REGIO S 'Verkiezingsuitslag is niet te voorspellei 3 Sport is niet alleen wat zich op het veld afspeelt Van Ooyenbuurt VRIJDAG 17 JANUARI 2(C NAVRAAG Als het aan de Leidse PvdA-raadsleden ligt, worden de sportkantines min of meer drooggelegd. Naar aanleiding van verontrustende cijfers over het drank gebruik onder Leidse jongeren, die tot de groot ste innemers van de provincie be horen, wil de fractie het alcoholgebruik in de clubhuizen aan banden leggen. Verenigingen die aan die maatregel zouden willen meewer ken, zouden dan een compensatie kunnen krijgen voor de gederfde omzet. „Geen zinnige gedachte en ook niet slim", reageert GERARD KEMPS, voorzitter van rugbyclub DIOK. Waarom niet? Als je kijkt naar de financiële ondersteuning door de gemeente, kun je je afvragen wat ze hiermee willen bereiken. Sport is al duur genoeg, zeker als je het bedrijft op het niveau waarop DIOK zich bevindt. Daar hoort een horecagelegenheid bij voor het ontvangen van je gasten. Dat doe je met een drankje. Haal je dat weg, dan gaat een stuk van de aantrek kingskracht verloren. Sport is niet al leen datgene wat zich op het veld af speelt, maar heeft ook daaromheen een sociale functie. Die-hoeft niet te worden vertaald in drankjes, maar die horen er wel bij." Zou het teel schelen in de exploitatie? „Ia, daarvoor hoefje alleen de drie in komensstromen van een sportclub maar onder de loep te nemen. Voor de inkomsten is een vereniging, in wille keurige volgorde, afhankelijk van spon sors, de contributie en de baromzet. Iedereen heeft problemen sponsors te vinden en de contributie is onvoldoen de om de club op te laten draaien. Dus is de baromzet hard nodig om de exploitatie rond te krijgen. Die kun je dus niet missen. Niet vanwege de gezelligheid, niet vanwege de gastvrijheid en niet van wege de geldstroom. Ook niet als de gederfde omzet wordt gecompenseerd? „De gemeentelijke bijdrage aan de sport is nu al niet voldoende. Dus waar zou de gemeente het geld voor die compensatie vandaan moeten halen? Ik heb er dan ook absoluut geen vertrouwen in dat er een compensatie komt, die de continuïteit van de verenigingen waarborgt." Waarom is het ook niet slim? „Van de PvdA is het niet zo slim om zo'n voorstel vlak voor de ver kiezingen te lanceren. Daar zullen ze in sportkringen geen stem men mee werven, want ze brengen alle verenigingen in moeilijk heden. Trouwens, ook de veronderstelling dat er alleen in sport kantines veel zou worden gedronken, is al vreemd. Dat gebeurt ook in disco's en andere gelegenheden. En wat zou je denken van recepties van de gemeente zelf?" tekst: Paul de Tombe foto: Ron Pichel UIT DE ARCHIEVEN ANNO 1953, Zaterdag 17 Januari LEIDEN - A.s. Dinsdag zal het honderd jaar geleden zijn, dat het toenmalig College van B. en W. zijn goedkeuring hechtte aan een ver zoek van een zeventiental Leidse ingezetenen om over te gaan tot de oprichting van een bijzondere (christelijke) school 'van de le klasse', welke laatste omschrijving onder de wet van 1806 gold voor bijzon dere scholen welke behoorden tot de Mij. tot Nut van 't Algemeen, tot een diaconie of Godshuis van welke gezindte ook, of ten laste kwa men van één of meer bijzondere personen, die zich verenigd hadden. Het was burgemeester Van Limburg Stirum, die die dag zijn handte kening zette onder een Gemeente-stuk, dat voor het christelijk onder wijs in onze stad een periode van grote bloei en zegen inluidde en waaruit in 1924 de Vereniging voor Christelijk (Hervormd) Onderwijs is voortgekomen. ANNO 1977, dinsdag 17 januari LEIDEN - Op zes plaatsen in het land ging op 2 januari de deur open van 'Start', een zg. 