KASSA KORTING Twijfels blijven over dubbel spoor Russisch Nieuwjaar met Vadertje Vorst k kritiek op transplantatie REGIO Nog meer vragen over Groen Veel informatie maar weinig publiek bij Aalmarktkraam ChristenUnie roept Pechtold op het matje Reiskosten vriendin pas laat terugbetaald "atasha Eijkelkamp 1 usland. Ze geeft de "Ike zondag drie uur etaal- en cultuurles en itrme jeugdherinne- Vadertje Vorst. „Het %est is voor kinderen dflag van het jaar", °JQnderen worden die 'ien met cadeaus en jaar moest de oude tyroeg uit de veren en „Normaal gespra yd en nieuw in Rus- op 31 december. 1 it veel kinderen dan zijn, hebben we het ^egd", legt Eijkel- 5 ,Het is trouwens de dat we met elkaar "he nieuwjaar in Lei- Vermomde en geschminkte kinderen vierden zaterdag in Leiden Russisch Nieuwjaar. Foto: Taco van der Eb Eijkelkamp, gehuld in gouden glitteroutfit, een blonde pruik en schoenen beplakt met alumini umfolie, vertolkt vandaag een van de hoofdrollen in het wel komsoptreden voor de man uit het Noorden. Ze speelt de ko ningin van dansland. Alvorens Vadertje Vorst en zijn klein dochter Sneeuwmeisje hun en tree maken, moeten de kinderen dansen, dichten en raadseltjes oplossen. Iedere creatieve uiting wordt beloond met een cadeau, in dit geval een lolly. Het optreden is geheel in het Russisch en daarom voor bui tenstaanders bijna niet te vol gen. Ook voor Frank Mulder gaat het allemaal te snel. „Ik zit op Russische les, maar ik vang alleen een paar woorden op. Die taal is verdraaid lastig." Mulder is getrouwd met een Russin en samen hebben ze een dochter. „Ik vind het heel belangrijk dat zij het contact met de Russische cultuur niet verliezen", zegt hij. Zelf komt de Leidenaar iedere woensdagavond naar de Russi sche school om met andere ou ders te praten over taalproble men en het regelen van ver- büjfsvergunningen. „Toen ik „toevoet i voorpagina (^ringen van gynaeco- «lt het transplanteren ^stok naar de boven net algemeen gewaar- prof. B. Trimbos, de pt-aaecoloog die deze -)°r het eerst uitvoer- uian de operatie grote- ^aarheid is gegeven, ,fde eerste kritiek los. Collega A. Simons van aaisch ziekenhuis AZG egen noemt de ver ban de eierstok naar erm 'te complex en te ,|Voor de patiënte. Als ltjK)s-methode alleen l(edoeld voor behoud [fJert hij medicijnen en pleisters. om behoud van de v ïeid geeft Simons de een methode - ook bezig is - het ware minuscule plakjes van de verwijderde eier stok worden gesneden die in de bovenbuik worden geïmplan teerd. Deze 'chips' kunnen in tegenstelling tot een eierstok worden ingevroren. Trimbos pareert die kritiek, die volgens hem eerder uit 'Gro ningse nuchterheid' dan uit 'Groningse kift' voortkomt. „Niet één medicijn weegt op te gen de eigen aanmaak van hor monen. Medicijnen hebben ook dikwijls ongewenste neveneffec ten en verhogen de kans op borstkanker." Over de chiptech niek zegt de LUMC'er dat nog veel vragen niet zijn beant woord, bijvoorbeeld of het in vriezen en later weer ontdooien schadelijk is voor de chips. Hij schuift deze aanpak zeker niet terzijde. „In Groningen maken ze er een of-of-kwestie van. Vol gens mij is het én-én. Je moet per geval beoordelen wat de beste aanpak is. Het LUMC heeft een bijdrage geleverd aan één kant van de medaille." met mijn vrouw trouwde, ben ik buitengewoon onnozel geweest over de Nederlandse gastvrij heid", zegt hij somber. „Je wordt door de IND en de am bassades op allerlei manieren tegengewerkt. Het is goed dat je elkaar hier kunt ontmoeten en steunen." Vadertje Vorst is ondertussen