BUITENLAND VS terughoudend met reactie 'Saudi's willen Saddam Hussein wippen' Vaticaan 'onderricht en verlicht' katholieke politici Ex-president Servië komt snel naar Haags tribunaal Witte Huis ziet raketkoppen wel als bewijs Iraaks wapenprogramma Griekse monniken dreigen metspiritueleoorlog Nederlandse advocaten eisen terugkeer van mullah Krekar Snelle test om besmetting met de pest aan te tonen Aantal haaien daalt snel Brussel komt met regels voor veiligheid tunnels hoc 155 vrijdag 17 januari 2003 WASHINGTON/AP-AND - no Uar. I1„j:j„l_. t-v_ iI-i Ic.i t/Kin Cheung lide darm fataal irice Gibb van de „verleden door ver- _n zijn dikke en dun te zijn bloedsomloop zo heeft autopsie (Gibb overleed zon- irige leeftijd, drie jt hij een hartstil- pkregen en een Itie onderging om sluiting te verhel- Hyma, de patho- lm van Miami-Dade (gisteren dat de aan- b fataal werd, &t als ischemische e. De zanger was >t een misvormde jlgens deskundigen jigende verdraaiin- tnd kan werken. reer eist in Brazilië - In de Brazili- lelo Horizonte en [ebben aardver- h en overstromingen fidende hevige re- li mensen het leven Is de stortregens rond begonnen in iten van het land, Bventig mensen ge- a door aardver- die ongeveer 2000 *ien verwoest. Giste- jnegen mensen uit ior een modder- jraven. Meteoro- hten de komende (neer regen. to's bij i Moskou fe Russische veilig- SB heeft in een n Moskou twee au- wsieven gevonden. Tbron binnen de m om plastic n metalen deeltjes Brborgen in de ben- in de auto's, meld- Ische persbureau eren. De auto's Ie buurt van een n aangetroffen. De [vondst na een tip. «idsfunctionaris in jgisteren dat er aan- ijn dat Tsjetsjenen laanslag op Moskou h. plosie fibia h bomexplosie in 1 van de Colombi- lledellin heeft giste er vier mensen het Minstens 32 men- [gewond. De auto- Ifte op het parkeer- ijhet kantoor van de neraal in Medel- ïe stad van Colom- ftoor raakte bescha- Is nabijgelegen win- lorgebouwen, al- je. De slachtoffers faedewerker van de feneraal en twee xmder wie een klein ./••en gaan lil Ivoorkust In Ivoorkust is gevochten, on- desoverleg dat atjakbij Parijs is be- 3«amphanen be- ^^elkaar van be- lingen. De gevech- B leVier maanden gele rebellengroepen reden van presi- en vervroegde r-. De onderhande- c1n Frankrijk duurt olle4ri. De gevechten in zo stabiele West- id hebben al hon- jit isenlevens geëist. |jk geeft esters' vrij :rankrijk heeft het i verkoop van oes- iai van Arcachon Bordeaux giste- in. Dat gebeurde :n hadden uitgewe- voor vervuiling inken olietanker rond bleek te 'se autoriteiten de en andere 4(j!n op 4 januari uit ie ban nadat olie rember voor de gezonken Prestige _van het zuidwesten had besmeurd. Washington/ap-anp - De Ver enigde Staten hebben vanoch tend voorzichtig gereageerd op de vondst elf lege raketkoppen voor chemische wapens in Irak. Het Witte Huis wil eerst meer in formatie van de wapeninspec teurs. Wel hielden de Verenigde Staten vol dat Saddam Hussein volgens hen de VN-resoluties heeft over treden, los van het feit of de ge vonden raketkoppen al dan niet het 'smoking gun' zijn waar de inspecteurs naar op zoek zijn. Irak zou zich immers reeds schuldig hebben gemaakt aan een 'wezenlijke schending' om dat het ingeleverde wapenrap port niet zou deugen. Met die uitspraken wil het Witte Huis tegengas geven bij de over tuiging van de Europese landen dat een militaire aanval op Irak niet kan doorgaan zonder toe stemming van de VN-veilig- heidsraad. Volgens Amerikaanse functiona rissen zijn de raketkoppen wel het bewijs van een Iraaks wa penprogramma maar is er geen sprake zijn van een opmerkelij ke vondst zolang er geen chemi sche lading