I LEIDEN REGIO Pleidooi voor sociale huur Oranje- en Waardgracht f Op zoek naar de gevel van het Rembrandthuis erbum Dei wil tecentrum in Smidse binnenstad rN R3 Ons Doel steunt Keniaanse kostscholen WIJK voor utydagen kn - De beautydagen van ID College hebben de Scho- belpen Scholenprijs gewon- i Minister Van der Hoeven de prijs van 3.000 euro ig in het Beatrixtheater :ht uit. De prijs wordt lancierd door de Stichting de Ganzen. Met de beauty- pn, die jaarlijks in de week r kerst worden gehouden op ifdeling uiterlijke verzor- 1 steunt de school een be- ipleiding in het Senegale- fountine. Twee dagen lang en mensen op het ID Col- aJterecht voor een aantrek- dezefc gePrijsde schoonheidsbe- iling, knipbeurt, manicure schuJedicure- De opbrengst, jaar- vrijdag 17 JANUARI 2003 door Robbert Minkhorst leiden - Woningcorporatie Por taal moet tachtig tot honderd woningen aan de Oranjegracht en Waardgracht bestemmen voor sociale huur. Die verplichting stelde de Leidse politiek gister avond tijdens een commissiever gadering aan de plannen van Por taal voor het gebied. Of de corpo ratie die eis inwilligt, wil direc teur A. de Boer nog niet zeggen. De raadscommissie ruimte en groen sprak uitvoerig over de toekomst van het buurtje in de oostelijke binnenstad. Er staan 237 huurhuizen die volgens de woningcorporatie grotendeels van matige tot zeer slechte kwa liteit zijn. Portaal heeft grootse plannen met de huizen. De eer ste aanzet daartoe gaf de wo ningstichting eind vorig jaar, toen zij aankondigde het over grote deel te willen slopen. Over sloop ging het niet zozeer, hoewel verschillende partijen (Groenlinks, SP, CDA, Leefbaar Leiden, LWG/De Groenen en de ChristenUnie) zeiden dat zij de ambitie van Portaal te bruusk te vinden. De raad stelde grenzen aan het plan dat de buurt weer leefbaar en mooi moet maken. „De beslissing zal niet iedereen blij maken", voorspelde PvdA- raadslid Van den Berg. „Ik hoop dat er een plan komt dat ieder een recht doet" Ruim twintig bewoners trakteer den de raadsleden afwisselend op applaus, gejuich en hoonge lach. De buurt is verdeeld over de toekon ist van de huizen. Vol gens een enquête van de bewo nerscommissie is het merendeel tegen sloop. Uit onderzoek dat Portaal heeft laten doen blijkt dat het verzet tegen sloop min der groot is. Alle politieke partijen willen de mix van jong, oud, arm, rijk, al lochtoon en autochtoon in de wijk bewaren. Dat maakt dat deel van de binnenstad juist zo bijzonder. „Het is een levendige wijk", zei SP'er Day. „Veel men sen wonen met veel plezier in een zeer diverse wijk." Alleen al om die reden is hij tegen groot schalige sloop. Er komen dan te veel dure huizen voor terug, stelt de SP en dan gaat die mix verloren. CDA'er De Haan is dat met hem eens. Weliswaar is het aanbod nu eenzijdig, maar in de omgeving staan weer andere woningen. En: „We gaan ook niet slopen in de Professoren- wijk omdat daar te weinig huur woningen staan." Andere partijen, zoals de PvdA, zeiden dat ook andere oplossin gen mogelijk waren om de buurt divers te houden. Samen voegen van woningen bijvoor beeld, of een bepaald deel be stemmen voor starters of oude ren op de huizenmarkt Groenlinks, PvdA en D66 mis sen een stedelijke woonvisie. „Dat is jammer", aldus D66'er Welling, „omdat die de criteria voor de Oranjegracht en de Waardgracht zou aangeven." Hij kwam met een lijst voorwaar den, die wethouder Hillebrand overnam. Daarin staat onder andere dat minimaal tachtig tot honderd huizen moeten worden bestemd voor sociale woning bouw. Wethouder Buijing ver wees naar de regionale beleids visie wonen, die ook leidraad is voor Leiden. PvdA'er Van den Berg refereerde nog aan de brief waarin Portaal aankondigde zijn eigen plan te trekken. Onzin, zei de politica. „Het is aan Portaal om te bepa len hoe en waar ze wil investe ren. Maar de raad heeft het laat