliestraat. Marianne Heezen is al druk bezig met de plannen voor haar droomhuis: „Ik wil het woongedeelte op de eerste etage. De begane grond wordt voor de eventu ele kinderen en bezoek. Mijn vriend is Marokkaans en als zijn familie overkomt, wil ik dat ze rustig hun gang kunnen gaan." Of ze nog Marokkaanse invloeden gaat gebruiken in huis? „Ja, dat lijkt mij wel wat. Mis schien een dakterras", fantaseert ze hardop. Naast haar zitten Simone Groos en Howying Liu. Ook zij hebben hun oog laten vallen op kavel 1 maar hun plannen houden ze het liefst geheim: „Het blijft na tuurlijk wel een wedstrijd." In ieder geval wordt het heel anders dan al die huizen op Vïnex-locaties, ver zekert Groos. „Meer het huis van de toekomst vol moderne technieken en apparatuur!" De opdracht De jury van de wedstrijd 'Rijnland bouwt een Huis' kiest per kavel een winnend plan van eisen uit. Ar chitecten worden vervolgens uitgenodigd om aan de hand daarvan hun ontwerp te maken. De nieuwe bewoners geven de architect van hun favoriete ont werp de opdracht om de woning te bouwen. Meer informatie op www.rapsite.nl i Schoonhoven Architectuurplatform in maart een open- onstellingsruimte met de voormalige Blonk- de Nieuwstraat. Het de Breestraat, maar "kite heeft dat pand no- griffie in te vestigen. monumentale pand aan de Nieuwstraat architectuurplatform contact met het pu- ;en, meldt coördina- van Zon. ten minste twee gebouw blijven. Dat Ite staat en stond tot jop de nominatie om worden. Nu de ge meente het oude RAP-gebouw aan de Breestraat nodig heeft, is de architecten het pand aan de Nieuwstraat aangeboden. Het RAP wil de straat, waar nu al een bibliotheek zit en een aantal ga leries, profileren als een 'cul tuurstrip' in de binnenstad. Tot nu toe is het gebouw van de Leidse architect H. Jesse ge bruikt als onderkomen voor kleine organisaties, culturele evenementen, als atelier en anti- kraakwoningen. Het RAP begon bijna vijftien jaar geleden als platform voor archi tecten en stedenbouwkundigen. Sinds het in 1995 een stichting is geworden, richt het zich op het 'enthousiast maken en betrek ken bij architectuur van een breed publiek'. Van Zon zegt dat de locatie tegenover de Hoog landse Kerk beter geschikt is om met het publiek in contact te komen dan het onderkomen aan de Breestraat. Het RAP is vanaf de opening in maart zes dagen per week open. Volgens Van Zon vervult het RAP straks een functie vergelijk baar met die van musea. „Die richten zich meestal op behou den en conserveren van oude dingen. Het RAP houdt zich be zig met nieuwe architectuur. We kunnen ook inspelen op exposi ties in andere musea: als er el ders in de stad een expositie over Syrië is, richten wij een raampresentatie in over archi tectuur in dat land." Van Zon heeft met haar collega Marit Geluk grote plannen voor het vernieuwde RAP. 's Nachts moet er een architectuurvideo gaan draaien in de etalage. In samenwerking met filmhuis De X komen er filmavonden. Be zoekers kunnen terecht in een documentatiecentrum met boe ken en cd-roms over bouwkun de en architectuur. Alleen voor concreet architecto nisch advies moeten Leidenaars niet bij het RAP zijn, zegt Van Zon. „Natuurlijk laten we projecten van Leidse architecten zien. Maar we zijn een platform, geen register van architecten. Daar blijft het servicepunt van Bou wen en Wonen voor." door Janneke Dijke leiderdorp - Een groot uitgaans centrum met megadisco past niet in Leiderdorp, vinden burgemees ter en wethouders. Hoewel de initiatiefnemers dat bestrijden, levert een disco volgens gemeen tebestuur en politie onvermijde lijk overlast op voor de omliggen de woonwijken en de autoboule vard op bedrijventerrein De Baanderij. Bovendien zit volgens burgemeester Zonnevylle een groot deel van Leiderdorp niet op dit plan te wachten, getuige een handtekeningenlijst die hij ont ving. Het gemeentebestuur heeft zich voor een belangrijk deel laten leiden door een advies van het hoofd van de Leiderdorpse poli tie, teamchef Aad Gravekamp. Hij verwacht geluidsoverlast in de Leidse wijk De Kooi, omdat het water van De Zijl het geluid makkelijk verspreidt. Ook vreest hij voor overlast die vertrekken de discogangers veroorzaken: door 'stoer' weg te rijden of door met een slok op achter het