REGIO OPRUIMINGSKORTINGEN Alphen verbiedt cameratoezicht openbare weg Ouders beslissen over portocabins Molenpad krijgt er paden en een boomgaard bij Zoeterwoude leert zijn lesje van brand in gemeentewerkplaats TOT 50% BIJ STOUTENBEEK leN2<>7 R5 'Privacy burgers gewaarborgd' Fusie Vluchtelingenwerk een feit ^uinigingen Meester ven nog even geheim Jeu Ansichtkaarten in Zoeterwoude oof wil meer ,telefoondiscipline> 303 imobilist slaat ntester weg kxjdi-runduk - De po- Ge ft gisteravond een 39- itomobilist uit Biezen- langehouden, die slin- over de Hoge Rijndijk in Ptyoude-Rijndijk reed. Na- een ademtester was eld dat de man inder- veel had gedronken, j het apparaat uit de van de agent. De auto- t moest mee naar het waar hij weigerde mee pga#n aan een ademanalyse jëwijs is in beslag geno- ds w E« rijding ering. Ontrr een vrijdag 17 JANUARI 2003 - Bij een aanrijding ovinciale weg N207 in igge ziijn gisteravond uur twee mannen ge braakt. Het verkeer reed loment in een file. Een Gouwenaar merkte it op en reed in volle hterop de auto van een e automobilist uit Zie- p Deze schoof vervolgens auto tegen de wagen 50-jarige man uit echt, die op zijn beurt van een 31-jarige Al- ramde. De Gouwenaar en hoofdwond naar het Hart Ziekenhuis in ebracht, de man uit werd met nek- en rug- overgebracht naar het Ziekenhuis in Leider- ifeest 1 Does Zwembad De Leiderdorp gaat van- iquafris het nieuwe jaar tenement begint om en bestaat uit onder iquarobic, aquajogging jower. Tussendoor de zwemmers getrac- een drankje, een ener- in fruit, en met het lebewijs maken ze kans irijs in de loterij. Ook ereen een verrassings- mee. De entreeprijs 17,50 euro. Behalve ten zijn ook mensen lis willen maken met de aquasporten wel- 10 door Engel Lameijer alphen aan den rijn - Het WOrdt binnenkort verboden in Alphen om personen op de openbare weg vanaf particuliere gebouwen met camera's gade te slaan of op te nemen. Daarvoor past de ge meente de Algemene Plaatselijke Verordening aan. Een wildgroei van camera's is ongewenst vindt het gemeentebestuur: de privacy van Alphense burgers moet wor den gewaarborgd. Volgens de nieuwe regels mag alleen de gemeente Alphen aan den Rijn zélf camera's richten op de openbare weg, valt te le zen in de nota 'Cameratoezicht'. Overigens is de gemeente op korte termijn zeker niet van plan dit middel te gebruiken om de openbare orde te handhaven. Regels zijn volgens het gemeen tebestuur nodig, onder meer vanwege de roep van onderne mers om cameratoezicht in het openbaar gebied. Het was tot nu toe niet duidelijk onder welke omstandigheden en in welke si tuaties de gemeente Alphen aan den Rijn bereid is over te gaan tot het toepassen van camera toezicht op de openbare weg. Daarnaast bleek dat het ge meentebestuur eigenlijk al was ingehaald: her en der versche nen al camera's in het straat beeld. Burgemeester Schoof wees gisteren op het verschijn sel van camera's op toegangs deuren van winkels. De burge meester vindt het onacceptabel, dat particuliere camera's in win kelpanden passerende voetgan gers haarscherp registreren. „Je weet niet wat er met die banden gebeurt", stelt Schoof. Het huidige cameratoezicht op bedrijventerreinen blijft ge handhaafd. „Maar die camera's zijn meer gericht op het opne men van kentekens van auto", aldus burgemeester Schoof. In een preventieve werking bij uit gaanscentra gelooft de gemeen te niet zo, stelt de portefeuille houder openbare orde. „Na tuurlijk valt er wel eens een klap." De oplossing moet eerder worden gezocht in sociale con trole en goed overleg, meent Schoof. Veel van de huidige bomen aan het Molenpad verdwijnen. Op vier plekken langs het pad komt veel groen terug, in de vorm van hakhoutbosjes. Foto: Hielco Kuipers eh. 60 Santi 'J-"6 i, vr< leiderdorp/regio - Het voome- men was er al een tijd, maar is nu werkelijkheid geworden: de afdelingen van Vluchtelingen werk in de Leidse regio zijn ge fuseerd. Op donderdag 23 janu ari houdt de nieuwe organisatie, die sinds 1 januari dit jaar be staat, een receptie om de fusie te vieren. Tijdens de receptie, die om 16.30 uur