'Ik wantrouw mensen die zeker zijn van hun zaak' u MEDIA 'Welke gek adviseerde Melkert?' Actie met moralistisch sausje IKON verkiezingen in met tweede reeks Voor je kiezen I: Anita Witzier test voor KRO gevoel van spiritualiteit onder Nederlanders I HOC 648 zaterdag 2 NOVEMBER 2002 ||C schrapt banen n T. lurjUM - Bij de Holland Me- (RTL4, RTL5 en éverdwijnen 120 arbeids- Bn van de 800. Dat heeft »ctie gisteren bekendge- tot Met de reorganisatie, te 2004 duurt, hoopt het irsf de financiële resultaten iscfeteren. De Holland Me- oep zegt het aantal ge- »en ontslagen zo klein jarijk te willen houden, lijkiluit deze nadrukkelijk t. Volgens een woord- jlj^r zullen in het hele be- ,p jbeidsplaatsen verdwij- anlet schrappen van banen arerdeel van een pakket ggelen. Zo verwacht de e dat de verhuizing naar iversumse Media Park nzienlijke besparing op- yUle acht afdelingen wor- lar in een pand onderge- I Verder gaat de HMG er programma's inko- ie directie verwacht een Dmzetstijging in het ko- halfjaar. ip rond ofrequenties' sum - De commerciële tations worden moede in de 'soap' over het ver- /an de radiofrequenties, lijven in onzekerheid, /orden wij niet vrolijk 39jegt woordvoerder M. van de Vereniging Com- ile Radiostations (VCR) n. Premier Balkenende leren dat het kabinet toch e lat met het verdelen van -frequenties. De Tweede kan daar geen stokje •oor steken, deelde hij R ij ra afloop van de minister- !en dag eerder had de Ka- ït onderwerp van de ff e- controversieel ver- 'lee Volgens Balkenende kan lemaal niet omdat het 'etgeving betreft. De sta celen zich als 'oud vuil' deld. „Wij zijn de speel- fsui de politiek. Wij willen waar we aan toe zijn. We 3n ^r al twaalf jaar mee be- anga weet niet hoe hij ïmers en luisteraars de 90 901 nog moet uitleggen. B T\ "ti kort geding de Leeuw itax :dam -Het kort geding 'il de Leeuw tegen de had aangespannen, gaat niet door. De advocaat i Leeuw, mr. W. Blauw, gistermiddag bekend •tijen, na telefonisch con- aandag om de tafel gaan 3m alsnog te trachten tot innelijke regeling' te ko- )e Leeuw bevindt zich nteel in het buitenland die reden kon het giste- |t tot definitieve afspra- men. De programmama de in het kort geding ei- t de NCRV hem de band omstreden aflevering i irberg De Leeuw terug- Je programmaleiding I te die aflevering op 11 omdat er enkele sket- i/er de net overleden - )laus in zaten. roep bood eerder aan Uitzending op internet te maar weigert toestem- lan De Leeuw om de tijvoorbeeld aan enkele listen te laten zien. Anita Witzier: „Ik mediteer. Dat moet voor een optimaal resultaat eigenlijk twee keer per dag, maar in godsnaam, waar moetje de tijd vandaan halen?" Foto: Duco de Vries door onze mediaredactie Hilversum - De IKON bereidt de kijker vanaf woensdag voor op de nieuwe verkiezingen met de tweede reeks van Voor je Kie zen. In dit interactieve program ma, dat voor de vorige verkie zingen in mei in tien afleverin gen op het scherm werd ge bracht, wordt de geloofwaardig heid van de lijsttrekkers getoetst. Aan de hand van stellingen en lastige vragen worden de lijstrekkers van alle politieke partijen onder de loep geno men. Kijkers kunnen via de tele foon of sms hun mening geven over de politicus in kwestie. Op dit moment wordt druk gewerkt aan het opzetten van het pro gramma. „Het is hectisch, maar de formule staat al en die is goed. Ook de website is er nog steeds, dus we hoeven niet ge heel vanaf nul te beginnen", al dus een woordvoerster. Voor je kiezen komt tot januari in de plaats van Twist, het nieu we debatprogramma dat aan vankelijk op 30 oktober zou be