Eurodusnie klaagt over Leidse politie \e zat het met de joodse begraafplaats in Leiden Kritiek op aankoop 't Stathuys Gemeente haalt hiaten uit referendumverordening REGIO Rel over actie tegen Israël in bibliotheek 'Doodsbedreigingen niet serieus genomen' www.autoheemskerk.com R1 Uitgekeken op uw collega's Oude Rijn wordt wakker De Catch 22 van de Rijn Gouwe Lijn 'Tolk moet onvrijwillige abortus voorkomen door Wim Koevoet leiden - Het anarchistisch collec tief Eurodusnie heeft een klacht over de Leidse politie ingediend bij korpschef R. Straver. Volgens de advocaat van Eurodusnie, C. van den Brüle, heeft de politie de ongeveer 50 dreigementen waar mee het collectief is bestookt in de dagen na 6 mei 2002, de dag waarop Pim Fortuyn is vermoord, niet serieus genomen. De politie zou geen enkele actie hebben ondernomen, hoewel bewoners van het Eurodusnie- pand aan de Boerhaavelaan en andere leden van de organisatie met de dood zijn bedreigd, er ettelijke keren ruiten zijn inge gooid en er wel drie keer is ge poogd brand te stichten. Bij de bedreigingen zijn termen geuit als 'opknopen', 'vermoorden' en 'uitroeien'. De beschuldigingen dat de poli tie geen hand heeft uitgestoken naar Eurodusnie zijn vooral ge richt aan een agente van het bu reau Noord in de Merenwijk. Hoewel Eurodusniër M. van Duijn haar uitvoerig heeft bijge praat over 'de ernst van de situ atie' en hij bij haar heeft aange drongen op beveiligingsmaatre gelen, zou zij niet handelend hebben opgetreden. „Men moest maar weer bellen als er weer iets aan de hand was." Eurodusniërs hebben vervol gens een 'waakrooster' opge steld voor de Boerhaavelaan. Volgens advocate Van den Brüle vonden enkele uren later al di verse aanvallen plaats van bui ten het gebouw. Daarbij is grote schade aangericht. Er zouden veertien ruiten van het gebouw zijn ingegooid. Van den Brüle noch Van Duijn is voor commentaar bereikbaar. Het is voor de tweede keer bin nen een jaar dat de politie en de Eurodusniër met elkaar in een klachtenprocedure zijn verwik keld. De vorige zaak ging over een vermeende mishandeling door een politieagent tijdens de ontruiming van De Burcht, me dio dit jaar. Eurodusnie demon streerde daar tegen het systeem van verwijderingsbevelen dat de politie hanteert. Van Duijns klacht werd niet gehonoreerd De politie weigert commentaar te geven. Woordvoerster Y. Ver boon zegt dat de klacht in elk geval tijdig is ingediend, want binnen een jaar na het aange vochten politieoptreden. Korps chef Straver moet binnen zes weken een besluit nemen. Te gen zijn besluit kan in hoger be roep worden gegaan. Eurodus nie komt dan bij burgemeester W. Lemstra terecht (advertenties) OP ZOEK NAAR EEN VERTROUWDE OCCASION? EEN ZAAK VAN VERTROUWEN a u t r k L.(071)-5310811 R. (071 )-3312866 vrijdag 17 januari 2003 leiden - De financiering van de aankoop van 't Stathuys klopt niet, vindt D66. De partij komt volgende week met een amen dement op het voorstel van bur gemeester en wethouders. De gemeente koopt het pand in de Breestraat van de Leidse Wel zijnsorganisatie (LWO). De gemeente betaalt 613.000 euro voor het gebouw. In het pand zit asbest, dat moet wor den verwijderd. Ruim twee jaar geleden besloot de gemeente raad 130.000 euro te reserveren voor die sanering. Die kost uit eindelijk maar 70.000 euro. D66-fractievoorzitter O. Welling is het niet eens met de wijze van financiering. Dat zei hij gister avond in de raadscommissie