HEBBES! Zaak-Nulde: straffen van 12 en 8 jaar Inspectie onderzoekt ongewenste abortus Overbelaste rechter straks verlost van kleinere zaken Leidsch Dagblad '«Ka™ Havenstaking Kerkelijke bijdrage op rekening voetbalclub rffr Leidsch Dagblad J? Cieba Zwaarste straf en tbs voor stiefvader 'Staatssecretaris van luchtvaart' beleefd maar onverstoorbaar Zuid-Hollands Landschap: Bossen open voor publiek jouden am Hussein n wippen fide stof lekt na implosie Mekgebied bollenstreek - De Stichting Het Zuid-Hollands Landschap gaat een aantal van haar bezittingen openstellen voor het publiek. Het Keukenhofbosch in Lisse, Nieuw Leeuwenhorst in Noord- wijkerhout en Huys te Warmont in Warmond zijn sinds begin dit jaar voor iedereen die een wan deling wil maken, vrij toeganke lijk. Tot nog toe waren deze bos sen alleen opengesteld voor jaarkaarthouders van de Stich ting Het Zuid-Hollands Land schap. De bossen gaan voor een proef periode van twee jaar open. In die tijd wordt in de gaten ge houden of planten en dieren niet te veel te lijden hebben van de openstelling. Mocht dat wel het geval zijn, dan is het moge lijk dat delen van het bos toch weer worden afgeschermd. Boswachter Maarten Laming van Het Zuid-Hollands Land schap verwacht niet dat dat het geval zal zijn. „Er kwamen hier altijd al redelijk wat wandelaars, dus ik maak me daar niet zoveel zorgen over. De echt kwetsbare delen zijn bovendien niet toe gankelijk voor het publiek, maar dat was in het verleden voor le den van de stichting ook niet het geval." Laming wil ook liever geen extra hekken of gaas om het gebied af te schermen. „We zijn die juist aan het verwijderen, want dat loopt veel prettiger. Het moet allemaal natuurlijker worden. In de rest van de omgeving hoor je al zoveel vliegtuigen en lawaai van verkeer, hier moet je tot rust komen. We schermen hoogstens een veldje met orchi deeën af. Maar daar blijft het dan ook wel bij." Geen extra hekken en geen ex tra prullenbakken, maar ook geen extra parkeerplaatsen voor de eventuele grotere toeloop van bezoekers. „Want dat gaat ten koste van de natuur en dat willen we niet" Als er tijdens de weekeinden veel bezoekers met de auto komen, heb je wel een probleem, geeft de boswachter toe. „Maar dat probleem be staat overal. Als je in het week einde naar de duinen wilt met de auto, staat ook de hele par keerplaats vol. Dan kun je zoe ken wat je wilt. Maar ik denk dat het allemaal wel meevalt" rotterdam/anp - Zeker duizend havenwerkers hebben vandaag in de havens van Rot terdam (foto), Amsterdam, Vlissingen en Terneuzen het werk neergelegd. Een groot suc ces, meent FNV Bondgenoten. De werknemers protesteren tegen het plan van Brussel om het havenwerk te liberaliseren. De havenwerkers zijn bang dat bij invoering van het plan het werk wordt uitbesteed aan niet-geregistreerd personeel, zoals scheepslui of vrachtwagenchauffeurs. Daardoor komt volgens hen de werkgelegenheid op de tocht te staan. „Het is een staking tegen de rambedrijfjes in de haven. Met een veel mindere CAO dan die van jullie, nemen ze ons werk over", zei FNV-bestuurder Stam vanochtend tegen de stakers in Rotterdam. In de grootste haven ter wereld hebben ruim 200 man het werk neergelegd. Het Gemeentelijk Havenbedrijf is niet onder de indruk. „Van de in totaal 6000 man uit de overslag, staken er 200", zei een woordvoerder. De getroffen bedrijven zijn onder meer Hanno/Uniport, EMO en EECV. De havens van Vlissingen en Terneuzen liggen bijna helemaal plat voor 24 uur. In Amsterdam legden ruim 300 man het werk neer. Onder meer de bedrijven Ceres, Igma en OBA zijn getroffen. Belgische havenarbei ders gaven ook massaal gehoor aan de stakingoproep. De havens van Antwerpen, Oost ende, Zeebrugge en Gent liggen plat. Foto: ANP/Robin Utrecht (advertentie) Laatste SALE aanbiedingen. Kom snel! Ma t/m vr 10-21 uur. Za 9 - 18 uur. www.IKEA.nl 0900 - 23.5 45 32 (€0 10/min.) door Roelf Reinders leiden - De Inspectie voor de Gezondheids zorg onderzoekt hoe het Leidse Centrum voor Geboorteregeling in Leiden een Ma rokkaanse vrouw