'niet-commercieel uitzendbureau', in de wande ling meer bekend onder de naam 'overheidsbureau'. Start mikt met name op de groep werkzoekenden van 45 jaar en ouder, die al meer dan drie maanden als werkloos staan ingeschreven. Ook voor Leiden bestaat de mogelijkheid om een vestiging van Start te krijgen. Foto: archief Leidsch Dagblad Foto's In deze rubriek kunnen worden nabesteld door binnen veertien dagen na plaatsing 2,50 (voor een exemplaar van 13 bij 18 in zwart wit) over te maken op gironummer 57055 Ln.v. Dagbladuitgeverij Damiate b.v. Postbus 507, 2003 PA Haarlem, onder vermelding van Leidsch Dagblad, ANNO d.d. (datum van plaatsing) of door contante betaling aan de balie van net Leidsch Dagblad, Rooseveltstraat 82 jfie weken thuisgestuurd. te Leiden. U krijgt de foto binnen COLOFON Leidsch Dagblad Directie: B.M. Essenberg, G.P. Arnold W.MJ. Bouterse (adjunct) E-mail-. directie@damiate.hdc.nl Hoofdredactie: Jan Geert Majoor, Kees van der Malen, Léon Klein Schiphorst (adjunct) E-mail: redactie.ld@damiate.hdc.nl HOOFDKANTOOR Rooseveltstraat 82, Leiden, tel. 071-5 356 356 Postadres Postbus 54,2300 AB Leiden. Redactie fax 071-5 356 415 Advertentie fax 071-5 323 508 Familieberichten fax 023-5 '5° 567 ADVERTENTIES 071-5 356 300 Sprinters (rubrieksadv.): 072-519 6868 ABONNEESERVICE 071-5128 030 E-mail: abonneeservice@hdc.nl ABONNEMENTEN Bij vooruitbetaling (acceptgiro) p/m €19,60 (alleen aut ine) p/kw €55,00 p/j €210,60 Abonnees die ons een machtiging verstrekken tot het automatisch afschrijven van het abonnementsgeld ontvangen €0,50 korting per betaling. VERZENDING PER POST Voor abonnementen die per post (binnenland) worden verzonden geldt een toeslag van €0,50 aan portokosten per verschijndag. GEEN KRANT ONTVANGEN? Voor nabezórging: 071-5128 030 ma t/m vr: 18-19.30 uur, za: 10-13 uur AUTEURSRECHTEN Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij HDC Uitgeverij Zuid BV cq. de betreffende auteur. HDC Uitgeverij Zuid BV, 2003 De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie zijn geregeld met Stichting Beeldrecht te Amstelveen HDC Uitgeverij Zuid BV is belast met de verwerking van gegevens van abonnees van dit dagblad. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie over voordeelaanbiedingen te geven, zowel door onszelf als door derden. Heeft u hier bezwaar tegen, dan kunt u dat schriftelijk laten weten aan HDC Uitgeverij Zuid BV, Afdeling Lezersservice, postbus 503.2003 PA Haarlem WD-politica Schultz van Haegen tijdens belronde overladen met tips door Maiijn Kramp en Tim Brouwer de Koning vervolg van voorpagina Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - de laatste drie namen laat zij achterwege tijdens het telefo neren - komt tien minuten voor aan vang van het belrondje binnen en kan gelijk aan de slag. De stroom telefoon tjes weerhoudt de Leidse staatssecre taris van een koffiepauze. Schiphol is niet de enige luchthaven waarover bellers gisteravond meer wilden weten van de WD-politica. Katwijker Van den Bosch, inmiddels een vaste telefonische klant, wil ook héér mening weten over Marinevlieg kamp Valkenburg. De staatssecretaris geeft onomwonden toe dat zij 180 graden om is nu zij een andere pet draagt dan toen zij nog wethouder van Leiden was. Van den Bosch denkt dat de discussie over het mari nevliegkamp inzet is van een machts spel tussen links en rechts. „Nee", antwoordt Schultz van Haegen, „maar er spelen verschillende belan gen. Als wethouder in Leiden had ik vooral oog voor woningbouw op het vliegveld. Daarnaast zijn er mensen die het gebied mooi willen houden. Ook Defensie vindt het marinevlieg kamp belangrijk. Nu dat