ginnen met presentator/politicoloog Pieter Hilhorst. Twist is nu uitgesteld tot na de verkiezingen. Hilhorst zal de tweede reeks van Voor je kiezen wel presenteren. In de eerste reeks zat hij in het panel en nam Kefah Allush de presen tatie voor zijn rekening. De bedoeling is dat wederom vrijwel alle lijsttrekkers aan bod komen. In de eerste reeks deed alleen de SGP niet mee, omdat deze partij vanuit haar christelij- RADIOGEZICHT KRO-presentatrice Anita Witzier (40) presenteert de Nationale Spirrtu- aliteitstest. Nadat BNN testen afnam over seks, eq, iq en humor, mag de KRO het proberen met spiritualiteit. Anita Witzier zelf mag graag mediteren en god is voor haar geen man met een lange baard. Maar geloof hoort wel bij de opvoeding. door Kim de Vries Hilversum - „Er is veel scepsis over spiritualiteit. Het wordt vaak als zweverig afgedaan. Maar ja, als je in de bijbel kan geloven, waarom kan je dan niet geloven dat je contact met bo men kunt hebben? Wat staat verder van de werkelijkheid af? Je kunt lacherig doen over men sen die met bomen praten, maar je kunt ze ook gewoon in hun waarde laten. Er zijn toch zo veel mensen die zeggen dat planten beter gaan groeien als je tegen ze praat? Spiritualiteit is heel breed, want waar ligt de grens? Ik denk dat die verbreding in religieuze be leving te maken heeft met de se cularisering van de Nederlandse maatschappij. Mensen zijn be zig met een ander godsbesef. Verzuiling is achterhaald en ook kerkelijk leven is minder gewor den. Dat wil niet zeggen dat wij het allemaal alleen doen. Veel mensen blijven altijd op zoek naar iets. Het is alleen een ande re zoektocht. Een zoektocht naar spiritualiteit, dat is niet hetzelfde als religie. De KRO beseft dat. Ze zijn nu heel erg bezig zich te profileren, bijvoorbeeld met deze Spiritua- liteitstest. Dat doen ze om een eigen smoel te krijgen en omdat ze beseffen dat het niet meer is zoals het was. De samenleving is niet rigide. Je moet meegaan op de golven van de tijd. De NCRV is ergens anders op gestoeld, die benadrukken 'wij zijn fatsoen lijk'. Een hervormde instelling, dat herken ik uit mijn jeugd. Ik hou daar niet van. Uit mijn opvoeding en het her vormde geloof heb ik een heel groot plichtsbesef meegekregen. En ook een heel groot gevoel voor schuld en boetedoening. Maar dat zijn juist dingen waar ik vanaf wil. Je voelt je schuldig ke overtuiging niet wilde mee werken aan het tv-programma. De redactie hoopt dat minister Zalm als eerste wil aantreden in Voor je Kiezen. Daarbij is het de bedoeling dat alle lijsttrekkers gezamenlijk terugkomen in de laatste uitzending. De eerste reeks werd voor een politiek programma opvallend goed bekeken. Zo haalde de uit zending met Pim Fortuyn 600.000 kijkers. Tienduizenden kijkers speelden via telefoon of sms hun mening door. „Die uit slagen gaven al een zeer goede indicatie van wat er tijdens de verkiezingen gebeurde: Fortuyn werd groot en Melkert werd weggevaagd", aldus Ikon-direc- teur Martin Fröberg, die het programma mede bedacht |Liesbeth van der Kruit Jt 46 irogramma('s): lopdemiddag ™V Radio 1 Hom tbij de radio willen werken? it, nee. Maar ik zou nu niet meer kunnen. 