gearriveerd. Verlegen zingen de kinderen hun lied. Een meisje raakt in de war. Ze weet niet meer met welke man, gekleed in een rood pak en met een grote witte baard, ze nu te maken heeft en begint spontaan 'Sin terklaas kapoentje' te zingen. Sinterklaas, de kerstman en Va dertje Vorst, ze zijn ook nauwe lijks van elkaar te onderschei den. De Russische Arsenty Bareban, vermomd als Harry Potter, is met zijn negen jaar een van de oudste. Hij staat buitengewoon sceptisch tegenover Vadertje Vorst. „Hij is niet echt. Dat hoor je aan zijn stem", fluistert hij rond. Toch schudt hij de 'nep- Vadertje Vorst' de hand. Zolang hij zijn zakken nog kan vullen met lolly's, knijpt hij met liefde een oogje toe. (advertentie) Trimbos erkent dat de operatie 'een ingrijpend iets' is. „Ook al is het eigenlijk geen transplanta tie, want we hebben het over een eigen orgaan." Waarom is eigenlijk voor de bo venarm gekozen? Trimbos geeft twee redenen. De bovenarm is een geschikte plek vanwege de aanwezigheid van 'goed door bloed spierweefsel'. Ook zijn er goede kansen op succesvolle aansluitingen van de bloedva ten. „De tweede reden is dat de operatie in één keer kan worden verricht De arm en de buik kunnen immers gelijktijdig wor den opengelegd. Dat scheelt tijd." De vrouw bij wie de operatie is uitgevoerd kan volgens Trimbos in haar bovenarm voelen dat de eierstok uitzet. „Zij wordt de maandelijkse cyclus en het mo ment van de eisprong op een andere plaats dan te doen ge bruikelijk gewaar. Maar dat is geen onoverkomelijk pro bleem", zegt hij. op alle artikelen met een rood label. De Bijenkorf zet de toon. de Bijenkorf KIJK VOOR DE OPENINGSTIJDEN OP WWW.BIJENKORF.NL OF BEL 0900-0919 (030 PER MINUUT). LEIDEN door Robbert Minkhorst leiden - De komst van de snel tram Rijn Gouwe Lijn maakt dub bel spoor tussen Leiden en Al phen aan den Rijn noodzakelijk, maar of dat er ook komt en wie de extra rails betaalt, blijft schim mig. Dat antwoorden burge meester en wethouders aan raadslid F. van As (ChristenUnie), die er voor morgenavond een spoeddebat over heeft aange vraagd. Van As stelt dat het college in formatie achterhoudt voor de gemeenteraad over de spoorver- dubbeling tussen Leiden en Utrecht. Al meer dan acht maanden wacht Van As op ant woorden. Het dreigement miste zijn uitwerking niet: pas nu voor het raadslid de maat vol is, komt het college plotseling met de ge wenste informatie. Voor de ChristenUnie is dubbel spoor van Leiden naar Utrecht prioriteit. Vertragingen, treinen die uitvallen: ze zijn eerder regel dan uitzondering. „Van iedere gemiddelde gebruiker van dat treinlijntje hoor je dat." Raad en college namen dit voorjaar een motie aan die een lobby in Den Haag bepleit voor dubbel spoor. De vragen die Van As in april stelde, spitsten zich toe op de kosten van spoorverdubbeling en of en hoe het ruimtelijk mo gelijk is. Het raadslid heeft sinds april herhaaldelijk aangedron gen op beantwoording, maar kreeg steeds nul op het rekest Inmiddels is Van As wantrou wig. En dat niet alleen: „We worden gefrustreerd in onze po gingen om informatie te krijgen. Dit is een grote teleurstelling. Ik ben echt oprecht kwaad over hoe ons verzoek behandeld is. Van As vindt dat hij zijn geduld lang genoeg heeft bewaard. Daarom grijpt hij naar een zwaar middel: in een interpella tiedebat, morgenavond tijdens de raadsvergadering, wil hij wet houder A. Pechtold van verkeer tot de orde roepen. „Ik heb alle mogelijke wegen bewandeld om mijn antwoorden te krijgen. Dat is niet gelukt" Dan maar zo, re deneert Van As. In