CDA en WD keihard over Bos en Cohen BINNENLAND 1 Ook kleine partijen op jacht naar het pluche Jupiter en Pluto zijn ook dol op Wouter Bos Links °P De Geus na Samen computeren Marokkaanse ^figdbenden jpbaar' Ross: Kortere wachtlijsten in zorg Stille tocht voor weijkneemster pomp Nawijn bestookt door uitgeprocedeerden nieuwe onrust over WAO ■t ema naar de .pper bij verlies vrijdag 17 JANUARI 2003 tEven was er een aarze laar toen zei Femke Hal- stoer: „Als we volgende woensdag niet meer dan itels halen, laat ik mijn rliit nillimeteren." De lijst- daaier van GroenLinks zei het nst avond in Breda waar ze te ,en ras op een scholenge- oort schap. Daar werd ze na ers o ^rlate aankomst gecon- j >erd met de laatste peilin- Tier zetels verlies. „Nee. niet dramatisch", sprak Vij noemen dat een dipje." «int prijs te website or et i diei deel doet aan enpikkerij' ich Itj ;uwe lentr wet» keni aag - De SP heeft van alle n (je eke partijen de beste web- blijkt uit een onderzoek verheidslinks.nl en Clock- De partij heeft de prijs jor, een beeldje met de het Opstapje, gisteren in ;enomen. Tweede en len respectievelijk n CDA. De SP, die ook vo- jr won, scoorde vooral op informatievoorziening eractie met de bezoeker. Iaag - Lijsttrekker Van de van Leefbaar Nederland het bezoek dat LPF-politi- weekeinde brengen aan af van Pim Fortuyn in Ita- ilgelijke lijkenpikkerij'. m werd bij zijn huis in ïerbegraven. Volgens Van ide zag Fortuyn dat huis n plek waar hij alle hectiek ntvluchten. Zij noemt het idalig' dat de LPF de laat- stplaats 'misbruikt voor npagne'. htwagen jongen dood sfoort - Bij een verkeers taal in Amersfoort is giste- n jongen van 8 jaar om ?en gekomen. Een vracht- ji reed het fietsertje uit jsfoort op een kruising volgens de politie verleen- lchauffeur geen voorrang, lachtoffer overleed ter Voor de opvang van de fctuigen heeft de politie Tofferhulp ingeschakeld. nerlid stapt ir naar de tv ZeijAAG - Het Tweede-Kamer- Groenlinks Naima sn, cgh geeft haar portefeuille n, ofr en media voorlopig aan ;n,Jllega. Ze wil iedere schijn ngefeangenverstrengeling iisse(omen nu ze voor de VPRO irürilevisieprogramma over hel gaat presenteren. Het oorPm een programma dat achipld is als opvolger van De haige van Hanneke Groente- deïHet presentatie-avontuur Mafaet ingang van februari hetpnog vier maanden du- jliciteren naar eidingsplek' - Studenten moeten sol- naar een opleidings lat zei lijsttrekker Ratel de Lijst Ratelband tijdens een studenten- de Hogeschool leim in Zwolle. Ratel- idt dat studenten in icitatiebrief moeten uit- waarom ze voor de be lde opleiding en onder- afstelling kiezen. Een com- zou uit de sollicitanten lomstige studenten moe- den haag - Samen computeren als je nauwelijks drie jaar bent, wat is er leuker? De peutertjes van een speelzaal in Den Haag werden gisteren verrast met een nieuw type computer, speciaal bedoeld voor kinderen en scholen in achterstandswijken. Foto ANP/Robin Utrecht den haag/gpd - CDA en WD hebben de aanval op de PvdA verscherpt. WD-leider Zalm noemt PvdA-lijsttrekker Bos een 'leugenaar\ Mogelijk kandidaat premier Cohen wordt ook al on der vuur genomen. Volgens Zalm, die in het tweede paarse kabinet met Bos het mi nisterie van financiën bestierde, bedriegt Bos de boel. „Kiezers bedrog", zegt de liberale lijst trekker in De Telegraaf. Bos ont kent alle aantijgingen van Zalm en betreurt het. „We hadden best een waardige campagne