is ontdekt. De ham vraag wordt nu of er ooit chemi sche wapens in de raketkoppen hebben gezeten. Via serienummers zouden de wapeninspecteurs erachter kun nen komen waar en wanneer de raketkoppen werden gemaakt. De gevonden raketkoppen zou den niet voorkomen in het wa penrapport dat Irak vorige maand op last van de Veilig heidsraad heeft opgesteld. Irak spreekt dat tegen en beweert dat het om korte-afstandsraketten zonder lading gaat die het land in 1988 heeft gekocht en waar van het wèl opgave heeft ge daan. Het Iraakse regime noemt de hele zaak 'een storm in een glas water'. Het Britse ministerie van bui tenlandse zaken wil ook geen overhaaste conclusies trekken. De wapeninspecteurs moeten eerst zelf maar een oordeel vel len, stelt het in een verklaring. De baas van de VN-inspecteurs, de Zweed Blix, overlegde van ochtend met de Franse presi dent Chirac. Die verklaarde na afloop achter het verzoek van Blix te staan om meer tijd voor het onderzoek. Chirac riep Irak wel op 'actief mee te werken'. Ook Blix hamerde op de nood zaak van een betere Iraakse me dewerking. Hij onderstreepte nog maar eens dat de inspecteurs er nog niet van zijn overtuigd dat Irak geen massavernietigingswapens meer heeft en noemde de situa tie opnieuw gespannen. Blix, zei vanochtend in Parijs nog geen oordeel te hebben over de raketkoppen. Hij wist ook niet of de wapens eerder door Irak zijn gemeld in diens omvangrijke wapenrapportage. Irakese vrouwen houden een portret van Saddam Hussein omhoog terwijl VN-wapeninspecteurs een buitenwijk van Bagdad binnenrijden. De inspecteurs brachten gisteren een verrassingsbezoek aan twee wetenschappers in de Irakese hoofdstad. Foto: Reuters/Akram Salah new york-londen/anp - Arabische lei ders zijn bezig met een plan om de Iraak se leider Saddam Hussein door zijn eigen generaals te laten afzetten. Op die manier hopen de Arabieren een Amerikaanse aanval op Irak te voorkomen. Dat schrijft vandaag het Amerikaanse tijdschrift Time Magazine. Het blad haalt anonieme bronnen aan die zeggen dat er al een concreet plan op tafel ligt. Westerse en Arabische diplomaten zeg gen dat er voor een dergelijke 'couppo ging' wel een resolutie nodig is van de VN-Veiligheidsraad. Die zou vlak voor een Amerikaanse aanval amnestie kun nen aanbieden aan de meeste hoge Iraakse functionarissen, zoals generaals in de regering, die dan wellicht eieren voor hun geld kiezen en opstappen. De Saudi's denken dat de meeste hoge Irakezen dan wel vertrekken en dat daar mee een einde komt aan het bewind van Saddam Hussein. Bovendien verwachten ze dat Saddams Republikeinse Garde, uitstekend uitgeruste en doorgaans zeer loyale militairen, zijn leider uiteindelijk aangeeft. „Als er amnestie komt voor de rest van de regering, staat Saddam schaakmat", aldus een diplomaat die kennis zegt te hebben van het plan. De amnestierege ling zou niet gelden voor Saddam, zijn familie, zijn naaste medewerkers en trouwste aanhangers. Als iedereen ver trekt, komt dit kleine clubje alleen te staan, is het idee. Volgens Time Magazine proberen de Arabische leiders overal steun voor hun plan te krijgen. Zo spraken de Egyptische president Mubarak en de Turkse premier Gul erover met de Saudische kroonprins Abdullah bin Abdulaziz Al Saud. De Ara bische wereld is erg bang dat een aanval op Irak allerlei nieuwe conflicten in de regio veroorzaakt. Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel overlegt het Iraakse regime zelf al actief met niet nader genoemde 'derde landen' over een ballingschap voor Saddam en zijn aanhang. De Iraakse leider zou vol gens sommige Arabische bronnen moge lijk naar een Afrikaans land gaan. Libië en Mauretanië hebben de eventuele komst van Saddam Hussein al tegenge sproken. thessaloniki/ap - Ruim 100 Griekse orthodox-christelijke monniken hebben gezworen een spirituele oorlog te begin nen als zij uit hun klooster in Esphigmenou op de berg Athos worden verdreven. De ultraconservatieve monni ken weigeren patriarch Bartholomeus te erkennen als leider van de orthodox-chris telijke wereld. De in Istanbul residerende Bartholomeus probeert het duizend jaar ou de schisma in het christen dom te herstellen en heeft daarom al ontmoetingen ge had met paus Johannes Pau- lus II. Dat is bij de monniken in het verkeerde keelgat ge schoten. Al twintig jaar tooien de mon niken hun klooster aan de zee met zwarte vlaggen en een gi gantisch spandoek met daar op 'Orthodoxie of de dood'. Maar toen Bartholomeus de religieuze fanatiekelingen eenmaal bestempelde als 'schismatisch', kon de Griekse overheid ingrijpen en hen uit het klooster zetten. Inmiddels is de elektriciteit er al afgesne den en is de stilgevallen. De abt van het klooster, Me thodius, bleef echter strijd vaardig en zei dat zijn monni ken zowel spiritueel als voor de hoogste Griekse rechtbank de strijd aan zouden gaan. „Met een rozenkrans als wa pen zullen wij ons tegen de politie verdedigen. Onze ro zenkrans heeft driehonderd knopen, dat zijn onze drie honderd kogels." Amsterdam/anp - De Neder landse advocaten van mullah Krekar eisen 24 januari voor de rechtbank in Amsterdam, dat hun Koerdische cliënt weer naar Nederland mag terugkeren. Ze vinden dat Krekar op onrecht matige wijze het land is uitgezet. Als de rechtbank de eis inwilligt, is de kans groot dat Krekar op vrije voeten komt. Nederland zette op last van mi nister Donner van justitie Krekar maandag uit. De VS verdenken hem van terroristische activitei ten. Hij zat sinds 12 september in Nederland vast. Vervolgens vroeg Jordanië om zijn uitleve ring, omdat het land hem ver denkt van heroïnehandel. Donner lichtte in een verklaring toe dat Nederland niet de rele vante gegevens van Jordanië heeft gekregen, om hem uit te leveren. Dat maakte de kans groot dat de rechtbank het uitle veringsverzoek van Jordanië zou afkeuren. Volgens Donner zou Krekar in dat geval waarschijnlijk op vrije voeten zijn gekomen. De be windsman meende verder dat de Noorse autoriteiten wegens het Noorse vluchtelingenpas- poort van Krekar, de meeste aanknopingspunten hebben om hem te vervolgen. Noorwegen verdenkt de Irakees van het op zetten van een militaire organi satie buiten dat land. londen/rtr - Wetenschappers hebben een test ontwikkeld waarmee snel kan worden vast gesteld of iemand besmet is met de pest. Dat is van groot belang bij een oorlog met biologische wapens en in de strijd tegen de ziekte in arme landen, waar long- en builenpest nog steeds een bedreiging vormen. Met behulp van een peilstokje kan binnen vijftien minuten worden afgelezen of iemand de pestbacterie bij zich draagt, zo schrijven de onderzoekers uit Frankrijk en Madagascar in het Britse medische tijdschrift 77?e Lancet. De test kan eenvoudig worden uitgevoerd door verple gend personeel aan het bed van de patiënt. De pest wordt verspreid via vlooien die op ratten leven. In arme landen met overbevolking en slechte sanitaire voorzienin gen sterven jaarlijks 3000 tot 4000 mensen aan de ziekte. Naast pokken en miltvuur be hoort de pest tot de meest ge vreesde potentiële biologische wapens. Longpest is dodelijk als niet binnen 24 uur na de eerste symptomen antibiotica worden toegediend. In de 14e eeuw kostte de pest eenderde van de Europese bevolking het leven. washington/ap - Het aantal haaien in de Atlantische Oceaan is de laatste acht tot vijftien jaar gehalveerd en een aantal soor ten staat op uitsterven. