LEIDE Portaal zet plannen Oranje- en Waardgracht door Over de lieve man die de Rijksdag in brand stak Hirsi Ali houdt zich met moeite in REGIO 'Leids hoger onderwijs profiteert van Haagse fusie' Ie Oostvlietpolder is een iardevol natuurgebied' naars IQ» in bar ■reeë helpt fkrtehuis 'jJief loopt total de lamp Honderd jaar Oud-huisgenoot te gast bij Van der Lubbe-herdenking Eurodusnie «liiging pleit tegen bedrijventerrein 2el Te ari, lari Kaa lever een tent t strand dan Groningen pe rooskleurig flatting «kersaantal? van een hore- Siheid aan de Nieuwe narkt hebben vrijdag- Leidenaars (19 en ieesterd. Zij werden plagen aan de politie >ewis een 20"iari8e plaats- oegen. Het duo werd in, kreeg een boete en lopig het café niet )gisd rijke» tand tu« 1 en ;le ereli jute mi IV S Jjg 1 fna :ties van brugklas van het Bonaventura ebben 4000 euro bij- 'it voor een kinderte- Wit-Russische dorp lje. De brugklassers een dag les over de van de Tsjemobyl- d in te zamelen voor en in een dorp in het ed. Het geld werd ver- >r een sponsorloop en dingen en Russische n te verkopen op een 4000 euro wordt be de inrichting van het ndertehuis en aan de van het personeel. maandag 13 januari 2003 door Wim Koevoet leiden - De Leidse gemeenteraad kan roepen wat hij wil, maar Por taal is een zelfstandige corporatie die nergens toe kan worden ge dwongen en die haar eigen afwe gingen maakt. Dat is de kern van een brief van directeur A. de Boer aan alle 39 raadsleden. De direc teur reageert hiermee op de af wijzende houding die verschillen de fracties tot dusverre innemen tegenover de plannen voor een geheel nieuwe inrichting van het Oranje- en Waardgrachtgebied. Voor de verwezenlijking hiervan moeten bijna alle 240 woningen tegen de vlakte en dat is slecht gevallen bij verschillende raads leden. Later deze week bepalen de fracties in de raadscommissie ruimte en groen definitief hun standpunten. Tijdens eerdere beraadslagingen over de plan nen ontlokte vooral CDA-raads lid J. de Haan applaus bij de be woners met stevige kritiek aan het adres van Portaal. Ook de vertegenwoordigers van Groen links en de PvdA wilden niet weten van sloop. Volgens Por taal begrijpt wethouder R. Hille- brand (PvdA) zo'n beetje als eni ge wél hoe de verhoudingen lig gen. Hillebrand wordt in het schrij ven van de corporatie dan ook gretig geciteerd: „Hoogstens kunnen we zand in de raderen gooien, we hebben alleen hin dermacht." De Boer „Keer op keer blijkt dat de Leidse ge meenteraad dit inzicht van de wethouder in de moderne ver houdingen tussen woningcor poraties en de gemeentelijke overheid niet deelt of niet wenst te delen." De Boer wijst er ver der op dat corporaties sinds de jaren negentig afhankelijk zijn van de resultaten van de eigen bedrijfsvoering die wordt be paald door de inkomsten uit huur en de opbrengsten van verkoop van het woningbezit. Portaal erkent dat de gemeente Leiden nodig is voor welk plan dan ook. De gemeente kan Por taal verbieden te slopen en ze kan de corporatie ook met een bepaalde grondpolitiek en met bestemmingsplannen hinderen. Maar het is Portaal dat de ver houding tussen de aantallen huur- en koopwoningen en de prijzen bepaalt. Als Leiden Por taal-initiatieven blokkeert ge beurt er niets aan de Oranje- en Waardgracht. En daarbij is nie mand gebaat: de gemeente niet, Portaal niet en de bewoners niet. De gemeente kan Portaal niet dwingen woningen te reno veren, schrijft De Boer. De directeur vindt dat Portaal met zijn plannen wel degelijk een sociale taak vervult. De wo ningen, voor een deel koopwo- )e politie