ECONOMIE 'Extra politie hard nodig MKB zet in °p nulliin in gao s voor veiligheid op spoor' Beurscrisis richt ravage aan bij pensioenfondsen Onbemande pompstations rukken snel op If Frau Antje op reuzenklompen NS claimen toegezegde 200 man na succes projecten 1 te en 15 $1 cel in kidszaak Aldel met veel mitsen en maren los van Corus Piloten bezorgd over nieuwe werktijdregels Dexia-topman Bruneel: 'Legio-klacht drijfzand' J.OOO en erbij S werkloosheid is irartaal van 2002 liddeld 182.000 Kn er 47.000 m «zelfde periode .■Men 10.000 meer taal van Bureau voor rklaarde de toe- metdeecono- op< ng en de daar- lande sterk ver- i van de werkge- verkloosheid erde kwartaal uit van de beroeps- r heel 2002 is dat procent. ck naar hipszak ritse ministerie ndustrie heeft ■uim 150.000 eu- n voor onder- acht die nodig is hips open te iderzoek moet irmatie opleve- Üssingen in de ustrie. Met na- ten en bejaar- ns ernstige pro- apenen zakjes vleeswaren en ingen. Gebruik messen leidt tot ongelukken. ABB istdaims reeds-Zwitserse im Boveri) gaat 1 dollar betalen voor alle ïgediend tegen dochter van tbruik van as- het geld binnen en van de ruim lar waard zijnde dochter Com- ïring, het vrij- miljoen dollar het verzilveren dollar aan aan- it in 1990 Com- g te maken met ersoneelsleden erkt met isola- larin gevaarlijk erkt. ntiefonds er wat bij Stichting Ga- igelden (SGR) is vat bijgekomen ir 2001. Het ran enkele ton- ïee, vergeleken oen euro in iement van de fonds toen 5,9 jelnemers aan mroperators en gingen vorig upeerde reizi- ïen 400.000 euro lieuwe >ij AOL c Parsons wordt 5 man bij AOL ;t grootste me- rereld. De hui- 33orzitter wordt er van het be- 3] steren nabeurs L Parsons neemt 4 erschap de 2? eve Case, die in 3 neerlegt. Case 5 t bedrijf ver- zich binnen de ir bezighouden 20 »tige strategie. vrijdag 17 januari 2003 -> Berlijn - Met reusachtige zevenmijlsklompen en een kaas boven het hoofd geheven trok Madeleen alias 'Frau Antje' gisteren de aandacht van de voorbijgangers bij de Branden burger Tor. Ze maakte daarbij reclame voor de Nederlandse inzending voor de interna tionale 'Grüne Woche' die vanaf vandaag tot en met 26 januari wordt gehouden in Ber lijn. Nederland is voor de 51ste maal aanwezig met onder meer de traditonele producten kaas, klompen en tulpen. Foto: DPA/Wolfgang Kumm den haag/gpd - Het ABP, met 2,4 miljoen klanten veruit het grootste pensioenfonds in Ne derland, is vorig jaar 11,5 mil jard euro belegd vermogen kwijtgeraakt. Het aandelenbezit leverde een verlies op van 30,7 procent. Dat blijkt uit cijfers die het fonds voor het eerst in zijn bestaan gisteren publiceerde. Ook andere fondsen kwamen gisteren met resultaten over het afgelopen kwartaal waaruit blijkt wat voor een ravage de crisis op de aandelenmarkten vorig jaar in de pensioenwereld heeft aan gericht. De enorme verliezen op de aandelenportefeuilles heb ben de 'dekkingsgraad' van de fondsen zwaar aangetast. Fond sen horen een dekkingsgraad van minimaal 105 procent te hebben om huidige en toekom stige financiële verplichtingen na te komen. Het ABP (ambtenaren en onder wijspersoneel) zat eind vorig jaar op 103 procent, en is in één jaar 19 procent van de dekkings graad kwijtgeraakt. PGGM (wel zijn en zorg) kwam uit op 106 procent, waarmee de dekkings graad 18 procent slonk. Het pensioenfonds Metalektro (kleinmetaal) zakte naar 101 procent, een min van 12 pro cent. Het fonds voor de Bouw ging naar 123, een min van 19 procent. Deze fondsen horen tot de vijf grootste van ons land. Veel fondsen hebben voor dit jaar de premies flink verhoogd om de dekkingsgraad snel te verbeteren. Sommige