Weer twee branden in Voorschoten euro's LEIDEN 8f REGIO rj ■Benzinepomp verkoopt Finse Een jaar lang tandenborstels: 760 euro Bezwaren tegen vervuilende bedrijven in Oostvlietpolder Rode paardekastanje blijft staan jj lak in J erwoude in beroep :n straf iiisleraar Politie spreekt van brandstichting Rijnland en verpleeghuizen Nieuwe datum voor fusie itroof egstgeest tsr - Twee jongens op oter beroofden een Bet rouw uit Oegstgeest za an haar tas. De 25-jari- iv fietste op het fietspad Afarmonderweg, toen de haar op de scooter n reden, haar tas weggris- N iregreden in de richting -tyarelaan. De vrouw viel geweld van haar fiets. Inde gaffel vrouw i .lino - Een 18-jarige ta it Bunnik meldde zich chtend met een hoofd- n ij surveillerende politië le op de Burgemeester s straat in Warmond. Zij wond opgelopen door ijlende gaffel uit de mast n boot. De vrouw is naar si se Diaconessenzieken- iracht. fOUDE-DORP - Uit een l( aan de Zwaluw in Zoe- ce |e-Dorp zijn gisteren 1 er, een geldkistje, siera- 15 deding gestolen. De in- J kwamen binnen door p lifpui te forceren. De 'a rs ontdekten de inbraak 's avonds thuiskwamen. ken er stuur loude-rundijk - Een 54- jtterdammer, die fors gedronken, werd za- :htend op de Nil ter an Zoeterwoude-Rijn- gehouden, nadat hij politieagent in burger gnaleerd. De bestuur - g een rijverbod en zijn werd ingenomen. c c - Het openbaar minis- it in hoger beroep tegen H die een 46-jarige tennis- Leiderdorp in septem de politierechter heeft gekregen: een voor- ke boete van duizend ongewenste intimitei- :n leerlinge. een woordvoerder van nbaar ministerie staat de Leiderdorper het Erotisch getinte sms-be- i leeft gestuurd en dat hij a lens een training heeft Het openbaar ministe- r hoger beroep ingesteld zijn ogen de straf veel voor het feit waarvoor is veroordeeld." lofaan venstertje. Op het karton staan de prijzen geschreven. In dit geval respectievelijk 37,95 en 32,95. „Laatst kwam hier een vrouwtje die een hele set kocht. Aanvan kelijk schrok ze wel even van de prijs, maar dat zijn ze nu ge woon waard. Volgens Erik En gelaar, de Total-man die op het lumineuze idee kwam om de euro's bij een aantal benzine pompen te gaan verkopen, moet een compleet setje van acht munten uit Monaco of San Marino rond de 400 euro kos ten. „Ik heb zelfs begrepen dat ze hier goedkoper zijn dan op het internet", zegt Inal. Dat laatste blijkt niet helemaal te kloppen. Een speurtocht op het internet leidt via de site ww- w.munten.nl uiteindelijk naar een handelaar in Franeker die beweert de goedkoopste leve rancier van euro's te zijn. Een complete set uit Finland kost bij hem nog geen tientje. Voor een setje uit San Marino rekent hij 375 euro en een setje uit Monaco wisselt voor 'slechts' 325 euro van eigenaar. „De eu ro's uit Vaticaanstad krijg ik binnenkort. Ik weet nog niet precies hoeveel die gaan kos ten, maar de prijs voor een complete serie gaat de 1000 eu ro sowieso te boven", aldus de handelaar. Veel geld. Maar voor wie echt graag deze euro's wil hebben, toch de enige manier om er aan te komen. De euro's uit deze kleine staatjes zijn in zo'n be perkte oplage uitgegeven dat kopen de enige manier is om eraan te komen. „Ik was laatst in Rome", schrijft een verzame laar op een website. „Daar heb ik een aantal taxichauffeurs ge vraagd of ze euro's uit Vati caanstad hadden. Maar geen van de chauffeurs die ik sprak had er zelfs ooit een gezien." Timoteus Waarsenburg h voorschoten - De zeldzame paardekastanje aan de Veurse- weg in Voorschoten blijft staan. De eigenaar van de boom, een bewoner van het Hoebenpad, heeft de aanvraag voor een kap- vergunning ingetrokken omdat nogal wat omwonenden be zwaar hadden gemaakt bij de gemeente. Hij vindt het zonde van zijn tijd om de bezwaarpro cedure te volgen. De aanvoerder van de