heeft zater- op de Lorentzkade Jenaars (19 en 28), j jsjes uit Leiden (17 en n 18-jarige Leiderdor- ïhouden. Zij zaten in die met hoge snelheid ammenschansweg lerzoek wees uit dat Vianen was gestolen, ek dat de 28-jarige bij meer autodiefstal len was in Leiden en Hij wordt er tevens icht afgelopen vrijdag- n auto in brand te itoken op de Rust- n Sassenheim. Die au- I -I gestolen op het Es- Li U eveneens in Sassen- brandende auto rolde andere auto aan die hlai#dschade °PlicP- s' v* leiden - De Leidse M.MAP. Schmidt-Kienjet heeft zaterdag in zorg centrum Roomburgh haar honderdste verjaardag gevierd. De familie meldt dat de receptie druk werd bezocht. De traditionele komst van de (loco-)burgemeester is niet doorgegaan. De gezondheid van Schmidt-Kienjet liet dat niet toe. De nieuwe eeuweling werd op de Zuidsingel geboren. Ze was de oudste in een gezin met zeven kinde ren. Haar ouders hadden een kruidenierswinkel annex schoenmakerij. Schmidt-Kienjet werkte als kindermeisje en trouwde in 1929 met Theo Schmidt. Samen kregen ze drie kinderen. Foto: Eric Taal ningen, die het wil terugbouwen in de wijk, zullen ongetwijfeld duurder zijn, maar de nieuwe bewoners maken ruimte in de goedkope voorraad voor hen 'die zich zelf moeilijker kunnen redden op de vrije woning markt'. De Portaal-brief maakt indruk, zo valt af te leiden uit de eerste reacties. WD-voorman L. de Lange vindt het 'terecht', zegt hij, dat Portaal 'de functieschei ding' tussen gemeente en cor poratie nog eens goed onder de aandacht brengt. „Het stadsbe stuur stelt weliswaar de kaders maar het is zijn grote rol van vroeger al enige tijd kwijt. Er zijn fracties die dat nog niet besef fen. Portaal is een commercieel en zelfstandig verhuurbedrijf." Ook M. van den Berg lijkt in te binden. „Nee roepen is altijd ge makkelijker dan meedenken over een nieuwe inrichting van een wijk. Een patstelling moet worden voorkomen. Het doel moet zijn dat de huizen in de stad beter worden. Ik denk dat veel van het negativisme met ouwe koeien heeft te maken. We zijn nu eenmaal niet te spreken over de manier waarop Portaal communiceert met zijn huur ders. Die moeten in het Leidsch Dagblad lezen dat hun wonin gen worden gesloopt." De Lan ge: „Het Leidse gemeentebe stuur moet zijn partners niet de maat nemen als het over com- Portaal vindt dat het zijn eigen koers kan varen met de woningen aan de Waardgracht en Oranjegracht. Archieffoto: Hielco Kuipers municatie gaat. We communi ceren zelf ook slecht met onze partners. Daarover zijn vele be- hartenswaardige zaken te lezen in de bestuurskrachtmonitor." CDA'er J. de Haan en Groen linkser G. van Hees waren niet voor commentaar bereikbaar. door Jos van Duinen leiden - Afgelopen weekeinde was het 69 jaar geleden dat Leidenaar Marinus van der Lubbe door de nazi's werd onthoofd omdat hij de Rijksdag in brand had ge stoken. Eurodusnie herdacht dit feit za terdag met een speciale bijeenkomst waarin lezingen werden gehouden en een documentaire werd vertoond, maar waarin vooral veel herinneringen aan Van der Lubbe werden opgehaald. „Mijn vader was woest. Heel erg woest. Hij kon ze wel wat doen, die Duitsers." In 1931 was Wim Harteveld acht jaar. Mari nus woonde toen bij het gezin Harteveld in. Vader Simon was een van de kamera den uit de Leidse communistische krin gen waar Van der Lubbe deel van uit maakte. Wim Harteveld haalde zaterdag in Eurodusnie, in het bijzijn van een klei ne honderd mensen die Van der Lubbe herdachten, herinneringen op. „Rinus was een fijn mens. Stellig. Sterk en medelevend. Hij had een