begint in de Muzen- hof aan de Cor Gordijnsingel in Leiderdorp, wordt een overeen komst ondertekend van Vluch telingenwerk en de gemeenten sluiten. Het nieuwe Vluchtelin genwerk werkt in de gemeenten Alkemade, Leiderdorp, Oegst- geest, Rijnwoude, Zoeterwoude, Warmond en Voorschoten en draagt de naam Rijnade. De eer der gesuggereerde naam Holt- lant is vervallen. Bij de nieuwe organisatie wer ken vier betaalde medewerkers en 80 vrijwilligers. Zij helpen de ongeveer 250 vluchtelingen in het gebied om in te burgeren. Het centrale kantoor van Vluch telingenwerk Rijnade is voorlo pig gevestigd in Oegstgeest. door Judy Nihof zoeterwoude - Fietsen over het Molen pad in Zoeterwoude is al heel lang moge lijk. Straks kunnen ook ruiters en wande laars gebruik maken van het bijna twee kilometer lange pad dwars door de Grote Polder. Dit najaar worden een ruiterpad en een voetpad aangelegd. Veel van de bomen die nu nog aan het Molenpad staan verdwijnen. Ervoor in de plaats komen op vier plekken hakhout- bossen, met veel lage bomen en struiken. Dat zijn geliefde plekjes van vogels, klei ne zoogdieren en insecten. Verder moe ten in de bermen wilde bloemen en krui den gaan groeien. Tussen de sloot en de paden worden poeltjes uitgegraven. Het Molenpad ondergaat een metamor fose, blijkt uit het plan dat de gemeente met plaatselijke agrarische verenigingen en natuurorganisaties heeft gemaakt. De bermen van het pad moeten een ecologi sche en recreatieve zone vormen. „Het goede van dit plan is dat de openheid te rugkomt", zegt wethouder Van der Kooi. „Je kunt wel roepen dat de Grote Polder open en groen moet blijven, maar dan moetje ook wat dóen." Om het open karakter van de Grote Pol der te onderstrepen verdwijnen 160 bo men langs het Molenpad. Het gaat met name om essen. Nog eens 75 bomen worden gekapt vanwege werk aan het ri ool. De bomen bij de huidige barbecue- en picknickplaats blijven wel staan. Ook in drie van de vier geplande hakhoutbos jes blijven de bestaande bomen overeind. Naast de vier hakhoutbosjes met onder meer meidooms en elzen, komt er een boomgaard met appel-, peren- en kersenbomen op de plek van het voor malige slibdepot, dat afgelopen najaar is ontmanteld. Aan de rand worden knot wilgen geplant. Rondom het gebied wordt een voetpaadje aangelegd met banken met uitzicht over het veenweide- gebied. Met de aanleg van dit paadje komt de gemeente tegemoet aan de wens van oudere Zoeterwoudenaars, die graag een kort ommetje maken. Zoeterwoude betaalt 68.000 euro aan de herinrichting van het Molenpad. Provin cie en rijk geven samen 120.000 euro. Al deze bijdragen zijn bedoeld voor de aan leg. Het meeste onderhoud kan worden betaald uit het huidige onderhoudspotje. Als veel distels in de bermen de kop op steken en het zaad zich dreigt te versprei den over de weilanden waar koeien gra zen, wordt er extra gemaaid. Boeren wil len niet dat distels hun gras verpesten. „We zijn een agrarische gemeente, dus daar houden we rekening mee", aldus een woordvoerder van de gemeente. Voor het snoeien van de hakhoutbosjes en het plukken van fruit hoopt de ge meente vrijwilligers te interesseren. icyUbert st - Oegstgeest houdt :en di uinigingsoperatie voor geheim. Wethouder ïeeft de politici ervan overtuigen, dat de elen om het miljoenen- ïn Poelgeest op te lossen binnenskamers moe ren. Dat is een strategi- ze, zegt Meester. Oegst- eft in de nieuwbouw- een paar grondtransac- r n en wil haar onderhan- ositie niet in gevaar Woensdagavond zei nog, dat zij de volgende ;n persconferentie ope- zaken zou geven. |4le gemeente wel duide- eworden dat inwoners r eten wat zich nu alle- kpeelt in het gemeente- hmel rdt een populaire versie K,n raadsstukken geschre- m lie 'burgersamenvatting' jstgeest niet het achter haar tong zien, maar rel een tipje van de slui- het meezit is de Jip en •versie van de geheime A. over een week klaar. me;fls zijn de vier politieke 1 *shet erover eens, dat de n- ^,cfen die bezuinigd moeten J niet alleen in Poelgeest lu 1 zijn. Ook het CDA, dat nfcelijk van mening was rct naar de nieuwbouw- ScJceken moest