stuur te kruipen. Gravekamp neemt de situatie rond de Hoofddorpse disco theek The Challenge als voor beeld. „Er is veel onenigheid bij de deur van de discotheek, we gens het weigeren van de toe gang. Deze mensen trekken ver volgens het industrieterrein in, met alle consequenties van dien. De politie krijgt veel mel dingen van vechtpartijen, steek partijen en zelfs schietinciden ten." Verder wijst hij erop dat er bij de politie Haarlemmermeer, waar Hoofddorp onder valt, elk week end twee agenten belast zijn met toezicht op The Challenge. De politie in Leiderdorp kan dat niet aan. Burgemeester Zonnevylle be strijdt dat het gemeentebestuur het plan van de ondernemers Hylke Postma en Wim Regeer geen eerlijke kans heeft gegeven. Het gemeentebestuur is niet vooringenomen geweest, zegt hij. „We hebben uitgebreid een aantal zaken onder de loep ge nomen, en ook het onderzoek van de Kamer van Koophandel meegenomen." De kamer con cludeerde vorige week dat de lo catie aan De Baanderij en een plek in de omgeving van het Leidse station geschikt zijn, en dat er voldoende vraag is naar soortgelijke uitgaansgelegenhe den om er twee in de Leidse re gio te bouwen. Toch hebben Zonnevylle en de wethouders zich hierdoor niet laten overtuigen. „Mocht Leiden leiden - De Leidse Kiwanisclub heeft de 4.000 euro die ze heeft verdiend bij de derde Kunstmanifestatie in de Pieterskerk, twee maanden geleden, overgemaakt naar het hospice aan de Planta ge. Het hospice, een initiatief van de Stichting Issoria is een gast vrij huis waar mensen in hun laatste levensfase in alle rust, in een huiselijke omgeving en met goede zorg omringd op een waardige manier afscheid van het leven kunnen nemen. Het geld van de Kiwanisclub, die met fondsenwerving de stad wil dienen, is bedoeld voor boeken, spellen, knuffels en tekenspullen voor de kinderen van gasten die in het höspice verblijven. De penning meester van de stichting haalt vrijdag om twaalf uur op het Pie terskerkplein de donatie in de vorm van een megacheque op. I om eens even te kla- rotbedrijven die niet te bereiken i de arrogante ge- [die de tarieven steeds i en maar doen waar liebben. Service? Dat dat al jaren niet t te bestaan. meer J. Gertenaar i onlangs een reke- i gestuurd van ziekte- *kering Zorg en Ze- 1 en Z) terwijl hij niet lie maatschappij is naar Z en Z om dat ht te zetten, zou je •liet dus. Gertenaar aan de lijn, werd keer de wacht gezet en i drie dagen gedesillu- op. „Waarschijnlijk daar platgebeld om- ge ifcmies met ingang van re jaar fors zijn ver lat I en half uurtje wachten nt< veh sta >ijv< eri pei le J( deP kan nog, maar uren? Nee, ik heb het in arren moede opge geven." Gertenaar probeerde het ver volgens maar per e-mail. Hij stuurde zijn mailtje naar het op de nota vermelde adres en kreeg vervolgens een mailtje te rug dat hij zijn vragen en op merkingen maar via de website van Z en Z moest stellen. Over bodig te vermelden dat hij ab soluut niet te spreken is over de maatschappij waar hij niet eens is verzekerd. „Dat we telefonisch slecht te bereiken zijn, kan kloppen", laat woordvoerder M. van Leeuwen van Z en Z weten. „Het is een extreem drukke tijd waarin mensen op de valreep nog rekeningen willen declare ren, zich in- en uitschrijven en uiteraard reageren op de pre miestijging. We hebben extra personeel ingezet en zitten mo menteel op de grens van onze >nb< er-l kaï De Blauwe Steen, die al 700 jaar in de Breestraat ligt. is het symbolische middelpunt van de stad. Onder redactie van Tïmoteus Waarsenburg en Eric-Jan Berendsen TELEFOON 0 71 - 53 56 424 communicatiecapaciteit. Dat kan vervelend zijn." Over het specifieke voorbeeld van Gertenaar is Van Leeuwen duidelijk. „Dat is geen gebrui kelijke actie, geen goede verwij zing en niet de bedoeling. Via e-mail moet het antwoord op een vraag uiteraard ook goed zijn. Ik ga hier in ieder geval in tern achteraan en neem ook contact op met de klager." Klagen (2) Stefan Verwijmeren uit Leiden wilde zijn auto onlangs op de Boommarkt parkeren. Normaal gesproken betaalde hij daar 1,70 euro per uur maar met in gang van het nieuwe jaar moest hij 2 euro dokken. „Een stijging van 17,5 procent", concludeert de boze parkeerder. „Dit is een exorbitante stijging ten opzich te van de inflatie