beschaafde stem en was zeer vriendelijk. Zo noemde hij mijn moeder 'juffrouw" Harteveld. Ik weet nog goed dat ik een gebroken been had. Hij droeg me toen als een veertje de trap op en af. Mijn vader riep dan telkens dat de ogen van Rinus steeds schoner werden. Rinus had namelijk tijdens zijn werk als metselaar tot twee keer toe on geblust kalk in zijn ogen gekregen, en kon daardoor zeer slecht zien. Hij werd daarom ontslagen en werd afhankelijk van steun van de Sociale Bank. Toen de ze hem geen invalidenuitkering meer wilde geven, gooide hij daar de ruiten in. Drie man politie waren nodig om hem te overmeesteren. Hij moest de gevangenis in omdat hij de boete niet kon betalen. Altijd streed hij tegen het proletariaat en het kapitalisme. Regelmatig veroorzaakte hij relletjes met de politie. Hij bracht vaak fruit voor me mee wanneer hij thuis kwam. Ik herinner me dat hij op een dag bij me boven kwam, zonder het beloofde fruit. Hij vertelde me dat hij onderweg ie mand tegen was gekomen die het slech ter had dan ik, en dat hij aan hem het eten had gegeven. Ook gaf hij zijn over hemd eens aan iemand, terwijl hij er maar twee had. De kapotte hield hij zelf." Volgens Harteveld ging Van der Lubbe zich steeds meer verdiepen in het opko mend fascisme. „Op een dag ging hij van huis om zoals hij zei eens zelf in Berlijn te gaan kijken wat er nou precies aan de hand was. Berlijn was voor hem 'rood', en wat daar gebeurde klopte niet. Hij kwam nooit meer terug." „Het is jammer dat de sociaal-democra ten en de communisten toen niet als één blok achter hem stonden. In dat geval was er waarschijnlijk een kleine burger oorlog ontstaan, en geen grote wereld oorlog." Harteveld noemde Van der Lubbe een held. „Hij durfde in zijn eentje tegen het fascisme op te treden. Mijn moeder was intens verdrietig toen ze hoorde dat zé hem vermoord hadden. Ik hoor het haar nog de hele dag zeggen: 'Hij was zo lief. Dat was hij zeker. Ik heb nooit kunnen bevatten dat hij dood is." door Wilfred Simons leiden - De Hogeschool Leiden en de Universiteit Leiden kun nen profiteren van een fusie tus sen de Haagse Hogeschool en de Technische Hogeschool Rijs wijk. Dat zegt bestuurder Els van Doom. De twee scholen maakten eind vorige week be kend dat zij samengaan. „Nu de fusie er is, willen wij de samen werking met de Leidse instellin gen intensiveren." Van Doom denkt aan het uitbouwen van een al bestaand gezamenlijk curriculum voor hbo-v, de op leiding voor verpleegkundigen. Ook de opleidingen communi catie en commerciële economie geeft de Hogeschool Leiden al samen met de nu gefuseerde Haagse Hogeschool. De fusie van de twee hbo-scho- len in Haaglanden moet op den duur voordelen opleveren voor de Hogeschool Leiden. Er be staat al een overkoepelende stichting waarin de drie scholen samenwerken. Zo werken ze aan het opzetten van een hbo- informatica in Zoetermeer, die bedoeld is voor leerlingen die na het voltooien van een informati ca-opleiding aan het ROC aldaar verder willen. De gefuseerde hogescholen wil len ook intensiever samenwer ken met de Universiteit Leiden. Hierbij gaat het vooral om het onderling afstemmen van de nieuwe bachelors/masters stu diestructuur. „Er zijn studenten die een bachelorsopleiding op het hbo hebben gevolgd en die dan een universitaire masters- opleiding willen doen" licht Van Doom toe. „Wij willen met de Universiteit Leiden onderzoe ken onder welke voorwaarden zoiets mogelijk kan zijn. Ook onderzoeken de hogescholen en de universiteit de mogelijkheid om rechtenstudenten die in hun eerste jaar dreigen