een toelich tende brief schrijft hij: „Het uit blijven van een antwoord staat op gespannen voet met het in formatierecht van de raad en belemmert mijn fractie ernstig in het uitoefenen van haar taak." Cynisch vraagt hij nog wat het college 'een redelijke termijn van beantwoording" vindt. B en W bieden in de reactie aan Van As hun 'welgemeende excu ses aan'. Een redelijke termijn van beantwoording is zes we ken, aldus het college. Uit de antwoorden blijkt dat niet bekend is wie de spoorver dubbeling betaalt. Ook is niet zeker of de extra rails er binnen afzienbare tijd ligt De komst van de sneltram Rijn Gouwe Lijn maakt dubbel spoor tussen Alphen aan den Rijn en Leiden Lammenschans sowieso nood zakelijk. Alleen is er bij het mi nisterie van verkeer en water staat 'op geen enkele manier geld voor gereserveerd', aldus B en W. Of dubbel spoor dan deël uitmaakt van het budget voor de Rijn Gouwe Lijn, blijft onduidé- lijk. Tot nu toe mocht dat wel worden aangenomen. Spoorverbreding heeft wel ver schillende keren op wensenlijst- jes van de NS en Railinfrabeheer gestaan. Eens in de zoveel ti|d duikt ook het verhaal op dat de NS sneltreinen van Leiden naar Utrecht wil laten rijden. Daar voor is dubbel spoor nodig. Of Van As na de beantwoordirig van het college nog wil dat het spoeddebat door gaat, is niét bekend. door Wim Koevoet leiden - Pas nadat hij in op spraak raakte, heeft H. Groen gedeclareerde kosten voor een vriendin die hem vergezelde op een dienstreis, terugbetaald aan de gemeente Amsterdam. Het Parool kaartte deze kwestie tweeënhalf jaar geleden aan. Te gen die krant en tegen tv-zender AT5 had Groen verklaard dat hij het ten onrechte gedeclareerde geld al had teruggestort. Maar het bewijs daarvan, een bankaf schrift, kon hij pas tonen op de dag dat hij bij de WD-fractie verantwoording moest afleggen. Bij die gelegenheid overlegde hij overigens slechts een verklaring van de bankdirecteur dat hij die ochtend de opdracht tot beta ling had gegeven. De toenmalige WD-fractievoorzitter Dales geeft in het artikel toe dat Groen 'een beetje laat heeft betaald'. Leidens aanstaande burgemees ter had de reiskosten van zijn vriendin eerder gedeclareerd bij de gemeente Amsterdam, waar hij tussen 1998 en 2000 wethou der was namens de WD. Over zijn declaratiegedrag is tot op de dag van vandaag veel te doen, ook al is hij volgens de commis saris van de koningin, WD'er J. Franssen, en volgens zichzelf van alle blaam gezuiverd. Die conclusies zijn overgenomen door de Leidse vertrouwens commissie en door de gehele gemeenteraad. Uit notulen van de raadsverga dering die in Amsterdam aan de declaratiezaak is gewijd, valt af te leiden dat Groen in elk geval wat toenmalig burgemeester Pa- tijn betreft, vrijuit gaat. Van on rechtmatigheden was volgens de eerste burger, die Groens af treden ten zeerste betreurde, geen sprake. Patijns grootste verontwaardiging betrof het late tijdstip waarop Groen hem ken baar had gemaakt dat hij van wege de politieke verwikkelin gen rondom de zaak zijn wet houderschap wenste te beëindi gen. Patijn is nooit in de gele genheid geweest Groen op an dere gedachten te brengen en daar baalde hij duidelijk van. De Leidse raadsleden kennen de notulen waarin dit alles is te le zen. Ze zitten in de zogeheten geheime trommel, waar ook an der leesvoer over Groen is te vinden. Het Parool-stuk zit niet bij de stukken die op aandrin gen van de fractievoorzitters ter beschikking zijn gesteld aan de raadsleden. De notulen zijn voor Groen zeer gunstig. Hij komt eruit naar vo