LEIDE REGIO E Rabbae valt DZB-directeur keihard af Raad stemt in met camera's en fouilleren De school ingericht als werkplek Aankoop 't Stathuys door gemeente rond a: R1 ui 'A ZLa. 1 Tegenstanders zwaar onder vuur Dagopvang voor demente ouderen in Zuid-West 1u edt a it «m, W ra^i\ b nmm woensdag 22 januari 2003 tEGIO wat innonds oolin ersteld sieve man ikel gepakt 54-jarige Leidenaar ddag in een super- de Langegracht door langehouden. Kort iad hij op de Haar- g in het voorbijgaan ■woudenaar (42) zon- tanleiding een paar tgeven. Deze man een pijnlijk gezicht bril aan over. pasjes en g gestolen een woning aan de is maandagavond 1. De dief is waar- linnengekomen door n: met een betaalpas- open te wurmen. Uit jn kleding, sleutels, aonnee en diverse olen. Ook een wo- e Willem de Zwijger door een flipperaar J Daar verdwenen M ng en sieraden. Om ^•brekers onmogelijk un te flipperen, advi- ütie een deur op slot in de sleutel uit het [ondernemers uit de 1 seveltstraat schuiven tend om acht uur en benefietontbijt. maaltijd, in de Me an Rooseveltstraat Dok het veiligheids sproken dat de ge iden voor het bedrij- il heeft laten opstellen, igst van het ontbijt loe Stichting Dienst- jdie onder meer ver- fclijk is voor de maal- ijTafeltje Dek Je. door Robbert Minkhorst leiden - De Leidse gemeente raad heeft gisteravond inge stemd met de aankoop van het voormalig jongerencentrum 't Stathuys in de Breestraat. D66, Groenlinks en het CDA, die aanvankelijk sterke twijfels had den bij de financiering, gingen bij de raadsvergadering over stag. Andere partijen gingen bij de raadscommissie Ruimte en Groen al akkoord met de 613.000 euro kostende aanschaf. D66 had vorige week nog grote moeite met de manier waarop burgemeester en wethouders het saneren van asbest wilden bekostigen. Fractieleider O. Wel ling vond dat de gemeente onte recht de sanering zou subsidië ren, omdat in 2002 al een be drag opzij was gezet voor de sa nering. Hij stelde dat na het weghalen van asbest het pand meer waard zou worden, en dat die meerwaarde de sanering zou moeten financieren. Welling zei gisteravond echter dat hij nader advies had inge wonnen. Dat advies heeft hem ervan overtuigd dat B en W ge lijk hebben. Hij maakte er geen punt meer van tijdens de verga dering van de gemeenteraad. Groenlinks sloot zich aanvan kelijk bij D66 aan, maar legde zich net als die partij neer bij de argumentatie van het college. Het CDA stribbelde nog wel even tegen. Raadslid J. de Haan vroeg zich vorige week af waar om Leiden het nou zo leuk moest vinden om een krakke mikkig pand van de Leidse Wel zijnsorganisatie te kopen. „Het is een oud pand met een groot asbestprobleem", zei De Haan. B en W willen het pand, dat eind vorig jaar nog even werd ge kraakt, betrekken bij de plannen voor het Aalmarktgebied. Een ondernemer die tijdelijk moet verhuizen vanwege de bouw plannen daar, zou tijdelijk het gebouw in de Breestraat kunnen huren. Partijgenoot A. Flippo zei zich vooral zorgen te maken over de kosten van de verbouwing. Niet alleen het asbest moet weg, het pand verkeert ook in slechte staat. B en W willen in overleg met een toekomstig huurder gaan verbouwen. „Het is ons volstrekt onduidelijk wat de ver bouwing moet kosten. Het CDA staat voor een solide financieel beleid. We gaan een blanco che que uitschrijven. Ik ben mis schien sarcastisch, maar ik zie een rij slaapzakken voor het stadhuis met winkeliers die alle maal het pand willen huren voor 90.000 euro per jaar. Hoe is dat op te brengen uit de omzet die ze in een jaar halen?" Verantwoordelijk wethouder A. Geertsema van de WD vindt de zorgen van het CDA onterecht Met de ondernemer die het ge bouw gaat huren, worden af spraken gemaakt. Hoe duur de verbouwing wordt, weet Geert sema inderdaad niet Hij kon wel verzekeren dat 'het geen goedkope verbouwing zal zijn'. Het CDA nam genoegen met die uitleg. 