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitge voerd door wetenschappers van de Amerikaanse universiteit Dalhousie waarover vandaag een artikel verschijnt in het tijd schrift Science. De onderzoekers zijn tot hun conclusie gekomen op basis van de logboeken van schepen die in de Atlantische Oceaan en aangrenzende wateren vissen op zwaardvis en tonijn. Die vis sers hebben in het verleden gro te aantallen haaien als bijvangst uit het water gehaald, maar dat worden er steeds minder. Behal ve de makreelhaai zijn alle soor ten haaien de afgelopen vijftien jaar met zeker vijftig procent in aantal afgenomen. De bevindingen stroken volgens hoogleraar biologie Ransom Myers, een van de onderzoe kers, met die van andere onder zoeken. Volgens Myers loopt de haaienpopulatie vrijwel over de hele wereld sterk terug en wordt een groot aantal soorten met uitsterven bedreigd. door onze correspondent Hetty van Rooij brussel/gpd - Verkeerstun- nels die langer zijn dan 500 meter moeten in de Europese Unie aan dezelfde minimum veiligheidseisen voldoen. De kosten voor de aanpassing van nieuwe en bestaande tunnels kunnen oplopen tot zes miljard euro. Europees Commissaris De Palacio van transport presen teerde gisteren een pakket voorstellen voor veiligere tunnels dat door de vijftien EU-landen moet worden om gezet in wetgeving. De roep om bemoeienis van Brussel is de laatste jaren sterker ge worden na dramatische on gelukken in de Gotthardtun- nel, de Mont Blanc- en de Tauemtunnel. Daarbij vielen in totaal 62 doden. De Commissie, het dagelijks bestuur van de Unie, komt met een uitgewerkt plan dat de verantwoordelijkheid voor de tunnels in ieder land af zonderlijk bij een administra tieve beheerder legt. Het voorstel valt in twee delen uiteen: allereerst moeten de maatregelen ongelukken zo veel mogelijk voorkomen, en als ze toch plaatsvinden die nen mensen in de tunnel zichzelf beter te kunnen red den. Als de EU-landen met het voorstel akkoord gaan en het omzetten in wetgeving, moeten zij ervoor zorgen dat alle betreffende tunnels in hun land aan de eisen vol doen. De richtlijn betekent een enorme investering voor Ita lië, dat 230 tunnels heeft die langer zijn dan 500 meter. Dat is bijna de helft van alle lange tunnels in de EU. Oos tenrijk telt er ongeveer vijftig, Duitsland heeft er rond de veertig. Nederland hoort in de EU bij de landen met wei nig lange tunnels. Het zijn er binnenkort negen: de Coen- tunnel (587 meter), de Ko ningstunnel in Den Haag (680) de Velsertunnel (768), de Beneluxtunnel (795), de Maastunnel (1070), de IJtun- nel (1129), de Wijkertunnel bij Velsen (1390), de Piet Heintunnel bij Amsterdam (1950) en de kampioen: de dit jaar te openen 6650 meter lange Westerscheldetunnel. door onze correspondent Cees van Zweeden Boedapest - Ex-president Milan Milutinovic van Servië zal zich binnen enkele dagen bij het oorlogstribunaal in Den Haag melden. Dat heeft Zoran Djind- jic, premier van het land, giste ren verklaard. Milutinovic wordt door het tribunaal gezocht we gens vermeende misdrijven in Kosovo in 1999. De verdachte was tot eind vorig jaar president van Servië, en kon om die reden volgens Djindjic niet worden uitgeleverd. Milu tinovic had zich vorig jaar al be reid verklaard naar Den Haag te gaan zodra hij was afgetreden. Maar ironisch genoeg wilde hij eerst een garantie van Djindjic dat de regering hem zou uitleve ren als hij niet vrijwillig ging. Met zo'n garantie is het gemak kelijker voor het tribunaal om een gedaagde vrij te laten in af wachting