departe ment al zo fors moet bezuinigen, is een dure verhuizing van de basis niet aan de orde. Minister Kamp (WD) heeft het gebied ook niet opgenomen in zijn Vijfde Nota Ruimtelijke Orde ning. CDA en LPF zijn dat met hem eens." Van den Bosch suggereert meer wo ningbouw in de Haarlemmermeer. Maar Schultz van Haegen antwoordt dat zij daarmee als staatssecretaris van luchtvaart' niet zo gelukkig zou zijn. Petra Hoogeveen uit Leiden vraagt wat Schultz van Haegen ervan vindt dat voor kleine zelfstandige onderne mers zonder personeel, 'zoals mijn echtgenoot', de premie voor het zie kenfonds met 110 procent wordt ver hoogd. Schultz van Haegen: „Ik dacht altijd dat kleine zelfstandigen liever in het ziekenfonds zaten dan dat zij zich particulier verzekerden. Van u begrijp ik dat de premieverho ging voor u slecht uitpakt. De WD is voorstander van één basisstelsel van ziektekostenverzekeringen voor ie dereen met de mogelijkheid tot bij verzekeren." Ook André Volker uit Katwijk klaagt over de hoogte van de ziekenfonds premie, in dit geval voor zijn school gaande dochter die 's zaterdags wat 'wit' bijverdient Zij moet een kwart van haar loon afdragen, dus heeft zij één zaterdag per maand voor nop ge werkt. „Je haalt zo de bezieling weg bij de jeugd. Toen die brief met de mededeling binnenkwam, had je dat beteuterde bekkie moeten zien." Schultz van Haegen: „25 Procent vind ik een veel te hoog percentage. Daarom pleit de WD ook voor een nieuw basisstelsel. Als u uw telefoon nummer geeft, hoort u er nog van." Lodewijk Daleman uit Leiderdorp wil weten waarom bedrijven elkaar ook BTW moeten betalen. „Via een omweg krijgen zij dit weer terug, maar dat zorgt me toch voor een ad ministratieve rompslomp. Dat kost een tijd en energie, ook bij de belas tingdienst Als ondernemer met on- dat dit beleid eindig moest z Daarmee gingen de overige akkoord met dit compromis.iei men dus geen nieuwe illegal 'el aanspraak maakten op deze 8 ling." Cavé blijft het betreure WD destijds geen waarschu vingertje heeft opgestoken. Beller Kerkhof vraagt Schuluj Haegen hoe zij denkt over hef van de PvdA om alle niet-Nw ders stemrecht te geven. Dal WD niet zitten, meldt de stal taris. „Wij vinden dat je een| in Nederland moet wonen 01 recht te krijgen. Je moet tochl iets weten van de maatschap waarin je leeft voordat je n men. Kerkhof vindt dat de\[ standpunt duidelijker naar b moet brengen. Kiezers willet gens hem weten. Schultz nol tip. Leidenaar Ed van Vliet wil 1 de WD-politica Pim Forti had geschat als hij nog hac Was de LPF dan de grootste] worden? Schultz van Haegen denkt „Het CDA was in dat geval1 schijnlijk niet de grootste ge Maar het blijft koffiedik kijk gelopen weken zijn we met zenis van de PvdA weer get weest van een enorme verse in het politieke spectrum, tot voor kort bijna iedereen 1 mogelijk. De verkiezingsuit bijna niet meer te voorspelle Melanie Schultz van Haegen, oud-wethouder van Leiden en numme^drie op de WD-lijst, wordt telefonisch aan de tand gevoeld door LD-lezers. Foto's: Dick Hogewoning der andere twee horecazaken lig ik daar 's nachts wakker van. Schultz van Haegen: „Dit lijkt mij een geval van vestzak-broekzak. Toch kan ik me niet voorstellen dat uw voorstel om die BTW af te schaffen al niet eens eerder is bedacht. Voor overhe den bijvoorbeeld bestaat er een BTW-compensatiefonds. De WD wil administratieve regels met 25 procent terugdringen. De nieuwe 'Zalm norm' is dat voor elke nieuwe regel een oude verdwijnt Dit ga ik uitzoe ken en ik bel u erover terug." Wim de Geus belt vroeg en krijgt Schultz al gauw aan de lijn. De Leide naar, die al 25 jaar lid is van de