KERKDIENSTEN r VRIJDAG 17 JANUARI 2OO3 <ERKOJENSTEN WEEKEINDE 18/19 jan. 2005. Herv. Sem. Marekerk Zo lOdsvd Meijden. 17 Js WejMand, Bergambacht. Samen pp Weg-kerken: Bevrijdingskerk Zo 10 Oec. dienst in R.K. An- oniuskprk, ds Schelhaas en pastor De Groot. Hooglandse Kerk Zo 10 ds Driessen, 11.45 Dec ^tydentendienst, dsvd Broeke. De Regenboog Oec. Zo 10 pastor vd Bie en ds Boon'Wjnv Regenboogkoor, Maranathakerk Zo 10 H.A., ds Stolk. /redeskerk Zo 10 ds Wolthaus. deskerk Roomsrkatholiek 'arochie Lam Gods: Wijkkerk Antonius, Boshuizerlaan Za 17.30 Woorden Gebedsdienst mmv gem. koor. Zo 10 Oe^r dienst mmv gem. koor. Wijkkwk Leonardus. Haagweg Zo 11 Euch /ierinjflinmv dameskoor. Wijkkerk Maria Middelares, Rijndijk Za 19 Woorc^en Gebedsviering met volkszang. Zo 9.30 noord- en Gebedsviering mmv gem «xx.jfi O.L.Vr.'en St. Jozef. Herensingel Za 17 en Zo 11 lS'Cuch. viering. St. Loctewijk, Steenschuur Za 10 en 19. Zo 5 30.10 Hoogmis. 11.30,17 en 18 Lof. St. Petrus, Lammenschansweg Za 19 Euch vierin^jnmv cantorij. Zo 9.30 Euch. viering mmvgpm. koor. Hartebnjg Zo 11 Hoogmis mmv gem. koor Ziekenhuizen/verpleeghuizen: Diaconessenhuis Zo 10.15 ds Kooijman. Groenhoven Zo 10 ds Vegter, Oegstgeest. LUMC^o 10 ds De Vries. Overrhyn Zo 11 ds Kuiper. Diversén: Anglican Church of St. James, Lak Theater, room 005, Cleveringaplaats 1 Zo 19 Informal evening Service "Time4God" every Sunday. Baptistengem. Kooikapel, Driftstraat Zo 10 ds Stichter. Bijeenkomst van Christenen, Langebrug 63 Zo 10 en 18.30 Woordpred iking. Christengemeenschap, Vestestraat 49 Za 10.30 Mensenwijdingsdienst. Chr. Geref. Kerk Steenschuur Zo 9.30 Lees- dienst. 19 ds Brienen, Sassenheim. Chr. Wetenschap, Steensch. 6 Zo 10.30. Doopsgezinde-Remonstr. Gem. Lokhorstk., Pieterskerkstr. Zo 10.15 prof dr Goud. Eglise Wallone (Waalse kerk) Zo 10.30 pas teur Ribs. Evang. Gemeenschap, Middelstegracht 3 Zo 10 hr Faber, Nederhorst/Berg Evangeliegem. De Deur, 5 Meilaan 137 Zo 11 en 18, woe 19.30. Evang. Luth. Gem. Hoogl. Kerkgr. Zo 10.15 drs vd Meij-Seinstra Gem. Eben Haezer, Vredeskerk Leiden 19 hr Slagter. Geref. Kerk Vrijg. Herengracht Zo 10 ds vd Schee, 19 ds Heida. Grote Opdracht Gem., Turkooislaan 131 Zo 13.30 hr Agtereek. Johan Maasbach Wereldzending Bethlehems- kerk. Lammermarkt Za 18.30 Jeugddienst. Zo 9.45 Eredienst. Kerk van J. Chr. vd Heiligen der L. Dagen, Brahmsl. Zo 11.20 Avondmaals vergadering. 13 Internationale Gem. (Engelstalig). Leger des Heils, hoek Vestestr./Groenesteeg Zo 10 Samenkomst. Nieuw-Apost. Kerk H. Rijnd. 24 Zo 10, Woe 20. Oud-Kath. K., Zoeterw. Singel Zo 10 Euch viering. Volle Evangelie Gem., Haarlemmerweg 36 Zo 11 ev. Schreuder AARLANDERVEEN Chr. Geref. Kerk Zo 9.30 en 16.30 ds Vlietstra. Geref. Kerk Zo 10 ds Dronkert, Den Haag, 18.30 Jeugddienst, hr Molenaar. Papen- drecht. Herv. Gem. Zo 10 ds Scherff, Nieuwkoop. 18.30 Gez. dienst Geref. kerk. R.K. Petrus en Paulus Zo 11 Euch. viering ABBENES SoW Gem. Zo 9.30 H.A., ds Klein Kranen burg. ALPHEN AAN DEN RIJN Hervormd: Adventskerk Zo 10 ds vd Wilden. 18.30 SoW dienst, ds Henzen. Oudhoornse kerk Zo 10 ds vd Laarse, Terneu zen. Sionskerk (Meteoorlaan) Zo 9.30 ds Ouwen- dijk, 18.30 dsvd Top, Hazerswoude. Gereformeerde kerken: Maranathakerk Zo 10 H.A., ds Wilschut, 18.30 zie Adventskerk. Salvatorikerk Zo 10 H.A., dsvd Linden, 18.30 zie Adventskerk. Samen op Weg: De Bron Zo 10 Oec. dienst, ds Huizebosch. G.Herderkerk Zo 10.30 ds v Dijk. Kerk en Zanen Zo 10 ds v Stralen. Driehoorne Zo 19 Geen dienst. Rooms-katholiek: Bonifaciuskerk Za 19 Woord- en Communie viering mmv koor 'In Between'. Zo 10.30 Woord- en Communieviering. H. Geestkerk, De Bron Zo 10 Oec. viering mmv cantorij en cantores. Piuskerk Za 19 Gezinsviering mmv cantor. Zo 9.30 Communieviering mmv Piuskoor. Diversen: Bapt.gem. Noord, aula Wellantcollege, Kalk oven w. 62, Zo 10 hr Brouwer Bapt.gem. Noord, aula van Castellum, Am- bonstr. 