tot nu toe." Bos zou, zo meent de WD, ver zwijgen dat onder een PvdA-re- gering alle gezinnen er 150 euro per jaar op achteruit gaan door de verhoging van de energiebe lasting. Verder zegt Zalm zich kapot te ergeren aan het zondi gen door de PvdA tegen het ge zonde financiële verstand. De WD-lijsttrekker heeft zich al eerder deze campagne opge wonden over het voorgestelde financiële beleid van de PvdA, maar de termen 'leugenaar' en 'kiezersgedrog' waren nog niet gevallen. Intussen is ook de Amsterdamse burgemeester Cohen, mogelijk de PvdA-kandidaat voor het premierschap, onder vuur geno men door CDA en WD. De hui dige regeringspartijen zijn woe dend op Cohen omdat deze de harde integratie plannen van christen-democraten en libera len kraakt. Volgens CDA en WD staat die opstelling van Cohen haaks op de opvattingen van Bos. CDA'er Eurlings noemt de kritiek van Cohen typerend voor de softe aanpak die de PvdA voorstaat. Eerder al toonde CDA-fractie- voorzitter Verhagen zich veront waardigd over een verkiezings spotje van de sociaaldemocra ten waarin volgens hem on waarheden worden verteld over de CDA-plannen voor gezond heidszorg. De partijvoorzitter van de christen-democraten Van Bijsterveldt wil een gesprek met haar PvdA-evenknie Koole hierover. Ze wil van hem weten of dit de nieuwe toon van de PvdA is. Volgens de opiniepeilingen lig gen PvdA en het CDA nek-aan- nek. Een tweede coalitie van CDA en WD lijkt steeds on waarschijnlijker. Volgens de dagelijkse peiling van Maurice de Hond wordt de PvdA zelfs de grootste partij, met 42 zetels. Het CDA zou met 39 zetels de tweede partij van het land zijn. De liberalen krij gen 31 zetels. Verkiezingsuitslag volgens de sterren CDA: partijhoroscoop heel redelijk, Balkenende minder. Het CDA zal wat verliezen ten opzichte van de huidige 43 zetels. LPF: uitslag valt mee in ver gelijking met de peilingen. Manders houdt het op een uitkomst van tien zetels. WD: Manders verwacht niet dat de zetelwinst in de peilin gen beklijft. Alleen Zalm, stier, kan het onheil afwen den als hij kan schitteren. Zo niet, dan zal de WD blijven hangen op pakweg 24 zetels. PvdA: wordt de grootste par tij, alleen dankzij Bos. Groenlinks: de partij is een boogschutter, bevlogen, maar ook te overtuigd van het eigen gelijk. Anders dan de peilingen doen vermoe den. voorspelt Manders lich te winst SP: goed. De partij zal uitko men op de veertien a vijftien zetels die nu voorspeld wor den. D66: de horoscoop ziet er niet goed uit. Manders ver wacht een halvering. door Berry Kessels arnhem - Welke kant gaat het op met de verkiezingen? De officiële koffiedikkijkers zitten er nogal eens naast. Tijd voor een blik op de sterren. Uranus en Satumus vechten een robbertje in de horoscoop van de WD. Slecht nieuws, want hierdoor staat vrijheid (Uranus) lijnrecht tegenover au toriteit (Satumus) en dat belooft weinig goeds voor de verkie zingsresultaten op 22 januari. Aldus Lea Manders, astrologe. „Ik zie tegenstellingen tussen vernieuwers en autoriteiten. Daardoor kan Zalm niet voluit gaan." De peilingen buitelen over elkaar heen, dezer dagen. En na de verkiezingen blijkt de uitslag vaak niet voorzien door de officiële peilers. Zie de formi dabele winst van het CDA in mei 2002. Reden om het nu eens heel ergens anders te zoe ken. Hoe staan de planeten er bij? De sterren stralen voor Wouter Bos, zegt Manders. Dat heeft ze eenmaal eerder zo gezien: voor