worden, dat oplossingen ook el- j'vri eten worden gezocht. vr°lturgemeester en wethou- de gemeenteraad willen beerput' opengaat. De nker]oe het allemaal zo ver innen komen houdt de eren flink bezig. Steeds adsleden neigen naar du3Jiête om e onderzoeken allemaal mis is gegaan met de bouw en financiering van de wijk. Begin deze week pleitte een meerderheid van de politici nog voor een hoorzit ting, maar zo langzamerhand adopteert de voltallige raad het idee van Leefbaar Oegstgeest, dat het zwaarste machtsmiddel van de raad wil inzetten: de en quête. „Het is inderdaad beter om mensen onder ede te ho ren", aldus Geert Klaver van Progressief Oegstgeest. „Dan hebben we de meeste kans dat de waarheid boven tafel komt." Een aantal oorzaken van het miljoenendebacle kan Meester al op voorhand aanwijzen. „Het rekenkundig bureau waarmee we eerst werkten, presenteerde eenmaal per jaar de exploitatie- cijfers. Daarmee voldeed het bu reau aan de opdracht die was geformuleerd. Achteraf hadden we dus alerter moeten zijn op deze manier van werken. Tus sentijds was er niemand die de boel in de gaten hield. Vergelijk het met je bankrekening. Je pint maar door en denkt dat het niet op kan. Twee weken later krijg je een afschrift en dan blijkt dat je ongemerkt flink in de min bent komen te staan." Dat de raad niet voldoende op de hoogte is gehouden van de voortgang van het project - een verwijt van fractievoorzitter Ee- gdeman van Leefbaar Oegst geest - kan Meester niet ontken nen. „De informatie kwam in brokstukken naar de raad. Daar door hebben de volksvertegen woordigers de ernst van de situ atie niet opgemerkt." Eegdeman vindt dat de raad het zichzelf wel moet verwijten dat zij niet oplettend genoeg is geweest. Oegstgeest had de afgelopen ja ren beter op haar portemonnee moeten letten, dat staat buiten kijf. „Het is bekend dat we het Kinderopvangplan Voorschotense wethouder ter discussie voorschoten - De Centrale Stichting Kinderopvang Voor schoten gaat toch aan ouders vragen hoe zij denken over kin deropvang in portocabins. Als de uitkomst van deze blikse- menquête bekend is hoopt di recteur Jan Schalkx eind deze maand in overleg te treden met Voorschotense wethouder Draijer. Begin deze maand verklaarde de directeur van de CS KV, dat hij niets ziet in het aanbod van de wethouder portocabins neer te zetten als tijdelijk onderkomen voor buitenschoolse opvang. Schalkx vindt dat spelende kin deren daarin niet gedijen. Hij komt niet terug op die uit spraak, maar na een gesprek met de wethouder is een nieuw uitgangspunt gekozen. „Het op lossen van de wachtlijstproble matiek staat nu centraal." Inmiddels staan er meer dan zestig kinderen op de wachtlijst voor buitenschoolse opvang. Voorschoten en de CSKV zoeken manieren om de opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar uit te breiden. Ook is ge constateerd dat de huidige op vang in de voormalige Gevers Deynootschool verre van ideaal is. „En na 31 december 2003 is het onzeker wat er met dat ge bouw gaat gebeuren. Dus ook met de kinderopvang. We moe ten iets", aldus Schalkx. „Kwali teit en continuïteit staan bij ons op de eerste plaats, maar willen we kinderopvang blijven garan deren, dan zullen we toch naar alternatieven moeten zoeken." Voor de directeur van de CSKV is het belangrijk dat de ouders nu aangeven wat zij willen. „Als zij geen bezwaren hebben tegen meerdere verhuizingen en por tocabins, waar praten wij dan over?" Zoals het er nu uitziet zullen de portocabins worden neergezet op drie nog nader te bepalen locaties. Maar eerst de enquête, pas daarna opnieuw overleg met de wethouder, meent Schalkx. Op de uitkom sten van dat overleg wil hij niet vooruitlopen. Wethouder Meester: „De informatie kwam in brokstukken naar de raad." Archieffoto: Henk Bouwman dubbele moesten betalen om de grond van Jachthaven Poelgeest in handen te krijgen, maar ik bestrijd de gedachte dat we voor elke centimeter van Poelgeest teveel hebben betaald", zegt Ni co Dost, de man die een paar maanden geleden is aangesteld om de nieuwbouwwijk zonder verdere drama's af te