ruimte en groen. Na sanering krijgt het pand een hogere waar de. Uit dat verschil moet de sa nering worden betaald, betoog de Welling. Groenlinkser D. van den Bosch sloot zich bij de D66'er aan. Verantwoordelijk wethouder A. Geertsema is het niet met het tweetal eens. Hij verwees naar het bewuste raadsvoorstel uit 2000. Geertsema betoogde dat het pand, hoewel 'in erbarmelijke staat', wel degelijk van waarde is. Ondernemers die voor het Aalmarktproject tijdelijk moeten verhuizen, kunnen Breestraat 19 van de gemeente huren. advertenties) Morgen vindt u de baan die bij u past in irbum Dei tiltecentrum nnenstad J2 phen aan den >r il verbiedt eratoezicht ijding leidt erkeerschaos >n 23-jarige automo- en Haag knalde van- roeg door nog onbe- aak met zijn bestel- tn verkeerslicht op a de Europaweg en itweg in Leiden. Een lan uit Scheveningen itelbus niet ontwij den gjr het ongeval ontstond gekoije verkeerschaos. De Huurders zijn over- het ziekenhuis. in ui rkeer rtro fcen 42-jarige fietser uit [gistermiddag naar ei- Jn geslagen door een mist omdat hij een ge kte naar de inzitten den auto die op het n de Lammermarkt ;r hoogte van de Nieu- ineed de automobilist jen korte achtervolging l uit en gaf de man een inover de politie ver- b bestuurder slechts |e hebben. van Lieftink geeft aan uw woning, zijn er in talloze In eigen fabriek van hoogwaardig Met beglazing en voorzien van In onze showroom doet mooiste ideeën op. door Robbert Minkhorst leiden - Leidenaars kunnen ho peloos verstrikt raken in de re gels als zij een referendum wil len aanvragen. Dat heeft de uit spraak van de Haagse bestuurs rechter over het tracé van de Rijn Gouwe Lijn aangetoond. Leiden erkent die fout en wil de referendumverordening nu nog voor de zomer 'repareren'. Al leen niet ten faveure van de bur gers, als het aan verantwoorde lijk wethouder A. Geertsema (WD) ligt. Bewoners uit de omgeving van de Lammenschansweg hadden een referendum gewild over het tracé van de sneltram door Lei den. Zij zijn tegen spoor door de binnenstad en over de Lam menschansweg. De gemeente dwarsboomde hun verzoek. Te recht, oordeelde de rechter in een kort geding, maar alleen vanwege een hiaat in de veror dening. Referenda zijn in Leiden slechts mogelijk over concept besluiten. Omdat de gemeente raad vrijwel unaniem instemde met een tracé door het centrum, werd dat een definitief besluit Daarmee sloeg Leiden inwoners een rechtmatig instrument uit handen. Zo ga je niet met je burgers om, mopperde de rech ter. „Daar zijn we duidelijk tegen aan gelopen", reageert Geertse ma op de uitspraak. „We heb ben dat niet goed verankerd in onze verordening. Wat zou kun nen, is dat wij een soort afkoe lingsperiode inbouwen, waarin mensen de mogelijkheid krijgen ons besluit te toetsen." Pas daarna neemt de politiek een definitieve beslissing. Maar de WD-wethouder huivert. Sowie so is wat hem betreft zo'n 'toets moment' uit den boze als er spoedeisende belangen zijn. Ook vindt hij een afkoelingspe riode niet handig omdat Leiden alleen raadplegende referenda kent. „Ik vind dat je niet elk be sluit van ons uiteindelijk door de rechter moet laten nemen. Dat doet de gekozen volksverte genwoordiging. Misschien moe ten we er juist een heel expliciet artikel in laten opnemen dat de raad eigenstandig het recht heeft referendumprocedures af te blazen. Een correctief refe rendum biedt de mogelijkheid om een besluit terug te draaien. Dat