ren als het slachtoffer van een politiek spel, maar het Parool stuk werpt een ander licht op de kwestie. De declaratiezaak lijkt niet langer een ongelukkige sa menloop van omstandigheden. De Leidse raadsleden willen niet meer reageren op de aanhou dende berichten over Leidens aanstaande nieuwe eerste bur ger. Ook het feit dat de SP- en D66-ffacties in Amsterdam in het voorjaar van 2000 hebben aangedrongen op het terugbeta len van een rekening van 50.000 gulden voor het beruchte diner van de Rob de Vilderstichting, blijft onbecommentarieerd door de Leidse socialisten en demo craten. De vraag hoe deze op stelling van de SP en D66 in Am sterdam valt te rijmen met de unanieme Leidse steun voor Groen, blijft dan ook onbeant woord. Groen heeft, zo meldde deze krant zaterdag, het diner uit de Amsterdamse gemeentekas la ten betalen. Pas nadat hij was vertrokken als wethouder, con cludeerde hercollege dat hij zo niet had behoren te handelen. Groen had volgens het college belangen op onjuiste wijze ver mengd, Groen was - en is - be stuurslid van de Rob de Vilder stichting. Het college wilde het bedrag niet terugvorderen van Groen omdat hij geen persoon lijk voordeel zou hebben geno ten. De SP en D66 bestreden dat. Zij stelden dat Groen op zijn minst zijn positie in het stichtingsbestuur heeft verste vigd op kosten van de gemeente Amsterdam. A. Wassenaar, Leids D66-raads- lid, zei vanochtend dat ze geen 'zin heeft om door te gaan met verhalen over Groen'. „Hij moet eerst worden benoemd en dan kan hij zelf aan het woord ko men." Van de SP-ffactie was niemand bereikbaar voor com mentaar. jlfmaakmode Alphense talk armond rs wil geen ch publiek' roof op re Rijn en 32-jarige vrouw uit n de nacht van zater- ïdag het slachtoffer van een straatroof, t haar vriendin over Rijn toen er plotse- ngeman voor haar Hij duwde haar te nd, trok haar tas van ider en rende weg in van de Oranje vrouw vond haar tas s terug in een prul- i de Oranjegracht, ide spullen die erin 6 een mobiele tele- ligitale camera en de passen, waren door Wim Koevoet leiden - Wel kijken maar niet kopen. Publiek dat zich zo ge draagt, ergert de ambulante handel mateloos. Op de door waterkou geteisterde Leidse za- terdagmarkt blijft door al het ge- kleum zelfs het kijken achterwe ge. Ook bij de informatiekraan! van de projectgroep Nieuw Aal marktplan (NAP), aan de kop van de Waaghoofdbrug, wordt nauwelijks stilgestaan. Het humeur van standhouders Franceline Hendriks en Rob Doeleman lijdt er echter nauwe lijks onder. Zij blijven onver minderd enthousiast over het alternatief voor het omstreden plan van de gemeente. Volgende week gaat de projectgroep weer de markt op met haar visie op het stadshart De plannen voorzien onder meer in een 'elegante' voetgan gersbrug die een nieuwe winkel passage tussen Haarlemmer straat en Stille Rijn en de Aal- marktschool met elkaar ver bindt. Het voormalige schoolge bouw moet worden verbouwd tot theatercafé. Daarachter komt een cultuurtuin te liggen met terrassen en toegangen tot de uit te breiden Stadsgehoorzaal, de Breestraat en de Mandenma- kerssteeg, die met winkels wordt volgezet. Aan de Boommarkt komt een ondergrondse par keergarage die vooral voor be woners is bedoeld. Het nieuwe Aalmarktplan betekent ook uit breiding van het aantal wonin gen in het gebied. Hoewel de kranten er vol van hebben gestaan, tal van brochu res zijn uitgezet en NAP ook op internet alles nog een keer uit legt, blijft een aantal vragen tel kens terugkeren, zegt Hendriks, die in de projectgroep de bewo ners