1 je bij de radio terechtgekomen? k tien jaar in Groningen had ge- I (eerst studie, later verslaggever bij Sjschoter Courant) wilde ik wel weer |rug naar het Westen. Dat viel toeval len met de start van de nieuwe regio- jnder Radio Rijnmond. Mijn roots jpaar en journalistiek was en is het "eressant gebied, dus heb ik gesollici- n werd ik aangenomen. Toen brak er lie en leuke tijd aan. Ik heb daar van -7—Maan: sociaal-economisch verslag- >1 itfcolitiek verslaggever, jarenlang een rSt(M actualiteitenprogramma, re- nou ja eigenlijk alles. In 1998 ben ik jjP AVRO gegaan, als presentator van rk. Een jaar later was ik bij de KRO ïrug bij de oude liefde: de radio. m). tvoejrinner je van je allereerste uitzen- luur, de eerste officiële uitzending van ijnmond, die ik samen met Henk irn presenteerde. Bij wijze van ope- ideling moest ik live een vraag stel- ;n programma van Felix Meurders. helemaal niet meer waar het ever iaar dat deed er ook niet zo veel toe kon op het moment supreme geen [uitbrengen. lei leuk aan radiomaken? Foto: Leendert Jansen Het is een spontaan en sfeervol medium. Spontaan omdat je altijd op het allerlaatste moment nog het nieuws kunt brengen en je hebt meestal ook meer tijd voor debatten en interviews. Reportages en documentai res op de radio kunnen onderwerpen heel dicht bij de luisteraar brengen en zijn vaak indringender. Er is geen beeld dat afleidt van de emotie, de spanning, de humor die je wilt overbrengen. Is radiomaken moeilijk? Ik hoor wel eens programma's dat ik denk: het is besi moeilijk. Wat voor presen tator ben je? Ik ben wel een beetje een alleseter: er is als iets mislukt, omdat je niet al les kan. Als je dagen hebt dat je denkt, 'gatverdamme ik heb geen zin', mag dat niet. Als je geen zin hebt dan koop je maar een zakje zin. Ik wil niet, kan niet en kan niet ligt op het kerk hof. Die instelling. Het katholieke geloof is volgens mij heel anders. Ik weet weinig van katholicisme, want als je daar niet mee bent opgegroeid bent, dan mis je heel veel. Wel denk ik dat je bij de katholieken meer mag genieten. Het is een geloof vol vreugde. Die aflaten van vroeger zijn natuurlijk on zin, want je kunt schuld niet af kopen. De afkoop zie je 's mor gens in de spiegel. Als je jezelf aankijkt in de spiegel weet je dat je met jezelf moet leven. Het ka tholicisme kent natuurlijk ook normen en waarden, maar ple zier is volgens katholieken ook door god gegeven. Keurslijf Dat is bij de hervormden wel anders hoor. Er mag heel veel niet. Het is een heel dogmatisch geloof met een strak keurslijf. De basis is veel meer rigide. Bij ons op de kansel werd echt hel en verdoemenis gepreekt Mijn ouders zijn niet zo dogmatisch, maar het kwam door de omge ving in Alblasserwaard. Toen ik in Utrecht ging studeren kwa men de ouderlingen bij mijn ouders langs. O, o, o, Utrecht, dat was een en al zonde. Maar ik heb er van genoten! Op die manier geloof ik dus niet. Want dan doe ik mezelf zoveel geweld aan. Dat kan ik tegen over mezelf niet verantwoorden. Dat wil ik mijn kinderen ook niet meegeven. Wat dat betreft ligt spiritualiteit mij wel. Voor mij is het heel erg op zoek gaan naar jezelf. Wie ben ik? Wat wil je daarmee en hoe denk je over hoe je in het leven staat en wat is er hierna? Volgens mij gaat het om de vraag wat er meer is tussen he mel en aarde. Ik heb het gevoel dat wij met zijn allen deel uit maken van de kosmos. Ik geloof niet in iets, maar ik geloof aan iets. Als je ergens in gelooft plaats je het automatisch in een hokje. Ik wil mijn geloof niet er gens aan ophangen. Als je ge looft 'aan' houdt dat in mijn ogen in dat je zelf een wezenlijk deel uitmaakt van het geheel. Satan Ik heb vorige week nog een hele discussie met Jehova's getuigen gehad. Zij geloven in een entiteit en duidelijke dogma's. God ver tegenwoordigt het goede en daartegenover staat satan. Jeho va's zijn heel erg zeker van hun zaak. Ik wantrouw mensen die zeker zijn van hun zaak. Zij laten geen ruimte voor twijfel. Dat brengt arrogantie met zich