1, Zo 10 hr Stringer Bapt.gem., Triomfatorkapel, Havenstr., Zo 10 en 18.30 ds Koekkoek. Christengem. 'De Hoeksteen', Gebouw Nabij, Lauraplein 2, Zo 10 H.A., hr Nap, Bodegra ven. Chr. Geref. Kerk Zo 9.30 Geen opgave Evang.gem. 'De Ark', Pr. Hendrikstr. 54, Zo 10 Geen opgave. Evang.Gem. Nieuw Leven, aula Scala College, Diamantstr. 31, Zo 10 Opwekkings Samen komst. Geref. Kerk Vrijg. (Goede Herderkerk), Ten Harmsenstraat 14 Zo 8.45 ds De Vries, 16.30 dsTen Brinke. Leger des Heils, Zonneweg 3 Zo 10 Samen komst. Ned. Geref. Kerk, aula Chr. Lyceum, Halver wege 34 Zo 9.30 Leesdienst. hr Woensdregt. 16.30 Leesdienst. hrvd Bosch. Oud-Geref. Gem., Hooftstr. 240 Zo 9.30 en 16. Pinkstergem. 'Het Licht', A. v. Burenlaan 15 Zo 10. Remonstr. Gem., Van Mandersloostr. 36 Zo 10 Geen dienst. BENTHUIZEN Herv. Gem. Zo 9.30 dr v Eek, Ede, 18 ds Krijgsman. SoW. Gem., De Hoeksteen Zo 10 ds Germans. Sassenheim. HAZERSWOUDE Geref. Kerk Za 19 Oec. dienst in R.K. kerk. ds Lorier en pater Lau, Zo 10 ds Lorier, 12 Jon- gerendienst. ds mw Houtkoop-Faber, Hille- gom. Herv. Gem. Zo 9.30 ds Rietveld, Barendrecht, 18.30 ds Ouwendijk, Alphen a/d Rijn. RK Engelbew. kerk, dorp Za 19 Oec. viering mmv Cecilaikoor en cantorij, Zo 10.30 Euch viering mmv Ceciliakoor. RK kerk, Rijndijk, Het Anker Za 19 en Zo 10 Geen opgave. RK Bernarduskerk Zo 10 Geen opgave HILLEGOM Chr. Geref. Kerk Zo 10 ds Aarnoudse, 18.30 ds Jansen, Aalsmeer Christen Gem., Gebouw Hillegomse muziek school, Henri Dunantplein 4 Zo 10 H.A. en Woord verkond igi ng. S.O.W. diensten: De Hoeksteen Zo 10 Geen dienst. Nederlands Hervormde Kerk in Zoeterwoude-Dorp. Archieffoto: Wim Dijkman Maartenskerk Zo 10 Oec. dienst, ds Nak. RK Martinus kerk Za 19 Euch. viering mmv gem. koor. Zo 10 Woord- en Communievie ring. RK St. Jozef kerk Za 19 Geen viering, Zo 10 Afscheidsviering pastor Snepvangers mmv gem. koor. HOOGMADE Herv. Gem. Zo 10 H.A., ds Ommering. O.L.Vr. kerk Zo 10 Euch. viering mmv canto- DE KAAG Herv. Gem. Zo 10 ds Koldewijn, Badhoeve dorp. RK Joannes kerk Zo 10 Woord- en Communie dienst. KATWIJK AAN DEN RIJN Geref. Open Hofkerk Zo 10 ds Smilde. Herv. Gem. Dorpsk. Zo 10 en 18.30 H.A., ds De Graaf Ontmoetingskerk Zo 10 en 18.30 ds Smit. RK H. Joannes de Doper Za 19 Euch. viering, Zo 10 Euch. viering mmv 'Vocalis'. KATWIJK AAN ZEE Hervormd: De Hoeksteen Zo 10 ds Ten Voorde. Ichthuskerk Zo 10 ds Beens, 18 ds Ten Voor de. Maranatha-Centrum, Rijnsoever Zo 10 ds v Vlastuin. 18dsAlblas. Nieuwe Kerk Zo 10 ds Stam, 18 ds Blom. Oude Kerk Zo 10 ds Vlietstra. 18 ds Eijsenga, Dordrecht. Pniëlkerk Zo 9.30 ds Weegink, 18 ds Vlietstra. Diversen: Baptisten Gem., L. De Colingnylaan 2 Zo 10 ds Rietdijk. Chr. Geref. Kerk Zo 10 en 17 Geen opgave De Stek, Evang. Gem., Pr. Hendrikkade 11 Zo 9 en 11 Zoekersdiensten. Geref. Gem. in Ned., Louwestr. Zo 10 en 17 Dienst des Woords. Geref. Kerk Vrijg. Zo 9.30 en 16.30 Geen op gave. Herv. Gem. De Rank, Andreas Coll., ing. Helmbergweg 10 Zo 10 ds Oort Ned. Geref. Kerk, Andreas Coll., ing. Rijnsoe ver 293 Zo 10 en 19 ds Compagnie Overduin Zo 14.30 Geen opgave. Soefi, Zuidduinseweg elke le en 3e zondag 11. Triumfatorkerk Zo 10 hr De Ridder, Sassen heim. Vredeskerk Zo 10 ds vd Horst, 17 Zingend Ge- lovendienst, ds Smilde (VLOK), KOUDEKERK AAN DEN RIJN Geref. Kerk Za 19 Oec. viering in het Anker, Zo 10 Dienst Herv. kerk. Herv. Gem. Zo 10 ds Hemstede, Leiderdorp. LANGERAAR R.K. Adrianus kerk