af te haken, een 'vangnet' te bieden. Van Doom oppert de mogelijkheid dat zij overstappen naar de op leiding sociaal-juridische dienst verlening van het HBO. t Minkhorst :t tQi De Oostvlietpolder in jgjp een natuurgebied. Dat jgjhet natuurwaardenon- eejVan de gemeente in de zegt de Vereniging Oostvlietpolder. De tie doet dan ook - en t r het eerst - een klem- Üpoep op Leiden en op incie Zuid-Holland. In :r mag geen bedrijven- omen. tig hectare grote bedrij en an, waar de regio en de ikeiimers al jaren naar snak- nd de ogen van de Vrien- tvlietpolder 'ongewenst Een odig'. id n vrijdag presenteerde 1 uitente een nieuw bestem- ruifin. Het bedrijvenpark dneer op richting de Eu- de ecologische verbin- an tie verhuist naar het le p van de polder. Zo blijft hed aan Vlietlanden een ht ineengesloten agrarisch of iver. 'Gd vorige bestemmings- hdigde maar weinig, vond Ro van State, die het in efdfttietigde. De meerwaar- illete ecologische zone (een iseltos) was niet aange- nor de sM ook niet als natuur compensatie voor de weidevo gels die door de bebouwing worden verjaagd. Verder had Leiden verzuimd fatsoenlijk on derzoek naar de natuurwaarden te laten doen. De gemeente liet - in de woorden van de Vrien den Oostvlietpolder - alleen twee biologen vanaf de Europa- weg de polder in kijken. En dat is nou net voor de belan gengroep het enige pluspunt aan het nieuwe bestemmings plan; er is onderzoek gedaan naar het groen van de polder. „Waar wij destijds al op aan hebben gedrongen en waar een uitspraak van de Raad van State voor nodig bleek, is dan nu toch eindelijk gebeurd", merkt de Vereniging Vrienden Oostvliet polder op. Ze vervolgt: „De uitslagen van dit onderzoek liegen er niet om: in de polder zijn ruim 75 dier soorten, waaronder 35 broedvo- gels, aangetroffen die een be schermde status genieten. Een opvallend en zeer positief detail is de vestiging van twee paar zo- mertaling in het gebied; een sterk bedreigde soort van de 'Rode Lijst', een soort die juist landelijk en regionaal in aantal fors is afgenomen." Andere bij zondere diersoorten die in de polder leven zijn bijvoorbeeld de grutto, de tureluur, de Vlaamse gaai, de tjiftjaf, ver schillende vleermuizen, de we zel, de bunzing en de kleine modderkruiper. „Het is onbegrijpelijk en volgens dit natuuronderzoek volstrekt onterecht dat de provincie in haar ontwerp-streekplan nu juist deze polder binnen de rode contour plaatst om de ontwik keling van stedelijke functies mogelijk te maken", schrijft de vereniging. In plaats van een dergelijk natuurgebied te koes teren wordt zo de Oostvlietpol der aan alle kanten bedreigd: zo wil Leidschendam-Voorburg er vlakbij een golfbaan aanleggen, dreigt de aanleg van rijksweg 11 of een verlengde Churchilllaan en ontwikkelt een industrieter rein tot bij mensen in hun ach tertuin." Het bedrijvenpark is overbodig omdat de economie niet meer groeit, het aanbod aan bedrijfs ruimten fors is gestegen en de vraag ernaar nog sterker is ge daald, aldus de belangengroep. Volgens de provincie is er in de Leidse regio en in de Bollen streek een tekort aan 100 hecta re, het aanbod is 'echter al 127 hectare', meldt de vereniging. „Het aanbod is zelfs zo groot dat Oegstgeest af wil zien van het plan om het bedrijventerrein Rijnfront te ontwikkelen." door Roelf Relnders vervolg van voorpagina leiden - De veiligheidsmaatre gelen tijdens het bezoek van de WD-verkiezingskaravaan aan Leiden, afgelopen zaterdag, wa ren groot. Een man met lange jas week geen moment van de zijde van Ayaan Hirsi Ali, die de afgelopen maanden