bouwen. Volgens Dost begint de trein in Poelgeest nu goed op gang te komen. „Het gat in de begroting brengt de wijk niet in gevaar. We bouwen gewoon door." Tussen alle bezuinigingsvoorstellen zit het plan om nog eens drie mil joen euro op de aanleg van de wijk te besparen. Een paar maanden geleden, toen Oegst geest voor het eerst werd gecon fronteerd met een paar miljoen tekort, werd er ook al bespaard. Volgens Dost is dat geen pro bleem. „De bewoners merken er niets van. Die drie miljoen zit 'm in heel kleine dingen." zoeterwoude - Zoeterwoude heeft zijn lesje geleerd na de brand die in november in de ge meentelijke werkplaats uitbrak. Het pand krijgt brand- en rook melders. Tot grote verbazing van de brandweer en de verze kering ontbrak zo'n installatie. Burgemeester en wethouders van Zoeterwoude vinden nu, dat ze niet langer om de aanschaf van de melders heen kunnen. In de werkplaats staat voor een groot bedrag aan materiaal, oor deelt het college. De gemeentelijke werkplaats had wel een inbraakbeveiliging. Die installatie moest toch vol gend jaar worden vervangen. Daar komt een brandmelder bij. De totale kosten bedragen 6600 euro. Omdat dit geld in de be groting niet was gereserveerd, stellen B en W voor een geplan de investering van 7000 euro in de verwarmingsketel van de bi bliotheek uit te stellen. De brand, begin november, be gon bij een auto. Er was vooral veel roetschade. De gevolgen waren niet te overzien geweest, aldus het gemeentebestuur, als de bedrijfsleider de brand niet 's nachts had ontdekt. Ambtenaar Van Houten schat de totale schade 'voorzichtig op circa 100.000 euro'. „Vooral het schoonmaken en opnieuw schilderen kostte veel tijd en dus geld. Vijf mensen zijn er weken mee bezig geweest De bedrijfs auto was al afgeschreven." Hoe wel de melders ontbraken deed de verzekering niet moeilijk over het vergoeden van de schade. De politiek buigt zich 23 januari over de aanschaf van een brandmelder. zoeterwoude - De prent briefkaartkring 'De Bollen streek' houdt morgen een an- sichtkaartenbeurs in De Een denkooi, Kooikersplein 1 in Zoeterwoude-Rijndijk. Op de beurs zijn ansichtkaarten te koop van de afgelopen hon derd jaar met afbeeldingen van regionale dorpsgezich ten, bloemboeketten en mo de uit vervlogen tijden. De beurs is geopend van 9.00 tot 15.00 uur. Bij het betalen van de entree €1,50 ontvangt u een bijzondere prentbrief kaart van De Eendenkooi. (advertentie) mensen moeten op de juiste te toetsen, als ze 's morgens hun den run - Binnen moeten Alphenaren op procent van telefoni- aan de gemeente afdoend antwoord jDat zegt burgemeester aanleiding van een naar de telefonische heid van de gemeen- Uen van een 0900- en een call-centre bij /ering van het nieuwe Jaa,l zijn slechts een begin, emeester. „De juiste plekken zitten", zegt Schoof. „Telefonistes van een uitzend bureau hebben natuurlijk geen antwoord op ingewikkelde vra gen." Zijn ambtenaren moeten gedis- ciplineerder met het telefoon systeem leren omgaan, vindt de burgemeester. „Doordat veel gemeenteambtenaren geen vas te plek meer hebben in het nieuwe stadhuis, vergeten ze "wel eens hun eigen nummer in plek hebben gevonden." Daar door zijn ze dan niet direct vindbaar. Ook wordt wel verge ten zich af te melden, zodat er ten onrechte een telefoontje van een beller naar de verkeerde plek wordt doorgeschakeld, zegt Schoof. Aan de techniek en de discipline wordt in de komende tijd ge schaafd. Voor 2004 moeten ambtenaren en techniek alles tmder de knie hebben. Jori Loolux deSede Hülsta 1 Rolf Benz Machalke J HF-Style Auping Label Nu kopen, over 12 maanden betalen zonder rente. Ruime keus uit onze toonaangevende meubelcollectie tijdens de winteropruiming. m m Duizenden euro's korting, uitsluitend bij Stoutenbeek Cï All PU nPPn in Beverwijk en Leiderdorp. Meubelboulevard Beverwijk. Parallelweg lO .Tetefoon (0251) 22 90 33. Donderde;} koopavond. Meubelplein Leiderdorp. Meubelplein 1 Telefoon (071) 589 93 23. Donderdag koopavond. Bezoek ons ook op internet: www.stoutenbeek nl

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 17