is wat anders. Maar wij doen nu vrijwillig mee aan refe renda. Dan hebben wij niet de verplichting om bij élk onder werp een referendum toe te staan." Leiden wil daarnaast sowieso vasüeggen dat bovenregionale projecten (zoals de Rijn Gouwe Lijn) zijn uitgesloten van een volksraadpleging. Geertsema haalt het voorbeeld van de snel tram aan. „Het had zo kunnen lopen dat de Rijn Gouwe Lijn- Oost mag, en West ook, alleen niet door het centrum van Lei- M LEIDEN archivaris De Baar. De Algemene begraafplaats bleef in gebruik tot 1904. Toen besloot de gemeente om tot sluiting over te gaan omdat ze op termijn het terrein van de veemarkt wilde uitbreiden en een begraafplaats pas na tien jaar geschud mocht worden. Uiteindelijk duurde het tot 1935 voordat de begraafplaats ge ruimd werd. De joodse strook werd toen echter gespaard en tot 1961 ongemoeid gelaten. Uiteindelijk leidde een scheef hangende boom op het begraaf plaatsje tot het definitieve ver trek. „Tussen de grafzerken stond een grote, scheve eik die een veeloods en de schutting dreigde te verpletteren. De ge meente Leiden zag zich genood zaakt om de joodse gemeen schap te verplichten om de boom te kappen." Maar de Leidse Joden zagen dat als een taak van de gemeente, omdat die eigenaar van de boom zou zijn. De Baar „Deze discussie leidde op 14 maart 1961 tot een goed gesprek tus sen vertegenwoordigers van het Opperrabbinaat en de gemeente Leiden. Besloten werd dat de gehele begraafplaats geruimd zou worden en dat de resten in Katwijk herbegraven zouden worden. De gemeente Leiden zou voor alle kosten opdraaien. En zo geschiedde." Op 1 augus tus 1961 meldde Gemeentewer ken dat de schutting weg kon en dat de geruimde dodenakker bestraat kon worden. den. Dat is geen Rijn Gouwe meente dat niet alleen de Leide- bij zo'n ingrijpend, grensover- Lijn." Bovendien vindt de ge- naar het voor het zeggen heeft stijgend project. door Silvan Schoonhoven leiden - Publicist en voormalig Statenlid Hans Feddema is boos op de openbare bibliotheek. Het hoofd van de leeszaal heeft een stokje gestoken voor een hand tekeningenactie die Feddema wilde voeren tegen de Israëli sche politiek tegen de Palestijn se bevolking. Feddema zegt toe stemming te hebben gevraagd én gekregen om handtekenin gen in te zamelen in de hal van het bibliotheekgebouw aan de NieuwstraaL Nu hem door het hoofd van de bibliotheek, M. Schols, toestemming is ontzegd voor de actie, stuurt Feddema vandaag een open brief aan de bibliotheek en de gemeente. Schols zegt dat Feddema biblio theekbezoekers 'lastigviel'. Feddema, antropoloog, voor malig Statenlid van Groenlinks en publicist, maakt deel uit van de groep 'Stop de bezetting" on der leiding van Gretta Duisen- berg. In navolging van haar heeft ook Feddema een Pales tijnse vlag uit het raam gehan gen om te protesteren tegen het harde optreden van Israël tegen de Palestijnse bevolking. Volgens Feddema is de leiding van de bibliotheek 'door de knieën gegaan voor politieke druk'. Hij denkt dat een van de medewerksters van de biblio theek, die van joodse komaf is, 'om politieke redenen heeft ge ïntervenieerd'. Feddema: .Am nesty International en Green peace mogen de hal van de bi bliotheek wel gebruiken voor acties. Zich sterk maken voor de mensenrechten en het milieu ligt in hetzelfde vlak als zich sterk maken voor gerechtigheid en vrede in het Midden-Oosten. De actie is niet anti-Israël. En dat alleen uit angst voor