tegen haar wil heeft kun nen aborteren. De Inspectie noemt het voorval, waarover deze krant gisteren be richtte, 'een ernstige zaak'. Een woordvoer ster wijst op de Wet afbreking zwanger schappen (WAZ) die eist dat een abortusarts een baby pas mag weghalen als hij zich er van overtuigd heeft dat de vrouw haar be slissing na zorgvuldige afweging en in vrij willigheid heeft genomen. In oktober van het vorige jaar werd in de abortuskliniek het ongeboren kind van een 32-jarige Marokkaanse vrouw weggehaald terwijl zij dacht voor onderzoek in een ge woon ziekenhuis te zijn. De drie maanden zwangere vrouw wilde de baby houden, maar haar man zag dat niet zitten. De zus van haar man lokte haar daarop onder valse voorwendselen naar de abortuskliniek. Om dat zij als tolk optrad, kon zij de arts wijsma ken dat abortus gewenst was en haar schoonzus in de waan laten dat ze in een ziekenhuis was voor regulier onderzoek. Directeur Bert van Herk van het Centrum voor Geboorteregeling weigert in te gaan op de onvrijwillige abortus in zijn kliniek. Hij verklaart wel dat zijn artsen 'doorgaans met een gesprek' erachter proberen te komen of de abortus gewenst is.Als haar Nederlands zo gebrekkig is dat er geen rechtstreekse communicatie mogelijk is, kan een vrouw zelf iemand meenemen als tolk. De artsen moeten dan afgaan op wat die meegeno men tolk zegt. Als de wouw zelf niemand meeneemt, schakelen we zelf een tolk in. Dat is de procedure in alle abortusklinieken. We hebben geen reden om aan die proce dure te twijfelen." Volgens de WAZ moet er tussen het eerste gesprek met een arts (huisarts of abortus arts) en de ingreep een bedenktijd van vijf dagen zitten. In uitzonderlijke gevallen mag dat korter, aldus de woordvoerster van de Inspectie. ,„Maar dat moet dan wel aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg worden gemeld." Pagina Ri: 'Tolk moet onvrijwillige abortus voorkomen' door Saskia Stoelinga hazerswoude/rotterdam Het waren rare dagen voor de secretaris van de voetbalclub De Zwervers in Rotterdam. Had de club spontaan een erfe nis gekregen van de rooms-ka- tholieke parochie H. Michaël- H. Bemardus uit Hazerswou- de-Rijndijk? Of was hier sprake van een godswonder? Tussen de overschrijvingen van de contributie van de 700 voet ballers van De Zwervers stond een groot aantal overboekin gen van de vrijwillige kerkelijke bijdragen van Hazerswoudse parochianen. Pastoor Van de Winkel van de Hazerswoudse parochie heeft geen banden met de Rotter damse voetbalclub. Met zijn zuidelijke accent komt hij eer der over als een aanhanger van- Fortuna Sittard of Roda JC. Maar hij kan de humor wel in zien van de geldstroom die vanuit Hazerswoude op gang kwam richting De Zwervers. De schuld van de opmerkelijke overboekingen ligt volgens hem bij de postcheque- en gi rodienst. Een woordvoerder van die dienst bevestigt dat. „Toen beide partijen blanco cheques aanvroegen is er bij de aanmaak wat mis gegaan. De nummers van De Zwervers en de Heilige Bemardus zijn door elkaar gehusseld. De parochianen en de leden van de voetbalclub zijn inmid dels gewaarschuwd. Zoiets ma ken we zelden mee." De administrateur van de Ha zerswoudse kerk, Corrie Pen- nings, houdt nauwlettend in de gaten dat de verkeerde boekin gen naar de club op de reke ning van de parochie terugko men. Dat doet ook secretaris Laffebre, die al 22 jaar be stuurslid van de Zwervers is. „Het contact tussen ons is uit stekend. We komen er wel uit." Baren van jongen zwaarder dan bevalling meisje londen/dpa/rtr - De bevalling van een jongen is moeilijker dan de bevalling van een meisje. De ze oude volkswijsheid is nu ook wetenschappelijk aangetoond door een Iers onderzoek. De ge boorte van een jongen duurt ge middeld 6 uur en 16 minuten. Dat is 24 minuten langer dan de gemiddelde duur van de ge boorte van een meisje. Van de jongens komt 6,1 pro cent met een keizersnede ter wereld, van de meisjes 4,2 pro cent, aldus de onderzoekers van de kliniek van Dublin in het Bri tish Medical Journal. Een reden voor het seksespecifieke verschil is dat