REGIO 'Alles wat je onmogelijk acht, gebeurt ecl 'Verkiezingen zijn niet meer dan een momentopname van personei' 'Nog nooit werd er over zoveel verschillende onderwerpen gedebatteC" WOENSDAG 22 JANUARI NAVRAAG Volgens cijfers van het World Food Program van de Verenigde Naties worden 38 miljoen mensen in Afrika bedreigd door honger. De inza melingsactie die voor r hen in Nederland op ben prachtig initiatief touw werd gezet van de Christen UnieHelp honeerend Afri vun UC ^ru ütcauruc ka nu')was tot nu toe nog geen succes om dat de verkiezingscampagne alle aandacht opeist. Het bracht lijst trekker Andre Rouvoet van de Christenunie op het idee de zaken te combineren. Onder het motto 'Kiezen voor Afrika' staan vandaag col lectebussen in tal van stemlokalen. De Samenwerkende Hulp Organi saties (SHO) zijn blij met het intiatief. Navraag bij persvoorlichter JOS DE VOOGD van de SHO. Mooi initiatief? „Ja, prachtig. We onder steunen het van harte en het slaat ook aan. Dins dagmiddag waren er al verscheidene gemeenten die hun medewerking hadden toegezegd. En het levert veel publiciteit op voor onze actie, dus in die zin is het al voor 100 procent geslaagd, ongeacht de opbrengst." Waarom bent u er zelf niet opgekomen? „Niemand heeft er aan gedacht. Wij sturen brieven naar scholen, naar kerken en naar bibliotheken om de aandacht op onze acties te vestigen. We plaatsen advertenties in kranten en maken radio- en tv-spotjes. Daarna zijn we afhankelijk van initiatieven die der den ontwikkelen. En dit is daar een heel mooi voorbeeld van." En hard nodig, want uw actie liep nog niet zo best? „Klopt, maar we zijn er half juli vorig jaar ook aan begonnen zon der er veel ruchtbaarheid aan te geven. Pas medio december zijn we met de giro 555-spotjes begonnen op radio en tv, maar voor en na die tijd \Toegen allerlei andere zaken de aandacht. Het overlij den van prins Claus, de dreigende oorlog in Irak en nu weer de verkiezingen. De hongersnood in Afrika raakte daardoor op de achtergrond, terwijl er in Ethiopië. Eritrea, Malevi, Zimbabwe en Zambia toch 38 miljoen mensen door worden bedreigd. Daarom zijn we ook zo blij met dit initiatief en alle publiciteit die het ople vert." Waar halen de gemeenten die meedoen die collectebussen eigen lijk vandaan? Als het goed is, hebben die hun oude stembussen nog, die over bodig zijn nu er per computer wordt gestemd. Ons advies was: haal die stembussen van zolder en plak er een logo of een sticker van de SHO op. Die poster konden ze zo downloaden van onze si te. Verder weet ik ook dat er in Utrecht en Amsterdam door het Rode Kruis vrijwilligers zijn ingezet om met collectebussen langs de stemlokalen te gaan. Dat kan best aardig wat opbrengen." Ugaat nu dus op Roui>oetstemmen? „Was ik niet van plan. Ik ben echt een zwevende kiezer, met een lichte voorkeur voor de PvdA. Maar het blijft een prachtig initiatief van de Christenunie." tekst: Paul de Tombe foto: EPA/Debbie Yazbek UIT DE ARCHIEVEN ANNO 1978, maandag 23 januari LEIDEN - "Handhaaf de agrarische bestemming van de Kleine Cro- nesteinse Polder. Bekijk of het mogelijk is er een milieuvriendelijk melkveehouderijbedrijf te vestigen. Verder zou het gebied voor fiet sers en voetgangers ontsloten kunnen worden, wanneer bestaande paadjes worden doorgetrokken en er enkele nieuwe bruggetjes wor den gebouwd". Dat bepleit de Werkgroep Milieubeheer Leiden in een reactie op de door de gemeente Leiden openbaar