liefheb bers van de boom, E. Brussee, is tevreden, maar nog niet gerust gesteld. Als inwoner van Leider dorp kon hij geen bezwaar ma ken tegen de kap, terwijl hij zich als voormalig inwoner en ge meenteraadslid van Voorscho ten wel betrokken voelde. Daar om bracht hij diverse mensen die in de buurt van de boom wonen op de hoogte, die vervol gens met succes bezwaar maak ten. Dat hij er niet gerust op is, komt doordat de boom er volgens hem slecht aan toe is. De boom staat in een carport, die een paar jaar geleden werd ge bouwd. Volgens de bomenlief- hebber krijgt de kastanjeboom onvoldoende regenwater en sterven wortels af. Hij vindt dat de gemeente de eigenaar moet verplichten om een boomchi rurg in de arm te nemen. De gemeente Voorschoten is dat niet van plan, meldt een woord voerster. „Volgens ons is die monumentale boom er hele maal niet slecht aan toe." Brus see begrijpt daar niets van. „De ze zomer gaven ze toestemming omdat de boom ziek was." Hij vindt het jammer dat de be zwaarprocedure nu niet wordt gevoerd. „Dan hadden we de zaak helemaal kunnen uitdie pen." Belangengroep: 'Behoefte aan bedrijventerrein neemt af door Robbert Minkhorst leiden - Tegen de komst van vervuilende bedrij ven in de Leidse Oostvlietpolder leven grote be zwaren bij de Vereniging Vrienden Oostvlietpol der. Zij vecht daarom het nieuwe streekplan van de provincie Zuid-Holland aan. De vereniging is sowieso tegen de aanleg van een bedrijventerrein, maar ruimte maken voor 'mi- lieuhinderlijke' bedrijven is helemaal uit den bo ze, schrijft de belangengroep in een reactie op het streekplan. „De polder is onderdeel van een regio naal park tussen Den Haag, Leiden en Zoeter- meer. Als een bedrijventerrein hierin al zou pas sen, dan zeker niet een terrein met ruimte voor bedrijven in de zogenaamde hogere milieucatego rieën: bedrijven die het milieu zwaarder belasten, erger vervuilen en voor aanzienlijke overlast in de Oostvlietpolder zorgen." De gemeente Leiden werkt aan een nieuw be stemmingsplan voor het gebied. Het vorige ver nietigde de Raad van State, mede op grond van het beroep daartegen van dezelfde belangenbe hartigers, toen nog onder de naam Comité Vrien den Oostvlietpolder. De nu nog agrarische polder moet een volledig andere inrichting krijgen. Be halve ruimte voor bedrijven komt er een moeras bos en krijgen volkstuinen een andere plek. Ook maakt Leiden de verhuizing van volkston vereni ging Veldheim naar de polder mogelijk. Veldheim moet weg vanwege de uitbreiding van begraaf plaats Rhijnhof aan de andere kant van de stad. De provincie neemt in haar streekplan de wensen van de gemeente over. Volgens Leiden, Zuid-Holland en d^Camer van Koophandel kampt de regio met eet^Toot tekort aan ruimte voor bedrijven. Studies geven aan dat de streek behoefte heeft aan 250 hectare grond: tot 2010 hebben de Leidse regio, de Bollenstreek en de provincie 150 hectare aangewezen. Daarbij hoort de 40 hectare in de Oostvlietpolder. De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder laakt de uitkomsten van de diverse onderzoeken. „De fei ten zijn anders: de vraag naar bedrijfsruimte neemt af, het aanbod is groot en neemt nog steeds toe. Ook burgemeester en wethouders van Oegstgeest verklaarden onlangs dat de behoefte aan kantoren en bedrijven minder groot is dan wordt gedacht Het is onacceptabel dat de ge meente Oegstgeest in plaats van het geplande be drijventerrein Rijnfront een groot nieuw groenge bied met een woonwijk wil aanleggen, terwijl in Leiden de bestaande beschermde natuur van de Oostvlietpolder, met dieren die op de Rode Lijst voorkomen, zou moeten wijken voor milieuon vriendelijke bedrijven." De vereniging wijst erop dat het vorige streekplan alleen ruimte bood aan milieuvriendelijke bedrijven. n - maandag 28 OKTOBER 2002 