de verkiezingen van mei 2002 bij Pim Fortuyn. „Het ziet er schit terend uit voor Bos. Pluto staat heel mooi in Jupiter. Pluto heeft te maken met massabewegin gen, Jupiter met het uitdragen van overtuigingen. Hij slaagt er in de massa aan zich te binden. Men vindt hem boeiend en aan trekkelijk." Ze doet haar prog noses met een slag om de arm. „Ek weet alleen de geboortedata van de leiders. Om de uitslagen met meer zekerheid te kunnen schatten, zou ik ook het exacte tijdstip van geboorte moeten kennen." Het firmament oogt op 22 januari voor niemand van de politieke leiders beter dan voor Bos. „Balkenende staat zwak. Ik schat in dat de PvdA groter wordt dan het CDA." Manders baseert zich niet alleen op de horoscopen van de lei ders. Ook partijen hebben een horoscoop, doceert ze. „De op richtingsdatum, -tijd en -plaats van de partij bepalen het ster renbeeld en de rest van de horo scoop." Gecombineerd met de horoscoop van de lijsttrekkers en de stand van de planeten op Op onze internetsite meer over de verkiezingen: doe de Stem wijzer en toets uw standpunten aan de partijprogramma's. 22 januari genoeg voor een as trologisch verantwoorde prog nose. Manders mag enige voorspel lende gave toegedicht worden. In januari vorig jaar voorzag ze al de afgang van Leefbaar Ne derland. Vier maanden later bleef de partij steken op twee zetels. Kort voor oudjaar be sprak ze 2003. De PvdA kreunde en zuchtte nog, er was nog geen sprake van een Bos-opleving. Manders voorzag dat het zou gaan kenteren. „De huidige af wijzingvan het linkse gedachte goed heeft zijn tijd gehad", voorspelde ze. Dat past bij de horoscoop van Nederland, zegt ze nu. Ons land werd, aldus Manders, geboren op 16 maart 1815 om twaalf uur 's middags in Den Haag toen Willem I ko ning werd. „Het gaat de linkse kant op. De mensen wilden, ook in mei vorig jaar, geen ver- rechtsing. Ze willen bescher ming tegen figuren die de socia le voorzieningen plunderen. Ze willen zorg en onderwijs. Neder land is een kreeftland. Kreeft heeft te maken met zorg: de moeder-kindrelatie. Vandaar dat ze een links gerich te coalitie voorziet. „Een PvdA- premier met een vaderlijke uit straling sluit het beste aan bij wat Nederland wil. De aarzelin gen van Wouter Bos voor het premierschap zijn goed voor stelbaar. Hij is kreeft: zorgzaam, gevoelig, een pionier, houdt van nieuwe dingen en heeft daarom minder zin in het toch vaak in kapselende premierschap." Makkelijk zal de formatie niet worden, zegt ze ook. Met name februari wordt een woelige maand. den haag/anp - Groenlinks en de Socialistische Partij willen een spoeddebat met CDA-mi- nister De Geus (sociale zaken), nadat gisteren opnieuw onrust is ontstaan over een dreigende invoering van een beroepsrisico in de WAO. Ook de PvdA en de vakcentrales FNV en CNV reage ren verontwaardigd. Enkele weken geleden onthulde SP-leider Marijnissen het be staan van een ambtelijk stuk, waarin stond dat werknemers alleen nog een WAO-uitkering krijgen als de arbeidsonge schiktheid een gevolg is van hun werk. De Geus zei toen, dat het stuk buiten zijn medeweten tot stand was gekomen en het in de prullenbak moest. Volgens een bericht gisteren in dagblad Trouw zouden ambte naren nog steeds werken aan het invoeren van een beroepsri sico. De Geus kwam daarop met een verklaring, waarin hij stelt dat hij de Tweede Kamer correct heeft geïnformeerd over de om streden ingreep in de WAO. De minister