WD, heeft zich het lot aangetrokken van een uitgeprocedeerde familie uit Azerbeidzjan die al twaalf jaar in Ne derland woont. Hij voelt zich in de steek gelaten door de WD, omdat de partij over deze kwestie niet thuis geeft. Hij schreef de voorzitter van de Tweede Kamer aan en kaartte de zaak tweemaal aan bij de Leidse af deling, maar antwoord bleef uit. Schultz biedt namens de WD haar excuses aan. Ze vindt het slordig dat hij geen antwoord heeft gekregen. De WD, legt ze uit, streeft korte proce dures na zodat vluchtelingen snel weten of ze een verblijfsvergunning krijgen of moeten terugkeren naar hun vaderland. Leidenaar Cavé vraagt zich af hoe dit landelijke WD-standpunt zich ver houdt tot de dagelijkse praktijk in Leiden waar de WD een 'illegaal' ille- galenbeleid steunt. Schultz van Hae gen geeft toe dat dat strijdig is. „Toen wij tussentijds in het Leidse college stapten, stonden die afspraken al vast Ook liep er al een rechtszaak te gen dit ruimhartige illegalenbeleid. Wij hebben toen besloten die uit spraak af te wachten. Wel stelden we los Damen uit Voorschoten p» zich zorgen over de bezui het onderwijs en dan met n de kortingen op het hoger oit t „Universiteiten dreigen hunjis ties te moeten verkopen, dat niet!?" Schultz van Haegen kan henÉ enigszins tegemoetkomen, r afgelopen jaren te veel bez» het onderwijs, vindt zij. „Wijl daarom 100 miljoen extra u het onderwijs." Dat doet ovt niets af aan de korting van l{ n. joen die er lag, antwoordt z mens tegenvraag. In februai wacht Schultz van Haegen, \jfei kend hoe het kabinet dat be<| he denkt te bezuinigen. Zij vindt het zorgelijk dat ree derzoek uitwijst dat het ondi veau in Nederland afzakt. onderwijs is de motor van 01 nomie. Overigens vind ik da drijfsleven ook meer kan bij< aan het onderwijs, bijvoorbe Sti vorm van sponsoring." I Sassenheimer Kortekaas sn|n slotte nog een precair ondei aan. Waarom betaalt hij, ge[ >r neerd en in bezit van een hi van de hypotheek is afgelost nd lasting en kennissen die in d omstandigheden verkeren, 1 Ook Schultz van Haegen bef daar niets van. „Iedereen be 31 lasting. Als mensen dat niet gai dat een ernstige zaak." Zij la w> niet voorstellen dat deze mei nooit een aangifteformulier I erfc gekregen. „Dat is met de hui d koppeling van gegevens eigetfer meer mogelijk." Desondanks geeft Kortekaas W' staatssecretaris tips om bela W duiking te bestrijden. Schuit r Haegen noteert ze. „Wij vin» hard opgetreden moet word ni misbruik. Fraudeurs en men M zich niet melden of geen bel da betalen, moeten stevig word h gepakt." Pw LEIDS DIALECT De wijk tussen de Rooseveltstraat, 5 Meilaan, Boshuizerkade en Telderska- de droeg of draagt de fraaie naam 'Adriaan van Ooyenbuurt', zo schreef ik een paar weken geleden. Bij de ople vering van de huizen was de firma Van Ooyen, die winkels bezat aan de Bree- straat, iedere dag met meerdere auto's in de buurt aanwezig voor het inrich ten van de huizen. En op die auto's stond natuurlijk in grote letters de fir manaam: Adriaan van Ooyen. Van daar. Maar Ph. Van Gijzen herinnert zich dat nog een andere buurt zo werd ge noemd: de omgeving van de Ca- landstraat en de Leemansstraat, in de Lage Mors dus. Toen deze buurt werd gebouwd, had de firma Van Ooyen daar een modelwoning ingericht. Zo kon je met eigen ogen aanschouwen hoe fraai zo'n huis kon worden gemeu bileerd. Met de spulletjes van de firma Van Ooyen, uiteraard. 'Ook mijn ouders gingen daar kijken', schrijft Van Gijzen. 