gemaakte nota Vlietpark. Volgens die nota zóu de polder, die ligt ingeklemd tussen Rijn-Schiekanaal, Vrouwenweg, Rijksweg 4 en de spoorlijn Leiden- Utrecht een recreatieve bestemming krijgen. Deels door de aanleg van sportvoorzieningen, deels door realisatie van een stadsdeelpark. ANNO 1978, maandag 23 januari KATWIJK - Wat een zaterdageersteklassetopper had moeten wor den, werd niet meer dan een strategische 'schaakbotsing' tussen twee door angst beheerste oefenmeesters: Arie Lagendijk van Ouick Boys en Ton de Hoop van Kozakken Boys. De wedstrijdeindigde in een gelijkspel, 0-0. Bij één van de schaarse aanvallen van Ouick Boys is Bart Zandbergen kansloos tegen het Kozakken Boys-duo Jan Kors- man (8) en Hans van der Stelt (4). Foto: archief Leidsch Dagblad Foto's in deze rubriek kunnen worden nabesteld door binnen veertien dagen na van 13 bij 18 In zwart wit) over te maken o plaatsing 2,50 (voor een exemj gironummer 57055 Ln.v. D« itgeverij Damiate b.v. Postbus 507, 2003 PA Haarlem, onder vermelding van Leidsch Dagblad, ANNO d.d. (datum van plaatsing) of door contante betaling aan de balie van het Leidsch Dagblad, Rooseveltstraat 82 te Leiden. U krijgt de foto binnen drie weken thuisgestuurd. COLOFON Leidsch Dagblad Directie: B.M. Essenberg, G.P. Arnold W.MJ. Bouterse (adjunct) E-mail: directie@damiate.hdc.nl Hoofdredactie: Jan Geert Majoor, Kees van der Malen, Lëon Klein Schiphorst (adjunct) E-mail: redactie.ld@damiate.hdc.nl HOOFDKANTOOR Rooseveltstraat 82, Leiden, tel. 071-5 356 356 Postadres. Postbus 54,2300 AB Leiden. Redactie fax 071-5 356 415 Advertentie fax 071-5 323 508 Familieberichten fax 023-5 '5° 567 ADVERTENTIES 071-5 356 300 Sprinters (rubrieksadv.): 072-519 6868 ABONNEESERVICE 071-5128 030 E-mail: abonneeservice@hdc.nl ABONNEMENTEN Bij vooruitbetaling (acceptgiro) p/m €19,60 (alleen aut. ine) p/kw €55,00 p/j €210,60 Abonnees die ons een machtiging verstrekken tot het automatisch afschrijven van het abonnementsgeld ontvangen €0,50 korting per betaling. VERZENDING PER POST Voor abonnementen die per post (binnenland) worden verzonden geldt een toeslag van €0,50 aan portokosten per verschijndag. GEEN KRANT ONTVANGEN? Voor nabezorging: 071-5128 030 ma t/m vr: 18-19.30 uur, za: 10-13 uur AUTEURSRECHTEN Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij HDC Uitgeverij Zuid BV cq. de betreffende auteur. HDC Uitgeverij Zuid BV, 2003 De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie zijn geregeld met Stichting Beeldrecht te Amstelveen. HDC Uitgeverij Zuid BV is belast met de verwerking van gegevens van abonnees van dit dagblad. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie over voordeelaanbiedingen te geven, zowel door onszelf als door derden. Heeft u hier bezwaar tegen, dan kunt u dat schriftelijk laten weten aan HDC Uitgeverij Zuid BV, Afdeling Lezersservice, postbus 503,2003 PA Haarlem. De macabere humor van Zoeterwoudenaar Ruud van Spaandonck helpt de kringspier Een mobiele telefoon geeft eigenlijk alleen maar problemen. Te veel bellen met je partner zorgt ervoor dat een gevoel van verlangen volledig ver dwijnt. Opladen moetje nooit in een kerk doen en als het apparaat explo deert ben je echt dood. De kans datje wordt beroofd van dit moderne com municatiemiddel is ook aanzienlijk. De afgelopen twee jaar is bij 470.000 mensen van 17 jaar en ouder en 550.000 kinderen tussen de 11 en 15 jaar de gsm op een nare manier ont