wijst nog steeds een beroepsrisico in de WAO af. Ie- butf haag/gpd - Straffen en 'erlening lijken nauwelijks hebben op Marokkaanse ""Tbendes. De jongeren heb ben enorm strafblad, trek- fich niets aan van politie en fe en intimideren buurtbe- jrs en winkeliers.' Dat blijkt rapport 'In de greep van •ep'. Frank van Gemert lureau Regioplan en de "tan Mark Fleisher, des- op het gebied van indes, onderzochten een van jonge criminelen in irdam-West. Vierentwintig vormen de harde kem groep. De gemiddelde is 18 jaar. Een aantal van eeft een uitkering. Iets dan de helft gaat naar Het grootste deel werkt tzendbureaus. de tweede helft van de ja- negentig zijn zij gemiddeld |4*er met de politie in aanra- jekomen. Een van de jon- zelfs 202 keer. De jongens 'Pgegroeid in een buurt ze zich vervelen. Ze botsen Juurtbewoners en komen aldelijk in aanraking met e en justitie. Hulpverleners len er niet in hen op het pad te houden. „De in- van de groep is te groot." den haag/anp - Het aantal mensen dat wacht op verpleging en ver zorging, is het afgelopen jaar met 15 procent geslonken. Op 1 no vember 2002 wachtten ruim 74.000 mensen op een plaats in een verpleeg- of verzorgingshuis of op zorg thuis. Een jaar daarvoor wa ren dat ruim 87.000 mensen. Uit een brief die staatssecretaris Ross (volksgezondheid) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat de wachtlijsten voor thuiszorg 20 procent korter zijn ge worden. Voor een plaats in het verzorgingshuis is de wachtlijst met 9 procent ingekrompen en voor een plek in het verpleeghuis met 17 procent. Het aantal wachtenden is afgenomen, terwijl de vraag naar zorg is gestegen. (advertentie) TOT 70% KORTING WEG=WEG! door Rudi Buis monster - Kleine partijen doen even hard een gooi naar het Kamerpluche als de gevestigde politieke formaties. Met ideeën als 'in de file staan moet leuk worden' en 'drugsgebruikers naar de polder'. Maar de mid delen ontbreken, en soms ook een beetje scholing in het de bat. Gisteren werd in Monster, onder de rook van Den Haag, het 'lijsttrekkersdebat van de kleine partijen' gehouden. Als het tweede kopje koffie is genuttigd, wordt het de organi satie te gortig. „We zijn al te laat, we gaan beginnen. Dan maar zonder die twee", zegt een blonde vrouw. Helaas voor Winny de Jong van de Conser- vatieven.nl en de Nieuwe Com munistische Partij, zij krijgen even geen media-aandacht. De overige zeven deelnemers ne men wat onwennig plaats ach ter de tafels. De naambordjes zijn vluchtig met de hand ge schreven. Het begint goed. De Lijst Ratel band, initiatiefnemer van het debat, Duurzaam Nederland, de Vooruitstrevende Integratie Partij (VIP), de Partij van de Toekomst, de Partij voor de Dieren, Lijst Veldhoen en de Alliantie voor Vernieuwing en Democratie krijgen elk twee minuten de tijd om hun stok paardjes naar voren te bren gen. „Miljoenen dieren zitten in pikdonkere hokken. Dit ge weld past niet in de beschaafde wereld", stelt Marianne Thie- me van de Partij voor de Die- Wen. En dan is er oranjefanaat Johan Vlemmix, die met zijn feestpar tij de Partij voor de Toekomst de Kamer in wil. „In de file staan moet leuk worden. Als je er toch in staat, laat dan op elk knooppunt een bandje spe len." Of de Lijst Veldhoen, met Rotterdammer Jan Veldhoen aan het roer, die het vertrou wen in ambtenaren heeft ver loren sinds hij het zes jaar gele den met de politie aan de stok heeft gehad. Naarmate het debat