Bedrijfsleider Sjoerd Inal toont zijn voorraad buitenlandse euro 's. „De vraag naar deze muntjes is enorm." Foto: Dick Hogewoning En belangrijker, in Finland zijn ze, als je er al komt, niet meer te krijgen. We verkopen toch mi nimaal drie setjes per dag." De Finse euro's zijn niet de eni ge muntjes die bij de benzine pomp te krijgen zijn. „In princi pe verkopen wij alle euro's. Tot en met de zeer schaarse mun ten uit Monaco, San Marino en Vaticaanstad toe. Die laatste hebben we niet op voorraad, maar zijn wel te bestellen. Een compleet setje uit Vaticaanstad kost ongeveer 1800 euro. Als we die op goed geluk inkopen en niet aan de man kunnen bren gen, is dat een dure grap." De bijzondere euro's zijn ook los te verkrijgen. Euro's uit Mo naco heeft Inal gewoon op voorraad. Uit een sigarendoosje achter de kassa diept hij ze op. „Kijk dit is 1 euro uit Monaco, en dit 50 cent." De muntjes zit ten in kartonnetjes met een cel- leiderdorp/alphen aan den rijn - De fusie tussen het Rijn land Ziekenhuis, verpleeghuis Leythenrode in Leiderdorp en verpleeghuis Oudshoom in Al phen aan den Rijn moet op 30 juni volgend jaar een feit zijn. De raad van bestuur van de fu sieorganisatie in oprichting heeft deze datum vastgesteld nu de financiële problemen van Leythenrode minder worden. Vanwege de financiële crisis bij het Leiderdorpse verpleeghuis was de fusiedatum voor onbe paalde tijd uitgesteld. Toen de drie instellingen halverwege 2001 de voorgenomen fusie be kend maakten, streefden zij er naar in de zomer van 2002 bij de notaris te zitten. Dat bleek niet haalbaar toen begin dit jaar be kend werd dat Leythenrode diep in de schulden zat: het exploita tietekort over 2001 was opgelo pen tot 725.000 euro en eigen vermogen om dat gat te dekken had het verpleeghuis niet. Inmiddels gaat het weer de goe de kant op met Leythenrode. Het ziekteverzuim - dat hoog was door onvrede op de werk vloer - onder medewerkers daalt en het verpleeghuis kan dit jaar uit de rode cijfers blijven. Voor het exploitatietekort van vorig jaar is nog geen oplossing. Het College Tarieven Gezondheids zorg, die voor een schuldsane ring kan zorgen, heeft een ver gadering hierover uitgesteld. Vanwege het gunstige weer bij Leythenrode vindt de raad van bestuur van de fusieorganisatie het de hoogste tijd om opnieuw af te koersen op de fusie. De voorbereidingen lagen de afge lopen tijd stil. Hierbij gaat het alleen om de voorbereidingen voor een juridische fusie, bena drukt woordvoerster J. Schrijne- maekers. „De gewone samen werking tussen de drie instellin gen is wel doorgegaan." Dit houdt in dat er de komende maanden een fusieplan ge schreven wordt. Dat moet ver volgens voor advies naar diverse raden, waaronder de onderne mingsraden en de cliëntenra den. „Als we weten wat zij ervan vinden, kunnen we de plannen verder uitwerken en naar de no taris", aldus Schrijnemaekers. door Coen Potack zoeterwoude - Een avondje uit kan veel geld kosten. Eten, drin ken, toegangskaartjes voor een film, concert of discotheek; het kan flink in de kosten lopen. Maar wie koopt er nu op zater dagavond een grote onderhouds beurt voor zijn grasmaaimachi- ne? Of een bon die recht geeft op één hectare bagger spuiten? Of een workshop volksdansen voor twintig personen? Of een Gel- derswoudse koek voor 6o euro? De inwoners van Zoeterwoude hadden zaterdagavond hun jaarlijkse kans om hun uitgaans- budget te spenderen aan allerlei waren, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Zoeter woudse missionarissen. De mis sieveiling in het Muziekcentrum aan de Schenkelweg haalde dit jaar fors minder geld binnen dan vorig jaar; de sfeer was er niet minder gezellig om. De kersverse wielrenkampioene Suzanne de Goede, die eerder deze maand in België de junior wereldtitel voor dames op haar naam