een mevrouw met toevallig veel fa milie in Israël, die onze actie verkeerd uitlegt. Zo'n angst is in een vrij en democratisch land niet op zijn plaats." Schols ontkent te zijn gezwicht voor politieke druk. Volgens haar gedroegen de actievoerders zich opdringerig en kreeg ze klachten van bibliotheekbezoe kers. „Die werden wel heel ac tief benaderd, zeg maar lastigge vallen. Ze moesten eerst met de actievoerders praten voor ze konden doorlopen naar de bi bliotheek. Als het nou een tafel tje ergens achterin was geweest, dan ligt het anders." Ze geeft toe dat ze aanvankelijk 'iets te snel is geweest' met het geven van toestemming aan Feddema. „Ik ben op zijn vrien delijke gezicht afgegaan. Later kreeg ik een signaal van een col lega die zei: weet je wel dat het om een actiegroep gaat? Toen zag ik op televisie de beelden van Gretta Duisenberg en ben ik toch maar even gaan overleg gen." leiden - Het is nog stil op straat, het verkeer moet nog op gang komen en het is koud. De Oude Rijn ligt in het grauwe ochtendlicht en het schijnsel van de lantarens aan het begin van zomaar een gewone werkdag. Foto: Frans Roomer s Waarsenburg De uitspraak van de bestuurs rechter over het referendum voor de Rijn Gouwe Lijn en de regels van de referendumveror dening moeten op de tegen standers zijn overgekomen als een klassieke Catcli 22. Die Amerikaanse uitdrukking be staat sinds de publicatie van de gelijknamige oorlogsklassieker van Joseph Heller. Daarin con stateert een Amerikaans lucht- officier dat je wel gek moet zijn om mee te doen aan de waan zin van de Tweede Wereldoor log. Op grond daarvan (S5 in Nederland) wil hij ontslag, maar de legerleiding stelt dat zijn besef hem juist gezond maakt: hij heeft groot gelijk en ze wijst daarom stelselmatig de verzoeken van de militair af. Zo verging het Wagemakers en zijn medestanders bij de aan vraag voor het referendum. Je hebt gelijk, maar de bureaucra tie voorkomt ook dat je je gelijk haalt. „Door de wijze waarop de besluitvorming heeft plaats gevonden, kon toetsing van diezelfde besluitvorming niet meer plaatsvinden", zegt de advocaat. „Het referendum kun je niet meer krijgen, want het concept-besluit bestóat niet meer. Hoe vaak je ook wint of je gelijk krijgt, je hebt er niets aan." Wagemakers heeft zijn hoop gevestigd op het Europese Hof in Straatsburg. Hij stelt dat het handelen van Leiden - volgens de bestuursrechter al 'niet zorgvuldig" - in strijd is met twee artikelen uit het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. „Het is voor ons een hele principiële zaak. Het gaat niet meer over voor of tegen een tracé door de binnenstad, maar om het referendum. Je kan alles winnen, maar het re ferendum kunnen we nooit meer krijgen. Maar dat kan dus niet, volgens het Europese ver drag." Artikel 1 daaruit schrijft voor dat het bestuur zich altijd zorgvuldig en behoorlijk moet gedragen tegenover zijn inwo ners. Artikel 13 zegt dat er 'al tijd een bevredigende oplos sing moet zijn' in een conflict Wagemakers: „Eenieder wiens rechten in het verdrag zijn ge schonden, heeft recht op een effectief rechtsmiddel voor een nationaal instituut. Men dacht met ons klaar te zijn, maar dat is dus niet zo." Geertsema merkt op dat het nog Icing duurt, voor Leiden in Straatsburg moet voorkomen. „Ik heb mijn juridische studie niet afgemaakt, maar één ding weet ik wel en dat heb ik ook uit laten zoeken: je wordt er pas ontvangen als je