'Gemeente werkt wel degelijk aan sanering' door Robbert Minkhorst leiden - De gemeente is wel de gelijk al tijden bezig om van DZB Leiden, de voormalige so ciale werkplaats, weer een ge zond bedrijf te maken. De sug gestie van directeur A. Klok, uit gesproken in een interview met het Leidsch Dagblad, dat dat niet zo is, klopt van geen kant Dat zei wethouder M. Rabbae gisteravond in de gemeente raad. De GroenLinks-wethouder van sociale zaken haalde fors uit naar directeur Klok. Klok vertel de in een gesprek met deze krant dat hij na zijn aantreden is geschrokken van wat hij aantrof. Venijnige rapportages over slecht beleid bij DZB, oplopen de tekorten en mismanagement leidden in februari 2002 nog tot de val van Rabbaes voorganger en partijgenoot J. Laurier. Vol gens Klok is er echter sinds de laatste rapportage van Emst Young weinig gebeurd. Volgens Klok wil DZB Leiden wel, maar 'is het gemeentebe stuur niet overgegaan tot het doorvoeren van maatregelen'. Bovendien viel het tekort bij - voorheen - De Zijl Bedrijven ho ger uit dan waarop was gere kend: 4,5 in plaats van 3 miljoen euro. Al met al leeft DZB Leiden boven zijn stand en is het dure gebouw op bedrijventerrein Roomburg daarvoor illustratief: 'een riante villa, terwijl een twee-onder-een-kapwoning meer op zijn plaats is'. DZB Lei den is daarom genoodzaakt, al dus Klok, tot een 'zware sane ring'. Dat laatste sprak Rabbae gister avond niet tegen. Ook hij vindt dat meer maatregelen nodig zijn, boven op de al aangekon digde bezuinigingen. „Er wordt nog extra lucht uit de organisa tie gehaald", kondigde de wet houder aan. „Er zijn extra mid delen nodig om DZB Leiden so berder te maken. Al deze maat regelen komen in een rapporta ge. Dan kan de gemeenteraad oordelen of het goed gaat of niet." Kloks uitspraak dat de gemeente overweegt om de (dure) Leidse CAO voor langdurig werklozen af te schaffen, klopt trouwens wel. Al is die weer niet zo duur, gaf de wethouder aan. „Er is nu een landelijke regeling. De Leid se CAO is al ingehaald. Als je alle plussen en minnen optelt en af trekt, zijn er geen grote verschil len." Rabbae vond alleen Kloks con clusie dat sinds het vertrek van de vorige directeur en de aan stelling van een interim 'er niets is gebeurd', niet waar. Er ge beurt al heel veel, zei hij. Rabbae beloofde bovendien met een nota te komen die 'het perspec tief voor DZB in de komende tijd' schetst. Volgens hem is het tekort over 2002 ook niet 4,5 miljoen euro. Dat bedroeg uit eindelijk bijna 3,7 miljoen euro, precies het bedrag dat hij de raadscommissie sociale infra structuur in november van vorig jaar ook meedeelde. Daar bo venop komt nog de gemeentelij ke bijdrage in de exploitatie van DZB en die bedroeg in 2002 ruim 900.000 euro. Bij elkaar opgeteld is dat ongeveer 4,5 mil joen. Het verschil is ontstaan door 'begripsverwarring', aldus Rabbae. De wethouder zei verder vooral te vinden dat Klok buiten z'n boekje was gegaan. „Een aantal uitspraken was buiten de orde", zei hij over het interview in het Leidsch Dagblad. „Klok heeft geoordeeld over een periode die hij zelf niet heeft meegemaakt. Voor mij zijn dit soort uitspra ken in de categorie van 'eens maar nooit weer'. Het verhaal over het tekort klinkt alsof het nieuw is, maar het is gewoon oude wijn in nieuwe zakken." Volgens Rabbae heeft Klok spijt van zijn uitspraken. „Hij had het niet zo bedoeld", verwoordde hij een memo van Klok aan het gemeentebestuur. „Hij vindt het zelf ook niet kunnen." Dat laat ste staat niet in de memo. Klok geeft alleen aan dat het 'nooit zijn intentie is geweest' om een artikel 'met deze strekking in de publiciteit te brengen'. De wethouder reageerde op vra gen van de PvdA, WD en het CDA. Rabbae kon de ergste on rust bij de drie fracties wegne men, maar wel willen zij nog 'nadere opheldering' in