mee. Door dogma's sluit je andere mensen uit. Gaat het dan nog om wie wat gelooft? of gaat het dan om macht? Want er is geen geloof dat zegt, dat als je buur man iets anders gelooft dan jij, dat je hem dan mag doodschie ten en zijn kinderen mag ont hoofden. Het gaat dan ook hele maal niet meer om geloof, want het is dan al gepolitiseerd. Ik geloof zelf niet in een meneer met een lange baard, maar ik denk dat geloof in ons zelf zit. Het maakt niet uit hoe je het noemt, maar het gaat erom dat we zelf een keuze hebben en onderdeel uitmaken van het ge heel. We leveren met zijn allen de energie aan die kracht. Wij zijn met zijn allen de almacht. Ik mediteer. Dat moet voor een optimaal resultaat eigenlijk twee keer per dag, maar in gods naam, waar moet je de tijd van daan halen? Het helpt je losko men van je gedachten en brengt je heel dicht bij jezelf. Tegelij kertijd ben ik ben ook heel nuchter en rationeel. Vroeger was ik dat alleen maar, maar nu is daar iets meer bijgekomen. Of mediteren en rationaliteit niet haaks op elkaar staan? Mis schien is het wel tegenstrijdig, maar waarom zou het ene het andere uitsluiten? Dat doen wij snel, omdat wij gewend zijn in hokjes te denken. Als je ratio neel bent doe je automatisch niet aan meditatie. Rationaliteit is volgens mij een gebrek aan inzicht Wat de boer niet kent, dat vreet ie niet Je kunt meditatie ook zien als goede methode om te ontspan nen. Een ander aspect is dat je jezelf leert kennen, en dat is niet altijd even leuk. Je kan ook altijd maar door denderen, maar er zijn nogal wat dingen op mijn pad gekomen waardoor ik ge dwongen werd om stil te staan. Doordat je dingen meemaakt en ouder wordt ga je met jezelf aan de slag en ga je je afvragen waarom overkomt mij dit?' Ik probeer mijn kinderen bij te brengen dat niet iedereen het zelfde is. En dat anders niet per definitie slechter is. Wat dat be treft krijgen Julia en Bram hier maar een vreemd wereldbeeld. Alhoewel ze wel op een school zitten waar niet alleen de Blari- cumse kak zit. Maar, ja we zijn hierheen verhuisd vanuit Alme- re. Dat was hartstikke multiculti. Hier zie je nergens donkere mensen of hoofddoekjes. Behal ve de krantenbezorgers die van het asielzoekerscentrum zijn. Dat is zo bizar. Ik vind dat geloof wel bij de op voeding hoort. Dus ik vertel ook over Jezus, god, de schaapjes en de kruisiging. Het zijn prachtige verhalen en deel van de wereld literatuur. Die verhalen staan ook meer symbool voor iets, want ik wil ook dat mijn kinde ren iets weten over de koran. Ze hoeven niet in een god te gelo ven of in een man met een witte baard, maar ik vind het belang rijk dat ze leren over andere vor men van beleving. Dat die vor men dezelfde waarde hebben. Je mag dat dan wel gek vinden of raar, maar je moet het wel ac cepteren." Nationale Spiritualiteitstest, morgenavond om 22.37 uur op Nederland 1. Bob in 't Hout schrijft boek over het nut van mediatrainigen weinig dat me niet interesseert. Ik zal dus niet gauw m'n neus ophalen voor een on derwerp, maar ik heb wel een hekel aan oppervlakkigheid. Ik hoop wel dat ons pro gramma de luisteraar aan het denken zet, al is het uit ergernis. Je moet wel wat los maken. Heb je een bepaald ritueel tijdens presente ren? Word je wel eens aan je stem herkend op straat? Heel zelden. Krijg je veel reacties van luisteraars? Ja, er wordt veel gereageerd. De leukste re acties zijn natuurlijk die waarin ik ongege neerd complimenten krijg. Heerlijk. Min der blij ben ik met de soms wel erg scherp gestelde kritiek van luisteraars die vinden dat Nederland vol is, dat alle