Za 19 Gezins/Woord- en Communieviering mmv Allegro. Zo 9.30 Woord- en Gebedsviering. LEIDERDORP Bapt.gem., Visser 't Hooft Lyceum, Muzen- laan 155 Zo 10 ds v Klaveren S.O.W. Dorpskerk Zo 10 en 18.30 mw ds Parigger Scheppingskerk Zo 10 ds vd Ende. Kapel Scheppingskerk, dienst voor doven Zo 10 hrvd Bos. Levenstroom Gemeente, Touwbaan 3 Zo 10 en 19 pastor Zijlstra sr.. Leythenrode Zo 10.30 Geen opgave Rijnland Ziekenhuis Zo 10 Woord- en Commu nieviering, pastor Hendriks-Vaessen RK De Menswording Za 19 Euch. viering. Zo 9.30 Euch. viering mmv jongerenkoor. LEIMUIDEN Geref. Kerk Zo 9.30 Geen opgave. Herv. Gem. Zo 9.30 Gez. dienst, hr v Rijn, Al mere. RK St. Jan kerk Za 19 Viering, Zo 9.30 Euch viering. LISSE Chr. Geref./ Ned. Geref. Kerk Zo 10 ds Dek ker, 16.30 ds Trommel. Evangeliegem. Heereweg 52a Zo 9.45 hr Mul der Geref. Gem. Zo 10 en 15.30 hr Pater Geref. Kerk Zo 10 ds De Reus. Geref. Kerk Vrijg. Prinsessestr.l Zo 10 en 16.30 Geen opgave. Herv. kerk: Rustoord Zo 10 ds Minnema. Pauluskerk Zo 10 Jeugddienst, ds Verweij, 19 ds Minnema. RK Agathakerk Zo 11 Euch. viering mmv groot koor. RK Engelbewaarderskerk Za 19 Euch. viering. RK Mariakerk Zo 9.30 Euch viering mmv Cantate Domino. NIEUWKOOP Evang. gem. gebouw, De Rank. Regthuysplein Zo 12. Herv. Gem. Zo 9.30 en 18.30 Geen opgave Remonstr. Gem. Zo 18.30 Oec. dienst RK O.L.Vr. kerk Za 19 Euch. viering mmv De Horizon, Zo 11 Woord- en Communieviering. NIEUWVEEN Geref. Kerk Zo 9.30 drs Prins, Nieuwkoop Herv. Gem. Zo 9.30 ds Sparreboom, 18.30 Jeugddienst, hr v Dam, 't Harde. RK Nicolaas kerk Zo 11 Euch. viering mmv Cante Libre. NOORDWIJK Buurtkerk Zo 10 Geen dienst. Gem. v. Christenen 'De Ark', Picképlein Zo 10 hr Bol, 19 hr Steffens. Grote of St. Jeroenskerk Zo 10 Oec. dienst, pastoor vd Helm en ds Carstens, 17 ds vd Graf. Kapel aan Zee (Hoofdstr.) Zo 10.30 Oec dienst Maria ter Zeekerk, ds Ezmga en pastor Horsthuis. Northgo Scholengem. Zo 10 ds vd Sluijs. RK Maria ter Zee Za 19 Geen viering. Zo 10.30 Oec. dienst, pastor vd Helm en ds Ezin- ga mmv gem. koor. RK Jeroen kerk Za 19 Euch. viering mmv he renkoor, Zo 10 Geen viering. Vinkenlaankerk Zo 10 Geen dienst. W. vd Bergh zorgcentrum Zo 11 mw De Peu ter. NOORDWIJKERHOUT Evang. Gem. Beréa Bollenstreek, De Schelft Zo 10 Dienst in De Schelft, hrvd Hoeven. Herv. Gem. Dorpskerk Zo 10 H A., ds Binnen dijk. Oec. Bavo-kapel Zo 10 Gem. viering, voorg. pastor Biemans. RK H. Hart kerk, De Zilk, Za 19 Geen viering, Zo 10 Euch. viering mmv gem. koor. RK Jozefkerk Za 19 Euch. viering mmv gem koor, Zo 10 Woord- en Communieviering mmv Cadans. RK Victor kerk. Za 19 Woord- en Communie dienst mmv jongerenkoor. Zo 10.30 Euch. viering mmv herenkoor (Greg.). OEGSTGEEST Kruispunt. Endegeest Zo 10.30 ds Gilhuis Geref. Kerk Vrijg.. Rehoboth kerk, Lijtweg 1 Zo 9.30 ds Anderson. Katwijk. 16.30 ds Tel genhof. Groene of Will.kerk Zo 10 mw Driebergen. Ned. Geref. Kerk. Gem. centrum, Lijtw. Zo 8.45 ds Janse, 16 ds v As, Oostzaan. Pauluskerk Zo 10 ds Da Costa. Regenboogkerk Zo 10 ds Plomp RK Will. Kerk Za 19 Euch. viering. Zo 10.30 Euch. viering mmv Schola Cantorum Van Wijckersloot R K. diensten, Za 18.30 en Zo 9.45; Prot dienst Zo 16 ds Wisse. Volle-Evang. Gem., Gem. centrum Zo 16. Vrijz. Hervormd, Gemeentecentrum, Lijtw. Zo 10.30 prof dr Cossee. R'dam, 19 Beeld/leer- dienst, ds Plomp. OUD-ADE RK Kerk Zo 10.30 Euch. viering mmv heren koor, pastoor Nijman. OUDE EN NIEUWE WETERING Geref. Kerk Zo 9.30 Oec. dienst, ds Dierx. Herv. Gem. Zo 9.30 Geen dienst. Remonstr. Gem. Zo 10 Geen dienst RK Jacobus kerk Za 19 Euch. viering mmv Pa rochiekoor, Zo 11 Euch. viering. ROELOFARENDSVEEN RK Maria kerk Za 19 Woord- en