fondsen, zoals het fonds voor werkne mers in de kleinmetaal, com penseren de uitkeringen niet meer of slechts ten dele voor de inflatie. Uit de cijfers blijkt dat de fond sen in 2002 minder riskant zijn gaan beleggen. Het aandelenbe zit werd teruggebracht en het gewicht van obligaties en vast goed in de beleggingsportefeuil le nam toe. Toch boekten alle fondsen die gisteren hun kwar taalcijfers gaven, verlies. PGGM zag over heel 2002 een negatief rendement van 6,9 procent, ABP kwam uit op min 7,2 procent, het pensioenfonds Metalektro min 5 procent, het pensioen fonds voor de Bouw op min 2,6 procent. Het fonds voor de bouw boekte van deze vier dus het beste re sultaat. Dit fonds heeft een min der riskant beleggingsprofiel dan de andere drie fondsen. Dat beperkt de verliezen in slechte beursjaren, maar in goede beursjaren zijn de rendementen hier ook wat bescheidener. Het vierde kwartaal van 2002 was voor de fondsen overigens vrij goed omdat de aandelenmark ten een flink herstel lieten zien. - De rechtbank heeft gisteren iroordeeld tot 15 1 een boete van n zijn zaak, on- operatie Click jaar en 200.000 Ide 25 maanden 10 maanden af uldigheden in ;k. Tevens hiel- rekening met de 2 gezondheidstoe- 1-jarige ex-ver- 3| er. orig jaar na een Beier van justitie ^de grond sloeg, 5f bevonden aan 1 in een criminele was betrokken 1 duiking, witwas ceel geld en vals- 4 ifte. Volgens de 1 hij een cruciale sjj organisatie. De in de straf mee ajn werkwijze al- verdedigen. De ajn advocaat we- traf in beroep te tweede veroor- n relatief zware de Clickfonds- :heepse justitiële ciële wereld met >eurs en financi- t leek vast te lo- üikele zaken van lgen weinig over- utrecht/gpd - De Nederlandse Spoorwegen kunnen de veilig heid op stations en spoorlijnen niet garanderen zonder de komst van de toegezegde 200 man spoorwegpolitie. De overheid moet die belofte van vorig jaar nu snel inlossen, vindt topman Veenman. Incidentele projecten met poli tie en justitie op het beruchte station Lelylaan in Amsterdam, de Flevolijn en de Zoetermeer- lijn hebben weliswaar succes. Maar om de problemen blijvend op te lossen zijn de extra agen ten bittere noodzaak, vinden NS. Veenman: „Wij doen nu een zeer indringend beroep op de politiek om de toezegging na te leven. Alleen dan kunnen we de problemen oplossen." NS staan niet alleen in hun protest FNV Bondgenoten dreigde onlangs het treinverkeer na ernstige ge weldsincidenten stil te leggen als de door minister Netelenbos vorig jaar gedane toezegging niet wordt ingelost. Bij de spoorwegpolitie werken nu 360 agenten. Het kabinet houdt in zijn begro ting rekening met slechts 51 ex tra agenten. Te weinig, vindt Veenman. De drie projecten to- NS houden poot stijf in tarief conflict NS volharden in het conflict met minister De Boer (verkeer) over de tariefsverhoging van 4,15 procent op 1 juli. Het bedrijf weigert van de prijsstijging af te zien. Daannee sturen NS aan op een rechtszaak. Het spoorbedrijf heeft nog tot 1 februari om van de maatregel af te zien, anders stapt de minister naar de rechter. De NS-directie is echter van plan de prijsverhoging door te laten gaan. „Het bedrijf is de regering al twee keer tege moetgekomen. NS vullen de prijsstijging pas op 1 maart in aan de hand van de inflatie op dat moment", aldus een woordvoer der. Bovendien war en NS bereid van de maatregel af te zien als De Boer de verhoging van de heffing voor het spoorgebruik van 14 miljoen euro uitstelde. Dat wilde de minister niet NS den ken sterk in de schoenen te staan. Juristen van het ministerie van verkeer zien ook weinig 'winstkansen' voor