zette, opent om acht uur de veiling met shirt dat ze won bij de Nederlandse kampioen schappen. Behalve door De Goede is het shirt ook gesig neerd door wielrenster Leontien van Moorsel. Al meteen laat Zoeterwoude zich van zijn gul ste kant zien: het shirt verruilt voor 280 euro van eigenaar. „Da's veel geld voor een shirt", roept De Goede beduusd door de microfoon. Het Muziekcentrum zit tegen elf uur bomvol met Zoeterwoude- naren die zijn uitgelopen om het handjevol Zoeterwoudse missionarissen dat over de hele wereld actief is, een flinke finan ciële rugsteun te geven. Naast het podium waarop de veiling meesters met de hamer zwaai en, hangen twee grote borden met daarop bij wijze van waar schuwing '1 euro 2,20371 gul den'. Het is dit jaar voor het eerst dat de Missieveiling in euro's wordt gedaan en de organisatie wil het risico dat de kopers meer uitge ven dan ze eigenlijk kunnen be talen, het liefst vermijden. Orga nisator Adri Straathof: „Natuur lijk is het voor de opbrengst al leen maar gunstig als mensen lekker veel uitgeven, maar het heeft ook zijn nadelen. We moe ten oppassen dat het voor de kopers niet omslaat in een anti climax. Dat ze thuiskomen en zich realiseren dat ze veel meer hebben uitgegeven dan ze ei genlijk kunnen veroorloven. Dat keert zich volgend jaar tegen ons." Tijdens de eerste uren van de veiling moeten de kopers nog een beetje warm draaien, maar vanaf tien uur, is de geest uit de fles. Het bier komt met dienbla den tegelijk de zaal in en iedere tien minuten kan er duizend eu ro op het scorebord worden bij geschreven. De Zoeterwoudena- ren bieden enthousiast op alles wat ze wordt voorgehouden, of het nu kaas, krentenbrood, rookworst, een krat abdijbier in clusief looprek of een bezoekje aan de Alphense gevangenis is. Ouders houden de rondzwie- pende handjes van hun kinde ren angstvallig in de gaten. Voor je het weet bieden ze in hun en thousiasme per ongeluk op een tweetal paplammeren, die je nu net niet kwijt kunt op je balkon. Straathof weet waar het enthou siasme vandaan komt. „Het is natuurlijk van de zotte om 50 euro voor een fles Bokma te be talen, maar het doel spreekt de mensen aan. Ze weten dat er bij ons geen strijkstokken zijn, waar het geld aan blijft hangen." Het vleesgeworden doel deze avond is Huub Wagemans, mis sionaris in Congo. Hij houdt het bord met de opbrengst constant in de gaten. „Het is buitenge woon dat de mensen hier al zo veel jaar achter elkaar veel geld geven voor de missie. En dat op zo'n ludieke, aangename ma nier." Wagemans is zelf geen Zoeter- woudenaar, maar hij is de op volger van de Zoeterwoudse missionaris Frans Hulskamp die in Congo actief was. „Via hem kreeg onze missie steun van de ze veiling", zegt Wagemans. „Het is fantastisch om te zien dat de Zoeterwoudenaren net zo gulgevig zijn, nu er veel minder missionarissen uit hun gemeen schap zijn. De projecten waar eerdere missies aan gewerkt hebben krijgen nog steeds steun. In Congo gebruik ik het Zoeterwoudse geld meestal voor acute noodgevallen. Ons deel van de opbrengst van dit jaar gaat naar een project voor straatkinderen in de hoofdstad Kinshasa." Tussen alle kazen, koeken en di nerbonnen zijn er zaterdag avond natuurlijk de nodige top stukken. Zoals ieder jaar levert een schilderij van de plaatselijke kunstenaar Piet Wolvers een hoop geld op, dit jaar maar liefst 780 euro. Een kwaliteitskalf, zelf niet aanwezig, wordt voor 1025 euro geveild en een heel jaar nieuwe tandenborstels voor het hele gezin levert 760 euro op. Een ander topstuk, dat na een spannende veiling 500 euro in het missielaatje bracht, is de be keuring van 40 euro die de be stuurder van de bus van de werkgroep Missie en Ontwikke ling vorig jaar in Amsterdam op liep voor fout parkeren. Rond twee uur gaat het laatste kavel onder