Marokkanen crimineel zijn en dat ze geen behoefte heb ben aan mevrouw van der Kruit die er ken nelijk anders over denkt. Favoriete programma? Heb ik niet echt. Ik luister door de week meestal naar Radio 1, in het weekend naar Kink FM en in de auto zuidelijk van Rotter dam naar Studio Brussel. Favoriete presentator? Heb ik ook niet echt. Clairy Polak vind ik goed op Radio 1 Met welke muziek zou je stiltes opvullen? Van Morrisson, Nick Cave, Fugees, Aretha Franklin, Mahler, Chico Freeman. Voor welk programma zou je de overstap naar tv maken? Dat moet nog verzonnen worden. door Erna Straatsma leiden - Bob in 't Hout weet hoe 'de media' werken. Hij schreef er een boek over: De mediame- thode, professioneel optreden in de publiciteit. „Zeg, üc zou het heel leuk vinden als het verhaal zaterdag in de krant komt te staan." In 't Hout begon bij een Rotterdams bureau als copywri ter voor onder andere Abraham van Leeuwen, de latere Prince de Lignac. Werd daarna respec tievelijk hoofd pr/voorlichting bij de Volkskrant en perschef van de VARA Ook geeft hij al ja ren mediatraining. Na Pim Fortuyn heeft de media- adviseur een minder goed ima go. Het hoort thuis in het rijtje Melkert. Dijkstal en Oude Poli tiek. „Pim Fortuyn was inderdaad een hele goeie. En welke gek heeft Melkert geadviseerd om zo iemand te negeren? Ik weet dat dat gebeurd is, ik weet alleen niet wie het heeft gedaan. Het succes van Fortuyn heeft in ie der geval aangetoond dat je het nut van al die voorgekookte ver halen moet relativeren." Hoe komt het toch dat veel poli tici, voetballers en andere beken de Nederlanders na een cursus mediatraining alleen nog maar in grijstinten praten? „Omdat sommige van mijn col lega's je trucjes aanleren, andere mensen van hun klanten probe ren te maken. Ze willen ze om vormen tot gladde woordvoer ders. Dat moet je juist niet doen. Je ziet dat vooral bij mediatrai- ners die zelf uit de journalistiek afkomstig zijn. Ze hebben als journalist zelf trucs gebruikt om mensen te laten praten en leren hun klanten als mediatrainer om zich deze tegen trucjes te weer te stellen. Neem bijvoor beeld zo'n Ton Planken, die doet dat. Hij zat na de verkiezin gen nota bene vol trots zat te vertellen dat hij de LPF had ge traind. Trouwens ook het stom ste wat je als mediatrainer kunt doen: praten over je klanten. Mensen willen meestal niet we ten dat ze een mediatraining hebben gehad." Zijn sommige trucjes niet juist heel handig voor politici die in een lastig parket verkeren? je kunt het toch niet maken om te genover een journalist met een mond vol tariden te staan? „Nou, als je iets niet weet kun je best zeggen dat je er 'nog nooit over nagedacht hebt'. Je hoeft Bob in 't Hout Foto: GPD echt niet onfeilbaar te zijn. Het is heel menselijk om af en toe iets niet te weten. Er zijn toch weinig getrainde sprekers die dat aandurven. „Je hebt onder mediatrainers ook een aantal opvattingen die flink uit elkaar liggen. Zo gaat Ton Planken er vanuit dat de in houd van je verhaal het belang rijkste is, dat je zo handig ope reert dat je de journalist te slim af bent. Nou, dat vind ik flauwe kul. Mensen onthouden een lang en uitvoerig beargumen teerd verhaal toch niet. Een kort en geloofwaardig statement is geloofwaardiger en blijft beter hangen als een 'goed verhaal'." Had Melkert het wel gered met andere, betere presentatietips? „Nee, ik denk dat zo'n man ver keerd gecast is. Als je hem op een verkiezingsposter zonder slagzin zag staan met half dicht geknepen ogen en dat moet het dan doen... Nee. Zo iemand is het waarschijnlijk ook niet te le ren om