een vol gende commissie Sociale Infra structuur. „Bijvoorbeeld over de interimperiode", zei WD-raads- lid G. van Gruting „die kenne lijk voor de kat z'n viool was." Haar stoorde het verwijt van Klok dat de politiek de afgelo pen jaren onvoldoende aan de bel heeft getrokken. „De WD heeft, vaak samen met de PvdA, elk kwartaal om informatie ge vraagd. Omdat die vaak uitbleef. Dat het niet altijd tot publicitair vuurwerk heeft geleid, komt omdat DZB Leiden een kwets baar bedrijf is en we daar pru dent mee om willen gaan." leiden - Dementerende bejaar den in Leiden Zuid-West die nog zelfstandig wonen, kunnen voortaan overdag naar de dag opvang van verpleeghuis Zuydtwijck. Het tehuis aan de Aaltje Noordewierlaan kende al dagopvang voor ouderen met een lichamelijke aandoening maar de opvang overdag voor dementerenden is nieuw. De ouderen^kunnen twee tot vijf dagen per week naar Zuydtwijck voor activiteiten als praten over vroeger, gymnas tiek of dingen maken. Ze kun nen in het verpleeghuis ook therapieën volgen bij de fysio therapeut of de psycholoog. „Zo krijgen de ouderen struc tuur en begeleiding die hen helpt zo lang mogelijk zelfstan dig te blijven wonen", zegt lo catiemanager Jacinta van Hart- eveld. Het verpleeghuis heeft voor de dagopvang voor de mente ouderen een leegstaan de afdeling in de Zuydtwijckto- ren verbouwd. Van Harteveld verwacht dat de meeste belangstelling voor de nieuwe opvang komt van de menterende ouderen die op een wachtlijst voor een ver pleeghuis staan. „Omdat er geen plek is terwijl ze eigenlijk naar een tehuis moeten, neemt de druk op de thuiszorg en fa milieleden die voor hen zorgen toe. Dagopvang verlicht die zorg." Zuydtwijck heeft op de nieuwe dagopvang plaats voor vijftien dementerende ouderen. door Robbert Minkhorst leiden - De meerderheid van de raad heeft gisteren ingestemd met cameratoezicht en preven tief fouilleren op de Nieuwe Beestenmarkt. Dat gebeurde tij dens een grimmig debat, waarbij vooral de tegenstanders van de maatregelen - GroenLinks en aanvankelijk nog de PvdA - het moesten ontgelden. De gemeente wil het uitgaans gebied rond de Nieuwe Bees tenmarkt bestempelen als 'vei ligheidsrisicogebied'. Die status maakt het mogelijk om de poli tie extra bevoegdheden te ge ven, zoals het wegsturen van mensen die zich te buiten gaan aan drank en drugs en het pre ventief fouilleren van cafébezoe kers. Stappers en omwonenden ervaren het gebied als bijzonder onveilig. Uit cijfers van de poli tie blijkt dat een derde van de misdrijven in Leiden plaatsvindt op of in de directe omgeving van de Nieuwe Beestenmarkt. De grootste voorstanders van harder optreden van de politie - WD, CDA en Leefbaar Leiden - haalden alles uit de kast om de tegenstanders in het nauw te brengen. Andersom gebeurde hetzelfde. Uiteindelijk stemden alleen Groenlinks en LWG/De Groenen tegen cameratoezicht en preventief fouilleren. Daar naast heeft PvdA'er J. Tchiche om principiële redenen bezwa ren tegen het fouilleren van mensen en wil D66-wethouder A. Pechtold niet dat camera's mensen bespieden. De rest van de PvdA en de SP stemden in met de notitie 'Over last beter bestreden' van waar nemend burgemeester W. Lem- stra, maar alleen in de veronder stelling dat zij later alsnog de komst van camera's of het fouil leren van uitgaanspubliek kun nen tegenhouden. Of de notitie de twee partijen die uitvlucht daadwerkelijk biedt, bleef twij felachtig. De irritaties liepen bij tijd en wijle hoog op. „U kent de mate rie niet", bitste WD'er R. de Rooij op een gegeven moment PvdA-fractieleider C. Broeyer toe. Voorman D. Sloos van Leef baar Leiden zei na een interrup tie van oud-wethouder en Groenlinks-raadslid J. Laurier dat hij alleen met 'normale mensen in discussie' ging. Lau rier vond die opmerking te grof, en ook Lemstra verlangde dat Sloos zijn opmerking zou terug