de hamer. De eind- opbrengst van 30.408 euro bete kent dat er een kleine 10.000 eu ro minder is uitgeven dan vorig jaar. Volgens Straathof is dat geen grote teleurstelling. „We hoeven niet ieder jaar meer geld op te halen. We hebben geen streefbedragen. Misschien zijn de mensen toch bang voor de euro, of is het een teken van economische recessie." j Iels zijn ze bijna niet v 'eg te denken uit ons da- j handelen. Maar het is en jaar geleden dat de vrij abrupt verdween en ri)zijn intrede deed. In r nee, vijftien, landen is de ndsdien het enige wetti- almiddel. En daarmee ok het verzamelen van een nieuwe impuls ge- De meeste verzame- oberen de twaalf ver- id? setjes te sparen. De efhebbers speuren ook iro's uit Vaticaanstad, o en San Marino, januari is de buiten- euro het meest gewilde liertje. Vrijwel iedereen aar afreisde naar een ld, kreeg van familie, in en kennissen het ver- ee om 'euro's mee te ne- in al die muntjes ver- netjes in speciale euro- >r mapjes. e munten zijn echter even makkelijk te krijgen. Grie kenland ligt nu eenmaal verder van Nederland vandaan dan België. En Ierland en Finland zijn eenvoudigweg minder po pulaire vakantiebestemmingen dan Frankrijk, Spanje of Italië. En tot overmaat van ramp, schafte Finland ook nog eens binnen een maand na de invoe ring van de euro de muntjes van 1 en 2 cent af. Maar geen nood, ze zijn te koop. Op internet, maar ook bij de Total benzinepomp aan de Lammenschansweg. Een zakje met een Finse 1 en 2 cent kost 4,95 euro. Een complete set, be staande uit alle acht de muntjes kost 14,95. Woekerprijzen of slimme handel? „De vraag naar deze muntjes is enorm", zegt bedrijfsleider Sjoerd Inal. „We verkopen deze euro's nu sinds een maand en het loopt echt storm. De munt jes komen zo uit de rolletjes van de bank, ze zijn splinternieuw. De Blauwe Steen, die al 700 jaar in de Breestraat ligt, Is het symbolische middelpunt van de stad. Onder redactie van Timoteus Waarsenburg en Eric-Jan Berendsen TELEFOON 0 71 53 56 424 voorschoten - De gemeente Voorschoten is afgelopen week einde opnieuw getroffen door branden. Op de Maduroweg brandde zaterdagavond een auto van een inwoner van Wassenaar uit. Tegelijkertijd stond er bij de voordeur van een school aan de Beetslaan een hoop vuil in brand. De schade bleef daar beperkt: al leen de prullenbak moet als ver loren worden beschouwd. De politie spreekt opnieuw van brandstichting. En voor het eerst is er de hoop op een getui ge. De politie is op zoek naar een jongen van ongeveer veer tien, vijftien jaar die de auto- brand meldde bij een bewoner van de Maduroweg. Volgens de politie kan de jongen, die na zijn waarschuwing op zijn fiets weg reed, een belangrijke getuige zijn. Twee weken geleden was het ook al raak. Toen werd brand gesticht bij twee huizen aan de Professor Debijelaan. De brand weer maakt - met name in de weekeinden - sowieso overuren in Voorschoten. De laatste twee jaar gingen dertig auto's in vlammen op als gevolg van brandstichting. Vooral de wijk Bijdorp moest het ontgelden. En bijna drie weken geleden legde een brand de gereformeerde kerk aan de Bachlaan gedeelte lijk in de as. Het onderzoek naar de branden is in volle gang. Overigens legt de politie voorlopig nog geen verband tussen de autobranden en de branden bij gebouwen en huizen. Een politiewoordvoer ster meldde vorige week: „Mo menteel onderzoekt de politie nog of alle branden het gevolg zijn van brandstichting en zo ja, of het gaat om een of meerdere pyromanen." Tijdens de mis sieveiling in Zoeterwoude gingen zater dag onder an dere veel agra rische produc ten en gereed schappen onder de hamer. Be halve kaas, kruidenkoeken en vee was dat bijvoorbeeld ook antiek boe rengereed schap. Foto: Henk Bouwman

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 11