De Boer. Juris ten die door de Tweede Kamer zijn geraadpleegd denken wel dat de rechter er een stokje voor kan steken. nen volgens NS aan dat goede resultaten mogelijk zijn. Samen werking van spoorwegpolitie, regiopolitie, justitie en gemeen ten hebben ervoor gezorgd dat de problemen met a-sociale jongeren, agressie, geweld en zakkenrollerij daar sterk zijn af genomen. Zo is door consequente politie- surveillances op de Flevolijn (Amsterdam-Lelystad) het aan tal geweldsincidenten in eert halfjaar gedaald met 45 procent en werden twee keer zoveel zwartrijders gepakt. Op Station Lelylaan voelen reizigers zich ook veiliger door streng toe zicht. Naast de reguliere politie, houdt een beveiligingsbedrijf er 's middags en 's avonds toe zicht, is er nog maar één toe gang open en hangen overal be veiligingscamera's. De maatre gelen hebben het geweld met 90 procent verminderd. Ook succes is er op de Zoeter- meerlijn. Intensieve politiecon-. trole en cameratoezicht heeft het vandalisme hier in drie maanden gereduceerd met 45 procent Er zijn 1900 processen- verbaal uitgeschreven, waarvan 1200 voor zwartrijden en de rest voor agressief gedrag en intimi datie. NS vinden dat zij genoeg maat regelen nemen om de sociale veiligheid te verbeteren. Het be drijf trekt er jaarlijks 45 miljoen euro voor uit, onder meer voor 600 extra conducteurs en trein- surveillanten. Daarom ligt de bal nu bij de overheid, vindt het be drijf. Veenman: „Wij hebben ge daan wat we moeten en kun nen." Voor de toekomst zetten de NS hun kaarten op de elektronische toegangspoortjes op perrons. Dat systeem geeft alleen reizi gers met een kaartje toegang tot het perron. NS hopen het zwart rijden te bestrijden en daarmee de meeste agressieve reizigers uit de trein te houden. Eind dit jaar wordt op de lijn Rotterdam- Hoek van Holland een proef ge houden. Als die slaagt wordt het systeem vanaf 2006 op alle (middel)grote station ingevoerd. delft/gpd - MKB Nederland zet voor de CAO-onderhandelingen dit jaar in op de nullijn. Er kan in sommige sectoren wel een bruto loonstijging van maximaal 2,5 procent uitkomen maar daar moeten dan wel alle loonkos tenstijgingen voor de werkgever inzitten. Dus inclusief hogere pensioenpremies, werkgevers lasten en scholingskosten. MKB Nederland sluit 70 CAO's af (metaalbedrijven en zorg zijn de belangrijkste), die in totaal 1,5 miljoen werknemers betref fen. De koepel voor middelgrote en kleinere bedrijven wil deze CAO's het karakter van een raamwerk geven, dat door indi viduele bedrijven in overleg met hun werknemers kan worden ingevuld. Dit maatwerk kan elementen van prestatiebeloning bevatten, aldus MKB Nederland, bij voor beeld als afspraken worden ge maakt over verhoging van de productiviteit of terugdringen van het ziekteverzuim. Eenmali ge bedragen moeten echter pas delfzijl/ijmuiden/gpd - Alumi- niumfabriek Aldel in Delfzijl gaat onder stevige voorwaarden zelfstandig van moederbedrijf Corus verder. Er is een deal in de maak waarbij het Zwitserse Glancore en banken deelnemen in een management buy-out van Aldel samen met het Duitse zusterbedrijf in Voerde. OR-voorzitter Vos sprak gisteren van een 'mondelinge principe overeenkomst'. De Corus-direc- tie in IJmuiden en Londen ont kent echter glashard dat er een akkoord ligt. „Er is absoluut geen sprake van een overeen komst", laat de directiewoord voerder weten. „Bovendien zal er eerst duidelijkheid moeten komen over de verkoop van de aluminiumdivisie aan Pechi- ney." Het noodlijdende Corus heeft om aan geld te komen een principe-overeenkomst gesloten met Pechiney voor de verkoop van de