goed over te komen." Leven we in een mediacratie, waarbij de media uitmaken wat wel en niet belangrijk is? „Nou, je zag na het overlijden van prins Claus wel dat als je bij een hek een camera zet, er met een bloemen en teddyberen worden neergelegd. Er is soms een overkill aan publiciteit over een bepaald onderwerp, maar je hebt toch meer invloed op de media dan menigeen bij voor baat denkt. Controle kun je al tijd houden. Je moet wel weten wat je doet en je huiswerk goed doen." De media-methode; professio neel optreden in de publiciteit, door Bob in 't Hout, uitgeverij Spectrum, Utrecht. Prijs: 17,95 euro. The Visitor: voortvluchtige, maar met een missie Hilversum - Vervaarlijk over- scherende straaljagers en een massale klopjacht in een be sneeuwd bos. De FBI en de Na tionale veiligheidsdienst speu ren verwoed naar de Visitor, in hun ogen een gevaarlijke misda diger. De bedoelingen van de Visitor, alias Adam MacArthur, zijn echter verre van crimineeL Hij is bezig aan een missie om het menselijk lot te veranderen en de aardse beschaving te be hoeden voor totale vernietiging. V8 zendt vanavond de eerste af levering uit van de Amerikaanse sciencefiction-avonturenserie. Een reprise, want ruim vier jaar geleden bracht SBS 6 de reeks, waarvan slechts 13 afleveringen zijn gemaakt, al op het scherm. The Visitor (de bezoeker) is ge maakt door regisseur Roland Emmerich en producer Dean Devlin, het team achter de speelfilms Independence Day, Godzilla en The Patriot. Net als de films is de serie ter verhoging van de spanning doorspekt met special effects. Hoofdpersoon Adam MacArthur (gespeeld door John Corbett) is vijftig jaar geleden op mysteri euze wijze spoorloos verdwenen in het gebied van de Bermuda Driehoek. Begunstigd met nieu we gaven en een bijna mystieke levenskracht keert hij op een dag weer terug op aarde als The Visitor. In de eerste aflevering barst de klopjacht op de Visitor, die ten dienste van zijn missie een vliegtuig heeft gekaapt, meteen in volle hevigheid los. Nadat het toestel is neergestort weet hij te ontkomen, maar wordt aangere den. Moeder en zoon, de ge schrokken inzittenden van de auto, zijn hoogst verbaasd: een enorme klap, maar geen slacht offer... Eenmaal thuis vindt moeder Nadine een zwaar gewonde in dringer in de plantenkas. Het slachtoffer geneest op wonder baarlijke wijze, op basis van plantenbladeren die daartoe plotsklaps in neonkleuren op lichten. De mysterieuze gast blijkt de Visitor te zijn. Zijn lijf spreuk: All life is connected'. De vreemdeling weet moeder Nadi ne en zoon Tyler te overtuigen van zijn goede bedoelingen en krijgt onderdak. De FBI en de veiligheidsdienst zetten hun speurtocht onder tussen onverdroten voort. Het doel van beide organisaties is hetzelfde: het vangen en ont maskeren van de Visitor. Hun onderlinge wantrouwen, wed ijver en antipathie jegens elkaar staan een snelle oplossing van het mysterie echter danig in de weg. Uiteindelijk weten zij het huis waar hun prooi zich op houdt toch te omsingelen: het is gedaan met de Visitor. Hoewel door iedereen dood gewaand, weet hij alsnog te ontkomen... The Visitor is een snelle actiese rie met een moralistisch sausje. Om zijn missie te volbrengen zijn enige criminele misstappen de Visitor snel vergeven. Met zijn aantrekkelijke voorkomen en plezierige karakter weet hij nietsvermoedende individuen voor zichzelf en zijn missie te winnen. Een serie voor liefheb bers van harde actie met een emotioneel tintje. Berrit de Lange The Visitor, vanavond om 20.30 uur bij V8.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 29