bij een jongen de omtrek van het hoofdje gemiddeld gro ter is. Volgens de wetenschap pers- kunnen hierdoor niet alle verschillen worden verklaard. Donner: Openbaar ministerie bevoegd om zelf straffen op te leggen den haag/anp - Minister Donner van justitie wil het openbaar ministerie (OM) de bevoegdheid geven om zelf straffen op te leggen bij kleinere misdrijven. Dat moet kunnen zonder de bemoeienis van een rechter, staat in een conceptwetsontwerp van het ministerie van justitie. Dat heeft een woordvoerder van justitie van morgen gezegd. In de plannen gaat het onder meer om verkeersmisdrij- ven, kleine diefstallen, vernielingen en economische of milieudelicten. Het OM mag dan bijvoorbeeld een afnemen. Doel van het wetsontwerp is het ontlasten van de overbelaste rechterlijke macht. Het OM zal geldboetes en taakstraffen van ten hoogste 180 uur kunnen opleggen. Het moet dan wel gaan om misdrijven met een maximumstraf van zes jaar. Het straffen van recidiverende inbrekers of geweldplegers blijft voorbehouden aan rechters. De straffen die in de toekomst door het OM moeten worden afgehandeld, worden nu vaak afgékocht door de verdachte, zodat het niet tot een rechtszaak hoeft te dronken automobilist voor zes maanden het rijbewijs komen. Maar^ongeveer een kwart van deze j^irlijks 500.000 transacties wordt niet betaald, waarna het OM de zaak dan toch nog voor de rechter moet brengen. Volgens een schatting van het ministerie zal het aantal strafzaken van 400.000 afnemen naar 350.000 als het tot wetgeving komt. Overigens heeft het OM nu al de be voegdheid om verkeersdelicten zonder bemoeienis van de rechter af te handelen. Donner heeft het wetsontwerp voor advies gestuurd naar het openbaar ministerie, naar de Nederlandse Or de van Advocaten, de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en de Raad voor de Rechtspraak. Ja, ik word abonnee en ontvang de krant eerst 2 weken gratis. NaamDMPVA llfr Postcode Telefoon fi.vjn. controle nabezorging) Ik neem een: maandabonnement automatische betaling 19,60 kwartaalabonnement automatische betaling betaling per acceptgiro Handtekening: 54,50 55,00 Bij machtiging tot automatische betaling krijgt u bovendien een 1/5 staatslot met jackpot cadeau Bi automatische betaling is min Stuur deze bon in een envelop, zonder postzegel, naar: Leidsch Dagblad, abonneeservice, Antwoordnummer 10050 2300 VB Leiden www.leidschdagblad.nl De gróótste selectie kantoormeubelen I 2000 m2 SHOWROOM! kantoormeubelen leiden - Melanie Schultz van Haegen kan heel wat decibellen verstouwen. Tijdens de laatste Leidsch Dagblad-belronde voor de Tweede-Kamerverkiezingen kreeg de nummer drie van de WD-kies- lijst gisteravond een stortvloed van rinke lende telefoontjes te verwerken. Wat zij van de vliegtuigherrie in de buurt van Schiphol vindt, wilde een aantal Leidse bellers weten. De 'staatssecretaris van luchtvaart', zoals Schultz van Haegen zich schertsend noemde, bleef onder de soms luide kri tiek beleefd maar onverstoorbaar. Vol gens de Leidse beller Arnold Oostveen is Schultz van Haegen doof voor de kritiek van de commissie Berkhout, die haar op dracht voor een studie naar de geluidsoverlast die luchthaven Schip hol veroorzaakt eind vorig jaar teruggaf. Op haar beurt zei de 'Leid se' staatssecretaris dat Berkhout zich aan de opdracht moet houden, of moet opstap pen. „Dan kan hij altijd nog in zijn vrije oor de kritiek veen c< tijd zijn eigen onderzoek doen." Oost veen concludeerde daaruit dat de staats secretaris en de WD onvol doende oog hebben voor de ef fecten van geluidsoverlast op de volksgezondheid." De Leidse vliegtuigliefhebber Thijs Wolters deed Schultz van Haegen een oplossing aan de hand om vliegtuigherrie tegen te gaan. „Word jij, net als ik, ook wel eens 's morgens vroeg wakker van zo'n herriebak? Het kan ook anders. Zo'n moderne airbus, A320 ge loof ik, vliegt nauwelijks hoorbaar en heeft milieuvriendelijke motoren. Beloon dat met toestemming om ook 's nachts op Schiphol te kunnen landen." De staatssecretaris meldde dat zij, ook in Eu ropees