de onder drukking van moslimvrouwen aan de kaak stelde en tijdelijk in Engeland onderdook na met dood te zijn bedreigd. Op enige afstand hielden nog meer veilig heidsmannen en -vrouwen het publiek rond Hirsi Ali in de ga ten. Maar op geen moment tijdens de Leidse campagne overdag gaat het over integratie of de is lam. Als de horeca in café Markt klaagt over de 'schandalige puinhoop' aan regels waar de horeca aan moet voldoen ('Zelf gebakken appeltaarten moeten na twee uur worden wegge gooid'), zit Hirsi Ali in een hoek je tegen de verwarming. Ze eet met een koekje de slagroom van de chocolademelk en hoort niet dat WD-europarlementariër El- ly Plooij ageert tegen plannen om restaurants te verplichten op menukaarten te vermelden als er genetisch gemanipuleerde producten op staan. „Belache lijk, er staat toch ook niet op of er dingen in zitten waar mensen allergisch voor zijn?" Als in stu dentencomplex de Pelikaanhof Hirsi Ali en Melanie Schultz meehelpen de afwas van rech Melanie Schultz (rechts) en Ayaan Hirsi Ali helpen Pelikaanhofbewoner Edwin Gijsman met de afwas. Foto: Taco van der Eb tenstudent Edwin Gijsman weg te werken, is vooral de Leidse oud-wethouder aan het woord. In de minikeuken, waar een gro te poster van Groenlinks een muur vult, vertelt Gijsman dat de situatie in de Pelikaanhof er op vooruit is gegaan nadat het 'uit de klauwen was gelopen'. Zijn studentenkamertje - z'n sloffen liggen naast de halters onder het tafeltje - is bijna te klein voor alle WD'ers. Hirsi Ali nestelt zich op het bed tegen het kussen. Ze mengt zich nauwe lijks in het gesprek over de vei ligheidsmaatregelen in het stu dentencomplex na de drugs overlast en de overval op een studente. In de Pelibar - het gaat dan over hospiteren om ongewenste lie den uit studentenhuizen te we ren - laat vooral Pelikaanbewo ner Mohammed Sala zich ho ren. Als je niet ballerig bent en niet bekakt praat, kom je er niet tussen. Iedereen wil een Bart- Jan, maar ik heet Mohammed." Hirsi Ali erkent dat hospiteren een oneerlijk systeem is dat kan discrimineren op 'een andere kleur haar'. 's Avonds, op de traag begon nen campagneavond in de Hooglandse Kerk ('Nu doen we een gesprek in de vorm van een debat'), is het weer Sala uit de Pelikaanhof die de show steelt. Nu gaat het wél over de islam. Hirsi Ai had tijdens 'een gezellig Nederlands voorleesmoment' voorgedragen uit haar recente boek 'De zoontjesfabriek' om haar ideeën over de onderdruk kende islam samen te vatten ('Uithuwelijking is meestal gear rangeerde verkrachting, goedge keurd door de familie'). Mo hammed zegt met de mond vol tanden te staan. „Wat jij zegt, is gevaarlijk en zit vol leugens. Jij zaait haat in de samenleving en schept afstand, terwijl we naar elkaar toe moeten." Hoe kun je ontkennen dat er een verband bestaat tussen de koran en onderdrukking, vraagt Hirsi Ali zich af. „Moet ik mijn man gehoorzamen als hij mij blauw het ziekenhuis in slaat omdat ik niet weet waar de af standsbediening ligt?" Moham med blijft erbij dat dit volgens de islam niet mag. „Wil jij de is lam afschaffen? We hebben de dialoog nodig, niet de beschul diging." Na afloop verklapt Hirsi Ali dat ze zich met moeite heeft inge houden. Enige dagen eerder had ze zich voor de radio ook al 'schreeuwend en gillend" laten gaan. Ingehouden? Dat klinkt al aardig als een echte politicus. „Wees maar niet bang, een ge wone politicus word ik nooit." Een zwarte, licht geblindeerde auto wacht met (kaaiende mo tor voor de uitgang van de kerk.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 7