Communievie ring mmv gem. koor. Zo 11 Euch. viering mmv cantors. St. Petrus Banden Za 19 Geen viering, Zo 9.30 Oec. dienst mmv Cadans. RIJNSATERWOUDE Herv. Gem. Zo 9.30 H.A.. ds De Ruyter, Lei- muiden. RIJNSBURG Chr. Geref. Kerk Zo 9.30 en 17 ds Middel koop. Evang. Chr. Gem., Chr. Lyceum W.A. Visser 't Hooft Zo 10 hr Blankenspoor Geref. Kerk Vrijg. Zo 9.30 ds Storm, 17.15 ds Grutter. Grote Kerk Zo 9.30 ds vd Pol, 17 hr Bergman. Herv. Bethelkerk Zo 9.30 H A., ds Verboom Immanuelkerk Zo 9 en 10.30 ds Cziria, 15 Bevestigingen intrede ds Koster. Maranathakerk Zo 9.30 ds Terpstra, 17 Geen dienst. Petrakerk Zo 9.30 ds Hoekstra, 17 Geen dienst. RIJPWETERING RK O.L.Vr. kerk Za 19 Euch. viering mmv gem. koor, pastor Nijman. SASSENHEIM Chr. Geref. Kerk Zo 10 en 17 drs Brienen. Geref. Kerk Zo 10 H.A., ds Fockens. 19 Gez. dienst Herv. kerk. Herv. Gem. Zo 10 H.A., mw ds Bosma, 19 mw ds Bosma mmv De Lofstem. RK Pancratius kerk Za 19 Vesperdienst mmv 'Vivace', Zo 10 Euch. viering mmv gem. koor. Vrijz. Geloofsgem. NPB, Jul.Laan 17 Zo 10.30 mw drs Bezemer. STOMPWIJK RK Laurentius kerk Za 19 en Zo 11 Ge ft gave. iai TER AAR Herv. Gem. Zo 9.30 ds Henzen, Alph^ol Rijn, 18.30 ds Vlasblom Geref. Kerk Zo 9.30 ds Den Heeten, dorp. VALKENBURG Geref. Kerk Zo 10 Geen opgave Geref. Kerk Vrijg. Zo 9.30 ds Grutter, ds Geelhoed. Herv. Gem. Zo 10 en 18.30 Geen opga VOORHOUT Herv./Geref. Kerkgem. Zo 10 H.A dsw RK Bartholomeuskerk Za 19 Euch. mmv Golden Harvestkoor, Zo 10.30 Euc ring met volkszang. VOORSCHOTEN Church of St. James (Anglican), B School, J. v. Hooflaan 3 Sundays 10. All-Age, 2nd and 4th Holy Communii W and 5th Morning Prayer. Aula-basisgem. In 'De Groene Kikker' gg Halsplnts. Zo 10.30 Geen dienst De Ontmoeting, Noordhofland Zo l(Ura dienst. Dorpskerk Zo 10 Geen dienst Herv. Gem. 'Rehoboth' Van Leeuwenho Zo 9.30 kand. Hoogendijk, Krimpen sel. 16.30 ds Bakker, Bodegraven. Het Kruispunt Zo 10 ds Fröberg en Beurden. Hulp en Heil-kerk Schakenbos, Leid dam Zo 10 Geen opgave. RK M. Godskerk Zo 9.30 Geen viering ecl RK Laurentiuskerk Zo 11 Euch. viering Zevendedag-adventisten, De Ontm -n Noordhofland elke Za 11 Wc WARMOND Herv. Gem. SoW Zo 10 ds Smit. RK Matthiaskerk Za 19 Euch. viering Oec. viering mmv Panta Rhei. ïc mi 50 get ev 10 IZ WASSENAAR Protestantse Gemeente van Wassenaar] Dorspkerk Zo 10 Geen dienst, zie Af, kerk. 11 Kievietkerk Zo 10 Geen dienst, zie kerk. Messiaskerk Zo 10 Oec. Vredesdi Schüssler. Pinkstergem., Hofcampweg 3 Zo 19 Agtereek. RK Goede Herderkerk Za 17 Euch. 11 Euch. viering. RK Jozefkerk Za 19 Euch. viering. Zo viering in de Messiaskerk. RK Willibrord Za 19 en Zo 9.30 Geen Vrijzinnige Geloofsgem. NPB, Kerkr 10.30 Geen dienst ivm Oec. dienst. WOUBRUGGE Geref. Kerk Zo 9.30 hr v Wallinga. Leidf 18.30 Geen dienst. Herv. Gem. Zo 10 Bevestiging ds f 14.30 Intrede ds Geuze. RK Goede Herderkerk Zo 10 Euch. mmv King's Kombo. d£ Vrijzinnige Geloofsgem. NPB Zo 101 Broström-Bruin, Boskoop. ZOETERWOUDE Herv. Gem. Zo 10 ds De Wijer. RK Dienaarkerk Za 19 Geen opgave. RK St. Jankerk Zo 9.30 Geen opgave RK Emmauskerk Zo 9.30 Geen opgave RK Meerburgkerk (H. Rijndijk) Za 19 Geen opgave. ZWAMMERDAM Geref. Kerk Zo 10 H A ds Kerssen Herv. Gem. Zo 10 en 18.30 H.A., Hel Remonstrants Ger. Gem. Zo 10 Geen d De Bruggen, zaal 1 Dorpshuis Zo llto Schoon. h< MEDISCHE DIENSTEN BURGERLIJKE STAND ARTSEN Aarlanderveen, Nieuwkoop, Noorden en Zevenhoven Voor weekenddienst: zie Alphen aan den Rijn Alkemade Van vrijdag 17.00 uur tot ma 8.00 uur: zie Leiden. Alphen aan den Rijn Van vrijdag 17.00 uur tot ma 8.00 uur: Coöpera tieve Huisartsendienst Alphen aan den Rijn en Omstreken, Gebouw Rijnoord, Rijnland Zieken huis, Delftzichtweg 2, Alphen aan den Rijn; alleen na telefonische afspraak: tel. 0172- 467007/463122. Boskoop, Benthuizen Van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur: De Huis Artsen Post (HAP) Gouda, Jan van Beaum- ontstraat 4, Gouda, tel. 0182-322488; na telefo nische afspraak. Hazerswoude, Koudekerk voor weekenddienst: zie Alphen aan den Rijn. Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegst geest, Sassenheim, Voorhout en Warmond: Van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur: voor spoedgevallen: Centrale Dokterpost Duin Bollen streek, tel. 0900-3343678. Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg De weekenddienst is uitsluitend bedoeld voor spoedeisende gevallen, die niet tot maandag kun nen wachten. Medische hulp wordt verleend na te- lefomsch overleg. Groep 1 - Voor de praktijk van Dijk. Henneman, Ten Hove, Lodder, Meewisse, Pool, Roos en Scho- nenberg-Roosendaal: vr 17.00 uur tot za 16.00 uur: J. ten Hove, Boule vard 59, tel. 4013777. za 16.00 uur tot zo 24.00 uur: Van den Berg/N. Roos, Gr. van Prinstererweg 61/a, tel. 4034311. Groep 2 - Voor de praktijk van Bergman, H. van Duijn, L. van Duijn, Hueting, H. Moolenburgh, C. Moolenburgh-Pieper, W. Timmers, L. Timmers- den Hollander en Velberg: vt-17.00 uur tot za 10.00 uur: H. van Duijn. Mo lenweg 16, tel. 4076429. za 10.00 uur tot zo 24.00 uur: H. Hueting, Rijn- Straat 42, tel. 4029550. Groep 3 - Voor de praktijk van Priester, Rietbroek, Vérhage, Vrouwenvelder en Wattel: vr 17.00 uur tot za 10.00 uur: Mw. M. Vrouwen velder, Valkenburgerweg72, Rijnsburg, tel. 4021818. za 10.00 uur tot ma 08.00 uur: E Priester, Gr. I^prislaan 7, Rijnsburg, tel. 4021024. Langeraar, Leimuiden, Nieuwveen, Rijnsaterwoude, Ter Aar, Woubrugge v5°r weekenddienst: zie Alphen aan den Rijn. Leiden, Leiderdorp >r alle Leidse/Leiderdorpse huisartsen; van vrij- ^g'17.00 uur tot maandag 8.00 uur: Centrale Dokterspost Leiden, Doezastraat 2/a (ingang Raamsteeg), Leiden, tel. 0900-5138039. Homeopathische artsen: Centrum voor Homeopathie: T. Koster. Gezond heidscentrum Stevenshof, T. Mansholtstraat 5/a, tel. 071-522091 Kbereikbaar via spoedlijn voor artsen en verloskundigen). Voorde praktijk van Van Kempen: P.C.M. van Kempen, Lammenschansweg 71, tel. 071- 5123001. Voorschoten en Wassenaar Stichting Mobiele Artsen Service Haaglanden (SMASH): tel. 070-3469669. Zoeterwoude Voor spoedgevallen raadplege men het antwoord apparaat van de eigen huisarts. APOTHEKEN Alkemade en omgeving Apotheek Alkemade, R. van Rijnsingel 31, Roelof- arendsveen, 12.30-13.00, 17.30-18.00 uur, tel. 071-3319100. Voor spoedeisende recepten bui ten de openingstijden bereikbaar via telefoonnum mer of deurbel. Alphen aan den Rijn Apotheek De Hoge Zijde, Emmalaan 16, tel. 473500; van za 09.00 uur tot ma 08.00 uur. Bloembollenstreek Via uw eigen apotheek kunt u vernemen wie de weekenddienst waarneemt. Hazerswoude, Koudekerk Apotheek Meerburg, van 11.00-12.00 uur; spoed gevallen tel. 071-3415555. Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg za 8.00 uur tot ma 8.00 uur: De Katwijkse Apo theek. Prihcestraat 3, Katwijk, tel. 4012755. Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten Van 10.00 tot 21.00 uur: Apotheek Zuid-West, Brahmslaan 18, Leiden, tel. 5763134; Apotheek Linnaeus, Kempenaerstraat 31, Oegstgeest, tel. 5173330. Altijd geopend: van 21.00 uur tot 8.00 uur (op werkdagen) tot 10.00 uur (op za. zon- en feestda gen): Nachtapotheek De Nachtwacht, Doezastraat 2/a, Leiden, tel. 071-5665019. Nieuwkoop Apotheek Nieuwkoop, van 10.00-12.00 uur; spoedgevallen tel. 0172-573608. Noordwijk en Voorhout Via uw eigen apotheek kunt u vernemen wie de weekenddienst waarneemt. TANDARTSEN Alphen, Koudekerk, Hazerswoude en Woubrugge P. Boot, Honingzwam 16, Alphen a/d Rijn, tel. 0172-437802. Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg D. Switser, Broekweg23, Valkenburg, tel. 4074478; spreekuur van 17.00 tot 17.30 uur. Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Roelofarendsveen, Warmond R. Nak, Rembrandt van Rijnsingel 35, Roelof arendsveen, tel. 3313084; spreekuur om 13.00 uur. Noordwijk Voor spoedgevallen raadplege men het antwoord apparaat van de eigen tandarts. Voorschoten, Wassenaar, Zoeterwoude G. le Nobel, Leidseweg 164/b, Voorschoten, tel. 071-5615461; voor behandeling dient u om 17.30 uur op het praktijkadres aanwezig te zijn. DIERENARTSEN Alphen Dierenkliniek, tel. 0172-471111G.J. Lette, Schuberthof 4, tel. 0172-442807; mw. Grave- land-Wolterbeek, Leeuwenhorst 4, tel. 0172- 444333. Bollenstreek voor weekenddienst: raadpleeg het antwoordappa raat van uw eigen dierenarts. Leiden en omgeving Vooralle praktijken in Leiden, Leiderdorp, Oegst geest, Voorschoten: Raadjifleeg uw eigen dieren arts. Sassenheim, Voorhout, Warmond Dierenkliniek Sassenheim, Rijksstraatweg 22, Sassenheim, tel. 071-3013800. Wassenaar Alarm- en informatiekring dierenartsen: dokterste lefoon 070-3455300. THUISZORG EN MAATSCHAPPELIJK WERK Thuiszorg Groot Rijnland, werkgebied: Alphen e.o., Leiden e.o., Leiderdorp, Rijnstreek, Plassengebied Verbeekstraat 19-21, Leiden, tel. 071-5161415, fax 071-5161309. Voor aanvragen van hulp en zorg is eeri indicatie van het RIO (Regionaal Indicatie-orgaan) vereist. U kunt zich hiervoor richten tot Zorgnet Leiden, Oude Rijn 92. tel. 071-5240960, fax 071- 5240961. Buiten kantooruren en in het weekein de wordt u doorgeschakeld. Uitleencentrale verpleegartikelen Leiden, Van Vollenhovenkade 25, tel. 071-5121894, ma t/m vr 9.30-17.00 uur. za 10.00-17.00 uur. Meld punt voor het ophalen en bezorgen van artikelen en informatie, tel. 0172-448976. Stichting Rijn-, Duin- en Bollenstreek, werkgebied: Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest, Warmond en Duin- en Bollenstreek Verpleging en verzorging thuis, aanvullende en particuliere thuiszorg en verpleging, uitleen ver pleegartikelen. zorg voor (aanstaande) ouders en hun kinderen tot vier jaar, voedings- en dieetad vies en ergotherapeutisch advies, tel. 071- 4093333 (24 uur per dag bereikbaar). Algemeen Maatschappelijk Werk, tel. 0900- 8212141 (voor dringende hulp buiten kantoor uren). Gezondheid Service Rijn-, Duin- en Bollenstreek (activiteiten aanvullend op die van de Stichting) b.v. nachtzorggarantie of maaltijdservice, tel. 071-4093333. Yunio Thuiszorg, werkgebieden: Rijn-, Duin en Bol lenstreek, Plassengebied. Particuliere verpleging, gezins- en kraamzorg, tel. 071-5128070, ma-zo, 24 uur per dag. Curadomi, Organisatie voor thuiszorg Verplegingen verzorging voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg, Postbus 974, 3900 AZ Veenen- daal. Tel. 071-4082729 (24 uur per dag bereik baar). Steunpunt Mantelzorg Duin- en Bollenstreek, Schim- melpenninckstraat 10, 2221 EP Katwijk, spreekuur ma t/m vr 13.00-16.30 uur, tel. 071-4016085. IZO Individuele Zorg (Alphen a/d Rijn e.o. en Rijn- en Veenstreek) Voor verpleging, lichamelijke- en huishoudelijke zorg. Informatie: tel. 0172-444423 of 071- 3312872. Stichting Terminale Thuiszorg (regio Leiden) Voor hulp door vrijwilligers als aanvullende zorg op die van naaste omgeving en professionele werkers bij thuis sterven. Aanvragen voor hulp en informa tie: 06-51002071. Telefonische Hulpdienst Leiden e.o. Verward? Boos? Verdrietig? Of gewoon behoefte om eens met iemand te pra ten. Dag en nacht bereikbaar voor een vertrouwelijk ge sprek. Telefoon 071-5125202. Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) Z-H Noord spreekuur op ma t/m vrij van 9.30 tot 13.30 uur. -leL-071-5^96620. LEIDEN Geboren Jascha Joris zv J.P. Hinrichs en N Kvatchadze Jens zv M. Buwalda en S. Overvliet Abraham zv A. van Duijvenvoorde en M. Ouwehand Levi zv B .M. Meijer en L. de Vos Quint zv A.A. Schenk Zoë dv R.P.M. den Hoed en M.F.B. Hockx Alinda Marta Thérèse dv H. Reitsma en W.H. Vroegin- deweij Zoê Dewi Beau dv R.E. Broeke en Y. Werd- mölder Richard Dennis Johannes zv D E. Kooper en M.J. Huigen Robbert Albert zv P.J. Kralt en A.A. Hasper Maud dv R.P. Vermeulen en H. Brikkenaar van Dijk Adriaan Benedictus zv B.J.M. van Broekhui zen en A.M. de Rooij Nova Julia dv M.M. Kastrop en K.S.M. Snellink Ramo zv Z. Smajic en A. Kabilovic Robin dv P. Vermond en M.R. van Leeuwen Alphan zv T. Inan en N. Arslan Brigitta Irene dv M. van den Burg en M. van den Berg Nina Wilhelmina Marijke dv J.M. Bol en M.J. Brickmann Manou dv P.H. Aertse en K.M. Langeveld Lotte dvA.J.B. Cramer en M. Kei- Ier Wietse zv W.H Houwers en S.C. Blekkink Joep Bart zv A F. Jongsma en M.G. Eltink Kyke Jelske Ce cile dv F.J. van der Brugge en G. van Dijk Justin zv D.J. Spoor en W.B. Huijts Marcella Vanity Mariska dv M.P.J. Kerkvliet en V.M.V. Boutier Laura Martine dv L.A.H. Vos en L.P. Epskamp Anouk dv S. Homan en CJ. van Egmond Patrick zv A.B.M. Bos en P.J.M. Hoek* Damian zv A.B.M. Bos en P.J.M Hoek Mir jam Anna dv A.H. Kroese en J.H. Enserink Robin Pieter zv R. Rovers en I.L. Kamp Fatima Zahra dv E.H. Souidi en K. Souidi Siebe Wijnand zv H.J.J. Ritsema van Eek en O.M. van Breemen Renas dv A. Barzenji en P. Barzenji Kaltrin zv V. Sabedini en M. Sabedini Alexander Marc zv J.A. Pizarro de la Iglesia en L.P.L. Carrette Jonah Kamar Sander zv P.J.M. van Kleef en K.C.C.M. Smans Elisa Pauline Sanne dv P.J.M. van Kleef en K.C.C.M. Smans Robert zv J.M. Verwoerdt Juljen Peterus Martino zv L.J. Dol en W.A. Bartels Clara Elea dv R. Bock en P.K. Martin Meie Annelou dv R. Blokland en S.M. Stavleu Matthew Ty ler zv A.B. Gentry en A.A. Allen Maurits Jonathan zv J.D. Blom en R.A. de Vries Julia Suzanna Inez dv JJ. Westhoek en S.M.J, van Damme Aimée dv P.A. Vis ser en A. Tio Willem Martien zv M.L. van der Plas en T.M. Vooijs Daniël Jan zv J. Smit en S.M.J. Dusoswa Catherine Emily dv M.H. Broekhans en F. den Hartog leke Catharina Elisabeth dv R. van Heek en S.M.C. de Graaf Cécile Heloïse dv L.S.W. van Drongelen en J.R.M. Heeren Thomas zv M.R. de Jonge en J. Reiz Jurjen Thijmen Daniel zv R. Koningen S.F. Schakel Suzanne dv G.J. Hoek en A.J. van der Plas Jessy Chevanne dv A.F. Mulder en E. Smit Noa Tesse dv S.H.T. Oppelaar en C.B. Schuurhof Jesse Daniël zv S.H.T. Oppelaar en C.B. Schuurhof Max Maria zv A.W. Hoppezak en A.M. Heruer Eline Beatrix dv L.C. Teijema en J.l. van der Zanden Laurens Henrik Tjeb- be zv R.R. de Vries en M.M.W. Schrama Amber dv M. Pauwels en N. van der Horst Merijn zv H. Bulthuis en C. van der Voort Emma Louise Maria dv P. Worm en E.D. Zonneveld Romano zv R. van Roekei en A.P. Heemskerk lyarrSverTzv-N.N Mvan der Holst Ab- dellah zv D. Moungari en S. Sabbar Daphne dv W. dé Lange en J.A. Imthorn Laura Yvonne dv R.cj. van der Meer en Y. Sturm Timothy Johannes Franciscus zv Laura van der Zwet, geboren op 24 novem ber 2002. Laura is de dochter van Yvonne en Eric van der Zwet uit Ter Aar. S.T.M. Tetteroo en B.R.H. Pezie Moos Marinuszv W.B. Renes en J.L. Schoneveld Dewi Michelle dv D.l de Koster en L. Wennekes Joost Pieter Jan zv L.B.H. van Elten en A.C. van Delft Dennis zv R.S. Wortel