verband, al in die richting werkt „Wij zitten op dezelfde lijn met onze wens om stille vliegtuigen te belonen. Bovendien loopt de Nederlandse lucht vloot in dit opzicht vooruit op die van andere landen." Pagina R2: Verkiezingsuitslag is niet te voorspellen' NR. 43132 LOSSE NUMMERS 1,10 ZATERDAG 1,55 OPGERICHT 1 MAART 1860 Leidsch Dagblad vrijdag 17 JANUARI 2003 1 begroeven loden rond n De Valk pek naar ivel van irandthuis erkoop valt nee door run pepremie Pithie :ussie is als een als alle ers aan één kant Cten, slaat het noet evenwicht Redelijk MENTAAR sjLE TOCHTEN zutphen/gpd - De stiefvader van Rowena Rikkers, Mike J., is van morgen door de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot twaalf jaar cel en tbs met dwangverple ging. Moeder Wanda Rikkers kreeg acht jaar cel, zonder tbs. Volgens de rechtbank is bewezen dat de 33'jarige Mike het kind om het leven heeft gebracht, maar is Wanda (26) medeverantwoorde lijk omdat zij heeft nagelaten in te grijpen „zelfs toen Rowena stervende was." Beiden werden veroordeeld we gens doodslag op de 4-jarige kleuter. Ook het verbergen van een lijk en vrijheidsberoving acht de rechtbank bewezen. Tegen beiden was vijftien jaar celstraf en tbs met dwangver pleging geëist. De rechtbank weet niet precies wat de doods oorzaak van Rowena is, maar zegt dat vast staat dat zij is over leden door uitwendig geweld. Omdat voorbedachte rade niet kan worden bewezen, houdt de rechtbank het op doodslag in plaats van moord. Mike heeft Rowena stelselmatig geslagen, gestompt en verne derd. „Zodanig, zodat dat uit eindelijk heeft geleid tot haar dood", aldus Van Oosten. „Echt niet," was de korte reactie van Mike op de uitspraak. Bij het verlaten van de zaal riep iemand hem vanaf de publieke tribune nog 'vuile hufter' toe. De ver oordeelde lachte smalend. De rechtbank zei ook dat zij niets gelooft van het verhaal over de derde persoon, die het lijkje van Rowena in stukken zou hebben gesneden. Ook daarvoor moet Mike verant woordelijk worden gehouden, meent Van Oosten. Bovendien is voor de rechter de opsluiting in de hondenbench bewezen. Moeder Wanda kreeg alleen acht jaar cel opgelegd. Tbs met dwangverpleging acht de recht bank niet nodig, omdat de des kundigen elkaar tegenspreken over de kans op herhaling. Die is er wel volgens het Pieter Baan Centrum, maar niet volgens een andere deskundige. De recht bank hecht meer waarde aan die andere opvatting. President Van Oosten sprak bit tere woorden over de rol van de moeder „Pas nu het te laat is, maakt verdachte zichzelf verwij ten dat het zover is gekomen. Er is geen poging gedaan het ge weld te stoppen en ze had zelf ook kunnen weggaan met de kinderen. Ze heeft nagelaten hulp in te roepen, zelfs toen Ro wena stervende was." twee berichtjes uit de i vandaag: 'Stille tocht rkneemster pomp' en cht voor mishandelde het eerst geval gaat het aissière van een benzi- in Zoetermeer, die in loede is vermoord. Ge- de overvallers snel ge- - uit Breda - over- door zijn caissière Zoetermeer een gehouden. Zo'n etermeerders namen en dominee Van der de bijeen- poging om de ver- de samenleving te familie van Hennie odgeschoten vrouw, deze uiterst moeilijke voelen door zo- van medeleven. tocht voor de mis- hond 'Angel'. Een d geval van dierenmis- 3 dat niet recht te pra- Een inwoonster van In Breda een stille tocht net als eindpunt de wo- de verdachte. De man is I inmiddels ontvlucht, Ilibrord Frequin er bij- landig voor had gezorgd in door een meute werd tag een 'lekker verhaal' Leer eens te scoren door op de sentimenten sen in te spelen. Wie is legen dierenmishande- tv-querulant is mis- ïl de enige die zich meer ert om kijkcijfers dan eest zelf. hte achter de stille tocht ademt precies de geest dominee Van der Lin- loelt als hij het over de tg van de maatschappij Sakzucht en niet bezin- le achterliggende moti- i het onzinnige plan. In gestoken eigenaren thonden zullen vermoe- masse aan de oproep {even. Een slecht idee hondje Angel verdient diger afscheid.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 1