vreemd. De nieuwe categorie gsm-berichten doet het goed volgens Ruud van Spaandonck uit Zoeterwoude. Hij is de man achter de bizarre, maar ook zo populaire uitgave 'Het afzien van 2002'. De Zoeterwoudenaar selec teerde dit jaar voor de negende keer met achttien correspondenten 1333 krantenberichten. „Het is een kwestie van gewapend met de schaar de kranten lezen. Gekke krantenberich ten, idiote nieuwtjes, heel veel ellen de en fraaie staaltjes van leedver maak staan gewoon tussen de serieu ze verhalen." Van Spaandonck kan er zelf ook wat van. Wat te denken van zijn aanbeve ling bij het voorwoord? „Het 'Afzien' is bedoeld voor lieden die denken dat zij in 2002 een zware tijd achter de rug hebben. Na het lezen van dit blad komt men tot de conclusie dat het nog beroerder had kunnen zijn." Op deze manier steekt de samensteller zonder blikken of blozen de lezers een hart onder de riem. „Inderdaad, je zou het een apart gevoel voor hu mor kunnen noemen. Een soort ma nisch cynisme noemen mijn vrien den het", grinnikt hij. Dagelijks krijgt Van Spaandonck en veloppen met artikelen toegestuurd. De eerste 400 stukjes voor 2003 heeft hij al binnen „Ze kennen me inmid dels." Tweederde gooit hij meteen weg. De rest wordt tot het eind van het jaar bewaard en ondergaat dan opnieuw een kritische selectie. Resul taat: honderd pagina's macabere hu mor. .Allemaal heel triest, maar wel leuk opgeschreven, en misschien ook een beetje aangedikt. Alles wat je on mogelijk acht, gebeurt gewoon dage- Ruud van Spaandonck, samensteller van 'Het afzien van 2002': „Een soort manisch cynisme noemen mijn vrienden het." Foto: Mark Lamers lijks om je heen", constateert hij tri omfantelijk. „Ik verzin niks." Het meest bizarre verhaal stond vol gens Van Spaandonck in Het Laatste Nieuws, een Belgische krant. „De va der, die zijn vermiste zoon aantreft in de nok van het dak. De jongen was al maanden zoek. Zelfs speurhonden hadden het huis al vele malen door zocht En dan staat en 'Toch wordt er niet aan getwijfeld dat het lichaam in staat van ontbinding dat van Hendrik is. Hoogstwaarschijnlijk pleegde de twintiger zelfmoord'." Een absoluut dieptepunt in 2002 was voor Van Spaandonck de gezond heidszorg. Een tweeling die voor een tumor wordt aangezien. Een vrouw die pas na veertien jaar van de hik wordt afgeholpen en een penis die groeit op een Russische arm. Grappig is de 'uptitling'. Met een mooie titel een functie veel indruk wekkender doen lijken dan ze eigen lijk is. Een ruitenwasser wordt stimu lator optische verlichting en een rek- kenvuller kan zonder problemen di recteur bevoorrading op zijn visite kaartje zetten. Maar de grootste grap is eigenlijk dat 'Het afzien van 2002' nergens te koop is. Hoewel overal aan bronvermelding wordt gedaan - KLANKBORD Algemeen Dagblad is topscorer en Leidsch Dagblad goede tweede - rit hij met het auteursrecht goed in de maag. „Dat kun je niet zomaar afko pen." Financieel wordt hij er met rijn uitge verij Shit Happens Everywhere dus niet wijzer van. Zijn werkgever, het Nederlands Drukkerij Bedrijf in Zoe terwoude, betaalt het materiaal, maar voor de verzendkosten draait hij zelf op. „Ik maak er ook geen reclame voor. Op mijn werk beschouwen ze het 'Afzien' als een zeer goed perso neelsblad. En verder weten vaste af nemers, vrienden en kennissen mij te vinden. Overigens is het bid de eerste keer digitaal sama| Mooi hè? Voorheen was hef meer dan goed plak- en kni ,|jg( werk." Van Spaandonck en de 'Raa heer op Cynisch Gebied' hc zelfkwelling. Terwijl het go« blad inderdaad alles in zit een commercieel succes tei mag het niet verder dan het Zoeterwoudenaar weet het „'Afzien' is heel aangenaam ontspannen van de sluitspi Saskia Stoelinga 'De verkiezingscampagne gaat te veel over de per sonen en te weinig over de inhoud' luidde de stel ling van de afgelopen week. Een zeer ruime meerderheid (84 procent) van de bezoekers van de internetsite van deze krant is het er van harte mee eens. Een greep uit de reacties. J. Vermeij, Lisse:Met deze stelling ben ik het eens. Helaas rijn de ver kiezingen een moment opname van personen en niet van belangrijke za ken die het land aan gaan. Als de kiezer zich daar op zou focussen, dan zouden de verschil len in uitslag tussen de verkiezingen vorig en dit jaar niet zo groot zijn." Willem Loos, Lisse: „Eens. Vooral de PvdA maakt zich hier schuldig aan, hoewel Bos voort durend het tegendeel be weert. Juist door het niet noemen van namen leidt hij de aandacht af van het zwakke PvdA-pro gramma. Helaas tuint een groot deel van de zwevende kiezers daar met open ogen in." Chris van Duyn: „Dat klopt. Kijk maar naar de LPF. Toen Pim er nog was, ging het goed en hadden de partij goede standpunten. Nu Pim dood is, rijn de stand- De verkiezingscampagne gaat te veel over de personen en te weinig over de inhoud punten gebleven maar de partij is een flop gewor den, omdat de juiste mensen er niet meer in ritten. Dus je moet wel naar de personen in de partij kijken in veel geval len." J. van Egmond, Leiden: „Oneens. Personen of in houd - feit is dat de ver kiezingscampagne leeft. Bovendien is het lekker spannend." E. Sitinjak, Leiden: „Dat is absoluut waar. Hadden we eerst het fenomeen Fortuyn, nu hebben we Bos en in mindere mate Marijnissen. Wat de par tijen van deze heren te melden hebben doet niet zoveel ter zake, als ze maar een vlotte babbel hebben. Dat mensen PvdA stemmen kan ik me nog voorstellen. Maar als de nieuwe aspirant SP- stemmers eerst eens kij ken waar de SP voor staat, dan vraag ik mij oprecht af of het aantal ons de de in d itel Zes kopstukken van de Kamerverkiezingen 2003 in debat, en Halsema. Foto: ANP/Ed Oudenaarden zetels uit de peilingen ge haald zal worden. Na tuurlijk zijn er 'echte' SP- stemmers, maar het gros wat nu achter Marijnis sen aanloopt, gaat af op de vlotte babbel en niet op de inhoud van het progamma." Richard te Brake, Hui zen: „Eens. Personen voeren de inhoud uit, de inhoud maakt niet de personen." P.S. Rhijnsburger, Ha- zerswoude Rijndijk: „Eens. Hoe jonger en on ervarener je bent, des te meer domme autochto nen je trekt die alleen maar aan korte-termijn- denken doen." De stelling van deze week Vanaf links: Zalm, Herben, Balkenende, Marijn aar 1 de die huizen te bouwden: stelling luidt da hebl draait om een regionale kwestie. De nieuwbouw wijk Poelgeest heeft de gemeente Oegstgeest in grote problemen ge bracht. Het tekort be draagt inmiddels ruim 15 miljoen euro en loopt over een aantal jaren zelfs op tot 20 miljoen. Destijds had ook Leiden belang stelling om op deze grond /iP Oegstgeest had 11 te I Poelgeest door L mer moeten laten bc 1 on sge: Reageren kan to zeki maandag via wijZen schdagblad.nl 0! lien post: De Stellinj L 54, 2300 AB Leid en n htt< Niet Marije van den Berg (28) uit Lei den, bedrijfsjournalist en PvdA- raadslid: „De boodschap bij de PvdA is niet