aluminiumdivisie, exclu sief de smelters in Delfzijl en Voerde. De OR en Raad van Commissa rissen van Corus Nederland moeten echter toestemming ge ven voor die verkoop omdat aluminium nog onder Corus Nederland valt. Zij liggen dwars omdat het geld gebruikt zou pioeten moet wor den voor sanering in Engeland of garanties in Nederland. Intus sen werken managers van Corus Nederland en Aldel aan een toe komst voor de aluminiumsmel ter, goed voor 550 banen. Volgens insiders zien de plan nen er vrij kansrijk uit. worden uitgekeerd als blijkt dat die afspraken hebben gewerkt. In een eerste reactie zegt de FNV dat de bonden vooralsnog vasthouden aan een maximale looneis van 2,5 procent, maar dat daar zeker geen werkgevers lasten of scholingskosten bij zijn inbegrepen. „Ook in de vette ja ren riepen deze werkgevers bij het begin van onderhandelin gen dat nul het maximum was. Aan de onderhandelingstafel werden altijd andere zaken ge daan," aldus de woordvoerder. badhoevedorp - Nederlandse vliegers maken zich zorgen over een Europees plan voor een nieuwe regeling van werk- en rusttijden. De voorstellen van het Europees Parlement zijn volstrekt onacceptabel, zo stelt de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers. De vliegveilig heid kan volgens de VNV in ge vaar komen als piloten langer en vaker moeten werken. De kans op fouten door vermoeidheid zou daardoor toenemen. Vol gens de VNV zou de nieuwe re geling een flinke verslechtering betekenen. Dinsdag is er een Europese actiedag. Volgens VNV-voorzitter De Vries zullen vliegers en cabinepersoneel in Italië het werk vier uur neerleg gen omdat de regels daar moge lijk al eerder worden ingevoerd. In Nederland zijn nog geen ac: tieplannen. door Maurice Wilbrink den haag - Het fenomeen onbe mand tankstation, in de schijn werpers door de plannen van de ANWB, heeft Nederland snel ver overd. Tango, onderdeel van olie maatschappij Petroplus, brak in 2000 met onbemande pompsta tions als prijsvechter de benzine- markt open. Die markt werd tot dan toe gedomineerd door vier de grote oliemultinationals Shell, Esso, Texaco en BP. Over twee jaar is een op de tien pompsta tions in ons land onbemand. Prijsvechters bestonden al in Nederland. Ze functioneerden vaak onder de vlag 'witte pomp'. Tango bedacht een nieuw con cept: het onbemande pompsta tion. Het bedrijf zette stations neer met een laag serviceniveau, lage kosten (weinig personeels lasten) en strategisch gelegen, zodat een hoge omzet mogelijk was. De prijs lokt inderdaad veel klanten: Tango claimt per sta tion twee maal zoveel benzine te verkopen als het gemiddelde pompstation in Nederland. Tango, dat inmiddels 50 stations beheert, zegt hiermee winstge vend te,zijn en constateert een voorbeeldfunctie te hebben. „Weer een partij die ons gaat kopiëren," reageert woordvoer der Barten van Tango op het nieuws dat ANWB samen met de Van der Sluijs Groep 100 on bemande tankstations wil ope nen. Directeur Van Rens van de Van der Sluijs Groep schat dat uit eindelijk maximaal 15 procent van de pompen onbemand zul len zijn. Tango houdt het op 10 tot 20 procent. Dat betekent dat er nog ruimte is voor groei in dit marktsegment, en dus ruimte voor nieuwe aanbieders. Grote oliemaatschappijen zijn Petroplus inmiddels gevolgd. Shell heeft 40 onbemande Tinq- stations en denkt dit aantal in 2003 te verdubbelen. Esso opent er dit jaar 10 onder de naam Es so Express. Steeds meer vormen de verko pen in de pompshop de belang rijkste bron van inkomsten. Aan de benzine- en dieselverkoop houden de grote stations nu minder over. Dat duidt er op dat er harder wordt geconcurreerd op