vordert, wordt de sfeer iets grimmiger. Politieke tijgers zijn het niet, want ze laten elkaar rustig uit praten, maar de toon Wordt harder zodra het onderwerp integratie aan de orde komt. „Wie zegt dat Nederland vol is? Hoe kun je dat nu beweren zo lang er meer varkens en koeien in dit land rondlopen dan mensen? Vee kan naar Canada, daar is veel meer ruimte", zegt lijsttrekker Dhalganjansing van de VIP. Ratelband met een kwinkslag: „Dus u zegt varkens eruit, immigranten erin!" Of even later, als Ratelband het verwijt krijgt dat hij de naam niet goed uitspreekt: „Ik heb al eerder gezegd, noem uzelf ge woon Jansen." De VIP ligt toch al onder vuur, zeker wanneer de lijsttrekker aangeeft alle drugsgebruikers naar een eiland of aJfgelegen polder te willen sturen. „Daar moet dan een kliniek komen en methadonbusjes, waar ze kunnen gebruiken. Kijk naar Las Vegas, daar stuurden ze destijds alle gokkers heen en tf&et heeft gewerkt" zoetermeer - In een lang lint dat door de stad trok, hebben zo'n duizend Zoetermqprders gisteravond een stille tocht gehouden ter nagedachtenis van Hennie Borsje. De 53-jarige werkneemster van een pompsta tion werd vorige week maandag doodgeschoten bij een roofoverval. Onder de deelnemers bevonden zich naast familie (rechts op de foto de twee dochters van de vrouw) en kennissen ook burgemeester Van Leeu wen, enkele wethouders, raadsleden en de Zoetermeerse demissionaire minister Nawijn. De verdachten van de dodelijke roofoverval worden nog zeker een maand vastgehouden. Foto: GPD/Harry Verkuylen I den haag/gpd - Afgewezen asielzoekers bestoken minister Nawijn van vreemdelingenza ken met verzoekschriften. Ze hopen toch nog een kleine kans te krijgen op een verblijfsver gunning. Nawijn heeft beloofd de laatste dagen van zijn minis terschap te gebruiken om Schrijnende gevallen' te helpen. Directeur Nazarski van Vluchte lingenwerk Nederk nd verwacht de komende weker een stroom van dergelijke schrijnende ge vallen. Nazarski riep zijn mede werkers gistermiddag op geen valse hoop te wekken bij vluch telingen. „We moeten kijken welke gevallen een serieuze kans ^gnaken." Nazarski verwacl^ dat dereen blijft dus verzekerd, on geacht de oorzaak van de ar beidsongeschiktheid, aldus de bewindsman. Een woordvoerder van het mi nisterie zei dat van een alge meen beroepsrisico geen sprake is, maar dat er voor een kleine groep gedeeltelijk arbeidsonge schikten zo'n regeling komt en dat was al bekend. Volgens de plannen van het hui dige demissionaire kabinet krij gen straks alleen volledig ar beidsongeschikten nog een WAO-uitkering. De gedeeltelijk arbeidsongeschikten moeten aan het werk blijven. Als dit niet lukt, komen ze in de WW terecht en uiteindelijk in de IOAW. Dat is een uitkering waarvan de hoogte ook afhangt van de het inkomen van de partner. Volgens internationale verdra gen heeft iemand die arbeidson geschikt is geworden door zijn werk, recht op een uitkering zonder zo'n partnertoets. Van daar dat De Geus voor deze •groep wel een beroepsrisico wil invoeren, aldus de woordvoer der. zijn vereniging alleen al een paar honderd gevallen naar de minister door zal sturen. Daar naast zijn er ook andere organi saties en individuele uitgeproce deerde asielzoekers die een be roep doen op de clementie van Nawijn. De LPF'er heeft een aantal van hen al beloofd hun dossier opnieuw te t.^djken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 3