ste woord." Portaal-directeur De Boer was na afloop van de discussie ta- melijk tevreden. „Onze plannen zijn niet dichtgetimmerd", zei hij. „Dit geeft mij de ruimte om verder met de bewoners in ge sprek te blijven." Wel had hij j moeite met de eis om een aan zienlijk deel te bestemmen voor lage huren. „Dat is niet haalbaar als we veel gaan slopen. Naar mate meer woningen blijven staan, lukt het wel. Sloop is een middel, geen doel." vawerk tu apel I Silvan Schoonhoven en - Binnen een halfjaar it er een permanent ge- stiltecentrum voor de binnenstad komen in de achter de Plantage. Dat e stichting Verbum Dei, be- der van het pand, in sa- rking met diaconaal cen- 1 De Bakkerij. Zondag her- it bisschop van Rotterdam Luyn de volledig verbouw- apel en kloostergang. 1 heeft sinds de verbou- een eigen ingang via het n. D^chtse Veer. De aparte in- was nodig omdat klooster- en kapel in de tuin staan :t pand aan de Plantage Dat is sinds een jaar ver- d aan Exodus, een bege- .ïinij wonenproject van ex-gede- den. Door verzet in de er oitt tegen de komst van Exo- is ook de verbouwing van keer op keer uitgesteld, s de opknapbeurt is de henptergang te gebruiken als sitieruimte, vergaderzaal of ite. Wijkapel is nu alleen op af- te gebruiken, maar de dat mensen op naar een moment van be ng spontaan kunnen bin- allen als het stiltecentrum feit is. „De kerken die we hebben in Leiden zijn ei- tslg en liefhet t ov( eling zij en, v t bet genlijk veel te groot", zegt Ver bum Dei-voorzitter H. van Breu- kelen onder de ronde houten koepel. „Ik verwacht dat er steeds meer behoefte komt aan kleine ruimtes voor kleine groe pen. Als je tijdens een dienst met 25 mensen bent in een kerk waar er duizend inkunnen, dan geeft dat een enorme kater. Klei ne ruimtes zoals deze kapel zijn efficiënter dan die grote bak beesten. Het bisdom moet hier toch al twee of drie kerken afsto ten." „De sfeer hier is hartstikke ka tholiek", zegt Van Breukelen ter wijl hij rondloopt in de vierkan te ruimte van de Leidse archi tect Van der Laan. Gregoriaans gezang golft uit de speakers. „De kapel heeft een lange oecu menische traditie. De helft van iedereen die in Leiden gemengd is getrouwd, is dat hier. Veel kin deren uit gemengde huwelijken zijn hier gedoopt" Ook voor niet-christelijke gelovi gen staat de kapel open, zegt Van Breukelen. „We verhuren de kapel aan zen-groepen en aanhangers van Sai Baba. We verwachten van bezoekers wel een openheid ten opzichte van de maatschappij en andersden kenden. Groepen die niets met de buitenwereld te maken wil len hebben en fundamentalis tisch in hun eigen wereld zitten, „De sfeer is hier hartstikke katholiek." Foto: Dick Hogewoning zijn niet welkom. Er is wel eens van een 'pandit' uit Leiderdorp, een hindoegroep, onder leiding geweest die eigen dingen wilde ophangen in het centrum. We gunnen ze dat, maar de groep had geen interesse in wat er in de rest van de wereld gebeurde. Dat past niet bij de openheid die we hier hebben." biji bejStichting Leiden Promotie/VVV kwam in ok er 1999 met het plan om een Rembrandtkwar- te vestigen in de stad. Dat permanente kwar- s snit moet komen in en rond het voormalige ge- ïder iwvan de Zeevaartschool, vlakbij de plaats gepjar ooit het geboortehuis van de wereldbe- n hu mde Leidse schilder Rembrandt van Rijn •lost Qd. Dat huis in de oude staat herbouwen, plus in d «n bezoekerscentrum aan vastkoppelen, ;n, r mden de belangrijkste pijlers onder het ambi- bq ize plan om de 'verloren zoon' weer terug te be en en de toeristenstroom naar de Sleutelstad liet gang te brengen. !ij k< volgens bleef het jaren stil rond het plan tot- me m november WD- wethouder Alexander lieri ïrtsema (toerisme) niet geïnteresseerd bleek in hui 1 donatie van bijna een half miljoen euro van eige lememer Jan Verbaan om het geboortehuis 1 Rembrandt van Rijn opnieuw te kunnen op tas «wen. „Het geboortehuis van Rembrandt is )ela wen geleden gesloopt Dat is jammer, maar iul( ir doen we niet zo veel meer aan. Als we het int «den herbouwen wordt het nep, want we we 'd niet eens hoe het er heeft uitgezien", zo moti on *de Geertsema toen zijn standpunt bel dat laatste is dus niet waar, zo blijkt uit een ar- djel in Stielz, het tijdschrift over de geschiedenis «werkend Leiden. Want in 1963 verrees de «rgevel van het geboortehuis van de wereldbe- rnde schilder aan de Weddesteeg. De gevel een cadeau van de Nederlandsche Rotogra- Maatschappij (NRM) aan de gemeente ter Tegenheid van het vijftigjarige bestaan van het 1 u4lrijf, dat aan het Noordeinde was gevestigd. de sloop van het NRM-complex in de jaren de fentig bleek de gevel onvindbaar, uid gevel uit 1963 was een reconstructie ontwor pen door architect Schutte die ook een deel van de Meelfabriek ontwierp. Het was de bedoeling dat er achter de gevel binnen twee jaar een histo risch huisje zou worden gebouwd. Dat huisje is er nooit gekomen. Sterker nog, toen de gebou wen van de Rotogravure medio zeventigerjaren werd gesloopt, verdween de gevel van het Rem- brandt-huis op mysterieuze wijze. Slechts een ge denksteen aan de nu saaie Weddesteeg herinnert nog aan Rembrandt. Wim van der Pluijm was in de jaren 1979 tot en met 1990 gemeenteraadslid voor de PvdA. Tevens werkte veertig jaar bij de Rotogravure. Van der Pluijm is jaren bezig geweest om te achterhalen wat er met die gevel is gebeurd, maar heeft niets meer kunnen vinden. Wie weet meer over de gevel van het Rembrandt huis? Speurneuzen De politie wil meer blauw op straat, dus als u al tijd al een speurneus had willen worden is er goed nieuws. De politie Hollands Midden werft gegadigden die de opleiding tot allround politie medewerker willen volgen. De opleidingen be ginnen in april, augustus en november en vanaf het begin ontvangt de cursist al een salaris. Maandag 20 januari is er voor belangstellenden van 19.00 tot 22.00 uur een inloopavond in het politiebureau aan de Langegracht. Die avond wordt op 22 januari herhaald in het politiebureau aan de Duinwetering in Noordwijk. Eric-Jan Berendsen De Blauwe Steen, die al 700 jaar in de Breestraat ligt, is het symbolische middelpunt van de stad. Onder redactie van Timoteus Waarsenburg en Eric-Jan Berendsen TELEFOON O 71 - 53 56 424 Een schets op basis waarvan de gevel vanhet jtembrandthuis in de Weddesteeg werd gebouwd. Tekening: Collectie Wim van der Pluijm leiden - De Leidse woningstich ting Ons Doel gaat de grens over. De corporatie steunt de bouw van kostscholen voor tie nermeisjes in Kenia. Gistermid dag begon op de nieuwjaarsbij eenkomst van Ons Doel in het Rijksmuseum voor Volkenkunde een grote sponsoractie. Ons Doel wil het Nederlandse echtpaar Jan en Ans Verkaart helpen. Zij hebben al een aantal projecten in Kenia lopen en steunen medische klinieken. Het echtpaar bouwt ook basis scholen, maar kwam er vervol gens achter dat juist meisjes daarna zo gauw mogelijk moe ten trouwen. „Zo eindigt dan de jeugd van een meisje zodra ze geslachtsrijp is en zij met succes een Verkaart-basisschool heeft doorlopen", aldus Ons Doel. „In kostscholen krijgen ze voedsel en onderdak en zijn ze veilig, terwijl ze een middelbare schoolopleiding volgen." Eén kostschool kost 40.000 euro per jaar, over een periode van vier jaar. De woningstichting, die het project Lengo Letu heeft gedoopt -Swahili voor 'ons doel'-, heeft al meer dan 10.000 euro bijeen. Verkaart wil binnen twee jaar honderd van deze kostscholen in Kenia te hebben gebouwd. Ons Doel-directeur Martine Gla- ser sprak de genodigden toe en verwees naar de oudejaarscon ference van Youp van 't Hek. Nederlands grootste probleem, citeerde Glaser de cabaretier, is een overschot aan pretparken. En het volk heeft een houding van IVe want moré. „Wat we ei genlijk tekort