nemen. Die weigerde dat Sowieso vond Sloos dat de PvdA maar eens 'de ramen open moest zetten', want dan zou de partij weten wat er echt in de sa menleving leeft. Dat de partij gisteravond met extra voorwaar den kwam om in te stemmen met de maatregelen, noemde Sloos een 'vertragingstactiek'. De oud-SP'er schoof de schuld van de ellende op en rond de Nieuwe Beestenmarkt in de schoenen van de PvdA, die als collegepartij 'maar van alles ja renlang tolereerde'. CDA-raadslid L Lieverse wilde weten of PvdA'ers zich soms He ten leiden door persoonlijke ge voelens of ervaringen. Broeyer vond dat een impertinente vraag - raadsleden horen boven zoiets te staan, maar Broeyers partijgenoot M. Bouras wilde graag antwoorden. „Ik ben ooit als onschuldige burger bij het station tegen een muur aange zet Toen ik vroeg waarom, zei de politie: 'Er loopt een Marok kaan met een pistool rond. Ik vond dat ronduit vernederend." Overigens stemde Bouras wél in met de maatregelen. Voor de WD en Leefbaar Leiden gaan de extra maatregelen ei genlijk niet ver genoeg. Beide fracties stemden naar hun ge voel in met een 'minimumpak ket'. De WD wil dat niet alleen de Nieuwe Beestenmarkt als veiligheidsrisicogebied wordt betiteld, maar ook de stations omgeving. Verder vindt de frac tie dat de politie met het extra pakket te coulant blijft voor last pakken. (advertenties) www.leidschdagblad.nl Het voormalig jongerencentrum 't Stathuys aan de Breestraat. Foto: Hielco Kuipers teus Waarsenburg de balie wordt het feeld, op een groot ld wordt alles hijge nd is verantwoor- i de uitgifte van mate- |r loopt permanent pitscontroleur rond in lats. Dit lijkt op een ïen willekeurig bouw- ir het is de nieuwe bethode op het vmbo e Visser 't Hooft tag heeft wethou- d de volledig ver- ol aan de Vijf Mei- ïl geopend. Maar het .vijssysteem is al lerationeel. |t voor voorbereidend jr beroepsonderwijs, e jaar geleden hebben 'ng genomen om e afdelingen te slui- intra-sectorale pro nte bieden", zegt E. Heitmeijer. „Waar orbeeld voorheen neren, metselen, <1 of stukadoren, bie- l de Bouw Breed-op- t leerlingen worden 'llende discipli- d gemaakt." ien daarmee maat je wenselijke voorop- nt Heitmeijer. sloot iemand op d om timmerman te r als je dan op je besloot dat timme rt leuk was, kon je inders. Nu wel. Wij e leerlingen zo op fet ze zich eenvoudig men omscholen als ff als dat noodzakelijk menvoeging als met dende bouwopleidin- Lokalen van het Visser 't Hooft zijn samengevoegd en de praktijkruimtes zijn aangepast aan een echte werkomgeving. Foto: Hielco Kuipers gen heeft het Visser 't Hooft ook gemaakt voor de opleidingen metaal en elektro, consumptief en toerisme, en zorg en welzijn. Vanuit deze filosofie hebben wij het schoolprogramma opgezet En dat hebben we ook willen doorvertalen naar de inrichting van het gebouw", zegt Heitmeij er. En dus zijn lokalen samenge voegd, is in sommige gevallen zelfs de gang bij de lokalen ge trokken en is de opzet van de praktijkruimtes aangepast aan een echte werkomgeving. „Neem nou het programma Zorg en welzijn", gaat Heitmeij er verder. „Midden in de ruimte staat een balie, waar drie leerlin gen zitten. Zij bepalen wie die dag wat gaat doen aan de hand van dossiermappen van de leer lingen. Een andere 'baliemede werker' gaat over het materiaal en de derde houdt controle op de kwaliteit van het werk. Net als bij een echt bedrijf. De leer lingen die de balie doen, wór den daar ook op beoordeeld." Het werk dat je moet doen is af gestemd op het leerprogramma. Heitmeijer: „De ene keer ben je met praktijk bezig, de andere keer meer met theorie. Maar in dezelfde ruimte. Bovendien zijn theorie en praktijk in alle op zichten op elkaar afgestemd. En dat slaat aan. Onze leerlingen werken met meer enthousiasme aan hun vakken dan voorheen."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 13