van de Pieters- en Acade- miewijk en Levendaal West ver tegenwoordigt. Doeleman, afgevaardigde van de Boommarkt, stelt de vijf hoofdvragen en geeft zelf ant woord. Welke winkels missen Leide- naars in de binnenstad? „Kleine particuliere winkels. Ik hoor vaak een keurslager noe men en jullie eigen fotograaf had het net over een goede foto zaak. Uit een recent onderzoek komt overigens naar voren dat winkels uit het hoogwaardige segment niet haalbaar zijn voor Leiden. Dat heeft onder meer met het Leidse imagoprobleem te maken. Nabije winkelcentra in de regio zouden beter bereik baar zijn. Leiden moet het meer hebben van 'het hogere mid densegment'. Je kunt overigens vraagtekens zetten bij het on derzoek want er zijn maar een stuk of dertien bedrijven geën quêteerd." Wat betekent de ontwikkeling van het Aalmarktgebied voor het historisch karakterervan? „Vergeleken met het oude plan, is het onze een vooruitgang. De Leidenaars zijn vooral blij met het behoud van de Aalmarkt- school, waarvan in ons plan de voorgevel blijft staan. Ook onze winkelpassage, die veel minder breed is dan de compleet nieu we steeg die de gemeente be pleitte, laat veel meer overeind. Er komt nog een pandsgewijze inventarisatie." Heeft de projectgroep gedacht aan de verbetering van het leef- en winkelklimaat van de bin nenstad? „Ja, vooral de adviezen van de Vlaamse verkeersdeskundige U. Keppler zijn hierbij van groot belang. Die heeft alle verkeers opstoppingen op het Noordein de eruit gehaald en betrekt ver- Leden van de projectgroep Nieuw Aal markt Plan leg gen hun idee- en tegenover de Waag nog een keer uit aan het pu bliek. Foto: Taco van der Eb der ook de Prinsessekade, Bees tenmarkt en de Turfmarkt bij de binnenstad. Dit moet één groot autoluw gebied worden. Verder verdwijnen op hooguit enkele stadsbussen na, alle bussen uit de Breestraat om plaats te ma ken voor de Rijn Gouwe lijn. Dat betekent minder stank, la waai en andere overlast." Wat gaat dit grapje kosten? „Dat weten we nog niet precies, de financiële haalbaarheid wordt nog onderzocht. Maar we zijn ervan overtuigd dat ons plan niet veel meer zal kosten dan het oude plan. Ons plan be vat een vergelijkbaar aantal vier kante meters aan winkelvloer oppervlakte. De supervisor van de proejctgroep, W. Patijn, heeft terwijl we aan het plan werkten contact gehouden met project ontwikkelaar MAB en met de wethouder." Klopt het dat studenten uit het gebied worden verdreven omdat hun leefstijl botst met de gewen ste uitstraling van het stadshart? „Onzin. Op de eerste en tweede verdieping boven de winkels ko men woningen en daar zitten uiteraard ook woningen voor studenten bij. Bovendien wordt het woon- en leefklimaat op hët Noordeinde en in de Breestraat door ons plan aanzienlijk verbe terd en dat is voor de vele stu denten die daar wonen ook wél zo prettig." ^Ugtvoet ''Wijl buiten de tem per boven het vries- hebben kinderen school zater- ~je Vorst met open ar- igen. Met zijn be- lurthuis de Pancrat Leids-Russische et nieuwe jaar feeste en. Rils autocoureur, Ara- piraat of prinses v£n jonge kinderen ivoren op hun stoel- gjelen. Een beetje ge- por de oude man uit ijii ze wel. Op de ach- raisselt het keyboard jrammeerde Russi- n^aarliedjes af met En- itmas songs'. De ;en enthousiast :len moeiteloos |i2 ene taal naar de an- onderlijk is dat eigen- meesten hebben moeder en een ?e vader met wie ze -,vegend Engels spre- het grappig om een ;rval van Russische, Nederlandse woor- mond te horen rol-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 7