komen", aldus Glaser, „zijn idealen. Iets wat je nodig hebt om te verlangen, om boven jezelf uit te stijgen. Wij willen een bijdrage leveren aan een betere wereld. Het is be langrijk het verschil te maken voor een aantal meisjes in een land hier ver vandaan." Tijdens de bijeenkomst werd een film over het werk van het echtpaar Verkaart vertoond. Daarin zegt Jan Verkaart: „Het is een schande dat 150 miljoen kinderen in de wereld geen on derwijs krijgen. Dat wij dat in het Westen toelaten." Een ande re Nederlander die in de film aan het woord komt, zegt: „Verkaart is een topgozer. We kunnen in Nederland zo veel voor deze mensen betekenen. Ik had in het begin mijn twijfels. Maar hij doet dingen die^nmo- gelijkzijn." LEIDEN LADDER boshuizen - Jeugdtheater Mas- k/ Elckerlyc verzorgt zondag in zorgcentrum Rijn en Vliet voor 55-plussers de voorstelling 'World Dance'. Vanaf 14.30 uur is de zaal open, de voorstelling begint om 14.45 uur en de toe gang bedraagt 1,20 euro. Rijn en Vliet is te vinden aan de Aal tje Noordewierlaan 1. slaagwijk - In buurthuis Op Eigen Wieken aan het Valken pad 5 is morgen de maandelijk se Line dance-avond, verzorgd door de Happy Country Dancers. De zaal is om 20.00 uur open, om 20.30 uur begint het programma. merenwijk - In buurthuis Op Eigen Wieken aan het Valken pad 5 begint dinsdag 21 januari om 20.00 uur een lezingency clus over groei en bewustwor ding. De eerste lezing, over be wustwording, energievelden en intuïtieve ontwikkeling, is van 'healer' Marianne de Hoest: 'Aura- en chakareading'. Hoe zeer ben je je bewust van jezelf, je eigen energieveld en de ener gie van anderen? De entree bedraagt 9 euro. Een pas voor alle lezingen is voor 49 euro te koop bij boekhandel Kailash, Pieterskerkchoorsteeg 16 of bij De Hoest: 071 - 5218531. In deze cyclus is er tot en met dinsdag 4 maart elke dinsdag een lezing. pancras - In buurthuis De Pan- crat kunnen liefhebbers van klaverjassen zondag om 13.30 uur een kaartje leggen. Woens dag 22 januari is er om 13.30 uur bingo voor 50-plussers. De zaal van het buurthuis aan de Middelstegracht 85 gaat beide keren om 12.30 uur open. noorderkwartier - In buurt- huis 't Spoortje aan de Bem- hardkade 40 is zondag van 10.00 tot 15.30 uur een koopjes- markt. professorenwuk - Bij de cur sus tekenen en schilderen voor kinderen, elke maandag van 15.45 tot 17.15 uur in het buurt huis bij hockeyclub Roomburg aan de Van Vollenhovekade 1, zijn nog enkele plaatsen vrij. Voor twaalf lessen bedragen de kosten 36,75 euro. Meer infor matie bij buurtactiviteiten Roomburg, telefoon 5132462. noorderkwartier - Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar bij de naailes die elke maandag van 19.30 tot 21.30 uur in buurthuis 't Spoortje aan de Bemhardkade 40 wordt gege ven. Per les zijn de kosten 6 eu- wandelen - De subgroep 60- plus van het Nivon, afdeling Leiden en omstreken verzorgt woensdag 22 januari een wan deling van ongeveer 10 kilome ter over een gedeelte van het Pelgrimspad van Den Bosch naarVught. De deelnemers verzamelen zich bij het restaurant van het sta tion Leiden-Centraal om 10.00 uur. De trein vertrekt om 10.08 uur. Wie mee wil hoeft zich niet van tevoren op te geven. Wel moeten de deelnemers zorgen voor e€É strippenkaart, warme kleding en brood en drinken. vrijwilligerswerk - De Stich ting Ontmoeting met Buiten landse Vrouwen zoekt enthou siaste vrijwilligsters om aan buitenlandse vrouwen Neder landse les te geven. Begin fe bruari begint er weer een intro ductiecursus, die uit vijf dagde len bestaat. Regelmatig worden er voor vrijwilligsters themada gen en bijeenkomsten georga niseerd, waarbij zij ervaringen kunnen uitwisselen. De lessen worden gegeven bij het OBV aan de Conradkade in Den Haag. Meer informatie 070-3456005 of op.de internet site: www.obvdenhaag.nl.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 15