prijs om klanten te trekken. De komst van onbemand (en dus goedkoop) tanken, heeft dit in de hand gewerkt. Tango heeft de afgelopen jaren volgens Barten met heel veel partners gesproken om nieuwe stations te openen. Zo wachten supemwktconcems, bouw- markte£'restaurantketens op de gunstige omstandigheden om Tanken bij een onbemande pomp - zoals hier bij Tango in Maarsseveen - wordt de komende jaren een steeds gebruikelijker beeld bij benzinestations. Foto: GPD/Roland de Bruin htm activiteiten te gaan combi neren met benzineverkoop. Nu nog houdt regelgeving hen vaak tegen. Zo vinden veel over heden dat er geen plek is voor 'weidewinkels', waaraan pomp- stations^unnen worden gekop peld. Mot name in de Randstad is het heel moeilijk nieuwe ver gunningen te krijgen. De slag om de automobilist die goedkoop wil tanken, zal de ko mende tijd desondanks plaats vinden in de stedelijke gebie den, verwacht Barten. Het gaat met name om uitvalswegen, provincEje wegen en bedrijfs terreinen. De snelweg blijft voorlopig nog het domein van grote oliemaat schappijen die niet op prijs aan de pomp willen vechten. Of daarin verandering komt, hangt onder meer af van de vraag of de jaarlijkse veiling van 10 tot 15 benzinestations van grote vier leidt tot meer concurrentie. jvmsterdam/gpd - Zo'n 220.000 gedupeerde Legio Lease-beleg gers moeten binnenkort beslis sen of ze willen ingaan op het aanbod van Dexia Bank om hun schuld af te kopen. Voorwaarde is dat de beleggers afzien van verdere claims tegen de bank. Dexia-topman Bruneel noemt de aanklacht van de Stichting Leaseverlies gebaseerd op 'drijf zand'. De beleggers krijgen bin nenkort het aanbod hun beleg gingscontracten aan te passen wanneer ze aan het einde daar van met een schuld blijven zit ten. Volgens Bruneel is de keuze aan de beleggers: „Pakken we nu iets concreets of wachten we een X-aantal jaren zonder te we ten wat het oplevert." Bruneel schat dat de rechtszaak die ruim 40.000 gedupeerde beleggers hebben aangespannen - en die woensdag begon - 7 tot 15 jaar zal duren. Advocaat Schonewille van Leaseverlies venvacht dat 1,5 tot 2 jaar kan duren voor de rechter uitspraak doet. De beleggers kunnen kiezen uit het gespreid afbetalen van de schuld met een renteloze lening, het verlengen van het contract, de effecten overnemen of de schuld in één keer afbetalen. In de laatste, twee gevallen krijgen de beleggers een call-optie op de AEX-index. Die bedraagt de slotstand op de laatste beursdag van de maand waarin de rest schuld is afbetaald keer 130 pro cent. Als de AEX na drie jaar ho ger staat, is het verschil de winst voor de belegger. In de praktijk betekent dit dat de index zo'n 10 procent per jaar moet stijgen om daarboven uit te komen. Dit jaar lopen er zo'n 90.000 contracten af. Volgens Bruneel zit momenteel zo'n 94 procent met een schuld. Volgens de bank gaat het in totaal om een schuld van ongeveer 1,5 miljard euro bij de huidigs aandelen markt. Zo'n 8000 mensen heb ben nu een betalingsachter stand. De Stichting Leaseverlies eist voor de gedupeerde beleggers kwijtschelding van de rest schuld, terugbetaling van eerder overgemaakte maandtermijnen en vergoeding van de rente. Bruneel noemde de kans hierop 'niet realistisch'. De topman verweet de stichting de gedu peerde beleggers 'valse hoop te geven'. Bruneel verwacht verder nog een nieuwe dagvaarding te gemoet te zien van de stichting Eegalease, een initiatief van Lea severlies, de Consumentenbond en VEB, die de overeenkomsten ongeldig willen laten verklaren at* de partner niet mee heë& ondertekend.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 9