en I.E.M. Overdevest Lucio Vincent zv C.P. Verrijzeren Y.M. Mul Mohamed zv A. Maatougen I. Maatoug Michiel Gijsbert Adriaan zv G.A. Patijn en H.M.J.M. Tielemans Duco Jannes Christiaan zv D.J. Wisselink en J.M. Kenbeek Olaf Willem Pieter zv I.M. Crama Olaf Antonius William zv K.G. Zierlein en C.T. van Hameren Julian Mario zv C.M. Haenen en N. Jaf- farian Leome dv L.R.J, van Duijn en A. Ouwehand. Gehuwd/geregistreerde partners C.T.M. Weers en R. Stoffels A.C. Schellinger err J.A. Pierik Ide Waal en KJ. Hollerman I.A. Savateeva en E.V. Kroetkov K.M. Nolorbe Barrera en G.J. Geradts W. Molenaar en H.J Bultman D. Sörodojeva en A.J. Roussanov. Overleden M. Schutte, 55 jaar, geh. met N. Slot, vrouw C. Lacourt, 96 jaar, geh. gew. met D. Zaal berg, vrouw J.M. Soeters, 96 jaar, geh. gew. met H. Schaly, man J.P.M. Kaasenbrood. 50 jaar. geh. met W.A.M. Hoekstra, man W. Zacharias van den Bos. 90 jaar, geh. gew. met W.A. Moraux, vrouw M.C. Sampi- mon, 75 jaar, man A.P.M. Jansen, 94 jaar, geh. gew. met J. Meel, vrouw J. Lepelaar, 62 jaar, geh. met M. Friesema, man D.J. Hessing, 59 jaar. geh. mt Couvret, man P.C. Ouwersloot, 84 jaar, geh. van der Linden, vrouw B. van der Velden, 60 geh. met K.A. Akkerman, man W.M. van Sant jaar, vrouw J. Boer, 90 jaar, geh. gew. met WTnc der Kraan, vrouw G.C. van Velzen, 75 jaar. gt M.J. van Schie, man N.G.J. van Nobelen, 69 geh. met C.M. van der Hulst, man J. Puturuhi jaar, vrouw R.H. Muntinga, 78 jaar, geh. met ger, man G.A. Posthumus, 84 jaar, geh. met Kroes, man C.W. de Boer, 74 jaar, geh. met Paauw, man J.G.W. Stijgers, 71 jaar, geh. mt Wehrmann, man J. Wieffering, 82 jaar, geh. Bronsteijn, man L. van Brero, 70 jaar, geh mije van Leeuwen, man I.G. van Leeuwen, 73 jaar, jj, gew. met A.P.W. van der Klugt, vrouw A. Ziekr jj. 78 jaar, geh. gew. met J.M. van den Berg, vrou* Dofferhoff, 80 jaar, geh. met M E. Wouters, ma s j. A.M. Breedeveld, 56 jaar, geh. met H.J. van der ve Steen, vrouw K.H. Lang, 60 jaar, geh. met A 0V| rink. man P.J.M. de Heiden, 64 jaar, geh. me: Mooten, vrouw J. Dirkzwager, 78 jaar, man i he van der Worm, 50 jaar, geh. met E. Blanken, vn J. Koet, 78 jaar, geh. met L. de Graaf, man J nj, 76 jaar, geh. met C.A. Luk, man J.C.T. de Jeu a z jaar, geh. met A.J. van Velzen, vrouw M.A.J. H ejj; man, 90 jaar, geh. gew. met H.J. de Heiden, vn j j M M. van Steenbergen, 74 jaar, vrouw J.H S: 61 jaar, geh. met H. van der Putte, man H.R j, ba. 80 jaar. geh gew. met E. van den Arend, vn A. Knoop, 87 jaar, geh. gew. met B. Nobel, vroi J.H. Gerritsen, 88 jaar, geh. met D.l. de Graaf. jje N. van Vliet, 90 jaar, geh. gew. met N. Ruijgrok L. Boehlee, 75 jaar, geh. gew met N Blankei^g vrouw. M ïre ad VOORSCHOTEN Geboren Bing Cornelis Eduaikjgj J.E. Zevenhoven en C.F. Jans Lukas Gijsbert a stantijn zv S.M. Zwanenburg en E.C. Dumoulin Marleen dv A.P. Springintveld en N.E. Botermai Merel Linde dv L.J. Ancher en J. Roos Floor Pi ternella Jolanda dc W.M. Wiebrens en F.P.J. de Thijs Maria zv C.W.M. Hooijmans en S.M.J. Set Theye Manne Jerk zv G.W. Schuurman en R.l Hultman Jesse zv W. Reitsma en T.A.G. Denn Richard Dennis Johannes zv D.E. Kooperen MJ gén LilyCalistodv M.S. Taal en L.A.L. Hama*^ ,m Gehuwd/geregistreerde partners R D. Flückigi j S C. van Westing B A. van Praag en B.A. C°rrage Dc Overleden E.W. Schallenberg, 86 jaar N. se, w.v. Nell, 92 jaar M. Veldman, 97 jaar Gross, w.v. Meijster, 87 jaar G. Klett, e.v chem, 75 jaar G.F. van der Zwan, 76 jaar Gij pert, 82 jaar A. van der Linden. 58 jaar A.J.l Trommelen, w.v. Sweerts, 72 jaar J. de Boer.l van der Kraan, 90 jaar T. van Houten, 78 jaar»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 16