'Ik was er bij en het zag er allemaal prachtig uit. En onbe taalbaar. U moet zich voorstellen, wij kwamen uit een woning met één ka mer met daarboven een zolder. De keuken was uitgebouwd. Er zat wel een gootsteen in die keuken, maar de kraan zat aan de andere kant van de muur, aan de buitenkant, een centimeter of 50 boven de grond. Daar stond een grote teil onder en als die vol was moest hij in de kolk (putje) op het plaatsje worden geledigd, want voor de gootsteen was hij te zwaar. Je moest over dat plaatsje om in de keuken te komen. Later werd in de muur van de kast die onder de zoldertrap zat een deur naar de keuken gemaakt. Zo hoefde je dus niet meer buitenom, maar we hadden wel weer minder kastruimte. De wc, een ouderwetse plee, stond op het plaatsje. Dat viel niet mee in de winter als het ijzig koud was. Geen badkamer, geen geiser, geen schuur. We hadden eigenlijk niks. Op die zolder sliepen we met z'n zes sen, vader, moeder en vier jongens. Bovendien stond er een timmermans werkbank van een van mijn broers, die op de ambachtsschool zat. Voor mijn oudste broer was er een hoekje waar hij een soort doka had. De kolenvoor- raad werd daar opgeslagen, de winter voorraad aardappelen werd onder de bedden uitgespreid. Er was nog een hoek, afgesloten met een gordijn, waarachter de kleren hingen. En er hing ergens een schommel. En er lagen ook wat spullen die je anders in de schuur zou leggen. Aan beide zijden van de zolder bevond zich een (dak raampje. Als het in de winter erg koud was gingen de winterjassen als extra 'deken' op bed. Ongelofelijk maar waar. Vanuit dat kleine woninkje verhuizen naar een huis met een kamer, een voorkamer, <irie slaapkamers en een badkamer is natuurlijk een regelrechte zegen, maar het kost een kapitaal. De firma Van Ooyen was echter in die tijd een van de weinige zaken waar je op afbetaling kon kopen, wat dan ook door heel veel mensen uit deze buurt noodgedwongen werd gedaan. De wa gens die de spulletjes kwamen afleve ren, zag je maar gedurende een be perkte periode, als er weer een groep huizen was opgeleverd. Maar jarenlang zag je iedere week iemand van de firma Van Ooyen om de centen te innen. Hij ging bijna van deur tot deur. De term Van Ooyenbuurt had daardoor zeker een enigszins negatieve betekenis.' Tegenover de andere, rijkere, Van Ooy enbuurt, die bij de Telderskade, verrees (waarschijlijk eind jaren '50), een hoog flatgebouw aan de Plantijnstraat. Niet iedereen kon daar zomaar gaan wo nen. Een zekere status was een vereis te: er kwam zelfs een ballotagecom missie aan te pas. Geen wonder dat de flat al gauw de bijnaam 'Meerbegaaf- denflat' kreeg. De naam getuigt niet van grote inventiviteit, maar is wel heel toepasselijk. Met dank verder aan J.P. de Bruin (Lei derdorp), mevr. A Gijzenij (Oegstgeest), Richard Groenen, mevr. F. Muller, mevr. Ouiuerkerk-de Jong, Reina Poli tiek (Voorschoten), Paul Sloot en Jopie Tuijthoff. Reacties en tips voor deze rubriek kunt u sturen naar de redactie van deze krant, Postbus 54, 2300 AB Leiden, on der vermelding van 'Leids dialect'. E- mailen naar de auteur kan ook: hees- termans@inl.nl Hans Heestermans V Oudejaarspui Ij de De oplossing van de en jaarspuzzel 2002 luid ge Ga niet op platgetre» paden, u zult uitglij» De winnaars zijn: J.D. Vastenhout, Beri 1, Ter Aar; C.D. Lucas, Schaepman- plein 13, Lei den; L.M.J. Krol, Buizerderf 26, Voorschoten; Eline Brou wer, Pallas 50, Katwi; I familie Romijn, De straat 45, Lisse; H. Frankhuizen, Potj laan 15, Hazerswoud R. Witvoet, Varkeviss straat 67, Katwijk; E. Niersman, Van Pal straat 70, Noordwijk; B.S. Lim, Willem de l gerlaan 231a, Leiden; Th.F. Kempers, Zonr bloem 1, Leiden. De winnaars krijgen deaubonnen ter waai 25 euro binnenkort tl stuurd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 14