van zijn proces. Milutinovic werd in Belgrado gezien als een ceremoniële fi guur zonder macht. Zijn pech was dat hij president was onder Milosevic, toen die in 1999 een Albanese rebellie in Kosovo met hard geweld neersloeg. Het is aan de aanklagers in Den Haag te bewijzen dat hij werkelijke macht bezat. Begin 1999 was Milutinovic de leider van de Servische delegatie in het Franse Rambouillet, toen daar tussen Serviërs en Albane zen over Kosovo werd onder handeld. Westerse politici ver weten Milosevic toen dat hij Mi lutinovic had gestuurd, een on beduidende pion. Nadat de on derhandelingen waren mislukt, begon de Navo een langdurige luchtoorlog tegen Servië. door onze correspondent Hans Geleijnse Vaticaanstad - Het Vaticaan pu bliceerde gisteren 15 pagina's richtlijnen voor katholieke politici. Het document is een 'geheugen steuntje' voor politici die in hun werk wat al te soepel omsprin gen met door de kerk gepropa geerde waarden. Of het steun biedt aan Nederlandse katholieke politici die dingen om de gunst van de kiezer is echter de vraag. Het werkstuk, in november op gesteld door de conservatie Cu rie-ideoloog kardinaal Joseph Ratzinger en gisteren met paus elijke goedkeuring vrijgegeven, is naar de inhoud allerminst verrassend. Katholieke politici moeten op de bres staan voor het menselijk leven, dus rich verzetten tegen bijvoorbeeld abortus- en euthanasiewetge ving. „Wetgeving moet het grondrecht op leven bescher men van conceptie tot natuurlij ke dood", wordt gesteld. Het Vaticaan herinnert de politi ci aan de plicht om de ongebo ren vrucht te respecteren en te beschermen. Een soortgelijke plicht is er voor de bescherming van het huwe lijk tussen man en vrouw. „Geen enkele vorm van samenleven kan od hetzelfde niveau worden geplaatst", klinkt het waarschu wend naar politici die instem men met legalisering van homo huwelijken en dezelfde wettelij ke rechten geven aan ongehuwd samenwonenden. Het geheugensteuntj e, volgens het Vaticaan bedoeld om katho lieke politici 'te onderrichten en te verlichten', is vooral interes sant vanwege de opvattingen over democratie. Enerzijds wordt gesteld dat be moeienis met overheidskwesties en het voorschrijven van een bepaalde politiek niet de bedoe ling is. Anderzijds ademen de richtlijnen dat kerkelijke waar den universeel en van een hoger niveau rijn dan bijvoorbeeld hu manistische of die van andere religies. De richtlijnen keren zich in duidelijke taal tegen de opvatting dat het op één lijn stellen van verschillende ethi sche opvattingen een voorwaar de voor democratie is. Over sommige ethische principes kan eenvoudig niet worden onder handeld, zegt het document. Het Vaticaan vindt de richtlijnen nodig vanwege de medische en wetenschappelijke ontwikkeling - een verwijzing naar onder meer klonen. Tevens is er de impliciete erken ning dat verschillende opvattin gen binnen de kerk bij de gelo vigen tot verwarring kunnen lei den. In dat opricht zet het do cument de puntjes op de i: het is en blijft de paus die bepaalt wat de kerkelijke mores is. Overigens worden er geen ker kelijke straffen m het vooruit richt gesteld aan politici die zich niet aan de richtlijnen houden. Uit een passage over de nood zaak van vrede in de wereld spreekt bezorgdheid over poli tiek misbruik van de paus. Jo hannes Paulus II heeft zich re centelijk verschillende malen krachtig uitgesproken tegen oorlog met Irak. Volgens de richtlijnen mogen katholieken de stellingname van de kerk tegen geweld niet ver warren met pacifistisch of poli- tiek-ideologisch gemotiveerde oppositie tegen de oorlog.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 7