alle rech terlijke instanties in Nederland bent afgelopen." De bewoners van de Lammenschansweg en omgeving moeten dus al hun beroepsmogelijkheden doorlo pen. Dat kan één tot twee jaar duren. De uitspraak van de commissie voor beroep- en be zwaarschriften is er nog niet Daartegen kan opnieuw beroep worden aangetekend. Boven dien is een bodemprocedure bij de bestuursrechter mogelijk. Daarna kunnen de bewoners nog naar de Raad van State stappen. door Roe If Reinders vervolg van voorpagina leiden - Abortusklinieken moe ten net als rechtbanken gebruik maken van onafhankelijke tol ken voor allochtone vrouwen die geen Nederlands spreken. Dat wil Ayaan Hirsi Ali, WD- kandidaat voor de Tweede Ka mer en strijder voor gelijke rech ten voor moslimvrouwen. Al leen zo is te voorkomen dat vrouwen tegen hun wil worden geaborteerd zoals vorig jaar ok tober in de abortuskliniek in Leiden is gebeurd. Hirsi Ali wil een verbod op de mogelijkheid voor allochtonen om zelf voor een familielid als tolk op te treden. „Een bezoek aan een abortuskliniek is wat anders dan een broodje kopen. Abortus is een zeer ingrijpende gebeurtenis waarbij zeer zorg vuldig moet worden gehandeld. Als een vrouw iemand mag meenemen bestaat altijd het ge vaar van manipulatie, zoals de gebeurtenis in Leiden laat zien. Het is ook helemaal niet nodig dat een vrouw die geen Neder lands spreekt zelf iemand mee neemt om te tolken. Er zijn on afhankelijke tolken die de klinie ken kunnen inschakelen." De onvrijwillige abortus illu streert volgens Hirsi Ali het on derdrukkende karakter van de islamitische cultuur. „De wil van de vrouw telt niet Hier telde ook het leven van de baby niet De wil van de man is wet. Het geeft ook aan dat onderdrukking een zaak van de hele familie is. Deze cultuur van onderdrukking moet echt hard worden aange pakt" oudere inwoners kunnen zich dit nog wel herinneren, naast Molen de Tegenwoordig de gro- )laats is, een klein be- tsje verscholen achter ïen schutting. De graafplaats in Leiden, erd de begraafplaats n werden de resten ren op de joodse be- O* sin Katwijk. en geleden berichtte h Dagblad over de lijke restauratie van de jraafplaats in Katwijk ijn die nog altijd in ge- i de joodse gemeen- eiden. In de weken na itie werd deze krant met brieven van le- Amerika en Canada eze kwestie. Hoe zat weer met de joodse lats in Leiden? Geluk- w.wfikt Leiden over een ge- lief en, misschien jelangrijker, over een lde encyclopedie: Piet Medewerker van dat- thief. J19 begroeven de Joden !n in de berm bij de ïr achter het Doelen- in de Witte Singel, jiel dwong ruimtege- odse gemeenschap kijken naar een andere lats. In 1758 werd huidige joodse be- s in Katwijk in gebruik Al Uiteindelijk leidde een scheefhangende boom op de joodse begraafplaats naast Molen de Valk tot het definitieve vertrek. Foto: Gemeentearchief/Hielco Kuipers genomen." Maar in de negentiende eeuw kwam de "Wet op de Lijkbezor ging'. Die wet eiste dat er in ie dere gemeente een openbare begraafplaats zou zijn. En die was er in Leiden. Rond Molen De Valk. „In datzelfde jaar dien de het Kerkbestuur van de Israë litische gemeente in Leiden bij het gemeentebestuur een ver zoek in om een afgezonderd ge deelte van die begraafplaats in gebruik te mogen nemen. In 1874 nam de gemeente een be sluit: de Leidse Joden kregen een strook van 28 bij 10 meter op deze begraafplaats", aldus

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 13