veranderd. Maar ik vind het moeilijk om te zeggen dat de gunstige peilingen geheel door Wou ter Bos komen. Al zal ik niet weerleg gen dat Wouter Bos een charmante jongeman is. Het is daarnaast ook overduidelijk dat de mensen geen rechts kabinet willen. En ik moet ook wel zeggen dat als je riet hoe Zalm het nu doet, ik blij ben dat hij niet de lijsttrekker van de PvdA is. Da's wel weer waar. Nou goed, ik ben in ieder geval blij dat mensen nu geen reden hebben om niet op de PvdA te stem- men." Berend Stolk (48) uit Leiderdorp, intensivecare-specialist in Dijkzigt- ziekenhuis, actief WD-lid: „Daar ben ik het nu toch volstrekt mee on eens. Wij moeten eens ophouden met om, typisch Nederland, te kla gen dat we het weer niet goed doen. Het is op het masochistische af om zelfs deze verkiezingscampagne niet goed te vinden. Nog nooit waren er zoveel debatten, nog nooit werd er over zoveel verschillende onderwer pen gesproken. Bovendien: wat wil de kiezer? Het gaat om vertrouwen. Het beleid is voor vier jaar, maar slechts ten dele te overzien. Juist voor onverwachte gebeurtenissen is vertrouwen in per- sonen essentieel. De verkiezings campagne gaat dus zeer terecht ook om perso nen." Nancy Knijnenburg (34) uit Leiden, beveiligingsmedewerkster, voetbal- trainster damesselectie SJZ Noord- wijk: „Helemaal mee eens! De de batten geven in eerste instantie ant woord op de vraag of de verschillen de lijsttrekkers er wel goed uitzagen en welke houding positief op de kij kers en kiezers overkwam. Het is toch waazin dat Winny de Jong 'pi kant' in de Panorama moest om aandacht te trekken. Halsema werd verwéten als 'humorloos' persoon op tv haar zegje te doen. Dat interes seert mij toch niet! Op zulke consta teringen zit ik niet te wachten. Ik wil gewoon weten hoe het partij programma eruit ziet en hoe de partijen alles denken te verwe zenlijken. Het oog wil in dit geval niets, de hersenen des te meer." Kamal Khodor Al Cheikh (37), pro jectleider gemeente Alphen aan den Rijn, voorzitter Syrische Cultu rele Stichting, bestuurslid Marok kaanse vereniging Moultaka: „Ik ben het met de stelling eens, maar vind het wel erg jammer dat het zo gaat. Het blijkt dat wij vinden dat een lijsttrekker een 'alleskunner' moet zijn. Hij of zij moet charmant rijn, gelikt eruit zien en ook nog eens goed politiek kunnen bedrijven. Dat maakt het zo ongeloofwaardig. Het kan toch niet zo rijn dat één persoon een hele partij met haar bestuur en de geschiedenis daarvan in korte tijd kan veranderen? Daarom, beste kie zers: kijk eerst naar de inhoud en vergeet niet wat een partij in het verleden heeft betekend. Ook de politieke lijn en erva ring van de lijsttrek ker zijn belang rijk." WS\ op-. Annemarie de Jong (16) ui e da schoten, 4-vwo leerlinge ii emi( naar: „Je kunt het op twee ve ja bekijken. Bij de PvdA gaat I en hi baar om de inhoud, want d soon Job Cohen leren we h niet kennen. Wat is zijn sta over jeugdparticipatie bijvi Voor de kiezer doet dat er ken niet toe, want in de pe l staan ze hoog. En een ontx Job Cohen moet minister-I t worden. Aan de andere kaï een politica als Winny de J( geen familie - bloot in de P staan. Niet dat dat dat nou tief is, maar goed. Daar gaat het dus meer om de persoon. Het hangt dus erg van de partij af. Beetje vaag ant woord misschien, maar ik vind het ook een stelling waar je niet ge makkelijk op kunt reageren." "f,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 14