van vorig jaar die rond de 3,5 procent lag." Een woordvoerder van de ge meente legt uit dat de stijging van de tarieven vorig jaar uitge breid door de wethouder is aangekondigd en besproken tijdens de vergaderingen rond de gemeentebegroting 2003 die een aantal forse gaten vertoon de. „We hebben in Leiden twee soorten parkeertarieven, hoog en laag ofwel duur en goed koop. Hoog is binnen de sin gels en dat tarief is per 1 janua ri jongstleden van 1,70 naar 2 euro gegaan. Laag geldt voor Vreewijk en het stationsgebied, daar kost parkeren 1,50 per uur. Overigens kost een uur parkeren in de gemeentelijke parkeergarage boven Albert Heijn aan de Hooigracht 1 eu ro. Het is niet voor niets dat de wethouder meer parkeergara ges wil." Eric-Jan Berendsen Over klagen gesproken. De bewoners van de woontoren aan de Vrijheidslaan zijn al jaren met de gemeente in de slag om een straatnaambord met daarop 'Zoeterwoudse- weg' voor de ingang van hun woontoren te verplaatsen. Immers, door het onhandig opgehangen straatnaam bord ging er daar de afgelo pen jaren van alles fout. Zo waren er pizzabezorgers die hun lekkernijen een stuk je verderop afleverden bij de flat voor werkende jongeren en studenten. En Rosen- burch, het wooncentrum voor senioren, ontsnapte ook niet aan de bezorgers op hun scooters. Ook raakten taxichauffeurs het spoor volledig bijster en werd met enige regelmaat de post op een verkeerd adres bezorgd. Aan al deze ellende komt nu een eind. De gemeente heeft eindelijk erkend dat het straatnaambordje met 'Zoe- terwoudseweg' toch wel op een onhandige plaats hangt. „We onderkennen het pro bleem", heet dat in voorlich- terstermen. De paal waaraan het bord hangt, mag overi gens niet worden verplaatst omdat daar ook nog een ver keersbord is bevestigd. Daar om komt er een bordje met daarop Vrijheidslaan en op hetzelfde bord een verwij zing naar de Zoeterwoudse- weg. Voor alle zekerheid overwe gen de bewoners van de woontoren toch maar om op de daklijst boven de entree in koeienletters de naam VRUHEIDSLAAN te schilde ren. Archieffoto: Henk Bouwman een disco willen vestigen, dan krijgen wij niet eens toestem ming van de provincie", be weert wethouder MacGillavry (Groenlinks/jeugdbeleid). Zijn collega Roest (CDA/economi sche zaken) voegt daar aan toe dat de regiogemeenten hebben afgesproken dat op De Baande rij geen recreatieve activiteiten mogen komen, vanwege het grote tekort aan bedrijfsterrei nen. De gemeente Leiden heeft Leiderdorp schriftelijk laten we ten dat zo'n uitgaanscentrum beter op zijn plaats is in het Leidse centrum. Een ander argument van Leider dorp om tegen te zijn, is dat het college vooral meer ontspan ningsmogelijkheden voor jonge ren van 14 tot 18 binnen de dorpsgrenzen wil. Inwoners vanaf 18 jaar redden zich wel in Noordwijk of Leiden, is de ge dachte. „Voor de Leiderdorpse jeugd willen wij een discotheek openen in het nieuwe sociaal- cultureel centrum. Maar om nou een bovenregionale functie te vervullen, dat gaat ons te ver", zegt wethouder MacGilla vry. Op 4 februari buigt de raads commissie ruimtelijke orde ning/recreatie zich over het plan. Een meerderheid van de gemeenteraad (CDA, WD, BBL en ook D66) heeft al laten weten de vestiging van het uitgaans centrum toe te juichen. Burge meester en wethouders hebben zich door deze wetenschap niet laten leiden, ook CDA-wethou- der Roest niet. Ondernemer Postma, die het uitgaanscentrum wil exploite ren, is niet teleurgesteld. „Ik ben niet verbaasd. Ik heb het gevoel dat ze naar argumenten gezocht hebben om dit tegen te houden. Als je een stok zoekt om te slaan, dan vind je die altijd wel. Als er ergens haken en ogen aan zitten, dan ga je rond de tafel zitten om daarover te onder handelen. Dat hebben ze nooit gedaan." Hij vindt dat de veiligheidssitua tie gewaarborgd is. „Waar moet je dan aan voldoen? Als ze het gooien op de alcoholcontroles, dan kun je nergens in Neder land een uitgaanscentrum be ginnen. Want jij denkt toch niet dat Leiden wel twee agenten heeft voor die controles? De Lei derdorpse politie heeft mij trou wens gezegd dat ze blij zijn als ze wat te doen hebben in het weekeinde." Postma is van plan de Leider dorpse raadsleden met zijn plan te bestoken voor 4 februari. „Ik geloof in het verstand van de raad." door Wim Koevoet leiden - De aanklacht van Euro dusnie tegen de Leidse politie heeft de verontwaardiging opge wekt van GroenLinks-raadslid Y. van Delft. Eurodusnie is in mei van vorig jaar een tijdlang geter roriseerd en de politie zou de roep om hulp en beveiliging naast zich hebben neergelegd. Van Delft: „Iedere Leidenaar heeft recht op bescherming van de politie, maar ik krijg de in druk dat voor Eurodusnie een uitzondering is gemaakt." Het onderkomen van het anar chistisch collectief aan de Boer- haavelaan was in de dagen na de moord op Pim Fortuyn, op 6 mei vorig jaar, het doelwit van vernielers en brandstichters. Onder het motto 'de kogel kwam van links' werden linkse instellingen in heel het land las tiggevallen, waaronder dus het Leidse Eurodusnie. Bewoners en andere Eurodus- niërs zijn daarbij bedreigd, soms zelfs met de dood. Ook kwamen er e-mails en bedreigingen op papier binnen. In totaal zou het om zo'n vijftig bedreigingen zijn gegaan. Ondanks telefoontjes van doodsbange Eurodusniërs en een gesprek op het bureau, zou de politie niet in actie zijn gekomen volgens de advocaat van de groepering. Verzoeken om beveiliging zijn genegeerd, beweert Eurodusnie. In één ge val zou de dienstdoende agente hebben gezegd dat de wijkagent niet beschikbaar was en dat er na het weekeinde maar moest worden teruggebeld. Diezelfde avond, heeft Eurodusniër Marco van Duijn aan Van Delft verteld, is het gebouw andermaal aange vallen. Daarbij zou van een stormram gebruik zijn gemaakt. Van Delft: „Het wemelde na die aanval overal van de vingeraf drukken, maar van dat bewijs materiaal is nog altijd geen ge bruik gemaakt. De politie toont geen enkele interesse." Dat Eurodusnie nu pas een klacht over gebeurtenissen in mei 2002 heeft ingediend, heeft volgens Van Delft te maken met het verhaal van de politie zelf dat ze een bepaalde groep ver dachten op het oog had, maar dat ze nog even wilde wachten met de aanhouding vanwege de internationale conferentie van Eurodusnie in de nazomer. De angst voor wraakacties na aan houdingen was groot. De deel nemers aan de conferentie ver bleven in een provisorisch ten tenkamp nabij de Groenoord- hallen en waren daarom uiterst kwetsbaar. Na de conferentie werd van de politie echter taal noch teken meer vernomen. Groenlinkser Van Delft was ook kritisch over het politieoptreden in juni, bij de ontruiming van de Burcht, waar Eurodusnie de monstreerde tegen de zogehe ten verwijderingsbevelen waar mee zwervers van toeristische plekken in de stad worden ge weerd. Daarbij zou Eurodusniër Marco van Duijn door een agent zijn mishandeld. Rondgestuur de foto's van zijn toegetakelde lijf dienden als bewijsmateriaal. De klacht die hierover is inge diend, is verworpen. Maar niet uit het geheugen gewist van Van Delft, die de foto's toch overtui gend blijft vinden. CDA-woordvoerster L. Lieverse zegt dat zij de uitspraak van de rechter in die zaak respecteert. Maar ze vindt de nieuwe klacht van Eurodusnie 'zorgwekkend'. Ze wil zich in afwachting van het onderzoek niet uitlaten over de politie, maar ze onderschrijft Van Delfts stelling dat de politie er ook is om Eurodusnie te be schermen als daarom wordt ge vraagd. Het CDA was na de peri kelen rond de Burcht ook kri tisch. „Ook al komt Eurodusnie laat met zijn klacht", aldus Lie verse, „wil ik ook dat de kwestie goed wordt uitgezocht. J. de Coo van LWG/De Groenen is net als het CDA dit keer in vergelijking met het Burcht-inci dent wat terughoudender in zijn reactie. „Het politieoptreden bij de Burcht was disproportioneel. Ik beschik nu over te weinig ge gevens voor een oordeel." GroenLinksePVan Delft ziet bij nader inzien af van de vragen die ze had willen stellen. „Het antwoord is voorspelbaar, na melijk dat de behandeling van de klacht moet worden afge wacht." Dat is ook de reden waarom de politie zich van commentaar onthoudt. Pikant is wel dat de gemeente raad onlangs de discussie over de omstreden uitbreiding van het politie-instrumentarium met onder meer cameratoe zicht, preventief fouilleren en samenscholingsverboden heeft afgesloten. Van Delft: „Als de politie nu gewoon eens van haar bestaande bevoegdheden ge bruik maakt."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 15